Kto je Alah? Jeho fyzický vzhľad a vlastnosti (2)
Autor: Esmeralda Zlopočasná | Publikováno: 14.04.2012 | Rubrika: Islám
Ilustrace
Mohamed mal veľký problém vysvetliť nevzdelaným, nei nformovaným a naivným Beduínom svoj pomotaný koncept Alaha. Títo púštni ľudia vždy spájali svoj koncept boha/bohov s fyzickou entitou. Takže keď im Mohamed predstavil myšlienku jediného, neviditeľného Alaha, boli veľmi zmätení a vehemente popierali jeho duševné zdravie - keďže doteraz nikto tohto Alaha nevidel (hoci verili v najvyššie božstvo, ktoré tak isto volali Alah).

Alah má ľudskú podobu; vyzerá ako Adam

Mohamed mal veľký problém vysvetliť nevzdelaným, nei nformovaným a naivným Beduínom svoj pomotaný koncept Alaha. Títo púštni ľudia vždy spájali svoj koncept boha/bohov s fyzickou entitou. Takže keď im Mohamed predstavil myšlienku jediného, neviditeľného Alaha, boli veľmi zmätení a vehemente popierali jeho duševné zdravie - keďže doteraz nikto tohto Alaha nevidel (hoci verili v najvyššie božstvo, ktoré tak isto volali Alah). Preto musel Mohamed spojiť svojho Alaha s nejakými živými tvormi; a čo by mohlo byť lepšie, než spojiť Alahov vzhľad s prvou a pôvodnou živou bytosťou, Adamom? Svojmu ľudu povedal, že Alah skutočne vyzerá ako Adam. Tu je hadís z Sahih Bukhari:

Adam bol vytvorený podobne ako Alah; Adam bol 60 kubitov (30 m) vysoký (Sahih Bukhari, 8.74.246)


zväzok 8, kniha 74, číslo 246:

Rozprával Abu Huraira:
Prorok povedal, "Alah stvoril Adama priamo podľa svojho tvaru a formy , bol vysoký šesťdesiat kubitov (okolo 30 metrov). Keď ho stvoril, povedal (mu), "Choď a pozdrav sú skupinu anjelov, ktorá hentam sedí a počúvaj, čo ti odpovedia, lebo toto bude tvoj pozdrav a pozdrav tvojich potomkov." Adam (šiel a povedal) "As salamu alaikum (Pokoj s tebou)". Odpovedali "As salamu´-alaika wa Rahmatullah (Pokoj a Alahova milosť s tebou). Takže pridali "Wa Rahmatullah". Prorok dodal "Takže ktokoľvek vstúpi do Raja, bude vyzerať ako Adam. Od stvorenia Adama (sa jeho potomkovia stále zmenšujú) až dodnes."


V Sahih Muslim čítame:


Adam je obrazom Alahovým (Sahih Muslim, 32.6325)

Kniha 032, číslo 6325:


Tento hadís bol zaznamenaný od Abu Hurairu a v hadíse, zaznamenanom od Ibn Hatima Posol Alahov (Pokoj s ním) povedal: Keď ktokoľvek bojuje so svojim bratom, nemal by ho udierať do tváre, lebo Alah stvoril Adama na svoj obraz.

Aby sa predišlo rozpakom, v tlačenej verzii Sahih Muslim prekladateľ Sahih Muslim, islamský učenec ‘Abdul Hamid Siddiqi píše v poznámke pod čiarou mätúce poznámky, ktoré iba môžu potvrdiť absolútnu zmätenosť, ktorú Mohamed napáchal so svojim konceptom Alaha. Učený ‘Abdul Hamid Siddiqi píše:


Preložili sme Surathi ako Jeho obraz namiesto Jeho tvaru, keďže Alah nemá žiadny určitý tvar, či formu. Slová, že Alah stvoril Adama na svoj vlastný obraz neznamenajú, že bol vytvorený podľa Jeho obrazu či formy, keďže konečná bytosť nemôže byť vytvorená podľa Nekonečna. Slová "Jeho obraz" boli použité preto, aby sa zdôraznilo vysoké postavenie človeka a jeho bytosti ako zavŕšenia a koruny stvorenia a Jeho, súc zástupcom Pána na zemi.

Podľa niektorých učencov, zámeno "jeho" sa netýka Boha, ale osoby, ktorú bili do tváre.

Podľa tohto vysvetlenia by mal byť prekla vety takýto: Pretože Alah stvoril Adama vo svojom tvare (v tvare, v ktorej bola stvorená aj obeť). Je preto povinnosťou každého, aby nebil do tváre, ktorá je kópiou tváre Adamovej. (Sahih Muslim, 2004, p. 4.1660, poznámka pod čiarou 2872).


Všimnite si, že prekladateľ zavádza svoju vlastnú koncepciu Alaha, ktorá jasne protirečí koránskej myšlienke Alaha a ahadith v Sahih Bukhari a Sahih Muslim. Očividne je profesor Abdul Hamid práve taký zmätený ako akýkoľvek beduín počas Mohamedovej doby!
Alah si všimol nahotu Adama a Evy (Ibn Sa’d, 1972, p. 1.22).


Áno, Alah bol v rozpakoch, keď videl nahého Adama. Pokiaľ Alah vyzeral ako Adam, určite by bol! Alah nikdy nesmie byť nahý. Takže On nariadil Adamovi a Eve, aby sa vhodne obliekli.

O tom píše Ibn Sa´d:


Keď si Alah všimol nahotu Adama a Evy, nariadil mu zarezať barana, jedného z ôsmych párov oviec, ktoré Alah zhodil z nebies. Takže Adam vzal barana a zarezal ho. Potom ostrihal jeho vlnu, ktorú Eva spriadla (sic). Potom ju Adam spolu s Evou utkali. Tak si Adam utkal odev pre seba a plášť a závoj pre Evu. Obaja sa obliekli do svojich šiat a stretli sa v deň Jam’a, preto sa tento deň volá jam’a;, spoznali jeden druhého na ´arafah, preto sa volá ´Arafah.

Alah má ramená, nohy a uši, ale modly ich nemajú

Z predchádzajúcich rozborov by sme o tom nemali pochybovať. Mohamedov Alah má predsa výzor ľudskej bytosti. Keďže Alah vyzerá ako ľudská bytosť, z toho logicky vyplýva, že Alah musí mať všetky fyzické črty ľudskej bytosti.
Takže v Koráne čítame, že Alah má oči a uši....(42:11).


YUSUFALI: Stvořitel nebes a země, jenž učinil vám manželky vaše z vás samých a stvořil zvířata v párech, a tím vás rozmnožuje. A není nic, co by podobné Mu bylo a On slyšící je i jasnozřivý [Q 042.011]
Alah má ruky; stvoril Adama svojimi vlastnými rukami....(38:75, 48:10).
YUSUFALI:„I pravil Bůh: „Ó Iblísi! Iblísi, co ti bránilo, abys padl před tím, co rukama vlastníma stvořil jsem? Jsi pyšný tak, či patříš snad ke vznešeným?" [Q 038.075]
YUSUFALI: Ti, kdož ti věrnost přisahají, přísahají vlastně Bohu a ruka Boží spočívá na rukou jejich Kdo poruší úmluvu, tedy ji poruší jen ke škodě vlastní, kdo však věrně dodrží úmluvu s Bohem uzavřenou, tomu On uštědří odměnu nesmírnou. [Q 048.010]


Pri komentovaní vyššie uvedených dvoch veršov prekladateľ Sahih Bukhari, Dr Muhammad Muhsin Khan píše, že tieto dva verše potvrdzujú dve ruky Alahove, ale ktoré sa nepodobajú žiadnym rukám. Čitatelia môžu byť takouto záhadnou poznámkou zmätení, ale vydržte, doktor Muhsin píše ďalej:


Toto nie je tak, ako si niektorí ľudia myslia, že Alah je všadeprítomný - tu, tam, dokonca aj v ľudskej hrudi (Khan, 1994, p. 1067).


Dr Muhsin Khan potvrdil to, čo som napísal už skôr, že Alah je antropomorfný a že má pevné sídlo.


V Sahih Bukhari čítame, že Alah má skutočné fyzické ruky. Ale Jeho ruky sú také obrovské, že do svojich rúk môže vziať celú zem. Možno táto obrovitosť Alahovej ruky je jej nepodobnosť s ľudskou rukou, keď Dr Muhsin Khan tvrdí, že Alah má ruky, ale nič im nie je podobné. Prečítajme si tento hadís.


Alah drží celú zem a zvinie nebo do svojej pravice... (Sahih Bukhari, 6.60.336)


zväzok 6, kniha 60, číslo 336:

Rozprával Abu Huraira:
Počul som Posla Alahovho povedať, "Alah dokáže udržať celú zem a zvinúť nebesia do Svojej pravice a potom povie "Ja som Kráľ, kde sú králi zeme?"
Alah má veľké nohy. Svoju nohu umiestňuje nad oheň pekelný. To je pravda. Komentujúc verš 50:30, Sahih Bukhari to presne tvrdí. Prečítajme si najprv verš 50:30.

YUSUFALI: v den, kdy pekla se zeptáme:,Jsi již naplněno?' a ono odpoví: ,Je ještě přírůstek nějaký?' „ [Q 050.030]

A tu je ahadith zo Sahih Bukhari:


50:30 Alah vloží svoju nohu nad oheň pekelný...

(Sahih Bukhari, 6.60.371, 373)
zväzok 6, kniha 60, číslo 371:

Rozprával Anas:
Prorok povedal "Ľudia budú hodení do ohňa (pekelného) a povie: "Príde ich ešte viac?" (50.30) až kým Alah nedá nadeň Svoju Nohu a povie 'Qati! Qati! (Dosť Dosť !)'"
zväzok 6, kniha 60, číslo 373: Rozprával Abu Huraira:


Prorok povedal "Raj a Oheň (Peklo) sa hádali a Oheň povedal " Dostalo sa mi privilégia prijímať tyranov a pyšných." Raj povedal "A čo to má so mnou? Prečo do mňa vstupujú iba slabí a pokorní z ľudí? Na to Alah Raju povedal: "Ty si milosť, ktorú udeľujem tomu z mojich služobíkov, komu chcem." Potom Alah povedal (pekelnému) Ohňu "Ty si mojim trestom, ktorým trestám kohokoľvek, koho chcem z mojich otrokov. A každé z vás dostane svoj diel. A čo sa týka Ohňa (pekelného), nezaplní sa, až kým Alah nepoloží naň Svoju Nohu a nepovie : Qati! Qati! A vtedy sa zaplní a jeho rôzne časti sa navzájom priblížia a Alah neukrivdí žiadnemu zo svojich stvorení. A čo sa týka Raja, Alah stvorí nové stvorenia, aby ho zaplnili."


Sú tu dva podobné ahadith zo Sahih Muslim:


Alah vloží svoju nohu do pekla, keď sa naplní hriešnikmi....(Sahih Muslim, 40.6823, 6825).
Kniha 004, Číslo 6823:

Anas b. Malik zaznamenal, že Posol Alahov (pokoj s ním) povedal, že Peklo bude stále hovoriť: Ešte je tu niečo viac, až kým Alah, Vznešený a Najvyšší, nedá nad peklo Svoju Nohu a nepovie: Dosť, dosť, pri vašej cti a niektoré časti sa priblížia k iným.
Kniha 004, Číslo 6825:


'Abd al-Wahhab b. Ata' zaznamenal v spojení so slovami Alaha, Vznešeného a Slávneho: Povieme Peklu v Deň vzkriesenia: Bolo si už úplne zaplnené? a ono odpovie: Je tu ešte niečo? A povedal, na základe autority Anasa b. Malika že Posol Alahov (pokoj s ním) povedal: (Hriešnici) tam budú vhodení a stále bude opakovať: Je tu ešte niečo, až kým Alah, Vznešený a Slávny, nepoloží tam Svoju nohu - a niektoré z jeho častí sa priblížia k iným častiam a povie: Dosť, dosť, pri Tvojej cti a hodnosti a bude v Raji dosť miesta, až kým Alah nestvorí nové stvorenie a neubytuje ho v tom zostávajúcom mieste v Raji.


Dokonca aj prekladatelia Koránu vznešeného a Sahih Bukhari, Dr. Al-Hilali a Mohammad Muhsin Khan vložili tento hadís do poznámky pod čiarou, pripustiac tak fyzickú povahu Alahovej nohy (Hilali a 1999, The Noble Qur’an, str. 679, poznámka pod čiarou 1).
Zmätený z takých nezmyselných, fantastických hadísov mnohí súčasní učenci islamu prekrúcajú význam týchto hadísov a tvrdia, že tieto narážky na fyzické atribúty Alaha sú len metaforické. Tu je komentár od nikoho menšieho, než učenca v oblasti hadísu, profesora Abdula Hamid Siddiqi.


Ruka sa tu nepoužíva v doslovnom slova zmysle, ale v metaforickom zmysle. (Siddiqi. 2004, p. 1.151, poznámka pod čiarou 388)


Vo svätom Koráne (35:41) čítame, že Alah pevne uchopil nebo a zem, aby sa vzdialili zo svojich miest; iba Alah môže zaručiť trvalú existenciu neba a zeme. Tento verš jasne popisuje veľkosť Alahovej ruky a perzonifikuje Alahovu moc takým spôsobom, že iba Alah má fyzickú silu na to, aby dokonale udržal zem v jej pokojnej pozícii.

Tu je verš 35:41


PICKTHAL:Hľa! Bůh věru pevně třímá nebesa a zemi, aby se nesesuly; kdyby se sesuly, pak by je po Něm nikdo jiný nemohl udržet, Hľa! a On soucitný je a odpouštějící.
Alah fyzicky počuje a vidí. Tu je hadís od Sunaan Abu Dawud:


Sunaan Abu Dawud, Vol. III, hadís číslo 4710


Abu Yunus Sulaim b. Jubair, chránenec Abu Hurairah, povedal: Počul som Abu Hurairah recitovať tento verš (4:58): “Allah doth command you to render back your trusts to those to whom they are due”…up to “For Allah is He who heareth and seeth all things. Povedal: Videl som Posla Alahovho (pokoj s ním), ako si kládol palec na svoje ucho a prst na svoje oko.


Abu Huraira povedal: Videl som Posla Alahovho (pokoj s ním) recitovať tento verš a klásť svoje prsty. Ibn Yunus povedal, že al Muqri povedal: "Alah počuje a vidí" znamená, že Alah má schopnosť počutia a videnia.


Ako obvykle, v rozpakoch z takého neuveriteľného hadísu, prekladateľ Sunaan Abu Dawud, Professor Ahmad Hasan, v poznámke pod čiarou vehementne popiera existenciu Alahových fyzických orgánov ako sú oči a uši. Skôr z takejto myšlienky obviňuje Jahmiyyah (heretikov). V poznámke pod čiarou píše:


Jahmiyyah neverili v božské atribúty. Táto tradícia vyvracia ich názor. Alah nemá sluchové či zrakové orgány, t.j. oči a uši, ale ich moc. (Hasan, 2001, p. 3.1324, poznámka pod čiarou 4121).


Je zvytočné povedať, že to je iba zámienka Profesora Hasana, aby nič netušiacim čitateľom mohol vnucovať svoje osobné názory.
Prečítajme si, čo hovorí Tirmidhiho hadís o prste Alahovom. Vo Vznešenom Koráne, Dr Muhammad Taqi-uddin Al- Hilali a Dr Muhammad Muhsin Khan komentuje verš 7:143, ktorý hovorí o Alahovom rozhovore s Mojžišom. Tento verš znie nasledovne:
YUSUFALI: A když přišel Mojžíš na schůzku Námi stanovenou a když s ním promluvil Pán jeho, zvolal: ;,Pane můj, ukaž se mi, abych Tě mohl spatřit!“ I odpověděl: „Nikdy Mne nespatříš, ale pohleď k této hoře: jestliže zůstane nehybná na místě svém, tedy Mne uvidíš!“ A když pak se Pán jeho zjevil nahoře, obrátil ji v prach a Mojžíš klesl jak bleskem zasažen. A když se vzpamatoval, zvolal: „Sláva Tobě, kajícně jsem se k Tobě obrátil a nyní jsem první z věřících!“ [Q 007.143]


Tu je komentár od týchto dvoch neporovnateľných islamských učencov:
Zjav Alaha voči hore je nepatrný. Rovnal sa hornej časti malíčka, ako to vysvetlil Prorok, keď recitoval tento verš (Tento Hadithcituje At Tirmidhi) (Hilali and Khan, 196, p. 225, poznámka pod čiarou 1)


Mohamed bol tak presvedčený o antropomorfickej povahe Alaha, že dokonca prirovnával údy modiel arabských pohanov k Alahovi. Zosmiešňujúc modly beduínskych polyteistov im povedal, že údy ich idolov boli zbytočné, zatiaľ čo Alahove ruky, oči a nohy sú skutočné a fungujúce.


Prečítajme si zo vznešeného koránu verše 7:194-196:
Modly nemajú nohy, aby kráčali, ruky, aby niečo držali, oči, ktoré by videli a uši, ktoré by počuli; nadarmo ich budete volať, aby udreli na Alaha (to znamená, že Alah má nohy, ruky a uši)...7:194–196:
YUSUFALI: Věru ti, které vzýváte vedle Boha, jsou služebníky stejnými jako vy. Vzývejte si je tedy a nechť vám odpoví, jste-li pravdomluvní! [Q 7.194]
YUSUFALI: Mají snad nohy, na nichž kráčí, či mají snad ruce, jimiž bojují, anebo oči, jimiž se dívají, či uši, jimiž naslouchají? Rci: „Jen si vzývejte ty, jež k Bohu přidružujete, a pak strojte proti mně úklady a nenechte mne dlouho čekat! [Q 7.195]
YUSUFALI: Vždyť přítelem mým je věru Bůh, jenž Písmo seslal - a On bezúhonných je přítelem, [Q 7.196]


Mohamed trval na tom, že jeho Alah je skutočný; to jest, Alah má fyzické údy. Na podporu svojho vyhlásenia porovnal oko Dadžála (antikrista) s Alahovým. Povedal, že Dadžál je jednooký, ale Alah nie je. Tu je ahadith zo Sahih Bukhari:


Dadžál je jednooký, ale Alah nie je...

(Sahih Bukhari, 4.55.553) Diel 4, Kniha 55, číslo 553:

Rozprával Ibn Umar:
Keď raz Posol Alahov stál medzi ľudom, chválil a oslavoval Alaha tak, ako si zasluhoval a potom zmienil Dadžála slovami "Varujem vás pred ním (pred Dadžálom) a nebol tu žiadny prorok, ktorý by varoval svoj národ pred ním. Bezpochyby, Noe varoval svoj národ pred ním, ale ja vám poviem niečo, čo žiadny prorok predo mnou o ňom svojmu národu nepovedal. Mali by ste vedieť, že je jednooký a Alah nie je jednooký."


Sahih Muslim píše, že Alah nie je hluchý; že dokáže hovoriť a počúvať a je skutočná entita - fyzická entita, aby sme boli presní, presne ako ľudská bytosť.


Prečítajme si tento hadís zo Sahih Muslim:


Alah nie je hluchý či vzdialený; poklad Raja sa recituje "niet moci a niet sily než u Alaha" …(Sahih Muslim, 35.6528)
Kniha 035, Číslo 6528:


Abu Musa zaznamenal, že on (a ostatní spoločníci) vystupovali na pahorok spolu s Poslom Alahovým (pokoj s ním) a keď niekto dosiahol vrchol, nahlas prehlásil : Niet boha okrem Alaha, Alah je najväčší." Na to Posol Alahov (pokoj s ním) povedal: Skutočne, neprosíš niekoho, kto je hluchý či neprítomný. Povedal: Abu Musa alebo Abdullah b Qais, nemal by som ti povedať slová (ktoré vytvárajú) poklad Raja? Povedal som: Posol Alahov, aké sú to slová? Povedal:" Niet moci a niet sily než u Alaha."

Alah bude podávať ruku

To je pravda. Alah má ramená a ruky, aby ich mohol podať jeho zapáleným oddaným nasledovateľom.


Tu je hadís z Sunann ibn Majah:


Sunaan ibn Majah, Diel. I hadís číslo 104


‘Ubayy b. Ka’b (nech sa Alah raduje z neho) zaznamenal, že Posol Alahov (pokoj a požehnanie Alahovo s ním) povedal "Prvý, komu Alah podá v Deň vzkriesenia ruku bude Umar a on bude prvý, oho Alah pozdravi (a povie: Assalamu ‘alaika) a bude prvý, komu podá ruku a nechá ho vstúpiť do Raja.

Podľa Al-Zawa’id, je jeho isnad daif. Obsahuje Dawud b. ‘Ata al Madani a všetci učenci sa zhodujú na jeho du’f (slabosti). Ostatní prenášatelia sú spoľahliví a dobrí. As Suyuti povedal " “Hafiz ‘Imad ud-Din b. Kathir vo svojomJami al Masanid povedal: Tento hadís je vysoko munkar (kontroverzný) a nie je ďaleko od toho, aby bol pokladaný za hadith maudu (sfalšovaný).


V prípade, že sa vám zdá čudný obsah druhého odseku tohto hadísu, tu je vysvetlenie. Podľa Ibn Majaha, osoba menom DDawud b ‘Ata al Madani , ktorý je jeden z rozprávačov tohto hadísu nie je veľmi spoľahlivý tradent hadísov. Ostatní narátori sú spoľahliví a text hadísu môže byť prijateľný, aj keď môže byť slabý. Iný názor je, že tento hadís môže byť sfalšovaný.
Základom však je: hoci tento hadís môže byť slabý a kontroverzný, niet skutočne nutného dôvodu na priame zavrhnutie tohto hadísu, alebo ho pokladať za úplne neautentický . Prinajlepšom je kontroverzný, prinajlepšom slabý hadís, ale nie úplne neautentický.


Tu je ďalší dôkaz zo svätého Koránu, že Alah samozrejme má fyzické oči, aby videl, čo robia Jeho proroci. V skutočnosti Alah nakázal Noemu, aby postavil archu pred jeho očami. Po kontrole Noeho výsledkov, Alah prisahal, že úplne vyhladí páchateľov neprávostí.
Tu je ten verš 011:036-037


YUSUFALI: I bylo vnuknuto Noemu: "Z lidu tvého již neuvěří nikdo kromě těch, kdo již uvěřili. Nermuť se tedy nad tím, co dělají! [Q 011.036]
YUSUFALI: Postav loď před zrakem Naším a podle vnuknutí Našeho a nepřimlouvej se u Mne za ty, kdož nespravedliví byli - ti budou utopeni.“[Q 011.037]
Alahove dve ruky sú roztiahnuté

Keď Mohamed odišiel do Medíny, žil v biede. Mnohí z jeho nasledovníkov boli hladní celé dni a ich prežitie záviselo od dobročinnosti ľudí. Aby zahriakol svojich kritikov, zvlášť Židov, Mohamed trval na štedrosti od svojho Alaha. To sa samozrejme nedialo; preto Židia povedali, že Mohamedov Alah nie je koniec koncov až taký bohatý, Mohamed vyhlasoval, že Židia chybne tvrdili, že "Alahova ruka" je zviazaná; v skutočnosti sú jeho dve ruky široko roztiahnuté. To znamená, že Alah má dve ruky


Toto vyhlásenie o Alahových dvoch fyzických rukách bolo zaznamenané v Koráne:


YUSUFALI: A říkají židé: "Alláhova ruka je spoutána okovy!" Nechť jsou jejich ruce spoutány okovy a nechť jsou prokleti za to, co říkají! Nikoliv, obě Jeho ruce jsou rozevřeny: a On uštědřuje, jak chce. To, co ti bylo sesláno od Pána tvého, v mnohých z nich jen rozmnožuje vzpurnost a nevěrectví. A uvrhli jsme mezi ně nepřátelství a nenávist až do dne zmrtvýchvstání. A kdykoliv zažehnou oheň války, Bůh jej uhasí; a usilují šířit po zemi pohoršení, avšak Aláh nemiluje ty, kdož pohoršení šíří. [Q 005.064]


So svojimi vlastnými vystretými rukami Alah stvoril Adama. Keď tak urobil, Alah bol veľmi sklamaný, že Iblís, Satan, nechcel uctievať Adama, stvoreného Jeho vlastnými rukami. Svätý Korán potvrdzuje, že Alah samozrejme stvoril Adama svojimi dvoma rukami.


Prečítajme si verš 38:75:


PICKTHAL: I pravil Bůh: „Ó Iblís! co ti bránilo, abys padl před tím, co rukama vlastníma stvořil jsem? Jsi pyšný tak, či patříš snad ke vznešeným?“ [Q 38:75]

Nielen že Korán potvrdzuje Alahove dve fyzicky existujúce ruky, on aj tvrdí,že Alah použije svoje dve vystreté ruky na zvinutie niebies (vesmíru) - podobne ako niekto kto poskladá rukami svoj koberec alebo kus látky. Keď poskladá nebesia Svojimi dvomi vystretými rukami, bude držať (vesmír) vo svojej pravej ruke!

Tu je Korán, ktorý hovorí o Alahovej ruke.


V deň vzkriesenia, celá zem bude v pästi Alahovej; On zvinie nebesia (vesmír) do svojej pravice (39:67).


YUSUFALI:Oni neocenili Boha podle ceny Jeho skutečné, ačkoliv země celá bude v hrsti Jeho v den zmrtvýchvstání a nebesa budou svinuta v pravici Jeho. Sláva Jemu, jenž vznešenější je než vše, co k Němu přidružují! [Q 039.067]


Alahova ruka drží váhy spravodlivosti


Mohamed trval na tom, že Jeho Alah má ruky a v jednej Jeho ruke Alah drží váhy spravodlivosti. Veľmi sa to podobá obrázku alebo reliéfu, ktorý sa dá vidieť na súde, kde spravodlivosť drží v jednej zo svojich rúk váhy a v druhej ruke meč. Mohamed chcel, aby jeho nasledovníci mali živú predstavu o Alahovej spravodlivosti. Takže použil túto podobnosť, čo mohol vidieť niekde v nejakých reliéfoch či nápisoch rímskeho súdneho systému.


Prečítajme si tento hadís zo Sahih Bukhari:


zväzok 6, kniha 60, číslo 206:

Rozprával Abu Huraira:
Posol Alahov povedal "Alah povedal "Vynakladaj (človeče) a ja budem vynakladať na teba." Tak isto povedal " Alahova ruka je plná a (jej plnosť) nie je ovplyvnená neustálym vynakladaním vo dne v noci." Tak isto povedal "Vidíte, čo vynaložil, odkedy stvoril nebesia i zem? Napriek tomu, to, čo je v Jeho ruke sa nezmenšuje a Jeho Trón bol nad vodami; a v Jeho ruke je váha (spravodlivosti), na ktorej povyšuje a ponižuje (ľudí)."


Sahih Bukhari tak isto potvrdzuje, že Alah má pravú a ľavú ruku. V ľavej ruke má váhy spravodlivosti. Neuvádza sa nikde, čo má Alah v pravej ruke. Môžeme sa len domýšľať, že to, čo drží vo svojej pravej ruke musí byť veľmi veľké, možno populácia zeme, alebo veľké vrece peňazí, či potravín. Tento hadís nezmieňuje obsah Alahovej pravej ruky, okrem toho, že je plná. Prečítajme si tento hadís:


Alahova pravá ruka je plná, v druhej ruke drží váhu spravodlivosti, jeho trón je nad vodami..(Sahih Bukhari, 9.93.515)

zväzok 9, kniha 93, číslo 515:

Rozprával Abu Huraira:
Prorok povedal " Alahova ruka je plná a (jej plnosť) nie je ovplyvnená neustálym vynakladaním vo dne v noci." "Vidíte, čo vynaložil, odkedy stvoril nebesia i zem? A toto všetko nezmenšilo to, čo je v Jeho pravici. Jeho trón je nad vodami a v jeho druhej ruke je šťastie, alebo moc vzkriesiť mŕtvych a On povyšuje jedných a ponižuje druhých." (Pozri hadís č. 508)


Alah má holeň (lýtko)

Nesmejte sa prosím. Už sme sa dočítali, že Alah má nohy, chodidlá, oči, ruky. Aby sme ďalej potvrdili, že Alah je skutočne antropomorfný, Mohamed nielenže trval na tom, že Alah má nohy, on má dokonca aj holene.

Verš 68:42 svätého Koránu hovorí, že v Deň Vzkriesenia Alah odhalí svoje lýtko pre neveriacich; aby padli na tvár, ale oni tak neurobia.


Prečítajme si verš 68:42:


YUSUFALI: v den, kdy lýtka budou obnažena a oni výzvu dostanou, aby na zem padli, a schopni toho nebudou. [Q 068.042]


Hadith v Sahih Bukhari že Alah samozrejme odhalí Svoju holeň (lýtko) neveriacim. Tento hadís je veľmi dlhý; budem citovať iba relevantnú časť:


zväzok 9, kniha 93, číslo 532s: Rozprával Abu Sa'id Al-Khudri:
…potom Všemohúci prijde a zjaví sa im v inej podobe, než ho videli po prvý raz a On povie :Ja som váš Pán" a oni povedia "Ty nie si náš Pán. A nikto s ním neprehovorí: len proroci a potom sa im povie" Poznáte nejaké znamenie, podľa ktorého ho Ho spoznáte?" Odpovedia. "Lýtko" a potom Alah odhalí Svoje Lýtko, pričom každý veriaci padne pred ním na tvár a tu zostanú stáť tí, ktorí pred ním padali na tvár, iba aby sa predvádzali a získali dobrú povesť. Títo ľudia budú chcieť padnúť na tvár, ale ich chrbty budú ako kus dreva (a nebudú schopní padnúť na tvár). A ponad peklo sa položí most." My, spoločníci proroka sme povedali "Ó Posol Alahov! Čo je ten most?....


Vyššie uvedený hadís hovorí viac než jasne, že v Deň vzkriesenia nebude problém uvidieť Alaha v jeho fyzickej forme; rozpoznajú ho podľa jeho Lýtka.

Alah má veľmi vznešenú, krásnu tvár

Môžeme sa diviť: s vystretými rukami, nohami, odhalenými lýtkami a trčiacimi ušami bude Alah zrejme vyzerať dosť zvláštne. Takto je to popísané v svätom Koráne. Ako pekná a ušľachtilá osoba, Alah má majestnátnu, dobrotivú a vnešenú tvár.


Prečítajme si verš 55:26–27.


YUSUFALI: Všichni, kdož na zemi jsou, dočkají se konce svého; [Q 055.026]
YUSUFALI: a zůstane jen tvář Pána tvého, majestátnosti a velkomyslnosti plného.[Q 055.027]
Prečítajme si iný verš: Tento verš potvrdzuje, že Alah drží svoje poklady vo svojej ruke.
YUSUFALI:"Nevěřte nikomu kromě těch, kdož následují náboženství vaše! Rci: Jediné správné vedení je vedení Boži! Vy se obáváte, aby se nikomu nedostalo podobného tomu, čeho se dostalo vám, anebo aby se věřící nepřeli s vámi ohledně Pána vašeho.“ Rci: „Milost je věru v rukou Božích a On ji uštědřuje, komu chce - a Bůh je nesmírný, vševědoucí. [Q 003.073]


Dr Takiuddin al-Hilali a Dr Muhammad Muhsin Khan, prekladatelia Vznešeného Koránu , pri komentári tohto verša píšu:


Všetko, čo bolo zjavené v Alahovej knihe ohľadom (Sifat) vlastností Alaha Najvyššieho, ako napríklad tvár, oči, nohy, lýtka (nohy), jeho príchod, jeho vstávanie z trónu (Istawa) a iné, alebo všetko to, čo o ňom povedal Posol Alahov v pravých a autentických prorockých Ahadith (naráciách) ohľadom jeho vlastnost (Nuzul), jeho zostupu alebo Jeho smiechu a iného, náboženskí učenci, zaoberajúci sa Koránom a Sunnah veria v tieto vlastnosti Alaha a potvrdzujú, že sú to skutočne Jeho vlastnosti, bez Tawil (zmeny ich významu interpretáciou ) alebo Tashbih (pripodobňovania) alebo podobnosti s akýmkoľvek konkrétnym stvorením) alebo (Ta’til) (i.e., alebo ich konkrétne ignorovať a popierať ich, i.e., Alah nemá žiadnu Tvár, Oči, Ruky, alebo Lýtka).

Tieto vlastnosti sa hodia, alebo sa spájajú iba s Alahom samotným a On sa nepodobá žiadnemu zo Svojich stvorení. Ako Alah vyhlásil (v Koráne): (1) “A není nic, co by podobné Mu bylo a On slyšící je i jasnozřivý.” (V.42:11).” (2) “a není nikoho, kdo je mu roven.“ (V.112-4) (Hilali a Khan, 1996, p. 91, poznámky pod čiarou 1 a 2).


Citoval som, kvôli férovosti, slová týchto dvoch skvelých islamských učencov. Ak z toho vôbec môžeme niečo vyvodiť, bolo by to toto: Korán je posiaty dvojznačnosťami, nesúvislosťami a protirečeniami. Títo dvaja učenci túto pravdu veľmi jednoducho potvrdili. O Alahových protikladoch sa dozviete viac v inej časti tejto eseje.


Alah ukazuje Svoju tvár iba mŕtvym moslimom; neveriaci neuvidia Jeho tvár
Aby zmiatol veriacich moslimov, Mohamedov Alah jednoducho neukáže svoju krásnu, majestátnu tvár neveriacim.

Iba veriaci (t.j. moslimovia) uvidia Jeho tvár.
Prečítajme si verš 83:13-16.


YUSUFALI:když jsou jim přednášena Naše znamení - říkají: „To jsou povídačky starých! [Q 83.13]
YUSUFALI
:Však pozor! Naopak srdce jejich zrezivěla od toho, co si vysloužila. [Q 083.014]
YUSUFALI
: Však pozor! Věru že budou v ten den od svého Pána odděleni závěsem. [Q 083.015]
YUSUFALI
: a potom budou hořet v ohni pekelném. [Q 083.016]
Dôvod, prečo sa Mohamed musel uchýliť k tomuto zázrakovému triku, aby ľudí nalákal do islamu nie je ťažké uhádnuť. Toto je raná mekkánska súra, z doby, keď bol Mohamed veľmi slabý a mal iba hŕstku nasledovníkov. Väčšina pohanských Kurajšovcov, keď sa Mohameda opýtali, ako vyzerá Alah, nebol schopný konzistentne odpovedať. Bolo to preto, že pohania už mali svoju vlastnú verziu Alaha (o tom viac v inej časti). Nemohli prijať Mohamedov popis Alaha. Nahnevaný a frustrovaný Mohamed jednoducho vyhrešil pohanov za to, že jeho Alaha neprijali a uchýlil sa k ich preklínaniu s popretím Alahových požehnaní. Všimnite si prosím: V predchádzajúcej časti sme poznamenali, že Alah odhalí svoje lýtko neveriacim. Jeden sa môže diviť, prečo Alah musí skrývať svoju tvár pred neveriacimi, ktorí však môžu ľahko vidieť Alahovo nahé lýtko. Toto je ďalšia zo záhad Koránu.


Alah hovorí ako človek

Ak máme veriť dvom predchádzajúcim vynikajúcim islamským učencom (Hilali a Khan) a ich názorom o antropomorfickej povahe Alaha, potom sa Korán musí mýliť.

Vo viacerých veršoch Koránu čítame, že Alah hovoril ako človek. On, ako oheň, hovoril s Mojžišom (27:9). Na Alahov príkaz sa Mojžišova palica zmenila na hada. Vydesený Mojžiš sa dal na útek; ale Alah zavolal Mojžiša späť (27:9–10, 28:31). Ako bolo možné, že Mojžiš počul Alahov hlas, ak Alah nepoužíval ten istý jazyk ako ľudia na verbálnu komunikáciu s Mojžišom? Ak toto nie je dosť presvedčivé, je tu ešte viac prekvapení. Svätý Korán hovorí, že vydesený Mojžiš počul hlas zo stromu: bol to Alah. Alah zavolal Mojžiša svojim hlasom. Nebol tu žiadny anjel, alebo džin, ktorý by priniesol Mojžišovi správu od Alaha. Samotný Alah hovoril s Mojžišom (28:30). Pri inej príležitosti svätý Korán tvrdí, že samozrejme Alah zavolal na Mojžiša v údolí Tuwa (79:15–16).


Prečítajme si tieto verše z Koránu:


YUSUFALI: Když přišel k ohni, ozvalo se: „Požehnáni budiž ti, jenž v ohni tomto dlí, a ti, jenž okolo něho jest! Sláva Bohu, Pánu lidstva veškerého! [Q 027.008]
YUSUFALI: Mojžíši, věru jsem to Já, Bůh mocný a moudrý.. [Q 027.009]
YUSUFALI: Hoď svou hůl! Když Mojžíš viděl, jak hůl se svíjí, jako by hadem byla, otočil se zády, však krok učinit nemohl. Mojžíši, neboj se poslové Boží nesmějí u Mne strach mít, kromě těch, kdož nespravedliví byli; jestliže potom zlé dobrým nahradili, tehdy Já odpouštějící jsem, slitovný. [Q 027.010]
YUSUFALI:Když k němu přišel, bylo naň zavoláno z pravé strany údolí, z křoví na pláni požehnané: Mojžíši, to jsem věru Já, Bůh, Pán lidstva veškerého; [Q 028.030]
YUSUFALI: Když Mojžíš spatřil, že hůl se svíjí jako had, otočil se zády a již se neobrátil. „Mojžíši, přistup blíže a neboj se, neboť jsi z těch, kdož jsou v bezpečí! [Q 028.031]
YUSUFALI:Zdaž donesla se ti o Mojžíšovi zpráva, [Q 079.015]
YUSUFALI: když Pán jeho naň zavolal v údolí posvátném Tuwá:- [Q 079.016]


Tu je hadís od Sunaan Abu Dawud, ktorý nám hovorí, že Alah samozrejme hovoril priamo s Mojžišom bez toho aby medzi nimi chodili nejakí posli. Smiešnosť: Toto bolo zjavené Adamom Mojžišovi, keď sa hádali v Raji. Prečítajme si tento veselý hadís:


Sunaan Abu Dawud, diel 3, hadís číslo 4685:


‘Umar b. al-Khattab zaznamenal, že Posol Alahov (pokoj s ním) povedal: Mojžiš povedal: Môj Pane, ukáž nám Adama, ktorý spôsobil, že on a my sme vyšli z Raja. Tak mu Alah ukázal Adamaa. Opýtal sa: Si ty náš otec, Adam? Adam mu povedal: Áno. Povedal: Si ty ten, do ktorého Alah vdýchol zo Svojho ducha, naučil ho všetky mená a prikázal anjelom (padnúť na tvár) a oni padli pred tebou na tvár? On odpovedal: Áno. Opýtal sa: Potom čo spôsobilo, že si ty a s tebou aj my opustili Raj? Adam sa ho opýtal: A kto si? Povedal: Ja som Mojžiš. Povedal: Ty si prorok kmeňa Banu Israil, ku ktorému Alah prehovoril spoza závesu (hidžábu, pozn. prekl), pričom neustanovil žiadneho prostredníka medzi tebou a Ním. Povedal: Áno. Opýtal sa: Nevieš, že to bolo určené v Knihe Alahovej predtým, než som bol stvorený? On odpovedal: Áno. Opýtal sa: prečo ma potom obviňuješ z toho, čo Boh usúdil dávno predo mnou? Posol Alahov (pokoj s ním) povedal: Takže Adam prevýšil v debate Mojžiša (pokoj s ním).

Alah hovoril tvárou v tvár s džihádistom


Podľa islamských pravidiel, keď samovražedný atentátnik zahynie počas svojej výpravy, ide priamo do Raja. Nepotrebuje čakať na Súdny deň, vyčkávať na Alahovo rozhodnutie, aby bol poslaný na miesto, na ktoré má právo. Po jeho smrti džihádista (v tomto prípade samovražedný bombometčík) okamžite stretne Alaha a Alah sa s ním rozpráva priamo. Toto dokazuje, že Alah hovorí ako ľudská bytosť a osloví džihádistov tvrdej línie práve tak, ako my tu na tomto svete.

Tu je hadís z Sunann ibn Majah:
Sunaan ibn Majah, Diel I, hadís číslo 190:


Talha b. Khirash povedal a bolo to zaznamenané "Počul som, ako Džabir Ibn Abdulláh (nech sa Alah raduje nad ním) povedať: Keď Abdullah b. ‘Amr b. Haram bol zabitý v bitke pri Uhude, Posol Alahov (pokoj a požehanei Alahovo s ním) ma stretol a povedal mi "Ó Džábir, nemal by som ti snáď povedať, čo poveal Alah o tvojom otcovi?" Yahya v tomto hadíse povedal (tieto slová): Ó Džabir, čo je s tebou, že ťa vidím takého zlomeného...?" On povedal, "Povedal som mu: Posol Alahov, môj otec umrel mučeníckou smrťou a nechal po sebe pozostalých a dlh." On (svätý prorok) povedal "Nenesiem ti snáď dobrú zvesť, že Alah stretol tvojho otca?" On povedal, "Áno, posol Alahov." On (Svätý prorok) povedal "Alah nikdy nehovoril s nikým inak, než spoza závoja, ale on hovoril s tvojim otcom priamo a povedal "Ó môj nevoľník, želaj si odo mňa a ja ti želanie splním." On povedal "Môj pane, želám si, aby si mi dal nový život a aby som bol pre Teba zabitý po druhý raz. Na to Pán, nech je oslávený, povedal: Už bolo som rozhodol, že sa nevráti (k novému životu. On povedal "Môj pane, tak odovzdaj (toto) tým, ktorých som povedal" Narátor povedal, že Alah zoslal verš: kteří hovoří: ,Pane náš, uvěřili jsme; odpusť nám naše viny a ochraň nás před trestem ohně pekelného,( (3:16).


As Samadi povedal, tento hadith nebol prenesený cez Ibn Madžaha: ani text, ani v isnad. Tirmidhi ho preniesol v at Tafsir (tj. v kapitole, týkajúcej sa interpretácie koránskych veršov a suras a pokladal ho za hasan gharib hadith. Nevieme o ňom, okrem hadithu Musa b. Ibrahima, ktorému ho rozprávali vynikajúci učenci hadith hadísu.


Aby podporil náhľad, že Alah poskytuje džihádistom zvláštnu audienciu, Alah sa s nimi stretáva okamžite po ich svätej smrti. Tu je ďalší hadith zo Sahih Bukhari. Tento hadís nám hovorí, že tí moslimovia, ktorí padli pri Bir Maune stretli Alaha; bolo to aj v Koráne; neskoršie bol tento verš odstránený (Sahih Bukhari, 4.52.299)
zväzok 4, kniha 52, číslo 299:

Rozprával Anas:


Ľudia z kmeňa Ril, Dhakván, Usyia a Bani Lihján prišli k Prorokovi a tvrdili, že prijali islam a žiadali od neho, aby im poslal na pomoc nejakých mužov, aby bojovali s ich vlastným ľudom. Prorok im poslal sedemdesiat mužov z Ansárov, ktorých sme volali Al Kurrá (t.j. učenci), ktorí, zo zbožnosti celý deň sekali drevo a celú noc sa modlili. Takže títo ľudia zobrali tých (sedemdesiat) mužov, až kým neprišli na miesto menom Bi'r-Ma'ana, kde ich zradili a povraždili. Takže prorok privolával zlo na kmeň Ril, Dhakván a Bani Lijhán počas jedného mesiaca v modlitbách.

Anas nám povedal, že oni (t.j. moslimovia) zvykli recitovať koránsky verš, týkajúci sa tých martýrov, ktorý znel - O Alah! A povedz nášmu ľudu za nás, že sme sa stretli s našim Pánom, ktorý sa nad nami zaradoval a potešil nás." Potom bol tento verš zrušený.
Keď títo mladí džihádisti umreli pri Bir Maune, Gabriel informoval Mohameda, že džihádisti stretli Alaha, potešili Ho a Alah potešil ich; bol zoslaný o tom verš, neskoršie bol tento verš zrušený (Sahih Bukhari, 4.52.57)


zväzok 4, kniha 52, číslo 57:

Rozprával Anas:
Prorok poslal sedemdesiat mužov z kmeňa Bani Salim ku kmeňu Bani Amir. Keď tam prišli, môj ujo z matkinej strany im povedal "Idem pred vami a ak mi dovolia odovzdať zvesť Posla Alahovho (bude to dobre); inak zostaňte blízko pri mne." Šiel dopredu a pohania mu zaručili bezpečnosť. Ale kým im odovzdával správu Proroka, pokynuli jednému zo svojich mužov, ktorý ho smrteľnou ranou prebodol. Môj strýko z matkinej strany povedal „Alah je väčší! Pri Pánovy Kaaby, som úspešný.“ Potom sa zapojili ostatní a zabili ich všetkých okrem chromého muža, ktorý schádzal z hory. (Hammam, podradený narátor, povedal, „Myslím, že sa s ním zachránili iný muž.)“ Gabriel informoval Proroka že oni (t.j. mučeníci) sa stretli so svojim Pánom a on sa nad nimi radoval a dal, nech sa radujú aj oni. Zvykli sme recitovať „Povedz nášmu ľudu, že sme stretli Nášho Pána, potešili sme ho a on dal, nech sa radujeme.“ Prorok vzýval Alaha štyridsať dní, aby preklial vražedníkov z kmeňa Ral, Dhakwan, Bani Lihyan a Bam Usaiya, ktorí neposlúchli Alaha a Jeho Posla.

Tieto dva hadísy nám hovoria, že verše, obsahujúce túto epizódu boli neskôr z Koránu odstránené. Môžeme sa diviť prečo asi? Tu je ten dôvod: v tomto (myslím tým zrušený verš) hovoria mučeníci a nie Alah. Prečítajte si hadís pozorne. Ak by Korán obsahoval taký verš, kde hovorí ľudský džihádista, celá vierohodnosť Koránu ako Slova Alahovho a následne celá konštrukcia islamu by spadla. Mohamed bol dosť bystrý, aby si to všimol. Tak sa podľa toho zariadil - vyhodil urážlivý a potenciálne nebezpečný verš z Koránu.


Podobná, ale dlhšia verzia tohto hadísu sa dá nájsť v Sahih Bukhari 5.59.421.
zväzok 5, kniha 59, číslo 421:

Rozprával Anas bin Malik :


Prorok privolával zlo na tých (ľudí), ktorí zabili ich spoločníkov na Bir Maune počas 30 dní (v rannej modlitbe). Privolával zlo na kmene Ril, Lihyan a Usaiya, ktoré neposlúchla Alaha a Jeho posla. Alah zjavil koránsky verš svojmu prorokovi ohľadom tých, ktorí boli zabití, t.j. moslimov, ktorých zabili pri Bir Maune a recitovali sme tento verš, až kým nebol zrušený. (Verš mal takéto znenie:) "Povedz nášmu ľudu, že sme stretli nášho Pána a On sa zaradoval nad nami a my sme sa radovali s Ním."


Všimnite si prosím, že na stretnutie fyzického Alaha nedžihádistický moslim musí umrieť a čakať až do Dňa vzkriesenia.


Tu je niekoľko koránskych veršov na túto tému:


V deň vzkriesenia bude Alah zostupovať s légiami (rad po rade) anjelov ..89:22


YUSUFALI:a přijde Pán tvůj i andělé, řada za řadou,[Q 089.022]

A bude jejich přivítáním v den, kdy setkají se s Bohem, „Mír s vámi!“ a Bůh pro ně připravil odměnu štědrou.33:44

YUSUFALI: a Bůh pro ně připravil odměnu štědrou. [Q 033.044]

V deň vzkriesenia Alah samotný odpovie všetky otázky…40:16

YUSUFALI: dnem, kdy mrtví se vynoří a kdy o nich nebude skryto před Bohem nic. „Komu dnes náleží moc královská?“ „ Bohu jedinému, podmaniteli! [Q 040.016]


Zamyslite sa prosím nad veršom 40:16: kto myslíte, že tu hovorí - Alah, alebo Mohamed?
Aby sme sa dostali cez tú hmlu, ktorú vytvárajú apologistickí islamskí učenci, je tu hadís (sahih, citovaný čiastočne kvôli svojej dĺžke) (8.76.577), ktorý nám jednoznačne hovorí, že v Deň vzkriesenia budú uctievači slnka nasledovať slnko, uctievači mesiaca mesiac, uctievači modiel budú nasledovať svoje božstvá; Alah sa zjaví moslimom vo svojej podobe a prevedie ich, aby prekročili most nad ohňom, potom budú priestupníci poslaní do pekla a skutoční veriaci do Raja.


Diel 8, Kniha 76, číslo 577:

Rozprával Abu Huraira:
…Potom Alah vyjde v podobe, ktorú poznajú a povie "Ja som váš Pán." Oni povedia "Bezpochyby, Ty si náš Pán" a budú ho nasledovať. Potom bude položený most ponad Oheň pekelný." Posol Alahov dodal "Ja budem prvý, ktorý ním prejde..
Tu je jednoducho ďalší hadís, ktorý nám hovorí, že Alah je antropomorfný - má podobu a bude to nejaká bytosť - podobná bytosti z mäsa a krvi.
Určite uvidíte Alaha na vlastné oči...(Sahih Bukhari, 9.93.530, 531)

Alah sedí na svojom Tróne a strážia ho Jeho anjeli

Keď čítame Korán, popisujúci Alahove atribúty, sme prekvapení, koľko námahy vynaložil Mohamed na popis svojho Alaha. Porovnal Alaha s ľudským kráľom - podobne ako králi v mnohých krajinách, usadený na mohutnom tróne a riadiacim svoje záležitosti z tohto trónu (o Alahovom tróne budeme ešte hovoriť neskoršie v tejto eseji). Korán dokonca tvrdí, že Alah stvoril svoj Trón a potom k nemu prišiel a usadil sa na svojom tróne. Prečítajme si nasledovné verše z Koránu.


?Alah stvoril najprv nebesá a potom zem počas šiestich dní a potom sa vyzdvihol na svoj Trón...7:54


007.054
YUSUFALI: Pánem vaším je vskutku Bůh, jenž stvořil nebesa i zemi v šesti dnech a potom se usadil na trůně Svém. On pokrývá nocí den, který se bez přestání žene za ní, zatímco slunce, měsíc a hvězdy jsou rozkazu Jeho podrobeny. Což Jemu nenáleží stvoření a rozkazování? Požehnán buď Bůh, Pán lidstva veškerého!
Alah stvoril najskôr nebesá a potom zem za šesť dní a potom sa pevne usadil na svojom tróne (t.j. presunul sa na svoj Trón z nejakého iného miesta... 57:4
YUSUFALI:On je ten, jenž stvořil nebesa i zemi v šesti dnech a potom se na trůnu Svém usadil. On zná, co vniká do země a co z ní vychází, co sestupuje z nebe a co na ně vystupuje, a ať jste kdekoliv, On s vámi je a vše, co děláte, zří. [Q 057.004]
Anieli (osem anjelov) bude stáť okolo Alahovho trónu (osemuholník?)...69:17
YUSUFALI: a stát budou andělé na krajích jeho; v ten den osm jich nad sebou ponese trůn Pána tvého. [Q 069.017]

Podobne ako strážca Alah sledoval Mohameda, Noeho a iných prorokov


Alah sleduje Mohameda, keď sa modlí sám, alebo v spoločenstve …26:218-219


YUSUFALI:který tě vidí, když k modlitbě se zvedáš [Q 26.218]
YUSUFALI: a jak mezi klanícími se chováš,[Q 26.219]
YUSUFALI: vždyť On slyšící je i vševědoucí. [ Q 026.220]


Týchto niekoľko veršov v nás vzbudzuje dojem, že Alah skutočne žije niekde tam nad nami a sleduje celé Svoje stvorenie podobne ako astronauti na orbitálnej dráhe pozerajú cez okienka svojej vesmírnej lode na materskú planétu. V koráne je ešte niekoľko veršov, ako Alah všetko sleduje niekde z výšky.


Alah je ako strážca na strážnej veži - stále sleduje....89:14


YUSUFALI:neb Pán tvůj neustále na číhané stál. [Q 089.013]


Alah má dve oči; so svojimi dvoma očami videl Noeho archu... 54:13–14


YUSUFALI:A naložili jsme Noeho na loď postavenou z prken a palmových vláken, [Q 054.013]
YUSUFALI: aby plula pod naším zrakem v odměnu tomu, jenž byl tak odvržen. [Q 054.014]

Hadith v Sunaan Ibn Majah nám hovorí, že sa Alah samozrejme pozerá zhora:
 

Sunaan Ibn Majah, diel I, hadíth číslo 184:


Džabir b. ‘Abdullah (nech sa Alah nad ním raduje) povedal, že Posol Alahov (pokoj a požehnanie Alahovo s ním) povedal "Keď obyvatelia Raja vstúpia do svojho požehnania, rozsvieti sa nad nimi svetlo. Keď sa tak stane, zdvihnú hlavy a uvidia, že ich Pán sa na nich pozerá zhora. On (Pán) povie " Assalamu ‘alaikum (pokoj s vami), Ó obyvatelia Raja!" On povedal "Toto sa vzťahuje na Alahove slová: „Mír s vámi“ - tak slovy Pána slitovného pozdraveni budou [Quran 36:58] On sa na nich pozrie a oni sa pozrú na Neho a nebudú sa pozerať na nič iné z Božských radostí, kým sa On na nich neprestane pozerať až kým sa On neskryje a Jeho svetlo a Jeh požehnania budú na nich v ich príbytkoch.


V poznámke pod čiarou Ibn Madžah istým spôsobom spochybňuje autenticitu tohto hadísu. Citoval som tento hadís iba preto, že Mohamed sa snažil presvedčiť svojich nasledovníkov o ostražitej povahe Alaha. Dokonca aj bez tohto hadísu je tu istý počet veršov v Koráne, ktoré nám jednoznačne hovoria, že Alah má uši, aby počúval všetko, čo sa hovorí. Tu je taký verš:


Alah počul sťažnosť, s ktorou prišla istá žena za Mohamedom ohľadom svojho manžela; Alah všetko počuje …58:1


058.001
YUSUFALI: Bůh již slyšel řeč oné, která se s tebou hádala ohledně manžela svého a stěžovala si u Boha. Bůh slyšel váš rozhovor, vždyť Bůh je věru slyšící, jasnozřivý.

Videnie Alaha vo fyzickej podobe je také isté, ako pozorovanie slnka a mesiaca


Existuje tu mnoho hadísov, ktoré nám hovoria veľmi jasne, že Alah je viditeľná bytosť, hoci na to, aby niekto Alaha mohol vidieť, musí najprv umrieť. Tu je zhrnutie niekoľkých takých hadísov. Čitatelia si môžu hadísy overiť buď online, alebo v printovej verzii. Všimnite si prosím, že nie je k dispozicii online verzia Ibn Majah (alebo som zatiaľ žiadnu nenašiel) a nie všetky hadísy z Sunaan Abu Dawud sú k dispozícii online. Tieto hadísy som citoval kompletne.


V deň vzkriesenia uvidíte Alaha tak, ako vidíte slnko, či mesiac na jasnom nebi…(Sahih Bukhari, 6.60.105)


Ľudia uvidia Alaha ako mesiac...(Sahih Bukhari, 9.93.529)


Pozadie k 50:39: keď sa Mohamed pozrel na mesiac v splne a povedal - uvidíte Alaha práve tak, ako vidíte spln…(Sahih Bukhari, 1.10.529, 547)


Uvidíte Alaha tak jasne, ako vidíte mesiac a slnko; na použitie neveriacich sa použijú háky; Mohamed, spolu so svojimi nasledovníkmi prejdú most ponad peklo ako prví; niektorí hriešnici zostanú v pekle naveky, niektorí dočasne.. (Sahih Bukhari, 1.12.770)

Sunaan ibn Majah, diel 1, hadís číslo 178:

Abu Huraira (nech sa Alah raduje nad ním) zaznamenal, že Posol Alahov (pokoj a požehnanie Alahovo s ním) povedal "Tlačíte sa (jeden na druhého) aby ste videli mesiac v noci splnu?" (oni odpovedali) "Nie" na čo (Svätý Prorok) povedal "Podobne sa nebudete tlačiť, aby ste videli svojho Pána v Deň Vzkriesenia."

http://www.islam-watch.org/AbulKasem/BismiAllah/1a.htm

čtěte také:

Kto je Alah? Muž, starý mládenec, kráľ a božstvo, ktoré má dcéry a obydlia I.