Dopad multikulturalizmu na európsku spoločnosť
Autor: Pavel Fendek | Publikováno: 01.01.2010 | Rubrika: Multikulturalismus
Ilustrace
Mutikulturalizmus je kultúrnospoločenský hodnotový právny politický aj ekonomický systém, založený na postmodernej neomarxistickej ideológii multikultúrneho hodnotového relativizmu a jej dogmách. Postmoderna je intelektuálnym zdrojom filozofie všeobecného hodnotového relativizmu ako základu politickej teórie multikulturalizmu. Syntézou so širším spektrom neomarxistických teórií a aplikáciou v praxi sa táto politická teória stala ideológiou, ktorej dogmy sú praktické nástroje jej presadzovania. Táto definícia multikulturalizmu nemá s marxistickými definíciami spoločenskoekonomických formácií okrem časti terminológie nič spoločné.

Mutikulturalizmus je kultúrnospoločenský hodnotový právny politický aj ekonomický systém, založený na postmodernej neomarxistickej ideológii multikultúrneho hodnotového relativizmu a jej dogmách. Postmoderna je intelektuálnym zdrojom filozofie všeobecného hodnotového relativizmu ako základu politickej teórie multikulturalizmu. Syntézou so širším spektrom neomarxistických teórií a aplikáciou v praxi sa táto politická teória stala ideológiou, ktorej dogmy sú praktické nástroje jej presadzovania. Táto definícia multikulturalizmu nemá s marxistickými definíciami spoločenskoekonomických formácií okrem časti terminológie nič spoločné.

Multikulturalizmus nenaväzuje na žiaden kultúrnospoločenský hodnotový, právny a politický systém, je produktom kultúrnej revolúcie 60. rokov 20. storočia a jej multikultúrnych sociálnych inžinierov a je zároveň aj hybnou silou kultúrnej vojny proti európskej kultúre a civilizácii. Jediné hodnoty, ktoré uznáva, sú rovnosť a tolerancia, jediné čo neuznáva je nerovnosť a netolerancia. Základnou multikultúrnou dogmou sa v tomto kontexte stalo tvrdenie, že všetky kultúry a civilizácie sú si rovné nezávisle od dosiahnutej úrovne kultúrnospoločenskej evolúcie, vzájomne sa obohacujú a tým vytvárajú rozmanitú multikultúrnu tolerantnú spoločnosť. Druhou základnou dogmou je tvrdenie, že žiadna kultúra nie je dominantná a všetky kultúry si musia striktne zachovať svoje osobitnosti, inak dôjde k asimilácii a zániku multikultúrnej spoločnosti. Treťou základnou dogmou je tvrdenie, že integrácii najrôznejších kultúr do jedinej a jednotnej multikultúrnej spoločnosti bráni len európska spoločnosť a jej kultúra, ktorá je netolerantná, diskriminačná, považuje sa za nadradenú nad ostatnými kultúrami a oplýva ďalšími nespočetnými kultúrnymi neduhmi, ktoré bránia dosiahnuť multikultúrnu harmóniu a preto ju treba nevyhnutne „narovnať“. Túto dogmu najvýstižnejšie prezentuje jeden zo spoluzakladateľov švédskej extrémistickej ľavicovej organizácie Expo, Tobias Hubinette, ktorý v roku 1996 napísal, že „cítiť a myslieť si, že biela rasa je podradná vo všetkých ohľadoch, je s ohľadom na jej históriu a súčasnosť prirodzené. Nech západné krajiny bielej rasy zahynú v krvi a utrpení. Nech žije multikultúrna, radikálne premiešaná a beztriedna ekologická spoločnosť! Nech žije anarchia!“. Podľa tohto kréda, samozrejme v podstatne sofistikovanejšej podobe, postupujú a konajú všetci budovatelia multikulturalizmu bez výnimky, ktorí tým považujú genocídu stoviek miliónov európskych ľudí za akt prirodzený a oprávnený. Konzílium psychiatrov by preto konečne malo začať skúmať, ako vznikla taká ohromná nenávisť a prečo chcú európski multikultúrni intelektuáli, apologéti a budovatelia multikulturalizmu pripraviť taký krutý osud svojim vlastným ľuďom, Európanom a vyvodiť z toho jednoznačné dôsledky. Pokiaľ multikulturalisti, Európania, takto nenávidia a pohŕdajú svojou vlastnou rasou, kultúrou a civilizáciou, aký vzťah si automaticky vytvoria imigranti z tretieho sveta? Logicky si vytvoria nenávisť a pohŕdanie všetkým európskym, vrátane Európanmi samotnými a budú hrdí na svoje kultúry a civilizácie, ktoré sú z tohto hľadiska logicky nadradené nad kultúrou a civilizáciou európskou. Môžem tak logicky a oprávnene konštatovať, že všetci imigranti z tretieho sveta sú rasisti, výnimky len potvrdzujú pravidlo. Vzťah imigrantov a domácich Európanov je tým osudovo predurčený. Multikulturalizmus tak odhaľuje svoju pravú tvár a preto ho smelo a oprávnene možno označiť ako multikultúrny, dúhový nacizmus, skrátka multinacizmus. Tu vzniká existenčný problém multikulturalizmu, ktorý, rovnako ako nacizmus, nemá morálne právo na existenciu, z histórie predsa dobre vieme, čo nacizmus spôsobil.

Slobodná a demokratická spoločnosť je založená na rovnosti občanov pred zákonom a je produktom európskej kultúry a civilizácie. Multikultúrna spoločnosť, skladajúca sa s početných a rôznorodých kultúrnospoločenských hodnotových a právnych systémov nemôže reálne fungovať, pretože okrem deklarovanej rovnosti a tolerancii kultúr nemá multikulturalizmus žiadny spoločný kultúrnospoločenský hodnotový a právny štandard, ktorý by dobrovoľne a bez výnimky rešpektovali všetky kultúry v multikultúrnej spoločnosti a do ktorého by sa mohli integrovať. Multikulturalizmus sám o sebe nie je žiadnou hodnotou do ktorej sa dá integrovať a rovnosť aj tolerancia rovnako nie sú hodnotami sami o sebe do ktorých sa dá integrovať, pretože sa bez výnimky vždy viažu k všeobecným a parciálnym hodnotovým kritériám, čiže samotný princíp multikulturalizmu paradoxne popiera sám seba.

Multikulturalizmus v Európe nie je možné vybudovať spôsobom stavby na zelenej lúke, Európa má tisíce rokov staré kultúrne aj hodnotové tradície. Do slobodnej, demokratickej a stabilnej európskej spoločnosti založenej na antickom a kresťanskožidovskom kultúrnom a hodnotovom dedičstvo musel preto multikulturalizmus nevyhnutné implantovať kultúrnospoločenské hodnotové a právne systémy imigrantov, ktoré nemajú so slobodou, demokraciou a toleranciou, vyplývajúcou z rovnosti občanov pred zákonom, prakticky nič spoločné. Aby to nebolo neakceptovateľné, multikulturalizmus vynašiel brilantný eskamotérsky trik, ktorý je pre väčšinu divákov, Európanov, v drvivej väčšine nepostrehnuteľný. Tento trik spočíva v tom, že nie je podstatné, či sú imigrantské kultúrnospoločenské hodnotové a právne systéme neslobodné, nedemokratické, netolerantné a nepoznajú, alebo odmietajú rovnosť občanov pred zákonom, podstatné je len to, že predmultikultúrny kultúrnospoločenský hodnotový a právny systém, založený na rovnosti občanov pred zákonom, čiže súčasná európska spoločnosť a Európania, zatiaľ viacmenej len inštinktívne, bez fundovaného racionálneho vedeckého poznania odmietajú tieto systémy tolerovať, čo ich stavia do ohromnej nevýhody. Toto oprávnené odmietanie neakceptovateľných kultúrnospoločenských hodnotových a právnych systémov sa navyše personifikuje, čím sa Európania ocitli v multikultúrnej pasci, v ktorej sa sami dostávajú do pozície slobodu, demokraciu a rovnosť odmietajúcich diskriminačných a netolerantných rasistov, xenofóbov, islamofóbov, homofóbov, extrémistov atď., skrátka, vyvrheľov najhoršieho druhu. Multikultúrny relativizmus tým predvádza brilantnú ukážku zahmlievania svojej zákernej podstaty, čiže stieranie rozdielov medzi vedou a šarlatánstvom, príčinou a dôsledkom, dobrom a zlom, páchateľom a obeťou atď., či dokonca substitúciu ich pozícií.

Z uvedeného vyplýva, že aby mohol multikulturalizmus v podmienkach Európy vôbec akotak fungovať, jeho prioritou musela byť nevyhnutne realizácia procesu dezintegrácie, deštrukcie a dokonalej destabilizácie predmultikultúrnej európskej spoločnosti. Aj na realizáciu tohto procesu vyvinul multikulturalizmus dokonalú metódu zahmlievania. V mene slobody, demokracie, rovnosti, ľudských práv, práv menšín, boja proti rasizmu, diskriminácii, netolerancii, extrémizmu, xenofóbii, homofóbii, islamofóbii atď., skrátka, v mene boja proti všetkým neduhom európskej spoločnosti a kultúry začal multikulturalizmus vytvárať systém privilégií pre jednotlivé komunity, ktorého stelesnením sa stal tzv. antidiskriminačný zákon, ktorý je základným kameňom budovania multikultúrneho komunitného hodnotového a právneho systému. Komunitný hodnotový a právny systém postupne likviduje rovnosť všetkých občanov pred jedným zákonom bez výnimky, pretože umožňuje paralelné fungovanie komunitných hodnotových a právnych systémov. Typickým príkladom je islamské právo šarí´a, v Británii už môžu mať moslimi štyri ženy, na ktoré môžu brať aj sociálne dávky, ktoré však inkasuje muž a nie ženy, teda presne podľa Koránu, zatiaľ čo nemoslimi môžu byť za to isté potrestaní väzením až na sedem rokov za trestný čin polygamie. Pokiaľ dostanú všetky komunity možnosť uplatňovať svoje vlastné hodnotové a právne systémy a pravidlá, destabilizácia európskej spoločnosti dosiahne takú úroveň chaosu a anarchie, že jediným východiskom z tejto situácie bude nastolenie totalitnej diktatúry, čo je najlogickejší cieľ multikultúrnych „elít“. V konečnej podobe reálneho multikulturalizmu bude žiť každá komunita podľa svojich vlastných zákonov a pravidiel a vo vzájomnom napätí, či nenávisti, najvyššou inštanciou však budú zákony a pravidlá, ktoré nadiktuje mocenská a ekonomická elita. Nevyhnutne nastane doba temna, signály z EÚ jednoznačne nedávajú prakticky žiadny dôvod na optimizmus.

Záverom možno skonštatovať, že platí priama úmera, čím viac máme multikulturalizmu, tým viac sa európska spoločnosť destabilizuje, dezintegruje a dostáva do chaosu a zároveň platí nepriama úmera, čím viac máme multikulturalizmu, tým menej máme slobody a demokracie a naopak. Multikultúrny hodnotový relativizmus je tak z definície totalitná ideológia a multikulturalizmus totalitný systém, ktorý je len prechodným obdobím od slobodnej a demokratickej spoločnosti, kde platí rovnosť občanov pred zákonom k totalitnej diktatúre orwelovského, alebo islamského typu, či k ich kombinácii. Politika podpory imigrácie z krajín tretieho sveta je len súčasťou stratégie a taktiky multikulturalizmu na dosiahnutie svojho cieľa, pretože z ekonomického hľadiska prináša celkovej ekonomike jednotlivých štátov EÚ skôr záťaž ako prínos a z demografického hľadiska prispieva k urýchleniu demografického kolapsu európskej populácie. „Prínos“ imigrantov z krajín tretieho sveta ku kultúrnospoločenský kolapsu európskej spoločnosti je jednoznačný. Z imigrácie majú prospech prakticky len jednotlivé firmy, či nadnárodné korporácie, ktoré si veľmi radi privlastnia zisky, ale straty veľmi radi presunú na štát, čiže na bežných daňových poplatníkov, čo je dôkazom toho, že riadenie štátu, či organizácie akou je EÚ nepatrí do rúk finančníkov a manažérov, ale vzdelaným ľuďom s rozhľadom a nepoplatným žiadnemu módnemu politickému trendu, ideológii, či cudziemu mamonu. Kde ich však vziať je už iný príbeh, v každom prípade začiatok 21. storočia vyžaduje politikov, ekonómov, stratégov a taktikov podstatne iného kalibru ako sú ich súčasné špičky. Ako sa však môže Európa vyhrabať z tohto marazmu? Pre menej hĺbavé povahy dáva návod samotný multikulturalizmus, stačí si uvedomiť, že robiť prakticky všetko naopak ako on je správne a oprávnené a v záujme Európy. Pre teoretikov každého smeru vyplýva povinnosť viesť proti multikulturalizmu vyšetrovanie, ktoré obnaží jeho podstatu a zistí jeho pravú, kriminálnu tvár tak, že bude môcť byť odsúdený na doživotný pobyt na smetisku dejín spolu s jeho intelektuálnymi propagátormi, apologétmi a budovateľmi. A nakoniec bude Európa môcť a musieť urobiť nevyhnutný akt deklarácie nezávislosti Európy od multikultúrneho kolonializmu, čím nadobudne dosť sily a prostriedkov, aby svoj deklarovaný cieľ mohla aj zrealizovať. To nebude koniec dejín, ale len ich začiatok.

Práca to bude neľahká, pretože zvládnuť a správne pochopiť všetky dejinné súvislosti, ktoré vytvorili súčasnosť a urobiť serióznu prognózu pre budúcnosť, vyžaduje interdisciplinárny výskum, ja som použil ako základ exaktné vedy (aj Einsteinovu teóriu relativity) pre porozumenie spoločenských procesov ako sú: nové definície rasizmu, diskriminácie, tolerancie, netolerancie, rovnosti relativizácie atď. atď. atď.

P.S.
Idea multikulturalizmu nie je sama o sebe žiadne zlo, ako hociktorý ľudský vynález. Je to hlavne o jeho využití, či zneužití. Multikulturalizmus sa nedá vybudovať, tobôž nie podľa súčasnej zvrátenej ideológie multikultúrneho hodnotového relativizmu. Multikultúrnu spoločnosť je možné vytvoriť, pokiaľ je skladba obyvateľstva historicky multikultúrna. To zrejme sledovali a chceli uskutočniť pôvodcovia multikulturalizmu v USA kde sa snažili zrovnoprávniť všetky skupiny obyvateľstva, hlavne černochov. Proces zrovnoprávňovania sa však jednoducho zvrhol nielen v USA, ale aj v celom západnom civilizačnom okruhu, do ktorého patrí aj Európa. Historický multikulturalizmus existoval od počiatku ľudských dejín a vždy vychádzal z konkurencie všeobecných a parciálnych hodnotových kritérií jednotlivých kultúrnospoločenských hodnotových a právnych systémov. Buď sa presadil lepší, či rozvinutejší, silnejší a životaschopnejší systém, alebo horší, či menej rozvinutý, ale silnejší a životaschopnejší systém.

Moja práca nie je žiadna konšpiratívna teória. Zaoberám sa rozborom evidentných a jasne viditeľných faktov a procesov. Koncentrácia moci do rúk nikým nevolených mocenských a ekonomických elít v rámci EÚ je realitou a nie fikciou. Multikulturalizmus ako systém je len nástrojom, ktorý tieto elity používajú s vysokou efektívnosťou a nie je podstatné, či ho tieto elity stvorili zámerne, alebo im padol do lona ako dar z nebies od idealistov, ktorým sa hovorí aj užitoční idioti. V behu dejín existovali vždy osoby, alebo skupiny osôb, ktorí sa v mene niečoho násilím, alebo iným spôsobom snažili, a nie je podstatné či to boli ich vlastné, sebecké záujmy, dobro, zlo, či vznešené ideály, získať nadvládu nad regiónmi, či nad celým svetom. Alexander Veľký, Cézar, Kristus, Mohamed, Džingischán, Soliman, Hitler, či Stalin sú osoby, ktoré sú symbolmi tohto snaženia nezávisle od ich osobných morálnych, či iných kvalít. Je preto naivné si myslieť, že aj v súčasnosti takíto jednotlivci, či skupiny neexistujú. Tvrdenie, že osoby a skupiny snažiace sa získať nadvládu nad svetom existujú je výrok pravdivý, v rámci globalizácie spoločnosti by bolo vlastne nelogické, keby neexistovali, len s týmito ambíciami nechodia verejne ako s bubnom na zajace. Tvrdenie, že takéto osoby a skupiny neexistujú, je potom výrok nepravdivý. Práca autorov konšpiratívnych teórií je síce dôležitá, ale ich tvrdenia, že ovládnuť svet sa snaží táktorá osoba, či skupina tvoria súbor nepravdivých výrokov, ktoré sa nedajú dokázať. Zovšeobecnením ich tvrdení však dostávame tvrdenie, ktoré je pravdivé, lebo sa dá logicky dokázať a v tom je prínos týchto teórií.