Je islam zlučiteľný s demokraciou?
Autor: Odjinud | Publikováno: 18.06.2008 | Rubrika: Islám
Ilustrace
Islamský zákon je s demokraciou absolútne nekompatibilný. Je to teokratický systém, s Alahom samotným v čele. Zákon Alahov je interpretovaný vládnucou organizáciou duchovných. Nie je tu žiadny priestor pre sekulárny politický systém, v ktorom sa so všetkými ľuďmi zaobchádza rovnako.

Otázka: Je islam zlučiteľný s demokraciou? 

Sumárna odpoveď: Islamský zákon je s demokraciou absolútne nekompatibilný. Je to teokratický systém, s Alahom samotným v čele. Zákon Alahov je interpretovaný vládnucou organizáciou duchovných. Nie je tu žiadny priestor pre sekulárny politický systém, v ktorom sa so všetkými ľuďmi zaobchádza rovnako. 

Korán:
45:21 „Což domnívají se ti, kdož zlého se dopouštějí, že učiníme je rovnými s těmi, kdož věří a zbožné skutky konají, v životě i ve smrti?“ Jak špatný je to úsudek!"

Neveriaci nie sú rovní moslimom. Toto povinne reflektuje islamské zákonodarstvo.

Sura (4:141) "Ti, kdož vyčkávavě pozorují, co bude s vámi, říkají, když se vám dostane vítězství od Boha: „Cožpak my nejsme s vámi?“ Když však něco z úspěchu připadne nevěřícím, tu zase těmto říkají: „Cožpak jsme se vám nesnažili pomoci a nebránili jsme vás před věřícími!“ Avšak Bůh vás rozsoudí v den zmrtvýchvstání a Bůh nedá nevěřícím možnost zvítězit nad věřícími."

 „A Alah nikdy nedá neveriacim spôsob, ako triumfovať nad veriacimi“ Toto je v rozpore s demokraciou, ktorá umožňuje jedincovi zaujať mocenskú pozíciu nad inými bez ohľadu na náboženské presvedčenie."

Sura 63:8 "A moc patrí Alahovi a poslovi jeho a veriacim“ t.j. nikomu inému."

33:36 "A ani věřícímu, ani věřící není dána volba v záležitostech jejich, jakmile Bůh a posel Jeho věc jednou rozhodli; a kdo neposlouchá Boha a posla Jeho, ten zbloudil zjevným zblouděním."

05:49 "A rozsuzuj mezi nimi podle toho, co Bůh seslal, a nenásleduj jejich učení scestná a dej si pozor, aby tě neodvrátili od části z toho, co ti Bůh seslal. Obrátí-li se zády, pak věz, že Bůh je chce postihnout za některé z hříchů jejich, neboť většina z lidí jsou hanebníci."

Alahov Korán má prioritu nad želaniami ľudí. Demokratický národ je už zo svojej podstaty taký, že nie je riadený islamským právom, čo znamená, že moslimský občan bude mať rozdelenú lojalitu. Z tohto verša je jasné, ktorú stranu si musí vybrať.

4:123 "To nezávisí na přáních vašich ani na přáních vlastníků Písma. Ten, kdo činí zlo, bude za to odměněn a nenalezne pro sebe kromě Boha ani ochránce, ani pomocníka."

59. Sura (4:59) - "Vy, kteří věříte! Poslouchejte Boha a poslouchejte posla a ty, kdož mezi vámi mají autoritu! A jste-li ve sporu o nějakou věc, předejte její rozhodnutí Bohu a poslu - jestliže věříte v Boha a v den soudný! A to bude nejlepší a povede k nejkrásnějšímu výsledku."

Poslúchajte Alaha a poslúchajte posla a tých, ktorí spomedzi vás vládnu. „Poslušnosť je prísne obmedzená na vládu odvodenú výlučne voľbou veriacich, nie zo širšej komunity.  

Z hadísov:
 
Muslim (19:42-94) - "Keď stretnete svojich nepriateľov, ktorí .sú polyteisti (Kresťania), dajte im na výber tri veci. Ak prijmú jednu z nich, tak isto ju prijmite a zdržte sa toho, aby ste im ublížili. Vyzvite ich prijať islam, ak ho prijmú, tak to od nich akceptujte a netrvajte na boji proti nim. Ak odmietnu prijať islam, žiadajte od nich Jizyu. Ak súhlasia so zaplatením, prijmite to od nich a držte od nich svoje ruky preč. Ak odmietnu platiť daň, hľadajte pomoc Alahovu a bojujte proti nim!  Nemoslimovia sú určení na to, aby sa podriadili moslimom."
 
Bukhari (88:219) - "Nikdy neuspeje taký národ, ktorý si za vládcu vyvolí ženu." 
 
Bukhari (89:251) "Posol Alahov povedal: „Ktokoľvek poslúcha mňa, poslúcha Alaha, a ktokoľvek ma neposlúcha, Alaha neposlúcha, ktokoľvek poslúcha vládcu, ktorého menujem, poslúcha mňa, a ktokoľvek ma neposlúcha, neposlúcha mňa." Zmieňovaný vládca je Kalif, ktorý je menovaný Alahom, a nie ľudovým hlasovaním. Demokratická vláda nemá žiadnu legitimitu proti vôli Kalifa, ktorý, ako vidíme v postupnosti referencií, má autoritu Alahovu."
 

Prídavné poznámky:

Aby sme citovali duchovného 20 storočia, Sayyid Qutb „Je to Alah a nie človek, kto vládne. Alah je zdrojom všetkej autority, vrátane legitímnej politickej autority. Najvyššou hodnotou je cnosť, nie sloboda. Preto by mal spoločnosti vládnuť nie ľudský, ale Alahov zákon."

Islamské právo vychádza z Koránu a sunny, ktoré sú dané a pevné. Nie je tu žiadna potreba doplnenia alebo opravy. Tak isto tu nie je žiadny priestor pre zákon chybujúceho človeka (zvlášť nemoslimov). Tak isto by sa nemal používať namiesto dokonalého Alahovho zákona, ktorý hovorí každému človeku, čo potrebuje vedieť v rámci každodenného života (až po to, ktorou rukou si "ho" má držať pri močení).

Zákon jeden človek, jeden hlas je v islame herézou. Svedectvo moslimskej ženy je hodné iba polovicu svedectva muža. Židia a kresťania nikdy nebudú mať rovnaké postavenie s moslimami pred zákonom (a určite nikdy v pozícii, ktorá by mala moc nad moslimami) a ateisti majú byť otvorene zabíjaní.

Reformne naladení moslimovia (ktorí radšej ignorujú toto všetko) namiesto toho citujú Sura (42:38), kde sa fráza „Moslimovia, ktorí vedú svoje záležitosti so vzájomnou radou“ používa ako dôkaz, že islam je kompatibilný s demokraciou. Na toto sa často používa hodne citovaný hadís, kde Mohamed povedal „ Moja obec sa nikdy nezhodne na chybe“. Z tohto vychádza veľmi hlučne a hlasno propagovaný koncept „Ijma“ alebo konsenzus medzi moslimami na určovanie záležitostí islamského práva.

Ale „ijma“ bola vždy kontroverzná a v rámci islamu praktizovaná iba zriedka. Niektorí ju interpretujú ako „konsenzus učencov" – čo nemá nič spoločného s mienkou širšej komunity. Dokonca aj vtedy, keď je legitimita uznaná, „ijma“ je akceptovaná iba ako sekundárna (alebo terciárna) forma autority, až za radami fiqhu. Takže toto nezohľadňuje, že „ijma“ a konzultácia sú aplikovateľné iba v rámci moslimskej komunity (a pravdepodobne obmedzené na „konsenzus“ mužov).

Mohamed vládol na základe Alahovej autority a nepodriaďoval svoje rozhodnutia vôli ľudu. Dokonca, aj keby za jednu noc celý svet prijal islam, je vysoko nepravdepodobné, že demokracia pretrvá, pretože by bola aplikovateľná iba na najsvetskejšie záležitosti, ktoré dosiaľ neboli zahrnuté do islamského zákona.
 

z angličtiny přeložila Esmeralda