Multikulturalizmus je rasistická ideológia!
Autor: Pavel Fendek | Publikováno: 22.03.2016 | Rubrika: Analýzy
Ilustrace
Ideologicky vymyslený „rasový a sociálny útlak“ Rómov je tak hlavný dôvod šikanovania majoritnej spoločnosti v Čechách a na Slovensku zo strany Bruselu a mimovládnymi organizáciami typu Amnesty International. Ako sa Európania mohli dostať do takého absurdného a ponižujúceho postavenia? Odpoveď nájdeme v neomarxistickej ideológii kultúrnych marxistov Frankfurtskej školy.

Poslednou dekádou kedy boli ľudia Západu v svojej intelektuálnej väčšine hrdí na svoju civilizáciu, boli 50. roky 20. storočia. Od polovice 60. rokov sa medzi ľavico-vými intelektuálmi Západu začala šíriť nenávisť voči ich spoločnosti, ako sa na Západe historicky ustanovila. Zdrojom tejto nenávisti bol gramsciovský neomarxiz-mus v 60. rokoch reprezentovaný najmä Frankfurtskou školou. Títo „intelektuáli“ nemohli ospevovať komunizmus priamo, jeho zločiny boli až príliš zrejmé, sústredili sa preto na zničenie západnej spoločnosti nepriamo. Ideológia multikulturalizmu sa stala nástrojom intelektuálnej delegitimizácie západnej civilizácie, ako aj jej politickej deštrukcie prostredníctvom jej „nariedenia“ neeurópskymi imigrantmi na území Západu. Multikulturalizmus, napriek svojmu názvu, ktorý sugeruje rovnosť všetkých kultúr, civilizácií a ich nesúmerateľnosť, bol v skutočnosti vždy ideológiou nenávisti voči západnej kultúre a Európanom, ktorých biela rasa a kultúra sa stali podradné voči ostatným rasám a kultúram. Podobnosť s nacistickou ideológiou nie je náhodná, rovnakú pozíciu ako Židia za nacizmu majú Európania za multikulturalizmu.

 

Európania sú rasisti. Už sa teším na deň, keď budú Európania v menšine. Až potom budeme slobodní a bez predsudkov“. Autorkou tohto úchylného výroku je Cecília Malströmová, stále aktívna komisárka EÚ. Z definícií genocídy vyplýva, že táto barbarka aktívne podporuje genocídu pôvodného bieleho obyvateľstva Európy. Pani komisárka otvorene prezentovala antieurópsky a antibelošský rasistický charakter ideológie multikulturalizmu, ktorá prevzala marxistický koncept utláčania. Táto ideológia útočí na majoritnú kultúru Európanov, lebo za rasovo-kultúrny útlak imigrantov a minorít považuje požiadavku Európanov aby sa prispôsobili ich majoritnej kultúre. Za takýto útlak považuje dokonca aj požiadavku Európanov, aby oni sami mohli žiť vo svojich krajinách podľa svojich vlastných kultúrnych zvyklostí. Nesúhlas Európanov s takouto úpravou medzikultúrnych a medzirasových vzťahov nazývajú prívrženci ideológie multikulturalizmu rasizmom, diskrimináciou, xenofóbiou a extrémizmom páchaným Európanmi na imigrantoch a minoritách.

 

Ideologicky vymyslený „rasový a sociálny útlak“ Rómov je tak hlavný dôvod šikanovania majoritnej spoločnosti v Čechách a na Slovensku zo strany Bruselu a mimovládnymi organizáciami typu Amnesty International. Ako sa Európania mohli dostať do takého absurdného a  ponižujúceho postavenia? Odpoveď nájdeme v neomarxistickej ideológii kultúrnych marxistov Frankfurtskej školy.

 

Neomarxisti Frankfurtskej školy rozvinuli Marxov triedny boj na civilizačnú, kultúrnu, rasovú a menšinovú úroveň. Filozofia neomarxistov je deštruktívna kritika a eliminácia všetkých hlavných, autentických prvkov západnej kultúry, jej antického, židovského a kresťanského dedičstva, autority, morálky, tradície, rodiny, lojality, vlastenectva, národného uvedomenia, konvencií, atď. Ich spojencami sú všetci, ktorí akýmkoľvek spôsobom odmietajú vyššie uvedené hodnoty. Podľa tejto filozofie sú západné biele spoločnosti jedinými nositeľmi rasizmu, netolerancie, xenofóbie a že zločiny a amorálnosť Západu vychádzajú z jeho charakteru, ktorý utváralo kresťans-tvo. Na túto perverznú myšlienkovú konštrukciu pasuje pamätný výrok Orwella: Niektoré idey sú také idiotské, že im môže uveriť len intelektuál. Marx kriminalizoval výlučne kapitalistickú triedu, neomarxisti kriminalizujú európsky robotnícky proletariát ako súčasť európskej civilizácie bielej rasy, jej kultúry a hodnôt. Súčasťou kriminali-zácie Európanov je hanobenie bielej rasy a uplatňovanie princípu kolektívnej viny európskych národov v medzirasových a medzikultúrnych vzťahoch.

 

Otázku, kto zohrá rolu Nového proletariátu v kultúrnej revolúcii zodpovedal H. Marcuse. Jeho kandidáti boli radikálna mládež, černošskí bojovníci, homosexuáli, odcudzení, asociáli, radikálne feministky, revolucionári z tretieho sveta, imigranti z týchto krajín - všetky rozhnevané hlasy prenasledovaných „obetí“ Západu.

 

Prvé náznaky vzniku ideológie multikulturalizmu môžeme datovať už do roku 1925, kedy gróf Richard Coudenhove-Kalergi založil organizáciu Paneurópska únia, ktorej plánom bolo zjednotenie Európy. Biele európske národy považoval však pán gróf za príliš sebavedomé a vzdorovité, teda nevhodné na realizáciu tohto plánu. Navrhol preto migráciou zmeniť európske národy na Nových Európanov, jeden poslušný ázijsko-európsky-negroidný mix etník (kvantita), ktorému bude totalitne vládnuť vyvolená aristokratická nadrasa (kvalita). V podstate to isté obsahuje súčasný projekt EuroMed, plán Bruselu prisťahovať až 80 miliónov moslimov do Európy. K tomuto počtu musíme pridať desiatky miliónov migrantov z Čiernej Afriky a Ázie. Objektívne ide o stovky miliónov ľudí. Je to akt otvorenej prípravy zločinu genocídy na Európanoch anulujúci všetky výhody z európskej integrácie. Postoje Bruselu k invázii ilegálnych neeurópskych migrantov potvrdzujú, že realizácia tohto zločinného plánu sa naplno rozbieha, len je kamuflovaná humanistickými heslami a moralizovaním o historickej zodpovednosti Európy za stav v jej bývalých kolóniách, a tým jej povinnosti týchto migrantov prijímať.

 

 

Potom je logické, že sa „pokrok“ rasovo-kultúrnej rozmanitosti presadzuje v mene ideológie multikulturalizmu výlučne v krajinách bielych ľudí, teda prioritne v  Európe. Odporovať realizácii tohto plánu je rasizmus, a nakoľko sa tento plán týka výlučne bielych ľudí, je potom logické, že z hľadiska tejto ideológie môžu byť rasistami výlučne bieli ľudia. Ideológii multikulturalizmu, ktorá ovláda v EÚ celý politický mainstream je v súčasnosti najbližšia ideológia komunistická a nacistická. Objektom triednej nenávisti komunistickej ideológie je buržoázia. Objektom rasovo-kultúrnej nenávisti ideológie národného socializmu Hitlera boli Židia a ostatné menejcenné národy. Objektom rasovo-kultúrnej nenávisti ideológie multikulturalizmu sú Európania a ich menejcenná biela rasa a kultúra.

 

 

Multikulturalizmus definujem preto ako spoločensko-ekonomický systém, kul-túrny socializmus založený a budovaný na princípoch antieurópskej, antibelošskej rasistickej neomarxistickej ideológii kultúrneho komunizmu, ktorá vychádza z teórie o rovnosti všetkých kultúr, ich hodnôt a príslušníkov. Cieľ tejto ideológie je nastoliť diktatúru radikálnych revolučných neštandardných menšín neeurópskeho pôvodu, rasovo-kultúrne a sociálno-kultúrne utláčaných a vykorisťovaných štandardnou väčši-nou, európskym proletariátom bielej rasy. Avantgarda týchto menšín, neomarxistické elity prepojené s nadnárodnou korporatívnou finančnou oligarchiou zároveň nastoľujú svoj totalitný politický režim. Revolučný nástroj presadzovania ich moci a tyranie je politická korektnosť, sofistikovaná to verzia cenzúry a kultúrny teror. Neštandardné menšiny európskeho pôvodu ako LGBTI, odcudzení, asociáli, radikálne feministky, genderisti atď., majú podpornú funkciu užitočných idiotov.

 

 

Z definície vyplýva, že neomarxisti a nadnárodná korporatívna finančná oligarchia sa spojili. Z ideologických, ekonomických aj politických dôvodov majú spoločný záujem nastoliť diktatúru a  totalitný politický režim v EÚ a následne globálne. Nazýva sa to aj Nový svetový poriadok - NWO. Politický mainstream EÚ je neomarxistický nezávisle od toho, kto sa v ňom označuje ako ľavica, alebo pravica. Jeho nosná agenda sú ľudské práva na privilégiá, špeciálne zaobchádzanie a ochranu menšín neeurópskeho, ale aj európskeho pôvodu. Európsky proletariát, európska väčšina, najmä bieli muži, takú agendu a práva nemajú. Politické strany, ktoré presadzujú jeho záujmy sú politickým mainstreamom EÚ politicky korektne označované ako rasistická xenofóbna extrémna pravica nezávisle na tom, či sú orientované ľavicovo, alebo pravicovo. Účelovo sú spájané s neonacistami. Agendu ľudských práv imigrantov a menšín  využíva politický mainstream EÚ na potláčanie ľudských, sociálnych, ekonomických a politických práv Európanov a ich väčšín. Mainstreamová ľavica aj pravica hája z ideologického, ekonomického, politického a mocenského dôvodu záujmy imigrantov a menšín všeobecne, čo je smrteľný kokteil pre európsku, stále viac proletarizovanú väčšinu.

 

Pokiaľ Európania pochopia zvrátenosť podstaty ideológie multikulturalizmu, zavrhnú ju rovnako ako aj jej súčasť, ideológiu rasizmu bielej rasy, podľa ktorej sú, vedome aj nevedome, všetci belosi rasisti. Musia tiež pochopiť, že antirasizmus je v princípe antieurópanstvo a antibelošstvo, kamuflovaná rasovo-kultúrna nenávisť k Európanom, ktorá má rovnaký charakter ako nacistický antisemitizmus, otvorená rasovo-kultúrna nenávisť k Židom. Táto nenávisť viedla k historicky realizovanej rasovo-kultúrnej genocíde Židov, v súčasnosti je základom plánu na rasovo-kultúrnu genocídu Európanov. Migrácia z krajín Tretieho sveta je v skutočnosti import neeurópskych, najmä moslimských nositeľov rasovo-kultúrnej nenávisti, ktorí majú pomôcť neomarxistickým elitám a nadnárodnej finančnej oligarchii realizovať rasovo-kultúrnu genocídu Európanov, aby mohli nastoliť diktatúru a totalitný politický režim. Nový proletariát európskeho pôvodu ako je komunita LGBTI, radikálne feministky, genderisti atď. sú neomarxistickým elitám nápomocné, ale len prostredníctvom masovej imigrácie môže tento cieľ reálne dosiahnuť.

 

 

Neomarxistický politický mainstream je ideologicky rasistický a všeobecne extrémistický voči Európanom a ich autentickej kultúre. Prekvapuje ma, že žiadna politická strana, hnutie, ani jednotlivci a najmä tí, ktorí sú ideologicky onálepkovaní ako rasisti, xenofóbovia, islamofóbovia, nacionalistickí extrémisti a populisti, nie sú schopní obviniť neomarxistických kriminálnikov z ideologicky rasovo motivovaného plánu zločinu genocídy Európanov. V podmienkach nadvlády rasistickej ideológie multikulturalizmu sú jej prívrženci a neeurópski imigranti pre Európanov existenčnou hrozbou rovnako, ako boli za vlády nacistov Nemci existenčnou hrozbou pre Židov a ostatné tzv. menejcenné rasy a národy. Neomarxistických kriminálnikov je nutné historicky znemožniť a oficiálne obviniť z podpory šírenia rasovo-kultúrnej nenávisti voči majoritnej spoločnosti, ktorá je kamuflovaná ochranou ľudských práv neeurópskych imigrantov a menšín. Požiadavka majoritnej spoločnosti na rovnakú ochranu jej ľudských práv je interpretovaná neomarxistami ako prejav rasovo-kultúrnej nenávisti k neeurópskym imigrantom a menšinám. Zatiaľ sa neomarxistom viac-menej darí ohlupovať Európanov rečami o slobode, demokracii, ľudských právach, solidarite atď. Zároveň zneužívajú Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, práva na azyl a podobné zastarané dokumenty, pochádzajúce ešte z čias studenej vojny. Stačí pochopiť skutočné princípy a cieľ ich ideológie a stratia svoju ideologickú prevahu, ako aj možnosť manipulovať s Európanmi, čo by bolo pre nich zničujúce.

 

 

Toto poznanie je vyššia moc, absolútny morálny imperatív, ktorý umožňuje Európanom zastaviť akúkoľvek imigráciu, dôkladne revidovať právo na azyl a zrušiť agendu ľudských práv imigrantov a menšín. A to dovtedy, kým multikulturalizmus, ideológia rasizmu bielej rasy a politická korektnosť neskončia na smetisku dejín a práva spolu s povinnosťami a zodpovednosťou nebudú platiť rovnako pre všetkých.

 

Pavel Fendek

Inštitút národnej politiky

Bratislava

Slovenská republika

 

 

Pavel Fendek je autorem knihy Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy.