Vítězství zla a dobří lidé
Autor: Bohuslav Svatoš | Publikováno: 17.08.2010 | Rubrika: Názory čtenářů
Ilustrace
Říká se - k vítězství zla plně postačí, když dobří lidé neudělají nic. Zní to velice moudře a pravdivě, bohužel je to vůči těm nic nedělajícím „dobrým lidem“ až příliš lichotivé a pokrytecké pochlebování. Je to pokrytecké proto, že pokud jsou lidé dobří, tak proti zlu skutečně bojují.

Říká se - k vítězství zla plně postačí, když dobří lidé neudělají nic. Zní to velice moudře a pravdivě, bohužel je to vůči těm nic nedělajícím „dobrým lidem“ až příliš lichotivé a pokrytecké pochlebování. Je to pokrytecké proto, že pokud jsou lidé dobří, tak proti zlu skutečně bojují. Nelze být dobrým člověkem a tváří tvář bujícímu zlu nic nedělat, to je prostě nesmysl. Kdo prodlévá poblíž zločinu – konání zla, ví o něm a nijak nezasáhne, je spolupachatelem. Zbabělost je ctností zla a zbabělí či pohodlní „dobří lidé“, kteří zlo nechávají svobodně dýchat a růst, jsou jeho rodiči.

Pokud se jimi samými tolerované a podporované zlo obrátí proti nim a zničí je, bude to aktem spravedlnosti, byť oni postižení „dobří lidé“ budou naříkat a kňourat o tom, že si svůj neblahý osud ničím nezasloužili a jak je možné, že oni či jiní „dobří lidé“ přišli ke smrtelné újmě, když byli dobří, tolerantní a nikomu neškodili?

Nemusíme chodit daleko pro příklad, vzpomeňme třicátá léta minulého století a nástup fašismu a poopravme ono rčení o „dobrých lidech“, kteří vlastně vůbec nebyli dobří, ale v celostním pohledu veskrze špatní. Shodou okolností jsou tito „dobří lidé“ západní Evropy potomky oněch „dobrých lidí“, kteří svojí „dobrotou“ otevřeli brány hitlerovského zla. A co se týká současné islámské okupace západu, pokračují ve šlépějích svých otců, kteří ve jménu dobra klidu a míru otevřeli brány válce, která přinesla zatím největší zlo.

Tito „dobří lidé“ po válce a mnoha miliónech zbytečných obětí s krajním zhnusením a pohoršením odhalovali bestiální zločiny Třetí říše, samozřejmě nějak pozapomněli na skutečné rodiče oněch hrůz, které Adolf Hitler poskytl lidstvu.

Hitler byl dítětem tolerance „dobrých lidí“. Vůbec se netajil svými cíli a plány a „dobří lidé“ ve své školácky šablonovité (a také příjemně pohodlné) představě konání dobra ho nechali vyrůst do jeho plně obludné „krásy“ a on jako mstivý Boží stín ukázal západnímu pojetí „dobra“, zač je toho loket. Tažme se: jak to mohl Bůh dopustit, že „dobří lidé“ tak trpěli a umírali, ale současně se tažme též, nepotrestali „dobří lidé“ sami sebe? Kdo tady byl vlastně ten skutečně od začátku zlý?

Obávám se, že Hitler to nebyl, byl to jen inteligentní narcistický destruktivně založený psychopat a takových po světě chodí miliony. Skutečným zdrojem zla byli ti nic nedělající „dobří lidé“, kteří ho, aby si náhodou neublížili a nevypadali jako „špatní lidé“, nechali vyrůst a dozrát. Ať všichni „dobří lidé“ spekulují nad tím, jestli byl Hitler vtělením zlého démona z jiné dimenze či bůhví odkud, ale pravda je, že Hitler byl dítětem stejného „dobra“, které dnes vrhá civilizaci do náruče té nejzvrácenější a nejzhoubnější pseudonáboženské deviace – Islámu.

Pokud nechceme být také těmi „dobrými lidmi“, kteří v upjaté snaze o konání dobra podporují zlo, tak musíme skutečně něco udělat. Naříkáním a pohoršením nad pasivitou politiků ničeho nedocílíme, jen tím přiznáváme vlastní neschopnost být skutečně dobrými – tj. proti zlu bojujícími lidmi. Má-li být dosaženo v konfrontaci s Islámem nějaké změny, tak musí být veřejně obnažena jeho zrůdnost a jeho zrůdnost nejlépe dokládá jeho pilíř – Korán.

Korán je zlá a zlovolná kniha, která nemá ani nejmenší právo na to, aby byla tolerována či prezentována jako plnohodnotná duchovní kniha reprezentující plnohodnotné náboženství. Korán je manuál násilí a teroru halící sám sebe do roucha náboženských myšlenek, které byly takřka bez výjimky převzaty z Judaismu a křesťanství. Jeho skutečným vnitřním cílem není něco duchovního, jeho skutečným cílem je duševní a intelektuální zotročení společnosti, která se má otrocky podřídit a sloužit své „duchovní“ elitě. Mohamed mluví o podřízení se Bohu, ve skutečnosti se jedná o podřízení komunity Mohamedovi a jeho chlípným potřebám a žádostem, po jeho smrti jeho příbuzní převzali tento princip jako nástroj podřízení společnosti svým vlastním potřebám a agresivně útočné ideové jádro islámu se tak stalo nástrojem navyšování moci a bohatství těch, kteří jeho agresivní poselství rozpoznali jako ideální nástroj k budování osobní moci a bohatství.

Stručný výčet trestných činů, ke kterým Korán navádí své věřící.

Súra 8:12 (str. 485) "Já vrhnu do srdcí těch, kdož nevěří, hrůzu a vy bijte je po šíjích a bijte je po všech prstech."

Súra 8:17 (str. 485) "Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil a nevrhals ty, když jsi vrhal, nýbrž byl to Bůh, ..."

Súra 9:5 (str.585) "A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy!"

Súra 4: 93 (str.532) "Kdykoliv se pokusí vás svést k odpadnutí, budou odraženi. A jestliže se nebudou držet stranou od vás a nevzdají se vám na milost a nesloží své ruce, tedy je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A nad těmito vám dáváme pravomoc zřetelnou.".

Súra 4: 91 (str.532) "Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete!"

Súra 2:187 (str.465) "Zabíjejte je všude, kde je dostihnete a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití."

Súra 8:66 (str.490) " Proroku, povzbuzuj věřící k boji! Bude-li mezi vámi dvacet vytrvalých mužů, porazí dvě stě, bude-li jich mezi vámi sto, porazí tisíc nevěřících, neboť to jsou lidé nechápaví."

Súra 5:51 (str.607) "Vy, kteří věříte! Neberte si židy ani křesťany jako přátele, neboť oni jsou si přáteli jedni druhým. Kdokoliv z vás se s nimi přátelí, ten stane se jedním z nich ..."

Súra 2:189 (str. 465) "A bojujte proti nim, dokud nebude konec svádění od víry a dokud nebude všechno náboženství patřit Bohu." Pozn. autora – jediné náboženství je Islám, vše ostatní jako Křesťanství, Judaismus atd. je podle Mohameda pohanství.

Súra 8:57 (str. 489) "Nejhoršími tvory před Bohem jsou ti, kdo byli zatvrzele nevěřící a stále ještě nevěří."

Súra 9:74 (str. 593) "Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď přísný na ně. Útočištěm jejich bude peklo, a jak hnusný je to cíl konečný."

Súra 9:29 (str.588) "Bojujte proti těm kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a jeho posel a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma - dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi."

? § 196/2 - Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci

? § 198 odst. 1 pís. b) - Hanobení národa, rasy a přesvědčení

? § 198a Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (zavedeno novelou č. 405/2000 Sb. s účinností od 1.12.2000)

? § 202 - Výtržnictví

? § 219 odst. 1,2 pís. g) - Vražda

? § 221 odst. 1,2 pís. b) - Ublížení na zdraví

? § 222 odst. 1,2 pís. b) - Ublížení na zdraví

? § 235 odst. 1 pís. f) - Vydírání

? § 236 - Omezování svobody vyznání

? § 238a - Porušování svobody sdružování a shromažďování

? § 259 - Genocidum

? § 260 - Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod občanů (od 1.12.2000 jako Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka)

K tomu, aby byl Korán a Islám širokou veřejností vnímán tak, jak skutečně náleží, je zapotřebí mj. právně zviditelnit jeho takřka všeobecně proti ústavní charakter. Vzhledem k tomu, že společenské klima je nyní tak „dobré a tolerantní“, že vlastně žádné zlo neexistuje – dnes je to tak, že jenom „špatní“ (politicky nekorektní) lidé vidí a vnímají špatné věci – tak mě nenapadá jiná cesta k upoutání veřejné pozornosti na islámský problém než iniciovat petiční akci, která by podnítila případné postavení Koránu -islámu mimo zákon a ústavu ČR.