Alláh se musí pod hrozbou smrti jen poslouchat a uctívat, Alláh chce totálně ovládat tento náš svět a nic víc
Autor: Hadziandreou | Publikováno: 15.12.2014 | Rubrika: Multikulturalismus
Ilustrace
Další rozdíly jsou v tom, že podle křesťanství i židovství je člověk stvořen k obrazu božímu, má svobodnou vůli, a měl by se spolupodílet na božím díle a má také možnost Boha v jeho činech následovat, přiblížit a povznést se. Tento proces je znám jako Théosis = Zbožštění. Podobné koncepty vývoje člověka k lepší bytosti najdeme v buddhismu, hinduismu, konfuciánství a dalších východních naukách, ale ne v islámu.

3. křesťanský argument

Multikulturalisti a islamofilové tvrdí, že:

Islám v sobě obsahuje celé křesťanství a uznává proroka Ježíše. Islám je dokonalejší pokračování křesťanství, protože lidé Ježíše nepochopili. Křesťané by měli přestoupit na islám.

Odpověď:

Podle islámských kleriků byl Mohamedův příchod v Bibli předpovězen Ježíšem a protože lidé Ježíšovo učení pokazili, tak ho musel Mohamed opravit do konečné dokonalé podoby.

Existence prorockých předpovědí je totiž pro teologický důkaz návaznosti a souvislosti různých náboženství blízkého východu mezi sebou velmi důležitá. Tolik potřebný islámský důkaz se opírá o větu, kterou řekl Ježíš shromážděným apoštolům, když se s nimi loučil:

"Já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky. Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude."

(Evangelium podle Jana 14:16-17)

Podle křesťanů je tímto přímluvcem, utěšitelem a duchem pravdy Duch Svatý posílaný k lidem od Boha Otce, jenže podle muslimů je tímto utěšitelem a duchem pravdy osoba proroka Mohameda. V originálním řeckém znění je přímluvce, utěšitel psán jako παράκλητος = paráklitos. Islámští klerici s tím polemizují a hlásají, že v Bibli se stala chyba a mělo tam být správně napsáno περικλυτος = periklytos, což znamená vznešený či slavný, arabsky přeloženo Ahmed, tedy jedna z možných variant jména Muhammad. Obě řecká slova obsahují stejné souhlásky a v logice arabského jazyka, který upřednostňuje souhlásky před samohláskami, se zdá, že mezi oběma slovy není téměř žádný rozdíl. Jenže řečtina není arabština, paráklitos a periklytos se v řečtině od sebe liší asi tak, jako v češtině maso a mísa nebo kobyla a kabel. V řečtině stejně jako v češtině nestačí slyšet stejné souhlásky. Ale připusťme si podobnost slov, potom by podle muslimských kleriků Ježíšova slova zněla v českém překladu takto:

Já požádám Otce a on vám dá jiného Vznešeného, aby byl s vámi na věky. Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.

Jenomže Ježíš sám sebe nikdy neoznačoval za vznešeného ani jinak slavného, protože o sobě mluvil skromně jen jako o synovi člověka. Takže slovní spojení jiný Vznešený nedává smysl. Mohamed také s Ježíšovými apoštoly nemohl zůstávat, neboť se narodil až půl tisíciletí po nich.

Další rozdíly jsou v tom, že podle křesťanství  i židovství je člověk stvořen k obrazu božímu, má svobodnou vůli, a měl by se spolupodílet na božím díle a má také možnost Boha v jeho činech následovat, přiblížit a povznést se. Tento proces je znám jako Théosis = Zbožštění. Podobné koncepty vývoje člověka k lepší bytosti najdeme v buddhismu, hinduismu, konfuciánství a dalších východních naukách, ale ne v islámu.

Křesťanský Ježíš říká, že Bůh se v něm stal člověkem proto, aby všem lidem názorně předvedl, jak se každý člověk může stát bohem: “Já a Otec (Bůh) jsme jedno, …, Kdo vidí mne, vidí Otce.

(Evangelium podle Jana 10:30, 14:9)

Podle islámu je Ježíšova oběť na kříži a následné vzkříšení jen omyl, protože podle islámu byl Ježíš zázračně na kříži vyměněn za někoho jiného. ” Však nikoliv, oni jej nezabili ani neukřižovali, ale jen se jim tak zdálo.” (Korán, súra 4:157) Islámský Ježíš je Mohamedovi podobný zázračně zachráněný nadčlověk, všechno se lidem jen zdálo, žádná oběť se ve skutečnosti nestala, žádný hříšník se nad nespravedlností popravy nevinného nemusí stydět a zpytovat svoje svědomí, silní jsou dál silní a slabí jsou dál slabí. Společnost je v pořádku, nemusí se nic napravovat, zákon silnějšího platí dál. Ale je nutné uctívat Alláha a Mohameda!

Podle islámu je Alláh od člověka nepřekonatelně oddělen a o svoje božství se žárlivě s nikým nedělí. Alláh se musí pod hrozbou smrti jen poslouchat a uctívat, Alláh chce totálně ovládat tento náš svět a nic víc. Jakékoliv úvahy o povznášení lidí na vyšší duchovní úroveň ani přítomnosti božství v osobě Ježíše nebo v jiných osobách je přísně odmítáno jako širk = smrtelný hřích uctívaní jiných osob mimo Alláha čili polyteismus a modloslužebnictví.

Tuto islámskou nemožnost přímého kontaktu člověka s Alláhem také dokazuje popis islámského nebe, kam se po smrti dostávají vzorní muslimové, například sebevražední bojovníci nebo jiní vrazi nevěřících: Islámské nebe má řeky plné mléka a medu, plno dobrého jídla a k sexu dostatečnou zásobu nadržených panen a jinochů s hebkými zadečky. Islámské nebe tedy není duchovním nadzemským světem, ale idealizovaným  materiálním pozemským světem tak, jak si ho představovali tehdejší první muslimové, kteří jako pouštní lupiči přepadávali kupecké karavany.

Oddělení člověka a božství jde v islámu dokonce tak daleko, že je v zakázáno dělat obrazy živých bytostí a problémy jsou i s jinými formami lidského umění a zábavy. Výtvarné umění je podle islámu rouhání = projev zpupnosti člověka, který napodobuje stvoření Alláha. Podle islámu si člověk svým výtvarným uměním neprávem přivlastňuje právo napodobovat tvoření živých bytostí. A tak každý, kdo takto napodobuje Alláha, bude v den posledního soudu vyzván, aby svému dílu vdechl život. A protože to nedokáže, bude za svou opovážlivost krutě potrestán.

Jsou uvedené rozdíly mezi naukou islámu a naukou křesťanství a vnitřní nesrovnalosti islámu dílem náhody a nebo jsou cíleně promyšleným záměrem? Pokud tomu tak je, tak kdo je skutečný autor těchto změn, oprav a vylepšení? Kdo změnil význam starších zjevení a přimíchal k nim požadavky na násilí a zabíjení? Kdo oddělil člověka od Boha a Nebeského království, kdo brání člověku ve spoluúčasti na božím díle, kdo zpochybnil Ježíšovu oběť a skutečný smysl jeho učení? Tradiční teologie to připisuje jedné velmi inteligentní duchovní bytosti, která dokáže člověka dokonale oklamávat díky své vysoké inteligenci a kráse, protože závidí člověku jeho civilizaci a Boží přízeň, protože on sama ji ztratila. Tou bytostí je ďábel = diabolos (odvozeno z řeckého slova diabolein = přeházet, rozházet, klamat). Samozřejmě názor, že islám je anticivilizace a byl sestaven samotným Ďáblem, který se za Boha jen vydává, aby uvrhnul lidskou civilizaci zpátky do barbarství, je velmi kontroverzní. Tohle Muslimové bez jakékoliv diskuse trestají smrtí.

Propastný rozdíl mezi islámským na jedné straně a křesťanským (nebo židovským) pojetím vztahu mezi člověkem a Bohem na druhé straně je pro pochopení islámu zcela zásadní. Pro pořádek je ale třeba poznamenat, že jméno Alláh dnes pod vlivem staletí trvající arabizace používají také orientální křesťané (např. Koptové, Syřané, Libanonci a Chaldejci).

Muslimové také rádi zesměšňují Svatou Trojici, že se prý jedná o tří různé bohy. Na to lze dobře odpovědět slovy Konstantina Filosofa (Cyrila), která pronesl při své disputaci s muslimským vládcem (kaganem) na Krymu. Muslimové podobný styl argumentace rádi používají:

Kagan: "My uctíváme podle Písma jediného Boha, ale vy trojici. V tom se lišíme."

Filosof odpověděl: "Písmo hlásá Slovo i Ducha. Kagane, prokazuje-li Tobě někdo úctu, ale Tvé slovo a Tvého ducha v úctě nemá, jiný však má v úctě všechny tři, který z obou je k Tobě uctivější?"

Kagan musel přiznat: "Ten, který má v úctě všechny tři."