"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Kozelce zelené lišky nad pachem islámu

Autor: Pavel Pěkný | Publikováno: 7.7.2012 | Rubrika: ČR
Ilustrace

Dne 6.3.2012 v Hradci Králové proběhla debata s tezí: "Islám je hrozbou pro Českou republiku". Tezi obhajovali: Jana Bobošíková a Michal Semín. Proti tezi vystoupili: Ondřej Liška a Šádí Shanaách. Informace o pořadateli debaty lze dohledat na webové stránce http://www.masarykovydebaty.cz

Video dokumentující celý průběh debaty je možné shlédnou na portálu You Tube:

https://www.youtube.com/watch?v=M4zRjswEfgw

Prostor pro zamyšlení nad debatou byl poskytnut i serverem Eurabia

http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/7385-islam-je-hrozbou-pro-ceskou-republiku-videozaznam-debaty.aspx

***

V následující části se pokusím analyzovat vstupní předpoklad z úvodní řeči pana Lišky (stopáž: 12:18 - 19:24).

Islám jako homogenní monolitický celek, který můžeme snadno onálepkovat, popsat a změřit a jehož charakteristické vlastnosti můžeme prohlásit jako antiteze našeho evropanství neexistuje.

Islám v mnoha ohledech antitezí ideálů evropanství skutečně je. Tyto antiteze jsou kodifikovány už v základních pramenech islámu (korán, život Mohamedův). Navíc islám by neměl být chápán jako náboženství. Spíše se jedná se o posmrtný sektářský totalitní kult krutovládce a manipulátora, kterému se v případě Kim čong-ila vysmívat smíme.

Islám je ideologická konstrukce, která nesnese zátěž kritického myšlení. Každému, kdo použije rozum dojde, že tato ideologie ve své základní propagandistické knize (koránu) používá lež na poli přírodních věd (v oboru biologie člověka a evoluční biologie, zeměpisu, astronomie, fyziky), na poli prosté logiky (celý korán s četnými detaily Mohamedova života měl Alláh při sobě před údajným stvořením protomuslimů Adama a Evy; potom tedy všechny hrůzy které Mohamed vykonal mají nadčasovou morální platnost a nelze je vázat na konkrétní historické období), na poli morálním (islámská ideologie je založena na rasizmu k židům, nerovnosti sociální, genderové, ve vztahu muslim/nevěřící; ozbrojený boj za islám je nejjasněji definovanou propustkou do islámského ráje), na poli kulturním (údajné nejposvátnější místo bylo před islámem využíváno jinými kulty, hurisky, panny nadpozemské jsou "vypůjčeny" z představ o posmrtném životě Peršanů, celé pasáže koránu jsou s různou mírou změny opsány z textů křesťanů a židů; islámská ideologie sama explicitně prohlašuje ostatní náboženství za lež a zkreslení), na poli humanitním (islámská ideologie je učením odporu, opovržení, rozdělení, ponížení a nenávisti k nemuslimskému, základní morální normou je chování Mohameda).

Islámská ideologie pro dosažení ráje požaduje při modlitbách používat jediný jazyk. Geopoliticky islámská ideologie velí uvažovat v kategoriích území pod vládou islámu a území mimo vládu islámu (dům míru, dům války). Nutí lidi jinak se oblékat, jinak se stýkat. Nutí lidi jinak jíst. Nutí lidi jinak zabíjet zvířata. Nutí lidem pravidla s rozporem k vědění. Slova o míru chybí v pozdravu k nemuslimům. Odmítá právo stvořené lidmi, požaduje "právo" boží - šaríu. Rozbíjí soudržnost společnosti rozdělením muslim/nemuslim. Trvá na tom, že korán je slovo od slova pravdivým sdělením Alláhovým. Údajnou legitimitu čerpá z jediné osoby, pod jejímž příkladem válka a násilí je osivem, otrokářství samozřejmým, mnohoženství a sňatek s nezletilou trvalou normou, politická vražda nástrojem upevnění moci a rozsévání strachu základním kamenem správy společnosti.

Zcela ploché a uzavřené myšlení neumožňuje Ondřejovi a Šádímu výše popsanou „rozmanitost“ islámu byť jen nahlédnout, natož veřejně odsoudit. Právě Ondřej a Šádí pilně leští monolit islámu tím, že jejich nekritický přístup k tomuto kultu i v ČR napomáhá okolo dané ideologie zformovat mocensko-politickou strukturu, která ovládá své zastánce natolik, že jejich sounáležitost s kultem bude vždy mnohonásobně větší než sounáležitost občanská (ať již s přívlastky sociální, stranická, nebo národní). Výsledkem Liškova vstřícného přístupu k islámu není obohacení naší společnosti, ale dalekosáhlý rozvrat. Úvahu, zdali tento cíl naplňuje pan Liška vědomě, či nevědomě, ponechám na čtenáři a voliči.

Pro sebe považuji za správné poukazovat na důsledky prosazování islámu i z toho důvodu, že jsem se narodil jako chtěné dítě otci a matce, jejichž svobodným rozhodnutím byl předchozí sňatek, založený na lásce, náklonnosti a který byl prověřen předchozím soužitím. V dětství pro mne bylo přirozené sledovat pohádky se spoustou písniček. Směl jsem bez omezení vyrůstat společně se sourozenci a kamarády rozdílného pohlaví. S "bandou" kluků a holek jsme sjížděli řeku, také ochutnali alkohol, zažili první lásky a i rozchody. Pes byl kamarád a součást rodiny. Nestresovalo mne, že jsem měl v práci za vedoucí ženu včetně toho, že za mlada tančila "polonahá" balet s mnoha muži. Chodím do restaurace, kde zatím nemají za povinnost zaměstnat kuchaře, který nikdy neochutnal vepřové. Těším se z krásy žen korzujících po ulici. Sleduji filmy, které mohly vzniknout jen mimo islám (i Máchův Máj s mladým Stropnickým). Jsem svobodný a mou svobodu zatím hájí zákony, které ji umožňují prožít. Obživu a vytoužené uplatnění ve společnosti naleznu "pouze" při využití racionality.

Nevím přesně co si pan Liška vykládá pod pojmem monolit. Ale pokud bude islám vy svých ideálech odpírat byť jediný z popsaných okamžiků mého života a života mých blízkých, budu se ze všech sil argumentovat proti šíření islámu.

A nyní k některým tezím islámu, legitimizovaným současnými čelnými představiteli Strany zelených a šířeným islámskými "učenci":

Rezignace na pojem pravdivost na poli přírodních věd

1.      Korán 7:54 Nebe a Země byly stvořeny v šesti dnech. Alláh aktivně řídí chod sluneční soustavy a je pánem lidstva – tedy i tvůj pán milý nemuslime. Odpírání pánu je trestuhodné v očích jeho služebníků!

 

2.      Korán 67:3 Nebe je považováno za pevné a tedy bez trhlin a vyznačuje se dokonalou souměrností. Ondřeji - je korán slovo od slova nezměnitelnou pravdou Alláhovou, nebo je jeho božský původ blud?

 

3.      Korán 11:40 Žádná evoluce, veškerá zvířena byla pochytána a v jediném páru každého druhu uskladněna na Noemově arše. Co se dělo s rostlinstvem se nepraví. Ondřeji - k čemu vlastně zelená politika - vše má v moci Alláh. Ne třeba se ničeho bát. Potřebné druhy hodné záchrany naloží archa 2.

 

4.      Korán 11:5 Ondřeji i Vaše myšlenkové pochody pochází z hrudi?

 

5.     Korán 67:5 Je nám objasněno umístění hvězd na dolním nebi pro účely plamenného kamenování satanů. Ondřeji, pokud nemáte nic proti pravdivosti koránu, pak satan může kdykoliv vstoupit do jakékoliv ženy, ba i do Vás. Satan přeci zasluhuje kameny že?

 

Nedostižný vzor a násilí

6.    Korán 4:13 A toto jsou omezení Boží, a kdokoliv poslouchá Boha a posla jeho, tomu Bůh dá vstoupit do zahrad, pod nimiž řeky tekou, a v nich nesmrtelný bude - a to úspěch je nesmírný.

 

7.      Korán 33:21 A věru máte nyní v poslu Božím příklad překrásný pro každého, kdo doufá v Boha a v den poslední a kdo Boha hojně vzpomíná.

8.      Korán 4:74 Nechť tedy bojují na stezce Boží ti, kdož kupují za život pozemský život budoucí! A těm, kdož bojují na stezce Boží a budou zabiti či zvítězí, těm dáme odměnu nesmírnou.

 

9.       Korán 4:89 A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni, a abyste byli stejní. Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A neberte si z nich ani přátele, ani pomocníky

 

10. Korán 2:216 A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný. Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré, a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné; jedině Bůh to zná, zatímco vy to neznáte.

 

11. Korán 8:67 Nebylo dáno proroku žádnému, aby měl zajatce, pokud dokonale neporazil nepřátele na zemi. Vy toužíte po tom, co nabízí vám život pozemský, zatímco Bůh vám chce dát život budoucí - a Bůh mocný je i moudrý.

 

12. Korán 9:111 A Bůh věru koupil od věřících jejich osoby i jejich majetky s tím, že jim budou dány zahrady. A oni bojují na cestě Boží - zabíjejí a jsou zabíjeni. A to je slib Jeho pravdivý, daný v Tóře, v Evangeliu, i v Koránu. A kdo věrněji dodržuje slib svůj než Bůh? Radujte se tedy z obchodu svého s Ním uzavřeného a to úspěch je nesmírný.

 

Ondřeji opravdu chcete, aby na území ČR muslimové v plné míře šířili a žili myšlenky Alláha v souladu se vzorem Mohameda. Ondřeji lidé si zvykli na relativní bezpečí. Jaká jim svou politikou nabízíte východiska - pokud náhodou nechtějí přijmout islám?

Ženy a islámský vhled do problematiky

13.  Korán 4:34 Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký.

 

14.  Korán 2:223 Ženy vaše jsou pro vás polem; vcházejte tedy na pole své, odkud chcete, však učiňte předtím něco pro duše své a bojte se Boha a vězte, že se s Ním setkáte! Oznam tuto zvěst radostnou věřícím!

 

Ondřeji, pokoru a poslušnost pod trestem psychického nátlaku a bití? Ondřeji, lze v manželství znásilnit ženu? A jak se k této problematice vyjadřují ženy Strany zelených?

Logika a kritické smýšlení

15.  Korán 6:114 Mám si snad žádat jako soudce někoho jiného než Boha, jenž je tím, kdo seslal vám Písmo jasně vyložené? Ti, jimž dali jsme Písmo, dobře vědí, že od Pána tvého bylo s pravdou sesláno. A nebuď tedy z těch, kdož pochybují!

 

16.  Korán 2:106 Kdykoliv zrušíme verš nějaký či dáme ti naň zapomenout, přineseme jiný, lepší anebo podobný. Což nevíš, že Bůh je všech věcí mocen?


Ondřeji, potřebuje „písmo jasně vyložené“ několikasetstránkové výkladové knihy (tafsir)? Ondřeji, nahrazování Alláhových sdělení lepšími považujete za důkaz aktuální Mohamedovy potřeby manipulovat následovníky, nebo za důkaz Alláhovy neomylnosti? Přispělo řazení kapitol koránu od nejdelší k nejkratší při současném popření chronologie k jasnému výkladu při uvážení základního pravidla abrogace? 

Likvidace židů, vztah k ostatním náboženstvím, pokřivená humanita

 

Ondřejova obhajoba nekritického přístupu k isámu v mých očích navozuje a reprezentuje:

·        popření dosaženého poznání a devastující rezignaci na pojem pravdivosti,

·        zradu ideálu rovnosti rasové a genderové,

·        postupnou rezignaci na koncept lidských svobod včetně svobody slova,

·        rozbití jednoty zdejší populace v názorech na základní otázky spolužití mužů, žen a dětí a v názorech na řízení společnosti,

·        postupné etablování prvku násilí jako legitimního nástroje řešení společenských a rodinných konfliktů – s rostoucím počtem muslimů se vytrácí schopnost prosadit na tomto poli pravidla dosavadní,

·        ztrátu víry v samostanost ČR, destrukci právního systému,

·        účelové nadbíhání voličské základně, kterou lze rozhojňovat cestou imigrace,

·    rozporuplného politika, který by měl být trvale konfrontován se svými vizemi přijímání islámu a jejich důsledky.

Je správné volební úspěch Strany zelených spojit s podporou islamizace ČR?

Je správné volit Stranu zelených?

Jaký trest za článek zasluhuji podle islámského práva šaría? Jaký podle představitelů Strany zelených?

http://blogeurabia.parlamentnilisty.cz

čtěte také:

Islám nemá dvě podoby

Téměř 50% Němců a Francouzů považuje islám za hrozbu národní svébytnosti

Islám není naší součástí, odporují Němci prezidentovi

3396 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Kdo bude příp. vinen za rozpoutání války kolem Ukrajiny? Rusko požaduje zastavení rozšiřování NATO. Británie a USA stupňují své výhrůžky a v rámci NATO vysílá zbraně a kontingenty k ruským hranicím. Ukrajina se dovolává pomoci proti "arcinepříteli" Rusku. EU je ve vleku USA a Brtánie. Kdo bude příp. vinen za rozpoutání války kolem Ukrajiny (jak se to teď najednou překrucuje u 2. sv.války)?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683