"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Děsivá rafinovanost Islámu

Autor: Citizen Warrior | Publikováno: 22.5.2012 | Rubrika: Islám
Ilustrace

Podivili jste se někdy nad tím, proč chtějí milióny muslimů zabíjet Američany? Nebo proč se jich tolik touží nechat vyhodit do vzduchu kvůli zabití pár Izraelců? Nebo co je vede k tomu, že dokáží vyhodit do vzduchu náhodné lidi na Bali, v Londýně, nebo v Madridu?

Islámští supremacisté [lidé cítící vlastní nadřazenost, pozn. překl.] to dělají všude na světě. Útočí na lidi ze Západu i na vlastní souvěrce. Ale proč?

Kvůli doktrýně [náboženství]. Doktrýna je soubor myšlenek - idejí. Idejemi mohou být zvyky, slova, náboženské názory, a pod. Náboženství není jedna idea. Je to soubor ideí. A právě soubor idejí tvořících náboženství zvané Islám je to, co způsobuje, že se muslimové chovají a uvažují tak, jak to skutečně dělají.

Soubory idejí spolu navzájem soutěží [kompetují] stejným způsobem, jakým spolu soutěží buňky či organismy v boji o přežití. A protože soubory idejí spolu soutěží, a protože tyto soubory mohou přijímat nové ideje a jiných se zbavovat, a protože některé z těchto souborů získají více následovníků [věřících], než jiné, dochází k jejich evoluci.

Podívejme se nyní jak se takové soubory náboženských idejí vyvíjejí, a jak spolu soutěží. Pro začátek předpokládejme, že máme již zavedené náboženství. Již má svou svatou knihu a milióny věřících.

A nyní drobná obměna.

Původní verze hlásala přístup "žij a nech žít" a nikdy nikoho nenutila ke konverzi. Nyní někdo přijde s myšlenkou [ideou], že když přesvědčíte nevěřícího, aby se stal věřícím, získáte nějaký druh spirituální odměny. Spasil jsi duši, tvá šance na vstup do ráje vzrůstá.

Nyní máme dvě varianty toho samého náboženství. Jedna obsahuje myšlenku, že na tom, jestli někoho přesvědčíte, aby se k tomuto náboženství připojil, nezáleží. Druhá pak motivuje své věřící, aby ostatní aktivně přesvědčovali.

Uplyne tisíc let. Která verze bude mít více věřících? Já vsázím na tu s motivací k šíření.

Nyní tedy předpokládejme, že tato motivační verze získá mnohem více stupenců. Znamená to, že dělá lidi šťatnějšími? Nebo úspěšnějšími v životě? Nebo vede k zdravějším potomkům? Nikoliv. Když nějaký soubor idejí úspěšně získává následovníky, neznamená to, že komukoliv z těchto věřících přináší nějakou výhodu.

Podobně je tomu u genů. Úspěšný gen kupodivu nemusí organismu vždy prospívat. Je "úspěšným" v tom, že dokáže vyrobit mnoho svých kopií v mnoha jedincích, ale pro organismus vlastní může být nepříznivý.

Například si představme gen pro alkoholismus, který způsobí, že jeho nositel, čili ten kdo pije, bude mít děti dříve než ten, kdo nepije. Za tisíc let může být tento alkoholický gen úspešnější (gen bude dlít ve více potomcích), nežli gen nealkoholický, třebaže svým nositelům nebude prospívat.

Úspěšnost souboru idejí také automaticky neznamená dobro lidí, kteří ho následují.

Pokud něaký soubor idejí označí antikoncepci a masturbaci za špatnou, za nějaký čas bude mít pravděpodobně více následovníků, nežli verze hlásající, že tyhle věci jsou v podstatě fajn (předpokládáme, že lidé zpravidla učí své děti věřit tomu, čemu věří sami).

Takže se nešťastník, který následuje tento soubor idejí, bude snažit dodržovat pravidla a být dobrým člověkem vyhýbajícím se zlu antikoncepce a masturbace. Co mu to osobně přinese? Možná bude mít víc dětí, než si kdy přál, nebo než by si jinak mohl dovolit, takže bude muset víc pracovat, aby je uživil. Třeba si najde druhé zaměstnání. Sice ho to může poslat dříve do hrobu, ale jeho úsilí vyrobí více věřících tomuto souboru idejí, než bude počet potomků někoho, kdo tyto ideje nesdílí.

Soubory idejí tedy v jistém smyslu používají člověka k jejich vlastním zájmům, tedy minimálně je to jeden z legitimních pohledů na věc. A z tohoto pohledu nabývá nečekaných obrysů i Islámský supremacismus [nadřazenost]. To je ostatně důvod, proč ztrácím tolik času psaním těchto řádků.

Pokud byste chtěli uměle vytvořit soubor idejí tak, aby časem mohl ovládnout svět - aby jednou vytěsnil jakékoliv jiné náboženství nebo politický systém, museli byste se dost snažit, aby pracoval lépe než Islám.

Podívejme se na některé z jednotlivých idejí tvořících tento soubor. Mnoho z těchto idejí se vzájemně podpírá. Přidání jedné ideje k jiným může celý soubor idejí zefektivnit, neboť dopady idejí se nemusí pouze sčítat, ale mohou se i násobit. Pokud byste se chtěli dočíst více o principech, které nastíním níže, navštivte tyto stránky: http://islamexposed.blogspot.com/2010/09/terrifying-brilliance-of-islam.html

Zde je několik klíčových komponent souboru idejí zvaného Islám:

1. Standardizovaná verze souboru idejí je k dispozici v psané formě. To je základní věc řady náboženství, rozhodně ne islámský vynález, ale je to důležitý faktor úspěchu Islámu.

Co se šíří pouze ústně, to se může časem měnit, ale co je psáno, to se může udržet v nezměněné podobě tisíce let.  Navíc se toho v dnešní době, díky modernímu tisku, můžou vyrobit milióny. To je nesmírná výhoda pro šíření identických kopií souboru idejí.

2. Korán obsahuje instrukce pro vlastní šíření. Nařizuje věřícím, že musí Islám šířit. Šířit Mohamedovo varování a islámské právo do každého koutu světa, je jejich svatá povinnost.

3. Soubor idejí obsahuje instrukce k vlastní konzervaci, ochraně a přesnosti přepisu.  Korán, nejvýznamnější islámská kniha, přímo nařizuje svým věřícím, že nesmějí měnit, modifikovat ani "modernizovat" žádné z učení tohoto souboru idejí. Každý pokus učinit takové změny je hrdelním hříchem. To je perfektní opatření konzervující celý soubor idejí.

Tyto první tři ideje jsou standardem u několika úspěšných náboženství, ale nyní k tomu zajímavějšímu:

4. Islám nařizuje svým věřícím vytvořit vládu, která ho podporuje. Tohle je možná ta nejdůmyslnější idea z celého souboru. Islám je jediné náboženství, které ji obsahuje. Jiné skupiny nábožensky založených lidí mívají též politické ambice, ale žádné jiné z větších náboženství přímo nenařizuje svým stoupencům - jako jejich náboženskou povinnost - vytvořit vládu, která se řídí jeho vlastním právem.

Islám má právní systém zvaný Šaría a všichni muslimové jsou povinni neustále usilovat o to, aby se jejich místní vláda, ať už je to kdekoliv, tímto právem řídila. Později si ukážeme, jak významné důsledky má tento politický dodatek v souvislosti s dalšími idejemi přidanými do Islámu. Nejen že je to zřejmě nejrafinovanější inovace Islámu. Je to také největší hrozba pro nemuslimy.

5. Povolení šířit náboženství válkou. To je další z brilantních inovací. Ačkoliv i jiná náboženství byla šířena násilím, zpravidla k tomu měla jen nepatrné ospravedlnění přímo v náboženských textech.

Nikoliv tak Islám. Expanze dobytím území je tímto suborem idejí velmi přijatelná a dokonce podporovaná. Islámské učení to prezentuje takto: Ubozí nemuslimové nežijící v islámském státě potřebují býti uchráněni od hříchu, kterého se dopouštějí následováním jiných zákonů, nežli zákona Alláhova. Pokud dobrovolně nepřistoupí na právo Šaría, povinností muslimských bojovníků je konat. Na světě nemůže zavládnout mír, dokud se nebude každá vláda na zemi řídit právem Šaría.

Dokladem budiž Mohamedův vlastní příklad - tedy příklad, jak je v Koránu 91 krát zopakováno, který musí každý muslim následovat. Nejprve se Mohamed snažil šířit Islám mírovými prostředky. Za 13 let získal pouhých 150 stoupenců.

Pak ale změnil taktiku. Začal vést války, masakrovat, popravovat a vraždit. Během deseti let přesvědčil desetitisíce lidí, kteří po jeho smrti pomocí stejné taktiky získali milióny souvěrců. A z těch se pak populačním nárůstem stala dnešní více než miliarda.

Použitím války se znásobil efekt výše zmíněné povinnosti zřídit islámský stát. Takže Islám se šířil tak rychle, jak rostly jeho armády. Obsadil území a založil na nich islámské státy, které většinou trvají dodnes. A zákony zakotvéné v islámském státě činí Islám velmi obtížně vypuditelný. Díky těmto zákonům je dokonce velmi výhodné k Islámu konvertovat.

Tohle je jedna z nejefektivnějších metod, jak dostat soubor idejí do co největího počtu lidských mozků. Je to metoda kontroly a indoktrinace podobná té úspěšně používané v komunistických a jiných totalitních režimech. Ale jak si ukážeme níže, Islám je unikátní využitím síly práva pro vynucení úplné konverze k náboženství.

6. Země musí být ovládnuta. Země, které Islám ztratil, musí být znovu dobyty, jako např. Španělsko, či Izrael. Islámské imperium musí neustále expandovat. Smršťování je špatné, expanze dobrá. Tedy, pokud byla půda jednou islámská, a nyní není, došlo ke smrštění a musí to být napraveno.

Podle Islámských učení patří Země Alláhovi. Pokud ještě existují části Země které nenásledují islámské právo, povinností věrných je tato území ovládnout a zavést tam Šaríu. Nechat je být, je hřích.

7. Soubor idejí zajišťuje přísun nových bojovníků pomocí polygamie. Muslimský muž se může oženit až se čtyřmi ženami a může mít sex s tolika otrokyněmi, s kolika bude chtít.

Korán zejména nabádá muže, aby si brali za ženy vdovy. To je důležitá idea v případě ztráty bojovníků ve válce. Pokud by armádu nebylo z čeho doplňovat, soubor idejí by mohl zaniknout na nedostatek potomků.

8. Kritika Islámu je urážka, kterou lze trestat. Můžete vidět, proč tato idea tak dobře slouží k podpoře souboru idejí. Pomáhá polačovat jakoukoliv jinou ideu, která snižuje autoritu těch  islámských. Tato idea, jako mnoho jiných, slouží sice dobře svému souboru idejí, ale špatně lidem. Omezuje svobodu projevu. Tato idea je součástí Koránu a Mohamed sám příkladně trestal lidi, kteří kritizovali buď jeho samotného, nebo Islám jako takový. Trestem byla obvykle smrt.

9. Pokud jednou přijmete Islám, nemůžete ho opustit. To je velice zajímavé. V islámském státě je v podstatě ilegální Islám opustit. Je to zásadní součást práva Šaría. Kdo byl jednou muslimem a zřekne se Islámu, stává se "odpadlíkem", což je hříchem i zločinem, který se trestá smtí (a věčným zatracením v pekle krátce poté).

Proč byla tato idea přidána do souboru je zřejmé, ale zároveň zde vzniká problém, protože ti, kdo následují Islám důsledně, považují umírněné muslimy (kteří by nejraději ignorovali, nebo pozměnili násilnější pasáže Koránu) za odpadlíky. A protože trestem pro odpadlíka je smrt, fundamentalističní muslimové všude na světě proti rebelujícím, modernizjícím se muslimům bojují a pod hrozbou smrti jim brání se vyjádřit.

Vždy, když se skupina muslimů rozhodne, že by se Islám možná měl aktualizovat pro jednadvacáté stolení, nebo že by ženy přeci jen měly mít nějaká práva, či snad, že by vláda mohla být demokratičtější, zbožní muslimové je nazvou odpadlíky, diskeditují je, nebo se je dokonce snaží zabít.

Soubor idejí se tímto brání proti změnám. To není dobré pro organismy (lidské bytosti -  muslimy), ale je to dobré pro soubor idejí.

Další idea práva Šaría praví, že přesvědčovat muslima ke konverzi k jinému náboženství je protizákonné.

10. Islám musí být to první, s čím se identifikujete. Opět jedna z velkých idejí souboru, který usiluje o světovou dominanci. Jste v prvním řadě muslimem, až potom příslušníkem rodiny, kmene, nebo země.

Způsobuje to jednotu lidí napříč hranicemi, která pak umožňuje skupině růst více, než jakákoliv jiná entita. Jinými slovy, "národ Islámu" může narůst více, než jakákoliv země, ať už je jakkoliv rozlehlá (což dává skupině obrovskou početní výhodu).

11. Smrt v boji za Islám je JEDINÁ spolehlivá garance pro vstup muže do ráje. To je výborná idea vytvářející nebojácné a odhodlané bojovníky, zvláště uvážíme-li jak barvitě jsou v Koránu vylíčeny smyslové slati pobytu v ráji.

Muslimský muž má i tak jistou šanci na vstup do ráje, pokud je dobrým muslimem. Nicméně, pokud zemře v boji za Islám, z šance se stává jistota. Pouze tato jediná věc mu tu jistotu poskytne.

12. Korán musíte číst v arabštině. Tohle nařízení spojuje věřící společným jazykem, a jazyk, jak známo, je velmi silný jednotící prvek. Aby byla motivace ke studiu Arabštiny ještě mocnější, další idea v souboru praví, že se nedostanete do ráje, pokud se v Arabštině nemodlíte.

Takže všichni muslimové na světě sdílejí jazyk. To usnadňuje koordinaci velkoplošných protestních kampaní, politického tlaku, a války. Pochybuji že byl Mohamed schopen tyto důsledky předvídat, ale idea je to brilantní, i kdyby vznikla náhodou.

13. Musíte se se modlit pětkrát denně. To je jeden z pěti "pilířů", čili pěti základních praktik, Islámu. V islámkém státě je to zákonem přikázané. Každý muslim se musí pětkrát denně modlit. Tato praktika pomáhá souboru idejí určovat každodenní život muslima. Jeho denní rytmus je pak zcela prodchnut Islámem.

Je nemožné zapomenout něco, co děláte dobrovolně tak často. Pětkrát denně, každý den, se musí muslim ohnout k zemi a modlit se k Alláhovi.

Výzkum ukázal, že čím více úsilí člověk něčemu věnuje, tím více tomu věří a váží si toho. Takže je to nakonec dobrý způsob, jak vyrobit věřícího z někoho, kdo se stal Muslimem z donucení.

Islám kompletně opanuje každý aspekt muslimova života. Není to jen zmiňované modlení se pět krát denně, je to i povinné rituální mytí, které mu předchází. Islám diktuje řadu nařízení, jak se má muslim chovat v mnoha situacích, ať už se týkají veřejnoho, či soukromého života. V islámském státě je nemožné být bezstarostným muslimem.

14. Modlitba se vyznačuje synchronizovaným pohybem. Když se muslimové společně modlí, všichni jsou orientovaní jedním směrem, všichni se shýbají k zemi, opírají se rukama a koleny a pokládají hlavu na podložku. Všichni najednou.  Pak se zase vzpřimují, a tak pořád dokola.

Když se lidé společně pohybují, ať už je to při tanci, pochodu, či modlitbě, vytváří to mezi nimi fyzické a emocionální pouto. To je i důvodem, proč se žádný vojencký výcvik neobejde bez drilu v podobě pořadových cvičení (pochodování), ač je tomu dávno, co se do bitev ještě pochodovalo. Tato dovednost už není potřeba, avšak vojenský výcvik tuto praktiku využívá, protože je tak efektivní pro vytvoření silného pocitu jednoty mezi vojáky.

To samé platí pro jakýkoliv fyzický pohyb lidí synchronizovaný v čase. Takže metoda modlení v Islámu je jednotící ideou.

15. Žena je důsledně v podřízené pozici.
Tato idea pomáhá v podpoře jiných idejí souboru, jako jsou popsány v bodu 5 a 6. Pokud by žena měla příliš velký vliv, mohlo by to omezit válku. Žena obykle nerada posílá manžela a syny do války. Ale pokud nemá žádné slovo, zbytek idejí se může volně projevit. Umístěním žen do podřízeného postavení se soubor idejí brání proti jejich hlasu proti válce, násilí a dobývání.

Pravidel a nařízení Islámu, udržující ženu v podřízeném postavení, je nespočet. Například jí není dovoleno opustit dům bez doprovodu mužského příbuzného. Podle islámského práva nesmí být žena v čele státu, nebo soudu. Může zdědit jen polovinu toho, co muž. U soudu má její svědectví poloviční váhu, oproti svědectví muže. Nemá právo si vybrat, kde bude žít, a za koho se vdá. Není jí dovoleno si vzít nemuslima, nebo se s manželem rozvést. Manžel, se nicméně rozvést může mávnutím ruky. A podle práva Šaría muž může (a dokonce by měl) svou ženu bít, pokud ho neposlouchá.

Všechny tyto ideje udržují ženu v podřízenosti, což pomáhá udržet válečný stroj v pohybu, bez problémů v podobě domácích rebélií.

16. Jediný způsob, jak se žena s jistotou dostane do ráje, je to, když je s ní je její manžel až do její smrti spokojený. Když jsem o tom četl poprvé, pomyslil jsem si: "Mohamede, tys byl ale prohnaný!"

Tahle idea zjevně napomáhá podřízení ženy. Motivuje ji, aby se sama podrobila. Dává jí silný impulz podřídit svá přání těm manželovým, protože ačkoliv i tak má nějakou šanci na ráj, pokud je dobrou muslimkou, jedinou skutečnou zárukou jejího vstupu do ráje (a vyhnutí se věčnému utrpení v pekle) je, když s ní manžel bude spokojený v okamžiku její smrti.

17. Alláh dává Prorokovi povolení redigovat jeho vlastní práci. Zajímavá idea. V Koránu stojí, že pokud pasáž psaná později odporuje pasáži psané dříve, ta napsaná později je lepší. Korán byl psán po částech (Mohamedových zjeveních, zaznamenaných jako sůry, čili kapitoly) za dobu 23 let. Okolnosti Mohamedova života, a stejně tak i jeho náboženství, se za těch 23 let značně změnily.

Jedna z idejí Koránu praví, že "toto je slovo Alláhovo". Lidé si již pamatovali Mohamedova ranná zjevení, takže už je nemohl dodatečně měnit. Vypadalo by to trochu zvláštně, kdyby vševědoucí a nekonečně moudrý Alláh chtěl měnit něco, co jednou vyslovil.

Ale s touto novou ideou, že nová zjevení ruší, či přepisují ty části dřívějších zjevení, s kterými jsou v rozporu, se Alláhovy metody mohly měnit kdykoliv Mohamed přišel na lépe fungující ideje.

Jak jsem psal výše, za 13 let mírumilovného kázání získal Mohamed pouze 150 následovníků. Zato jako vojenský vůdce a dobyvatel byl schopen podrobit celou Arábii islámskému právu za méně než 10 let. Mírumilovná cesta byla příliš pomalá. Konverze dobytých území a zavádění práva Šaría bylo mnohem rychlejší a účinnější. Takže pozdější násilné a netolerantní verše rušily předchozí mírné a tolerantní pasáže.

18. Korán používá cukr a bič k vynucení si žádoucího chování. Kniha je plná barvitých obrazů pekla, kde musejí hříšníci a nemuslimové pít vařící, páchnoucí vodu, kde jsou sráženi obličejem do žhnoucích plamenů, a kde musejí navěky trpět v nekonečných mukách.

Jsou zde však i barvitá líčení života v ráji. V ráji jsou věřící odděni v zelených hedvábných róbách a polehávají na luxusních pohovkách ve stínu stromů plných ovoce. Je tam chutné jídlo a osvěžující nápoje podávané ve stříbrných číších. Aby měl člověk nějakou šanci těchto slastí dosáhnout, musí být dobrým muslimem. Ale aby měl jistotu, musí buď zemřít v džihádu je-li to muž, nebo, je-li to žena, musí zajistit aby s ní byl manžel stále spokojen.

19. Nabízí velký a inspirující cíl. Hlavy států, firem i církví dávno přišly na to, že největší motivaci a nadšení vzbudí v lidech nějaká nesmírně lákavá vidina, či cíl. V Islámském souboru idejí je cílem neustále rozšiřovat vládu Islámského práva, dokud mu nebude podléhat celý svět.

Mnoho náboženství má za cíl konverzi všech lidí k němu, ale Islám má k dispozici metodu, kterou nemá žádné jiné: Expandovat zmocněním se vlády a jejím podřízením právu Šaría.

Až bude celý svět islámský, zavládne mír. To je důvodem, proč i terorista může zcela upřímně prohlásit, že Islám je náboženstvím míru.

V Koránu se praví, že je lepší, když nevěřící přijmou Islám bez nátlaku. Ale když to odmítnou, musíte s nimi bojovat, přemoci je a spasit jejich ubohé duše tím, že budete trvat na tom, aby i oni žili podle zákonů Alláhových.

Až se všechny země podřídí, svět bude v míru, čili Islám vlastně je náboženství míru.

To je nesmírně inspirující cíl a silně jednotící prvek. Vyrábí motivované a nadšené následovníky.

20. Nemuslimové musejí platit vyšší daně. Když muslimové dobudou nějakou zemi a podřídí její vládu Islámskému právu, každý nemuslim si může vybrat, zda se stane muslimem, nebo dhimmi. Dhimmi mohou praktikovat svá náboženství, pokud platí tzv. džizju (daň). Pokud konvertují k islámu, tuto daň už platit nemusejí, takže je tu praktický důvod ke konverzi.

Ale je tu další aspekt tohoto opatření, který z něj činí rafinovaný prvek souboru idejí. Daň přesouvá prostředky od nemuslimů, a jejich souborů idejí, a používá je k podpoře Islámu. To je naprosto geniální.

Výtěžek z této daně (obvykle 25 % příjmu) pomohl financovat Islámské dobývání během dvou prvních svatých válek. Islám postupně dobyl obrovské území, většinou už obývané křesťany a židy, z nichž velká část zpočátku nekonvertovala, a jejichž džizja tak poskytla Islámskému válečnému stroji další obrovské množství peněz.

Nakonec se počty křesťanů a židů výrazně zmenšily, jak mnozí z nich postupně konvertovali, či emigrovali. Dnes tvoří ve většině islámských zemí pouze nepatrnou minoritu.

Idea vytáhnout z nemuslimů daň pomohla islámskému souboru idejí vyrobit více vlastních kopií znevýhodněním konkurenčních náboženských idejí a finanční podporou Islámu.

Mnoho idejí práva Šaría tento efekt ještě zvětšuje. Například, nemuslimům je zakázáno stavět nové modlitebny. Dokonce nesmějí ani opravovat již existující kostely a synagogy. To zajištuje, že se počty modliteben svázaných s jinými soubory idejí budou neustále zmenšovat. Jak rafinované!

Dále, neislámské modlení nesmí probíhat v doslechu muslima, což opět brání muslimovi být infikován konkurenčním náboženstvím. A konečně, žádná veřejná prezentace symbolů jiných věrouk.

Všechna tato opatření zabraňují šíření jakýchkoliv konkurenčních náboženství a způsobují, že jejich soubory idejí postupně vymírají. Proto je dnes tolik "muslimských zemí". Skoro každá z ostatních zemí na světě má mnoho různých náboženství.

Jedna další idea značně usnadňuje muslimům  ovládnout nemuslimy v islámském státě. Nemuslimové nesmějí vlastnit jakoukoliv zbraň. K podrobení lidí si všichni diktátorští vládci na světě obvykle pomáhají  jednou a toutéž věcí: Odzbrojí je. S odzbrojenými se lépe manipuluje, jsou méně nebezpeční a méně schopní svojí situaci zvrátit.

21. Muslimovi je zakázáno se spřátelit s nevěřícím [nemuslimem]. Muslim smí předstírat přátelství, ale uvnitř nikdy nesmí cítit přátelství k nemuslimovi. To je jedno z nejlepších ochranných opatření, které Islám má proti odstoupení muslimů od víry, protože v každém jiném náboženství dochází ke konverzím obvyle z důvodu přítel mě přesvědčil. Zákaz přátelství k nevěřícím tuto možnost vpodstatě vylučuje.

22. Korán radí používat lsti při jednání s nevěřícím. Mohamed nařídil jednomu ze svých následovníků, aby lhal, pokud bude muset (za účelem vraždy jakéhosi Mohamedova nepřítele). Účel byl zřejmý. Pokud to pomůže Islámu, oklamat nemuslima je v pořádku.

Tento princip slouží výborně islámským zájmům po celou historii Islámu až do dneška. Na DVD "Posedlost: válka radikálního islámu proti západu" (http://www.amazon.com/gp/product/B000SM7QTI?ie=UTF8&tag=lighthousesound&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B000SM7QTI) můžete shlédnout příklady z reálného světa, jak islámští vůdcové tvrdí jednu věc anglicky pro západní tisk, a několik dní poté říkají něco úplně odlišného svým vlastním následovníkům arabsky.

Podvedení nepřítele je užitečné v každé válce, a dokud celý svět nepodléhá právu Šaría, Islám je ve válce s neislámským světem. Všichni nemuslimové žijící v neislámských státech jsou nepřátelé. Takže podvádět obyvatele západu je naprosto v pořádku. Je to podporováno, pokud to pomůže cíli, kterým je šíření islámu.

Tomuto zvláštnímu fenoménu se věnuje dokument Stevena Emersona Teroristé mezi námi (http://www.citizenwarrior.com/2007/07/terrorists-among-us.html). Je o tom, jak Americké organizace organizovaly sbírky pro sirotky, ale peníze šly do rukou teroristů. Podvedení dobrosrdeční západní nevěřící poslali peníze organizacím, které aktivně zabíjely západní nevěřící. Jak praví korán, "válka je faleš". Tahle idea dává Islámu obrovskou výhodu oproti souborům idejí podporujícím pravdomluvnost bez výjimky.

23. Islám musí být vždy bráněn. Tato idea je základním prvkem ospravedlňujícím válku téměř s kýmkoliv, jak bude zřejmé i v souvislosti s následující idejí. Poté, co je nepřítel pozažen, muslimové jsou samozřejmě povinni založit islámský stát.

24. Islámské texty učí, jak používat záminku k zahájení války. Korán věnuje značné místo stížnostem na ty, kteří nepodporovali Mohameda, v počátcích šíření jeho náboženství, s tím, že je Alláh většinou následně odsoudil k utrpení v pekle. Korán je vůbec velmi netolerantní k nemuslimům (http://dttj.blogspot.com/2010/08/intolerance-toward-non-muslims-in-quran.html).

Mohamed byl poměrně bezohledný a neústupný v prosazování svého náboženství a pokud se ti, kterým to vadilo, odhodlali k protestu, chápal to jako pokus znemožnit Alláhovu svatému prorokovi odhalit lidem podstatu Alláhova světa, takže se cítil v právu s nimi bojovat a zničit je jako Alláhovy nepřátele. Tohle je klasická ukázka použití záminky.

Nemuslimové tohoto světa by se měli rychle s tímto principem seznámit. Ze všech idejí v Islámském souboru idejí je právě tahle nejnebezpečnější pro obyvatele západu, protože nás zbavuje přirozené tendence k sebeobraně. Používání záminky snižuje naši obranyschopnost vůči islámské invazi, která již probíhá. Muslimští teroristé nejsou naivní lidé. Jsou chytří, vzdělaní a dobře placení, a konají pod vlivem velmi chytrého souboru idejí.

Invaze do Západního světa již probíhá, a to tak chytře, že většina jeho obyvatel nemá ani ponětí, že se tak děje. (Viz dvacetiletý plán na ovládnutí USA zde: http://www.citizenwarrior.com/2007/09/20-year-plan-to-overthrow-us-government.html, nebo text o "šariizaci" Evropy zde: http://www.citizenwarrior.com/2007/08/europe-shariatized-beating-of-wives.html)

Použití záminky znamená, že k zahájení nepřátelství potřebujete jen nepatrný důvod. Ten leckdy aktivně hledáte, nebo se dokonce snažíte vyprovokovat svůj protějšek k prvnímu úderu (který "zahájí" nepřátelství).

Pokud je jediný způsob, jakým se dostanete do ráje, smrt v boji za Islám, tak válku prostě potřebujete. A pokud je vaše svatá povinnost usilovat o to, aby se všechny vlády světa řídily právem Šaría, musíte je nejdříve přemoci. Ale zároveň nechcete vypadat jako agresor. Na dojmu záleží. V celém koránu se Mohamed snaží ospravedlňovat agresi obranou Islámu.

Korán opakuje 91 krát, že se jeho následovníci mají chovat po vzoru Mohameda. Takže se muslimové po celém světě snaží najít křivdu, nebo si pocit křivdy navodit, aby mohli začít svojí svatou válkou, v níž by mohli padnout ve jménu Alláha, aby svět jednou podléhal jeho zákonům.

A díky vzestupu multikulturalismu (respektu ke všem jiným kulturám) na Západě je používání záminky velice efektivní vůči lidem kteří Islám dobře neznají. Mnoho lidí se domnívá, že se Al Kaida zlobí na Západ například kvůli jednotkám v Saudské Arábii. To je však pouhá záminka. Oni chtějí, aby všichni nemuslimové zmizeli z blízkého východu. Pak, říkají, přestanou s nepřátelstvím. To je směšný a nerealizovatelný požadavek, takže jsou vlastně v právu vést boj se Západem neustále.

Je překvapivé, že tak mnoho obyvatel Západu tuto záminku akceptuje, neboť jde o zjevný políček základnímu Západnímu principu: principu rovnosti. Jako když Usáma bin Ládin říká: "nevěřící jsou tak bídní, že jejich pouhá přítomnost je pošpiněním našich svatých míst". Ejhle. Copak to asi vypovídá o nemuslimech?

Proč tímto zjevným rasismem, předsudy a xenofobií (ať už to nazveme jakkoliv) nechá pobouřit tak málo z obyvatel Západu? Místo toho se kdekdo domnívá, že bychom se opravdu měli raději z blízkého východu stáhnout, aby se ti uražení islámští supremacisté na nás už tolik nezlobili!

Princip záminky znamená, že se snažíte vyprovokovat nepřátelskou reakci protějšku, a tu pak využijete jako důvod k eskalaci nepřátelství. To je stejná metoda, jakou odnepaměti používají partičky školních grázlů: "Co čumíš? Máš problém? My ti ho vyřešíme, vole!"

25. Zjevné používání dvojího metru.  Islám má jeden metr na muslimy a jiný na nemuslimy, přičemž mají muslimové vždy výhodu, což v muslimské zemi znamená silný tlak ke konverzi.

Příklad. Islám musí být jeho věřícími šířen kdekoliv na světě. Ale pokud se jiné náboženství snaží šířit své vlastní soubory idejí, Muslimové by to měli považovat za agresi proti islámu - agresi, vůči které se musejí "bránit". Vzpomeňme si, že islám musí být vždy bráněn.

Jiný příklad toho, jak idea dvojího metru zvýhodňuje islám: Když je Islám jakýmkoliv způsobem hanoben, muslimové by ho měli násilím bránit. Dokonce i kvůli karikatuře. Ale muslimové mohou, a měli by, v muslimských novinách a televizích hanobit Ježíše a křesťany a jakéhokoliv nevěřícího, či nepřítele, stejně, jako dnes hanobí Spojené státy.

A další příklad: Islámští supremacisté ze Saudské Arábie sypou peníze do výstavby mešit všude na světě. Ale podle práva Šaría, které je právním systémem Saudské Arábie, se žádný nemuslimský náboženský objekt stavět nesmí.

Muslimové na celém světě protestují hlasitě a násilně když se kdokoliv v Evropě, či Americe postaví proti výstavbě mešit v jejich vlastních zemích.

Islámští supremacisté v tom nevidí žádnou ironii. Nepřijde jim to nijak zvláštní, mít tak zjevný dvojí metr. Jsou to oni, kdo následují Alláha, a kdokoliv jiný může být klamán. Férové jednání a rovnost jsou mimo hru, pokud jde o pouhé nevěřící. Z tohoto úhlu pohledu je dvojí metr zcela na místě.

Princip dvojího  metru je klíčovou součástí souboru idejí a velkou výhodou pro šíření Islámu (a pro polačování konkurenčních náboženství).

Šedesát jedna procent koránu je o nemuslimech a o tom, jak s nimi jednat. Žádný z veršů o nemuslimech není pozitivní (http://www.citizenwarrior.com/2010/08/what-about-good-verses-in-quran.html).

26. Je zakázáno zabít muslima (kromě aktu spravedlnosti). Zabít nevěřícího zakázáno není. To vytváří pouto mezi muslimy, strach u nemuslimů a motivaci stát se muslimem. Je to také další příklad zjevného dvojího metru.

27. Pokud se muslimové zřeknou Mohamedova učení, Alláh skoncuje se světem.
To činí z šíření Islámu věc přežití. Také to motivuje muslimy, aby se vzájemně odrazovali od ztráty víry.

28. Sdělení standardního Koránu je težké dešifrovat. Ať už to byl účel, či nikoliv, poselství Koránu je matoucí a do značné míry šifrované. To brání téměř všem nemuslimům a významné části muslimů v jeho porozumnění.

Jakým způsobem je toto sdělení matoucí? Zaprvé, ve standardním Koránu jsou kapitoly řazeny zvláštním způsobem. Než aby byly řazeny chronologicky, podle doby, v níž byly zjeveny, 114 kapitol (sůr) Koránu je seřazeno nepochopitelně podle rozsahu, od nejdelších po nejkratší. To je tradiční pořadí.

Pokud čtete standardní Korán tak, jako normální knihu od začátku do konce, sdělení je přerušováno, příběh skáče z místa na místo a mnohdy si zjevně protiřečí. Jeden z důležitých důsledků tohoto kuriózního členění je, že zakrývá zřetelný přechod od Mohamedovy skoro-tolerance k nemuslimům, k násilí a nenávisti vůči nim.

Zmatené řazení kapitol také brání čtenáři, aby si uvědomil, které pasáže byly anulovány novějšími, pokud nezná chronologické pořadí jednotlivých částí koránu.

Druhým způsobem, jímž je sdělení Koránu šifrováno, je klíč umístěný jinde. Vetšině Koránu nelze porozumět bez podrobných znalostí o životě Mohameda, získaných četbou Síry a Hadísů. Tyto zdroje jsou převážně o životě Mohammeda - co kdy řekl a udělal.

Jinými slovy, Korán - zásadní zdroj, nejdůležitější svatá kniha Islámu, nemůže být pochopen bez klíče, a tento klíč se nachází jinde, což je podobné jednomu ze způsobů, jakým se šifruje zpráva: Použije se klíč, jehož část se umístí jinam, než do oné zprávy. To je dostačující, aby to zabránilo většině nemuslimů Koránu porozumět, a zároveň to udržuje i většinu muslimů ve stavu, kdy je možné je o věcech poučovat. Ti, kteří skutečně znají pravdu, jsou pouze imámové a učenci. Pouze oni vědí. Ostatní tápou.

Pokud nebyl Korán zakódován naschval, musela to být neuvěřitelně šťastná náhoda, která výborně slouží cílům Islámu po celou dobu jeho existence. Naštěstí se našel někdo, kdo pro nás Korán dešifroval (http://www.inquiryintoislam.com/2010/07/easy-way-to-read-quran.html)

Můžeme obdivovat rafinovanost Islámského souboru idejí v abstraktní, intelektuální rovině, ale jeho existence je zároveň děsivě reálná. Milióny lidí se snaží následovat jeho ideje doslova. A jejich víra v tento soubor idejí je silně podporována vedlejšími účinky práva Šaría. Díky podřízení vlád Islámskému právu, může soubor idejí používat dva silné druhy kontroly: Sociální důkaz [Social proof, princip, kdy se chování většiny považuje za správné, pozn. překl.] a autoritu.

V islámském státě toto náboženství praktikuje každý (jinak je zbičován, zabit, nebo platí daň) a nikdo ho nesmí kritizovat. Ani mezi přáteli, ani v médiích. Psychologický dopad musí být nesmírný. Po třech generacích bude téměř nemožné, aby muslim žijící v tomto státě přemýšlel mimo rámec islámu. Kontrola pomocí autority a sociálního důkazu jsou zdrcující.

To, že obdivuji genialitu tohoto souboru idejí, samozřejmě neznamená, že mu fandím. Jako nemuslim jsem celým srdcem proti. Vzpomeňte si, že úspěch souboru idejí neznamená, že činí lidi šťasnými nebo zdravými. Úspěšnost znamená jen to, že se dobře šíří.

To samé platí o genetické informaci. Úspěšný gen je ten, který v další generaci vyrobí nejvíce vlastních kopií. Genetická informace uložená ve smrtícím viru může způsobit smrt a utrpení miliónů lidí, ale z hlediska počtu kopíí je vlasně úspěšná. Genetická informace se nestará o nás lidi. Nesnaží se nás učinit šťastnými. Je chladná a netečná k našemu utrpení.

A tak je to i s idejemi. Soubor idejí klidně využije a zahodí lidský život za účelem vlastního rozmnožení, nedbaje na bolest, utrpení či smrt, kterou způsobí.

Soubor idejí, dobře zavrtaný do něčí hlavy a podporovaný autoritou, či sociálním důkazem, může snadno způsobit i to, že se někdo vyhodí do vzduchu kvůli zabití jiných. Kvůli tomu, aby se splnil fantastický cíl, jímž je triumf Alláha následovaný celosvětovým mírem. (A také kvůli těm dvaasedmdesáti smyslným tmavookým kráskám, které splní všechna jeho přání.)

Islámský soubor idejí je impozantní. Je to síla, se kterou bychom měli počítat, a ne ji na vlastní riziko ignorovat. Již vládne myslím a životům více než miliardy a půl lidí, a je to přitom nejmladší z hlavních náboženství.

Ale nemyslím si, že by situace byla beznadějná. Mnoho muslimů v islámských státech se cítí být v pasti, a tito lidé by od Islámu odešli, pokud by to bylo bezpečné.

První věc kterou my, v multikulturním a tolerantním Západním světě musíme udělat, je pomoci jeden druhému uvědomit si, jak mocný soubor idejí nás ohrožuje. Musíme pomoci svým přátelům pochopit, že islámští supremacisté využijí naši toleranci a svobodu k tomu, aby nás o ně navždy připravili.

Tohle je ideologická válka, takže ideje v hlavách našich lidí, obyvatel Západu, jsou zatím vše, co můžeme ovlivnit. I vy můžete pomoci obrátit kormidlo. Najděte si způsob, jak předat tyto informace přátelům nemuslimům. Pár typů, jak to udělat, je zde: http://www.citizenwarrior.com/2007/09/how-to-change-someones-opinion.html

Budete šokováni, jak málo toho ví většina lidí o islámu. I oni budou šokováni, až to zjistí. Až bude dost nemuslimů znát islámské taktiky, jako je používání záminek, nebo lží, budou snadno rozpoznávat, a již vůči nim nebudeme bezbranní. Pokud budeme vědět více o zakladateli (o tom, co ho všichni muslimové musejí napodobovat) a o cílech Islámu, naše kolektivní rozhodování a činy mohou účinně mařit jeho plány. Naše kolektivní pochopení reálné situace přinese racionální změny do našich zákonů a opatření (nako je např. současná imigrační politika).

Ale k provedení tohoto naočkování musíte být trochu zběhlí v Islámském učení. To bude vyžadovat nějaké studium. Já vím, že máte jiné věci na práci, a nemůžete tomu obětovat celý pracovní den [jako já dneska, pozn. překl.]. Ale zároveň vím, jak vážná je situace. Natolik, že si žádá objeti i z vaší strany.

Vytvořil jsem návrh studijního plánu. Snažil jsem se najít materiály které, by Vám daly nejzásadnější znalosti nejsnazší cestou a za co nejkratší dobu: http://www.citizenwarrior.com/2007/11/learn-about-islam.html

Studujte tyto materiály a začněte s tím hned. Poté, co milióny lidí bojovaly proti tyranii a umírali v boji za práva a svobody, kterým se teď těšíme, jsme nyní opět konfrontováni se zhoubným souborem idejí, který si brousí zuby na to, aby nás těchto výsad zbavil. A soubor idejí zvaný Islám může reálně uspět s mrazivou brilantností.

Začněte konat ještě dnes. Učte se o Islámu. S každým novým poznatkem, který získáte, budete odvážnější o tomto tématu otevřeně mluvit. A otevřeně mluvit je první věc, kterou musíme udělat, abychom vyhráli.

Citizen Warrior

http://www.citizenwarrior.com/2009/05/terrifying-brilliance-of-islam.html

Překlad: Jan Šklíba

čtěte také:

Džihád, konstanta islámské teologie středního proudu

Džihád není? Politicky korektní bezpečnostní strategie USA

Džihád. Mužská záležitost?

Klíčová slova: islám  | islamismus  | terorismus  | džihád
11095 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Ve Francii vyhlášena rekonkvista. Co vy na to? Pravicový prezidentský kandidát Zemmour vyhlásil ve Francii protiimigrantskou rekonkvistu. Co vy na to?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683