Levice využívá kapitalismus k zničení evropských národů - co nás čeká v druhém století naší republiky?
Autor: Martin Janeček | Publikováno: 11.11.2018 | Rubrika: Analýzy
Ilustrace
Oslavili jsme sto let od založení Československé republiky. V pondělí 29, října 2018 začíná tedy druhé století naší obnovené národní suverenity. Čeho se v tomto století dožijeme? A čeho se dožijí naši potomci? Francouzi mají úsloví: ,,Situace je vážná, ale není beznadějná.“ Neomarxisté spolupracují i s představiteli nadnárodního kapitálu, jejichž prostřednictvím chtějí uspíšit zánik specifických národů. Nezapomínají na slova V.I. Lenina, že „kapitalisté nám prodají všechno, i ten provaz, na kterým je pak pověsíme.“ Neomarxisté jsou ateisté a jsou proti všem náboženstvím. Ale především jsou nepřátelští vůči křesťanství a dnes, samozřejmě také vůči judaismu. Islám vnímají spíše jako náboženství afroasijských národů, s jejichž pomocí chtějí zničit západní civilizaci.

Oslavili jsme sto let od založení Československé republiky. V pondělí 29, října 2018 začíná tedy druhé století naší obnovené národní suverenity. Čeho se v tomto století dožijeme? A čeho se dožijí naši potomci?
 
    Francouzi mají úsloví: ,,Situace je vážná, ale není beznadějná.“ Řekl bych, že ve Francii je situace dnes velmi vážná. Doufám, že není ještě úplně beznadějná, ale obávám se, že té naděje už Francouzi mnoho nemají. Islamizace tam pokročila tou měrou, že už je asi nezvratitelná. V České republice tomu tak zatím není. Ale ti, kteří nám chtějí takovou situaci vnutit jsou velmi silní. Je důležité je nejdřív identifikovat a pak se proti nim mobilizovat.
 
    Ale proč? Ve jménu čeho? Víme, že všechno se může zdát relativní. Nechci se představovat jako zastánce naivního manicheismu, líčícího dějiny jako střetnutí synů světla se syny temnot, ve kterém samozřejmě my patříme k těm prvním a naši odpůrci k těm druhým.
 
    Ale nějakou představu, že existuje něco jako dobro a zlo máme všichni. Málokdo odmítá myšlenku, že genocida je projevem zla. Dvacáté století bylo poznamenáno více genocidami. První byla genocida Arménů, zorganizovaná osmanským kalifátem během první světové války. Pak přišly genocidy organizované jednak marxisty, jednak nacisty. Tyto tři síly snad skutečně můžeme označit jako síly zla.
 
    Co z nich dnes zbývá? Nacismus byl zcela poražen v roce 1945. Zbývají z něj už jenom poměrně málo silná neonacistická hnutí. Nacismus byl zlem příliš zjevným. Snad můžeme říci příliš upřímným, na rozdíl od marxismu a od islámu, které se skrývají za pseudohumanistické fasády. A pak, byl příliš totožný jenom se zájmy jednoho národa, Němců.
 
    Marxismus se zhroutil v Sovětském svazu a jeho evropských satelitech před už skoro třiceti lety. Přežívá na Kubě a v Severní Koreji, určitou formou i v Číně. Je ale velmi silný i v západních zemích, především ve formě, označované jako neomarxismus, ke které se ještě vrátíme.
 
    A islám? Ten představuje dnes snad skutečně tu nejdůležitější výzvu, toho nejnebezpečnějšího protivníka.
 
    Je třeba si být vědomi dvou podstatných věcí. Za prvé, islám není ani tak náboženstvím, ve smyslu hledání vztahu k první příčině našeho bytí. Je především úsilím o světovládu. Islám jednoznačně ukládá všem muslimům povinnost vézt džihád, svatou válku, proti nevěřícím, až se všichni buď stanou muslimy, nebo se alespoň podřídí vládě muslimů.
 
    Levicově orientovaní Evropané a Američané jsou v zajetí vzpomínek na dobu kolonialismu, kdy se muslimové mohli jevit jako oběti nadvlády západních mocností. Vnímají muslimy jako část utiskovaných a vykořisťovaných Třetího světa, se kterými by se měli dělit o svůj blahobyt. A to nejenom tím, že by poskytovali muslimským zemím hmotnou pomoc, ale i přijímáním přebytků jejich populace do vyspělých západních zemí. V tom bodě nalézají oporu podnikatelů a obchodníků, kteří potřebují přistěhovalecké pracovní síly a další konzumenty.
 
    Tato levicová vize je poplatná komplexům viny příslušníků západních národů, kteří si ze svého křesťanského dědictví uchovali především autodestruktivní zásady milovat své nepřátele a nastavovat i levou tvář, poté, co byli udeřeni do té pravé. Tato vize k nám dnes přichází především ze západoevropských zemí, které odrazily nápor dobyvačných muslimů už začátkem středověku a v novověku naopak často nad muslimy vládly.
 
    Slovanské národy mají jinou minulost. Mnoho jich žilo staletí pod nadvládou tatarských a tureckých muslimů. V 16. a 17. století osmanský kalifát ovládal jihovýchod Evropy až po jižní Slovensko. Mnoho Slovanů žilo pod muslimským jhem až do začátku 20. století.
 
    Bylo by omylem se domnívat, že něco takového se nemůže opakovat. Především je třeba vědět, že islám zakazuje svým věrným být podřízení nevěřícím. Tradičně, když muslimové dobyli nějakou zemi, tak prostí rolníci si mohli udržet svou původní víru. Ale příslušníci šlechty dostali volbu: buď přestoupit na islám a udržet si majetek a postavení, nebo vše ztratit. Na příklad Alija Izetbegovič, první prezident nezávislé Bosny, byl potomkem tamních šlechticů, kteří se stali muslimy za těchto okolností.
 
    Když po druhé světové válce muslimové začínali odcházet pracovat do Evropy, jejich duchovní se snažili jim v tom bránit. Obávali se, že mezi nevěřícími ztratí svou víru. Až v posledních letech je naopak k emigraci povzbuzují, poněvadž jí chápou jako prostředek, jak Evropu postupně ovládnout. 
 
    Jakmile v evropských zemích počet muslimů překročí určité procento obyvatelstva, muslimové se už nebudou chtít nechávat zaměstnávat nevěřícími. S pomocí petrodolarů, proudících z muslimských zemí, budou zakládat vlastní společnosti. A nakonec mnoho evropských zaměstnavatelů se obrátí na islám, aby mohli dál řídit muslimské zaměstnance. Tak bude činit stále větší část vládnoucích elit, aby si udržela své pozice.
 
    To tím spíše, že příroda nesnáší vakuum.  V Evropě se křesťanství do té míry oslabilo, ateismus se tolik rozšířil, že je zde volný prostor pro nové, dobyvačné náboženství: islám.
 
    V současné konzumní společnosti, kde jediným cílem života je hmotný blahobyt, lidé nejsou a nemohou být šťastní. My prostě potřebujeme najít nějaký smysl své existence. To je v současné společnosti o to těžší, že oslabení náboženství má za následek též oslabení rodiny. Krajní individualismus konzumní společnosti přináší samotu. Neschopnost nahrazovat odcházející generace novými nutí se otevírat přistěhovalcům, z velké části muslimům. Tak se kruh uzavírá.
 
    Uzavírá se tím spíše, že ze západní Evropy k nám přicházejí především názory tamních vládnoucích tříd. Vedle vedoucích hospodářského života, kteří potřebují pracovní síly přistěhovalců, jsou to intelektuální elity, které vedou školství, administrativu, soudnictví, sdělovací prostředky. Ty jsou silně ovlivněny levicovými názory, především tak zvaným neomarxismem. 
 
    Tímto slovem jsou označovány hlavně myšlenky Antonia Gramsciho. Gramsci (1891-1937) byl spoluzakladatelem Komunistické strany Itálie. Po jmenování Mussoliniho ministerským předsedou byl uvězněn. Ve vězení napsal texty, ve kterých představuje porážku italských marxistů jako důsledek toho, že fašisté se opírali o národ, náboženství a rodinu. Aby mohl marxismus zvítězit, musí nejdřív zničit tyto tři skutečnosti.
 
    Ne všichni levicově orientovaní lidé jsou důslednými stoupenci Gramsciho myšlenek. Na příklad homosexuálové nejsou nutně neomarxisty. Ovšem odpor neomarxistů vůči rodině jim vyhovuje. A neomarxisté, ať už vnímají osobně homosexuály jakkoli, podporují jejich agresivní seskupení a demonstrace, poněvadž ty podrývají rodinu, a tedy též národ.
 
    Neomarxisté spolupracují i s představiteli nadnárodního kapitálu, jejichž prostřednictvím chtějí uspíšit zánik specifických národů. Nezapomínají na slova V.I. Lenina, že „kapitalisté nám prodají všechno, i ten provaz, na kterým je pak pověsíme.“
 
    Neomarxisté jsou ateisté a jsou proti všem náboženstvím. Ale především jsou nepřátelští vůči křesťanství a dnes, samozřejmě také vůči judaismu. Islám vnímají spíše jako náboženství afroasijských národů, s jejichž pomocí chtějí zničit západní civilizaci.
 
    Když víme toto všechno, tak tím více odsouzení hodní se nám musí jevit ti tak zvaní „levicoví křesťané.“ Tak jsou označováni samozřejmě zastánci tak zvané „Teologie osvobození,“ která se rozšířila v šedesátých letech v Latinské Americe, Jižní Africe a mezi palestinskými křesťany. Mezi levicové křesťany je ale možno zahrnout i jiné osobnosti. V České republice na příklad Tomáše Halíka. Nebo, v minulosti, Josefa Hromádku (1889-1969). Ten byl v padesátých letech, kdy tolik křesťanů bylo vězněno, děkanem Komenského evangelické fakulty bohoslovecké. Bylo o něm velmi správně řečeno, že „svým pozitivním vztahem ke komunismu v SSSR i u nás zavedl československý protestantismus do mravní zvětralosti, duchovního a politického bahna.“ Až tragikomicky působí jeho dopis sovětskému velvyslanci po invazi v srpnu 1968. Píše v něm: „Sovětská vláda se nemohla dopustit tragičtějšího omylu. Morální váha socialismu a komunismu u nás i ve světě bude nadlouho otřesena. Jen rychlý odchod okupačních armád může alespoň částečně zmírnit naše společné neštěstí.“
 
    Sympatie levicových křesťanů vůči muslimským dobyvatelům Evropy je tím víc šokující, že oni přece musí dobře vědět, jak jsou křesťané utiskovaní v mnohých muslimských zemích.
 
    A pak je tady ještě jedna dimenze této problematiky. Píši, že islám není ani tak náboženstvím, jako úsilím o světovládu. Prostředky, které v tomto úsilí používá, jsou tak odporné, že diskreditují nejen islám, ale všechna náboženství. Snad můžeme říci těm křesťanům, kteří si myslí, že v konfrontaci s islámem mnoho lidí křesťanského původu bude mít snad tendenci se vracet ke svým kořenům, že tomu může být přesně obráceně.
    
    Když vzpomínáme na události před sto lety, tak nezapomínejme, že ti, kdo tehdy vytvořili Československou republiku, chtěli zajistit naši národní nezávislost. Takové úsilí není ještě nezbytně rasismem a xenofobií, jak se nám tuto myšlenku snaží vnutit neomarxisté a všichni ti, kteří kolaborují s muslimskými dobyvateli.
 
    Takové úsilí není neslučitelné ani s existencí Evropské unie, pokud ta zůstává formou spolupráce suverénních evropských národů, hlásících se ke společným mravním a duchovním hodnotám. Pokud se ale Evropská unie stává nástrojem nadvlády neomarxistických dialektických materialistů, spolupracujících s vulgárními materialisty, se zástupci nadnárodního kapitálu, pak nezbývá než si klást otázku, jak se z této nadvlády vyprostit. V žádném případě nesmíme zůstat pod nadvládou těchto lidí, z nichž jedni baží po moci a druzí po zisku. V porovnání s nimi, i ti nejhorší „buržoazní nacionalisté“ si zasluhují úctu.
 
K tématu doporučujeme:

Jak porozumět muslimům? Vědecky rozbor proč jsou muslimové lidé mnoha tváří, proč jsou agresivní a pod.

Eurabia - Mýtus nebo realita budoucnosti?

Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu

K článku celkově doporučujeme:

Arabista Pelikán: Syřané do České republiky natáhli tisíce příbuzných ...

Co nedokázali osmanští vojáci násilím, tak toho dosahuje Erdogan migrací a multikulturalismem ...
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683
Obrana Vídně při obléhání Turky 1683
Marek z Aviana – patron a štít Evropy
Díky EU dokázaly německé elity to, co chtěl Hitler - mají Evropu pod kontrolou ...
Vychází první díl jedinečného díla - komentáře koránu v češtině!
Islám a terorismus - vědecká práce již chtěli na české univerzitě zakázat ...
Jak porozumět muslimům? Vědecky rozbor proč jsou muslimové lidé mnoha tváří, proč jsou agresivní a pod.
 

Podpořte nás v boji za svobodu a proti cenzuře, kterou se postupně snaží na internetu budovat velká media napojena na vládnoucí elity!!

Jsme vděční za příspěvky v jakékoliv výší a i jen občas. Slibujeme, že prostředky využijeme plně v boji za Vaši a naši svobodu a informace, které se EU, multikulturní a proislámské elity snaží potlačovat a tajit! 
 
Předem moc děkujeme. Společně zvítězíme a ubráníme se!
 
Číslo účtu: 2700168305 / 2010, Fio banka a.s., Variabilní symbol: 003
Ze zahraničí: IBAN: CZ2320100000002700168305, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX