Politická korektnosť nie je ideológia
Autor: Pavel Fendek | Publikováno: 24.10.2010 | Rubrika: Západ
Ilustrace
Pri analyzovaní podstaty multikulturalizmu som nevyhnutne narazil na tézy autorov túto ideológiu ospevujúce aj zatracujúce. Spoločné mali však jedno: prakticky všetky boli reakcie na objektívne existujúcu deštrukciu a narastajúci chaos v európskej spoločnosti, zatiaľ najmä v tzv. vyspelých Západných postmoderných multikultúrnych demokraciách.

Pri analyzovaní podstaty multikulturalizmu som nevyhnutne narazil na tézy autorov túto ideológiu ospevujúce aj zatracujúce. Spoločné mali však jedno: prakticky všetky boli reakcie na objektívne existujúcu deštrukciu a narastajúci chaos v európskej spoločnosti, zatiaľ najmä v tzv. vyspelých Západných postmoderných multikultúrnych demokraciách. Okrem ideológie multikulturalizmu sa v odbornej aj populárnej literatúre a médiách vyskytuje také množstvo ďalších ideológií, politických teórií, ideologických prúdov a postojov až pochybujem, že sa v nich môže vyznať aj naslovovzatý odborník. K tomuto záveru som dospel potom, keď som sa v jednej analýze s úžasom dočítal, že reálny socializmus mal pravicový charakter a tomu zodpovedal aj politický režim. Z médií zase zaznieva záplava informácií o tom, ako nás ohrozuje pravicový extrémizmus, najmä v podobe neonacizmu, čo je však jednoznačne extrémna ľavica ako jeho ideologický predchodca, nacizmus. S nacizmom je dokonca stotožňovaný aj nacionalizmus a z neho vyplývajúce vlastenectvo označované ako „pravicový populizmus a extrémizmus, takže orientovať sa a systémovo klasifikovať čo je čím v dnešnom postmodernom multikultúrnom priestore relativizácie hodnôt a newspeaku je prakticky nemožné. Pokiaľ sa však tejto postmodernej záťaže zbavíme, ocitneme sa v priestore, v ktorom sa dá ľahko orientovať. V súčasnej dobe vládne vo všetkých pádoch skloňovaná politická korektnosť, ktorú jej kritici nazývajú ideológiou, čo svedčí o obrovskom vplyve multikultúrnej postmoderny aj na tých, ktorí ju odmietajú. Politická korektnosť nevznikla sama o sebe, je produktom konkrétneho ideologického systému, a pokiaľ ju vieme jednoznačne definovať, vieme jednoznačne definovať aj systém, ktorý ju splodil a naopak. Znamená to, že pokiaľ definujeme politickú korektnosť, definujeme aj ideologický systém a pokiaľ definujeme ideologický systém, definujeme aj politickú korektnosť. Pokiaľ je výsledok rovnaký v obidvoch postupoch znamená to, že záver je správny. Dospel som k týmto záverom:

Politická korektnosť je (neo)marxistického pôvodu a dala by sa najjednoduchšie definovať ako (myšlienková) forma cenzúry, čiže ako nástroj presadzovania a upevňovania moci tyranie (totalitnej diktatúry) pomyslených neštandardných menšín a menšinových ideí nad štandardnou väčšinou a väčšinovým myslením, ktoré sú, podľa teórie tento nástroj využívajúcej ideológie neosocializmu, zodpovedné za všetky zločiny na ľudstve. Touto štandardnou väčšinou sú európske národy a väčšinovým myslením ich kultúra, civilizácia a ich nositelia, Európania, ktorí sú v zmysle tejto ideológie zodpovední a vinní za zločiny ako otroctvo, útlak, vykorisťovanie, rasizmus, diskriminácia, netolerancia, xenofóbia a nespočetné ďalšie zločiny spáchané v minulosti, páchané v súčasnosti a budú páchané aj v budúcnosti na neEurópanoch, ich kultúrach a civilizáciách. Tieto zločiny páchali, páchajú a budú páchať Európania, ich národy, kultúra a civilizácia z titulu svojej nenapraviteľne skazenej podstaty, preto musí byť spolu s jej nositeľmi, Európanmi v záujme „spravodlivosti a pokroku“ zničená. V postkoloniálnej ére neeurópske národy tento vzťah k Európanom, ich národom, kultúre a civilizácii s nadšením prevzali. Neštandardné menšiny sú okrajové, alternatívne a umelo vytvorené skupiny obyvateľstva, ktorých nároky na uznanie nimi požadovaných práv privilégií zneužívajú nositelia ideológie neosocializmu pri presadzovaní svojich záujmov a cieľov.

Táto cenzúra je vlastne synergicky pôsobiaci súbor nástrojov a metód, z ktorých najdôležitejšie sú brainwashing, newspeak a napokon samotná legislatíva. Politická korektnosť teda nie je ideológia, ale nástroj presadzovania a upevňovania moci nositeľov ideológie neosocializmu. Tento objav má rozhodujúcu úlohu pre pochopenie princípu fungovania neomarxistickej postmodernej multikultúrnej neosocialistickej spoločnosti, ktorej ideológia/e politickú korektnosť využíva. Dokázanie existencie neosocializmu ako spoločenskoekonomickej formácie (systému) je objav, ktorý vedie k odstráneniu chaosu a k usporiadaniu postavenia jednotlivých ideológií, ideových prúdov a postojov v ňom. Takto môžeme jednoznačne pomenovať ideológie, ideové prúdy a postoje, ktoré sú súčasťou, alebo stúpencami neosocializmu a ideológie, ideové prúdy a postoje, ktoré sú voči nemu v opozícii. Kritika, alebo útok na ktorúkoľvek súčasť neosocializmu je tak kritikou, alebo útokom na neosocializmus ako celok a kritika, alebo útok na ktorúkoľvek súčasť opozície je tak kritikou, alebo útokom na opozíciu ako celok. Neosocializmus podporuje menšina obyvateľstva Európy, v opozícii proti nemu je väčšina obyvateľov. Zdalo by sa, že ide o klasický rozpor medzi záujmami väčšiny a menšiny, ktorý by mohol byť vyriešený demokratickým spôsobom. Vzhľadom na to, že neosocializmus je tyrania, totalitná diktatúra neštandardných menšín a menšinových ideí nad štandardnou väčšinou a väčšinovým myslením, ktoré sa svojich privilégií dobrovoľne nevzdajú, väčšina má právo tento systém eliminovať akýmkoľvek spôsobom. Neosocializmus nie je nastolený veľkou revolúciou, je budovaný postupne krok za krokom metódou malých revolúcií, pomalým pochodom inštitúciami, ktorý vyvinula Frankfurtská škola. Z tohto dôvodu nie je intenzita tyranie, totalitnej diktatúry neštandardných menšín a menšinových ideí nad štandardnou väčšinou a väčšinovým myslením v jednotlivých štátoch EÚ a západnom civilizačnom okruhu všeobecne rovnaká. V tomto je sila aj slabosť neosocializmu. Jeho sila je v tom, že bežný občan si ani neuvedomuje jeho postupné nastoľovanie a keď si to uvedomí môže byť už neskoro. Jeho slabosť je v tom, že pokiaľ bude pochopený jeho princíp a ciele, tak v štátoch, v ktorých je ešte slabý môže byť relatívne ľahko eliminovaný a následne môže byť zvrhnutý vývozom kontrarevolúcie metódou rýchleho postupu inštitúciami aj v štátoch, v ktorých je už silný.

Veľmi dôležité je tiež pochopiť, že menšinové myslenie a idey môžu byť správne a väčšinové myslenie a idey môžu byť nesprávne a naopak. V tomto prípade však ide o súboj myslenia a ideí, z ktorých víťazná nenastoľuje žiadnu tyraniu ani totalitnú diktatúru, menšinové myslenie a idey sa len stanú väčšinovými a naopak. Tento postup je typický pre exaktné vedy, pán Einstein je toho exemplárnym príkladom. Pokiaľ sa však veda zideologizuje, tak nastane hon na čarodejnice ako v nacistickom Nemecku v „100 nemeckých vedcov proti Einsteinovi“, ktorý však logicky skončil neúspešne. Sociálne vedy sú oproti exaktným, prírodným vedám rádovo náchylnejšie k zideologizovaniu, preto sú odporcovia neosocializmu v súčasnosti prenasledovanou menšinou, avšak za stále menej tichej podpory mlčiacej väčšiny, ktorí dostávajú nálepky ako bigótnosť, zaostalosť, rasizmus, xenofóbia a mnohé ďalšie. Typickou tyraniou väčšiny sú režimy v JAR, či Zimbabwe, kde väčšina prevzala vládu od bielych menšín, ktoré však neboli ani tyraniou, ani totalitnou diktatúrou, pretože ich politický režim vychádzal z kultúrnocivilizačných a nie z ideologických dôvodov. V podmienkach neosocializmu je tento diškurz tabu.

Frankfurtská škola je ideologickým zdrojom a multikulturalizmus bazálnou ideologickou súčasťou neosocializmu, ktorý je v princípe obsahovo zmenená forma ideológie nacizmu prifarbená marxistickou rétorikou. Národný socializmus je, ako každý socializmus vrátane leninského, deformácia tzv. rozvinutie marxizmu, teda neomarxizmus nezávisle na tom, či si to ich aktéri pripúšťajú, alebo nie. Všetky socializmy majú prakticky rovnakú formu, ktorou je tyrania a totalitná diktatúra, líšia sa len obsahom, t.j. kto je jej subjektom a kto objektom. Opísané farebne, leninský socializmus je červený, národný socializmus je hnedý a neosocializmus je dúhový. Neosocializmus je flexibilný systém, ktorý okrem ďalších významných ideológií ako feminizmus, genderizmus, homosexualizmus atď. podľa potreby zastrešuje aj ďalšie ideológie a ideové prúdy. Napríklad boj za práva menšín je v ideologickej agende antirasizmu (antibelošstvu), antidiskriminácie, humanrightizmu atď. prakticky identický s nacistickou agendou antisemitizmu (antižidovstvu) a boja proti „útlaku“ od židov (antidiskriminácia) a za „práva“ (humanrightizmus) nemeckých menšín mimo územia Nemecka, ktoré tak tvorili piatu kolónu pri deštrukcii okolitých štátov (viď prvá ČSR) v snahe o ich ovládnutie. Každý pokus o zachovanie integrity ČSR bol nacistami označený ako stupňovanie útlaku nemeckej menšiny, ktorá svoje požiadavky permanentne stupňovala tak, aby ich nebolo možné bez kapitulácie splniť. ČSR bola napokon rozbitá a Čechy a Morava sa dostali pod protektorát Ríše. Neosocializmus rovnakým dezintegrujúcim spôsobom postupuje proti európskym národom, kultúre, civilizácii a ich nositeľom, Európanom a väčšinám v snahe o ich kapituláciu a podriadenie sa jeho tyranii.

Ukážkovými príkladmi dezintegrácie a kapitulantstva je islamská, rómska, homosexuálna a rasová agenda. Európania budú dovtedy utláčať, diskriminovať a upierať moslimom ich „ľudské práva“, kým nekapitulujú a moslimom sa nepodriadia, pričom európska spoločnosť bude akceptovať svoje „dhimmi“ postavenie ako stav normálny (stránka náboženskokultúrna). Európania budú dovtedy utláčať, diskriminovať a upierať Rómom ich „ľudské práva“, kým sa Rómom nepodriadia, pričom európska spoločnosť bude akceptovať ich spôsob života a kultúru a svoje postavenie ako stav normálny (stránka sociálnokultúrna). Heterosexuáli budú dovtedy utláčať, diskriminovať a upierať homosexuálom ich „ľudské práva“, kým homosexuálne manželstvá a alternatívny spôsob života nenadobudnú privilegovaný status v spoločnosti a heterosexuálne manželstvá a tradičný spôsob života sa nestanú anachronizmom, pričom európska spoločnosť bude akceptovať tento stav ako normálny (stránka morálnoetická a kultúrna). Európania a väčšiny budú dovtedy utláčať, diskriminovať a upierať neEurópanom a ich menšinám „ľudské práva“, kým sa sami nestanú menšinami. „Spravodlivosť“ nastane až vtedy, keď Európania dobrovoľne vyhynú, budú vyhubení, alebo multikultúrne pohltení, pričom európska spoločnosť bude akceptovať svoje postavenie a perspektívu ako stav a proces normálny (stránka ideológie rasovokultúrnej). Prakticky celá menšinová a ľudskoprávna agenda EÚ, či už genderová, rovnosti príležitostí atď. sa realizuje v tomto deštrukčnom duchu, preto aj taká odolná a životaschopná civilizácia akou bola európska nemá šancu na prežitie vrátane jej nositeľov, Európanov. To platí samozrejme za predpokladu, že neosocializmus nebude porazený. Frankfurtská škola tak naštartovala proces, v ktorom v minulosti davy revúce Heil Hitler začali v súčasnosti nahradzovať davy revúce Alláhu Akhbar, výkonný to nástroj neosocialistickej tyranie, ktorému výdatne asistujú aktivisti (užitoční idioti) ideových prúdov budujúcich najrôznejšie svetlé zajtrajšky.

Neosocialistická EÚ nedokáže vykonávať funkcie, ktoré dokáže efektívne vykonávať národný štát vonkajšiu a vnútornú bezpečnosť jeho obyvateľstva. Winston Churchill prvý rozpoznal nebezpečenstvo, ktoré predstavoval nacizmus a otvorene proti nemu a nositeľom jeho ideológie vystupoval, za čo si vyslúžil nálepku vojnového štváča. Dejiny mu dali za pravdu a nacizmus bol porazený v pekle 2. svetovej vojny. Neosocializmus a nositelia jeho ideológie sú rovnako nebezpeční protivníci ako nacisti, ktorí musia byť porazení rovnako, ako bol porazený nacizmus. Musíme si uvedomiť, že Európa je už vo vojne a jej protivníci a kolaboranti s nimi sú známi a viditeľní nielen svojimi rečami, ale aj skutkami. Stačí si to len priznať, zdvihnúť ruku a prstom na nich poukázať. Pokiaľ to Európa urobí, bude zachránená a prežije aj túto skúšku dejín. Jej protivníci a kolaboranti s nimi budú zdieľať osud nacistického Nemecka a nemeckých menšín.