Euroislám. Krok k moderně nebo návrat do středověku
Autor: Hanka Deutschmann | Publikováno: 06.03.2008 | Rubrika: Aktuality
Ilustrace
Najednou tu byl, ten nový pojem - euroislám. V Německu se s ním setkáváme pravidelně v denním tisku, politici nejrozličnějších směrů o něm hloubají, experti na integraci na něj přísahají. Má to jen jednu chybu - každý si pod tím pojmem představuje něco jiného, a zatím se dá jen říci, přáním se meze nekladou.

Najednou tu byl, ten nový pojem - euroislám. V Německu se s ním setkáváme pravidelně v denním tisku, politici nejrozličnějších směrů o něm hloubají, experti na integraci na něj přísahají. Má to jen jednu chybu - každý si pod tím pojmem představuje něco jiného, a zatím se dá jen říci, přáním se meze nekladou.

Široce vedená diskuze o pozici islámu v západní společnosti, která již delší čas probíhá v německých médiích, nejvýstižněji zachycuje různorodost názorů o jeho roli a vlivu v Evropě a o možnostech integrace muslimů v sekulární společnosti. Opožděná diskuze, jak zabránit růstu tzv. paralelních společností, se stala mezitím paradoxní, tyto již dávno existují a fungují podle vlastních zákonů. Oficiálně se tento problém překrýval všemocným slůvkem multikultura.

Až doposud panovalo "tolerantní" mlčení, což vedlo k takovému vyhranění situace, že oficiální instituce i část muslimských občanů pochopili, že se musí něco změnit. Co dál, jak zprostředkovat muslimské menšině demokratické hodnoty? Jak přizpůsobit náboženské příkazy zákonům demokratického státu. A nebe seslalo řešení - euroislám. Demokratizovat islám, něco jako reformace, ale - jak to má fungovat? Zatímco mezi zastánci teorie evropského islámu převládá rozpačitý pesimismus, dobře míněné rady a recepty, ale žádné reálné řešení, kritici islámu z řad muslimů jsou převážně pesimističtí. Nikdo z nich nevěří, že by muslimové byli ochotni převzít morální hodnoty a politická kriteria západní společnosti, podle nich je evropská verse islámu krásné přání, jistě lákavé, ale bohužel neuskutečnitelné.

Nedá se popřít, že poměry v muslimských obcích v NSR dávají opravdu mnoho důvodů k pesimismu. Bohužel, v diskusních příspěvcích o evropském islámu se bere jen zřídka ohled na současnou situaci mezi muslimy v zemi, a na interní usnesení světových muslimských organizací. Zřejmě se už pozapomnělo na usnesení o Lidských právech, tzv. "Káhirské prohlášení o lidských právech", které v roce 1990 podepsalo 45 ministrů zahraničí nejvyššího muslimského gremia "Islámská konference". Zde se shodli muslimové z celého světa na jednotném postoji k lidským právům. Stačí jen citovat čl. 24 a 25, aby byla jasná dvousečnost islámských pozic. Cituji volně: Všechna práva a volnosti zde jmenované jsou podřízeny Šárii...Islámské právo, šária, je jediný kompetentní zdroj pro vysvětlení a zdůvodnění každého článku tohoto dokumentu..... Od této konference se oficiálně nic nezměnilo. Zastánci ještě neexistujícího evropského islámu dále také zřejmě neberou v úvahu, že islám není pouhá víra, ale určuje celou strukturu společnosti, sjednocuje v sobě vedle víry i politiku, zákonodárství, morální předpisy.

Chci jen krátce shrnout poslední události, které charakterizují situaci mezi německými muslimy. Čtyři největší moslemské organizace vytvořily tzv. "Koordinační radu muslimů", která se má stát jakýmsi mluvčím všech německých muslimů. To by mohlo být i pozitivní, jenže ony organizace reprezentují pouhých 15% muslimů,a ještě ke všemu zastupují extremně konzervativní versi islámu. Lale Akgün, parlamentní poslankyně, se právem obává, že pro liberální názory zde nebude místo, ani pochopení. Již první čin tohoto nového orgánu jasně ukázal, že nějaké reformy nejsou a nebudou na programu.

Jejich mluvčí, Ayyub Axel Köhler, muslim německého původu, vyžaduje, aby se ve školách při výuce tělocviku zavedlo dělení podle pohlaví, (pořekadlo praví - poturčenec horší Turka). Muslimové jsou podle něj stydlivější než ostatní. Spisovatelka Nekla Kelek prohlásila, že toto "vertikální dělení společnosti" je další důkaz islámského ponižování žen a tato koordinační rada je podle ní jen seskupení muslimských kmenových náčelníků. Zavčas k oslavám narozenin proroka Mohammeda způsobila v Kolíně n. R. nepatrná knížečka malý, ale účinný skandálek. Kubilay Demitkaya, pověřenkyně pro integraci v CDU, objevila v knihkupectví jedné z oněch čtyř islámských organizací útlou knížečku, slabikář ke koránu, návod, jak má dobrý muslim denně žít své náboženství. K její hrůze se tam dočetla, že tělesné tresty pro ženy jsou dovoleny, a jakým způsobem se mají provádět. Přes její okamžité protesty objevila tuto publikaci pár měsíců později znovu, tentokrát v tureckém překladu.

Ahmadiyya-Muslimové považují sami sebe za reformovanou obec a vychvalují svoji otevřenost vůči modernímu světu. Stačí se podívat na jejich webové stránky, abychom poznali, jak "odlišné?" je jejich chápání společenských změn a reforem. Tito zbožní mužové např. varují rodiče před nástrahami, jaké číhají speciálně na jejich dcery na školních výletech. Neboť - tam se tančí, a všichni se navzájem navštěvují. Dále jsou členové varováni před vepřovým masem, způsobuje prý homosexualitu, prý se to praví i v Koránu.

Homosexuálové v Německu hlasitě protestovali, jsou totiž opakovaně cílem slovních výhrůžek a často dochází i k fyzickým útokům. Jak daleká je ještě cesta k tomu vysněnému euroislámu, ukazuje nejlépe úporná, nekonečná debata o zavedení jednotné výuky islámského náboženství na státních školách. Stát se snaží prosadit objektivní, neutrální světové nazírání, ale nenašel mezi muslimy doposud žádného vhodného partnera, na kterého by se mohl obrátit. Ukazuje se, že právě onen oslavovaný koordinační výbor je nejméně vhodný jako diskusní partner. Při bližším studiu jeho zásad narazíme na nepřekonatelné rozpory s demokratickou ústavou. Toto gremium sice uznává základní demokratické právo Německé spolkové republiky, ale zároven kříží za zády prsty, což podle muslimské pověry dotyčné uznání zároven neguje, a dodává: "Korán a Sunna Proroka Mohammeda jsou základem Koordinační rady". Opět ona dvojakost muslimských postojů, což Evropanům velmi ztěžuje každy hovor i se zde žijícími muslimy.

Ať už evropský islám znamená cokoliv, v žádném případě nesmí znamenat nucené sňatky dětí, násilí na ženách, sňatky mezi příbuznými, krevní mstu, mrzačení dívek a jejich isolaci od veškerého vzdělání, a tak dále, a tak dále. Islám v každodenním životě je často neslučitelný s demokratickými zásadami naší společnosti. Kdo rozhoduje, co je pro dobrého muslima správné a co ne. "Vyvěřící....rozhodujete, co je správné a co je zavrženíhodné", tolik Korán.

V každodenní realitě to znamená, že každý - imám, otec, bratr, soused má právo soudit, odsoudit, potrestat podle svého mínění každého, kdo se vzepře proti středověké tradici. V islámském světě je světská moc totožná s mocí náboženskou, to znamená, zbožný muslim bere světské zákony a příkazy jen tehdy na vědomí, jestli nejsou v rozporu s šáríou, nemilosrdnými zákony proroka Mohammeda, sepsanými pro život v poušti před dávnými časy.

Evropa se zdá být bezradná, problémy se dlouho retušovaly, nikdo nečekal, že tato středověká klánová společnost bude tak zavile vzdorovat moderní společnosti. Již dlouho museli všichni, Zelení i průmyslovi velikáni uznat, že toto "odlišné" není pouze část multi-kulti karnevalu, jakýsi folklor, nýbrž kultura, kterou nedokážeme pochopit. Pragmatická řešení, jak postupovat proti staletým tradicím není v dohledu. Eurislám by měl všechno vyřešit. Stát si neví jiné rady, je nucen jednat tlakem, povinné kursy všeho druhu, Integration, Sprachkursen, podpora dívek a žen, zákaz šátku, kontrola importu manželek z muslimských zemí. Tyto zásahy z vnějšku zůstávají bezmocné proti tlaku arabských států, becmocné ve společnosti, která nezná odluku náboženství od státu, bezmocné proti tomuto agresivnímu, ale zároven odolnému světovému náboženskému názoru.

Evropští politici, sociální pracovníci, učitelé a ostatní veřejní činitelé by měli pochopit a akceptovat, co mnozí kritičtí muslimští intelektuálové, jako např. spisovatelé Necla Kelek, Feridun Zaimoglu, právnička Seyran Ateš, již dávno artikulovali. Islám a jeho nábožensko-politické požadavky se neshodují se zásadami demokratické společnosti. Islám v jeho současném chápání je protikladem každé vzdělané sekulární společnosti.

Zdá se, že západní společnost ještě váhá před nepohodlným, ale účinným řešením, které je jedinou cestou k modernímu euroislámu. Islám musí být sekularizován, Korán musí být zkoumán jako historický pramen a jeho teze musí být historicky nově vyloženy. Necla Kelek a jiní muslimští kritici islámu požadují, aby se sami muslimové zasadili o reformu islámu, prosazovali práva jednotlivce proti tlaku skupin, protože jen silní jedinci, muži i ženy, mohou obhájit rovnoprávnou existenci moderního islámu v západní společnosti. To může a smí být ten jediný evropský islám.

http://deutschmann.blog.respekt.cz