"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Ministerstvo vnitra: neodborní odborníci?

Autor: Ladislava Tejchmanová | Publikováno: 16.7.2013 | Rubrika: Aktuality
Ilustrace

Předmětem kritiky L. Lhoťana se stala Souhrnná situační zpráva za 4. čtvrtletí 2012 a potažmo odbor bezpečnostní politiky MVČR, který tento materiál zpracovává. Autor článku upozorňuje na absenci tématu islámského extremismu ve výstupech MVČR, zabývá se záměnou organizací, respektive představitelů Antimešita, o.s. a Czech Defence League, o.s., kvalifikovaností úředníků odboru bezpečnostní politiky a především upozorňuje na to, že v textu zprávy, která byla zveřejněna na webových stránkách resortu vnitra v lednu 2013, došlo dodatečně, po několika měsících k úpravám, resp. k vypuštění celého odstavce. Autor má plnou pravdu se změnou textu v tomto veřejně dostupném materiálu na webových stránkách Ministerstva vnitra. Ve své kritice "ministerské profesionality" však nepostřehl jeden zásadní moment: spolu s oním odstavcem zmizelo rovněž označení této veřejně dostupné zprávy jako zprávy "pouze pro vnitřní potřebu", tudíž jako zprávy de facto nedostupné veřejnosti. To vypovídá celkem zřetelně o úřednické neprofesionalitě a "šlendriánství".

Je třeba dodat, že na Ministerstvu vnitra není žádný specialista na problematiku islámu, který by se danou tématikou dlouhodoběji zabýval. Za ministra Františka Bublana sice vznikl první počin v této oblasti, ale ten již neměl dalšího pokračování a tzv. "vyšuměl do ztracena".

 

Situační zprávy jsou de facto "slepencem" čtvrtletních policejních zpráv a interních měsíčních statistik zpracovávaných Policejním prezidiem ČR. U statistických údajů jsou měsíční intervaly voleny především pro jednoduchost zpracování - "oklopí se" dodané interní statistiky a dodá se nějaký krátký popisující komentář. Proč by se měli úředníci namáhat a zpracovávat souhrnný výstup za čtvrtletí, byť to vskutku není tolik náročné? A informace o zaregistrovaných občanských sdruženích? Proč ověřovat policejní interní informace, byť by se jednalo o pouhou meziodborovou komunikaci, tj. s odborem všeobecné správy MVČR. Velmi jednoduše lze totiž u kolegů prověřit veškerá potřebná fakta k zaregistrovaným organizacím a pak si lze na nich tzv. "stát". Ale to je přece zbytečné, v dodaném podkladu to tak bylo, tak proč by se tím "experti MV" dále vůbec zabývali.

"Odbornost" situačních zpráv navíc podtrhují i "žertovné, žoviální" úvodníky kolektivu odboru bezpečnostní politiky. Svou dikcí budí dojem, že jsou určené "plebsu", tedy průměrnému občanovi, pokud tento vůbec na webové stránky resortu vnitra vstupuje. Jedná se např. o konstatování "Pravděpodobně z důvodu chladného počasí došlo k poklesu počtu veřejných shromáždění..." (Úvodník 1/2013); "Posilvestrovská kocovina tradičně dočasně oslabuje revoluční vitalitu našich klientů..".(Úvodník 1/2012); "V noci z 1. na 2. května museli být naši klienti z levého i pravého spektra velmi smutní a zklamaní. Přípravám na oslavy 1. Máje věnovali hodně úsilí, ale účast na akcích byla mizerná..." (Úvodník 2/2012); "Naši věčně rozzlobení klienti nelenili ani v období prázdnin. Bezezbytku využívali výhod demokratického systému k tomu, aby ho mohli posléze rozbít..." (Úvodník 3/2012) apod. Jeden důležitý, zásadní vzkaz však situační zprávy pro občany mají, když jim opakovaně sdělují, že "Extrémisté také dávali přednost účasti na akcích jiných, neextremistických subjektů", z nichž některé v této souvislosti přímo jmenovali. Jednalo se většinou o akce spjaté s protesty proti Nečasově vládě, jejím tzv. úsporným opatřením, aroganci stávající politické garnitury a dalším nešvarům, které vnášela do politiky. Občanovi tak autoři zprávy nepřímo radili, aby se raději ničeho nezúčastňoval, neboť by se "mohl zaplést" s nesprávnými subjekty a dokonce se případně stát extremistou. Svým způsobem se v obecnosti jedná o plíživou stigmatizaci vyjadřování nesouhlasu s poměry ve společnosti.

Není proto divu, že Lukáš Lhoťan není jediným kritikem situační zprávy k extremismu. V souvislosti s tímto "dílkem" odboru bezpečnostní politiky se ozvaly již občanská sdružení ProAlt, posléze Alternativa Zdola (ta reagovala na pracovní verzi výroční zprávy o extremismu), ale např. i František Kostlán ("Extremisty hledejme spíše na ministerstvu vnitra než v iniciativě ProAlt", Praha, 23.11.2011 ). Spory s odborem bezpečnostní politiky vedlo v roce 2011 i občanské sdružení Romea.

Lhoťanův článek evokuje řadu dalších otázek, mezi něž samozřejmě patří i otázka dodatečného pozměňování textů v již schválených dokumentech. Je to nyní běžná praxe ? V těchto souvislostech nelze pominout výroční materiál Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2012. Zpráva za rok 2012 nemá žádný závěr a není v ní obsažena ani identifikace přinejmenším potencionálních bezpečnostních rizik pro Českou republiku. Dále lze konstatovat, že Zpráva za rok 2012 (s. 6 - 63) je zveřejněním podkladových materiálů zpracovaných Policií ČR (ÚOOZ a Krajská ředitelství Policie ČR), případně možná doplněných některými poznatky Bezpečnostní informační služby. Základní struktura podkladových materiálů krajských ředitelství Policie ČR (Obecné údaje; odhad počtu a sociální struktura příznivců extremistických hnutí; nejzávažnější případy extremistické kriminality; poznatky o kontaktech extremistických skupin do zahraničí; informace o konkrétních projevech antisemitismu a popírání holocaustu; poznatky o kontaktech extremistických skupin do zahraničí; existující či potencionální bezpečnostní rizika na příslušném území, rozuměj kraje) byla stanovena již v minulém století. Ze strany Ministerstva vnitra však neobsahuje tato kapitola žádnou přidanou hodnotu. Zpracovatelé s podkladovými materiály, které bývaly v minulosti určeny pro "vnitřní potřebu", dále nepracovali, natož aby získané informace analyticky zpracovali, či zvážili vhodnost, anebo momentální nevhodnost jejich uceleného zveřejnění. "Obloukem" se tak lze vrátit k Souhrnné situační zprávě za 4. čtvrtletí - extremismus. Text, který byl z této zprávy vypuštěn, se v modifikované podobě objevuje ve výroční Zprávě o extremismu na území České republiky v roce 2012:

- s. 18 (podkapitola 3.1.1.6 Aktivity scény a hlavní mobilizační témata): "Téma muslimské komunity bylo v domácích podmínkách poměrně zřídka užívané, vzhledem k tomu, že domácí komunita je dlouhodobě umírněná a veřejně spíše neaktivní. Občanské sdružení Antimešita se v první polovině roku zřejmě zčásti inspirovalo projektem ze SRN s názvem „Pro-Bewegung“, iniciativy proti přistěhovalectví a muslimské komunitě. V červenci byla částí členské základny Antimešita založena pobočka Czech Defence League.28 Sdružení se však mimo internetové prostředí reálně neprosazovalo a potenciál získání dalších přívrženců byl vzhledem k výše uvedenému poměrně omezený. Stávající stoupenci obou sdružení se často rekrutovali mimo scénu PEX.

s. 28 Pobočka původně britské Defence League, která se zaměřuje na organizaci „domobran“ ve čtvrtích či městských částech obývaných muslimskou komunitou. Defence League sama sebe označuje za apolitickou organizaci s cílem ochrany veřejného pořádku. Faktem však zůstává, že jejím primárním cílem je působení protinárodnostním minoritám, přistěhovalcům a konkrétně muslimské komunitě. Platforma se rozšířila do dalších evropských zemí".

 

- s. 122 (kapitola 4 Extremismus v zahraničí, podkapitola 4.11 Spojené království): "Toto hnutí (EDL) inspirovalo i odpůrce radikálního islámu v České republice. Dne 31. 7. 2012 byla registrována Czech Defence League (a zároveň i druhé občanské sdružení CDL) za kterými stojí jeden z čelních odpůrců imigrace muslimů do české společnosti Valentin Kusák.

 

198 Antimešita: Czech Defense League o.s – CDL o.s., on-line: <http://www.antimesita.eu/defence-league/czechdefense-league-o-s-cdl-o-s/>".

"Lehkým perem" píší zpracovatelé o EDL (English Defence League) aniž by k tomu využili alespoň jednu z mnoha vědeckých britských studií. Pravdou je, že na webových stránkách http://www.european-freedom-initiative.org/index.php/defence-leagues najdeme odkaz na obranné ligy ze 17 států, včetně ČR. Jaká je jejich právní subjektivita však zřejmé není- faktem je, že v České republice se jedná o zaregistrované občanské sdružení.

Otázkou je, zda výroční zpráva, která byla spolu s Vyhodnocením plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok 2012 a Koncepcí boje proti extremismu pro rok 2013, vzata Nečasovou vládou na vědomí dne 15. května 2013 usnesením č. 353 a poslancům doručena dne 21. června 2013 jako parlamentní tisk 1088/0, nedozná nějakých kosmetických změn. Faktem je, že na webových stránkách Ministerstva vnitra byla původně vystavena pouze výroční zpráva. Nyní jsou již vystaveny všechny tři materiály, které tvoří de facto jeden celek. Přívětivý, krátký text zveřejněný odborem bezpečnostní politiky, aby napomohl čtenáři v orientaci, je de facto doslovný přepis předkládací zprávy k parlamentnímu tisku 1088/0.

Výroční zpráva dokazuje, že kvantita nebývá vždy kvalitou. Bezesporu by bylo na místě věnovat pozornost jak vlastnímu textu výroční zprávy, tak se analyticky zaměřit na rozbor Vyhodnocení plnění "pětipilířové" Koncepce, a to v delším časovém horizontu let 2009 až 2012. Totéž si vyžadují každoročně navrhované Koncepce pro něž je příznačné, že zde převažují úkoly vnitroresortního charakteru. Stranou analytického zájmu by neměly zůstat ani některé další materiály prezentované v souvislosti s problematikou jak levicového, tak pravicového extremismu. Odpovědnost za kvalitu dokumentů "fabrikovaných" v dílně odboru bezpečnostní politiky nese jednak vedoucí oddělení, které materiál zpracovává, plnou odpovědnost dále nese ředitel odboru, v jeho nepřítomnosti zástupce ředitele.

Zcela na závěr je třeba zmínit, že odbor bezpečnostní politiky je svým způsobem nadstandardním útvarem v rámci MVČR, jakýmsi "státem ve státě". Jeho dlouhodobým cílem je "uchvátit" odbor prevence kriminality, aby mohl prosazovat své vlastní představy a především získal přístup k jeho finančním zdrojům, ještě více "zmohutněl" a mohl markantněji ovlivňovat bezpečnostní politiku státu.

Kardinální otázkou je, zda je opravdu na místě a ve prospěch českého státu, aby "odborníci" odvádějící práci, jak je výše naznačeno, byli díky zákonu o státních úřednících, zakonzervováni ve státní službě. A zdaleka se tento problém netýká jen resortu vnitra.

K článku Lukáše Lhoťana zveřejněném dne 24.05.2013 na eurabia.cz pod názvem "Ministerstvo vnitra ČR: Kritika islámu je projevem extremismu"

 

PhDr. Ladislava Tejchmanová,CSc.

Klíčová slova: Česká republika  | Lhoťan
4491 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Kdo bude příp. vinen za rozpoutání války kolem Ukrajiny? Rusko požaduje zastavení rozšiřování NATO. Británie a USA stupňují své výhrůžky a v rámci NATO vysílá zbraně a kontingenty k ruským hranicím. Ukrajina se dovolává pomoci proti "arcinepříteli" Rusku. EU je ve vleku USA a Brtánie. Kdo bude příp. vinen za rozpoutání války kolem Ukrajiny (jak se to teď najednou překrucuje u 2. sv.války)?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683