"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Islám, křesťanství a Západ

Autor: Henri Boulard | Publikováno: 6.1.2012 | Rubrika: Islám
Ilustrace

Již několik staletí se vedou bezvýchodné hovory mezi křesťanstvím a islámem. Obě náboženství mají globální zájmy. Poslední slova Kristova k učedníkům byla: „Jděte do celého světa a učte všechny národy..!“ a pro muslimy platí „Boží náboženství je islám“ jak je to jasně řečeno v Koránu. Jestliže obě náboženství nesou své učení do celého světa, jejich střet je nevyhnutný. Toto napětí existuje už 14 století.

Po Mohammedově smrti v roce 632 se islám rozšířil do všech jižních částí kolem Středozemního moře a na Středním východě. Tyto zcela křesťanské země byly postupně spojeny do velkého muslimského impéria. Bylo to pro islám tak snadné, protože křesťanská církev nebyla jednotná a sužovaná neustálými konflikty. Místní obyvatelstvo jako reakce na byzantinský imperialismus bylo novému náboženství otevřené (většina totiž podlehla ariánskému bludu), protože si neuvědomovalo jak rychle budou islámem pohlceni.

Připomeňme si momenty konfrontace mezi islámem a Západem:

  • 640 vtrhly arabské armády do Severní Afriky, ta přijala islám s výjimkou malé koptské menšiny v Egyptě

  • 732 islámské dobývání Evropy je zastaveno u Poitiers Charlesem Martelem

  • 11. a 12. století – křížové výpravy

  • 1483 Konstantinopole je dobyta Turky

  • 16. století rekonquista ve Španělsku – miliony muslimů bylo nuceno přejít na křesťanství nebo byli zabiti

  • 1529 turecká vojska zastavena před branami Vídně

  • 1571 slavné vítězství křesťanů v námořní bitvě u Lepanta

  • 1683 Turci znovu poraženi u Vídně, když se opět pokusili dobýt Evropu

  • 1878 Turci poraženi v Bulharsku

Z těchto významných událostí je patrné jak se oba tyto světy navzájem střetávají a omezují – „křesťanský“ Západ a muslimský svět.

Islám a společnost

Islám začal roku 622 vyhnáním Mohammeda z Mekky do Mediny. Tato událost zvaná hidžra je také počátkem muslimského letopočtu. Je teokratickou společností řízenou zákonem šaria. Šaria je pokládána za božskou, protože je založena na koránu a Sunně a později kodifikována čtyřmi velkými školami zákonů. Tři čtvrtiny kodexu se zabírají politickou organizací státu a velmi přesnými pravidly pro všechny stánky života jednotlivce i společnosti. Od svého počátku se islám rychle změnil z prostého náboženství na teokratickou společnost a od té doby jsou politika a náboženství těsně spojeny. Chomejny shrnul tento pohled do krátké věty: „Islám je politika nebo není vůbec.“ Má pravdu, věřím že v islámu jsou politika a náboženství vnitřně spojeny. Hasan II, bývalý marocký král, prohlásil před pár lety ve francouzské televizi: „Islám a sekularismus nejsou kompatibilní. My Marokánci nebudeme nikdy schopni integrovat do vaší francouzské společnosti.“

To ale znamená, že laická a pluralitní společnost není pro islám přijatelná. Evropa to dosud nepochopila nebo to nechce pochopit. Pojetí oddělení církve a státu je tak hluboce zakořeněn v hlavách a zvycích v Evropě, že si nejsou jiný model ani připustit. To ale umožnilo vznik a rozvoj teroristických buněk v Evropě tak, že mohly připravit 11. září.

Je jasné, že je tu úskočný a systematický plán islamizace Evropy pomalou infiltrací. Evropští muslimové řekli jednomu z mých francouzských přátel nedávno. Zastavili jste nás kdysi před Vídní a Poitiers. Měli byste už vědět, že půjdeme za Vídeň a Poitiers, ale jiným způsobem. Islám má totiž dnes v Evropě v ruce strašlivý trumf: rychlý úpadek křesťanství a praktikování náboženství. Souvislosti jsou jasné: buď křesťanství najde novou vitalitu a výbavu, nebo bude duchovní vakuum vyplněno islámem, asijskými náboženstvími, esoterickými naukami, New-Age a jinými sektami. Příroda nemá ráda vakuum.

Stále více lidí na Západě konvertuje k islámu, často fascinováno mimořádnou krásou sufismu, aniž dbají na to, že sufismus je blud. Tak se chytnou do pasti bez možnosti úniku. Mnoho nových konvertitů je velmi aktivních ve vyhledávání nových následovatelů.

Jednoho dne za mnou přišel mladý Dán, blond vlasy a modré oči, aby se zapsal do kurzu arabštiny, který jsem tehdy organizoval v Alexandrii. Když jsem četl jeho jméno“Mohammed Abdel-Rahman“ byl jsem šokován. Tento mladý muž mi vysvětloval, že po své konverzi k islámu hledá možnost studovat arabštinu, aby si prohloubil své nové náboženství a šířil je dál ve své vlasti. Když se islám prezentuje v Evropě opálenou tváří, vzbuzuje obavy a opatrnost; vezme-li však na sebe evropský vzhled, lidé se snáze odhodlávají k jeho přijetí. Myslím si, že takto islám porazí Evropu.

Imigrace je další cesta, kterou islám proniká do Evropy. Když jsem byl vedoucím v Caritas říkal jsem svým evropským partnerům: „Chcete-li mít klid doma, udělejte jej zde. Chcete-li mít stabilitu na Severu, prosazujte rozvoj na Jihu. Nechcete-li mít lidi z třetího světa ve vašich zemích, pomožte jim, aby se cítili dobře doma. Na Evropu nemůžete myslet, aniž byste nemysleli na zbytek světa.“

Na nedávné konferenci s názvem: „Hodlá Západ umřít?“ jsem zdůrazňoval globální poslání Evropy. Jestliže se uzavře a bude žít uvnitř svých hranic v komfortu a bezpečí, zajde na prázdnotu a nudu. Evropa potřebuje „velký projekt“ jak říkal Charles De Gaulle. Bez vize a cílů hodných Evropy přestane být Evropa sebou. Po staletí měla to byla vize a duch dobývání a imperialismu; nyní je na čase otevřít se světu, pomoci jeho růstu a nalezení v duchu služby a odpovědnosti.

Vedle dnes získané ekonomické jednoty, musí Evropa budovat politickou jednotu. A to je složitá záležitost, vždyť evropské země mají tak rozdílné charaktery a jsou tak rozdílné s ohledem na jejich minulost, kulturu, jejich identitu a národní hrdost. Každý z nich bude muset kousek toho všeho obětovat, aby mohla být vybudována i politická jednota.

Turecko a Evropa.

Jsem jednoznačně proti přijetí Turecka do Evropy. Nejenže Turecko je asijskou zemí, je i zemí islámskou. Jeho sekulární charakter je jen úzká slupka držená armádou. Historicky bylo Turecko s Evropou trvale ve válkách a napětí. Po jeho přijetí by nekontrolovatelná imigrace – opravdové tsunami – by posunulo Evropu do klína islámu.

Uvádí řadu příkladů tureckého „sekularismu“ a končí konstatováním rychlého růstu vlivu islámského fundamentalismu v zemi. Pokud tedy existuje v Turecku náboženská svoboda jedná se o čistě teoretický jev, který v běžném životě neexistuje!

Před třemi lety jsem položil následující otázku řediteli Akademie v Brixenu, panu Obexerovi: „Co si myslíte o přijetí Turecka do EU?“ Odpověděl bez váhání se širokým úsměvem na tváři: „Žádný problém!“ Naléhal jsem dál: „Copak nevidíte jak se Evropa stává pomalu islámskou?“ Odpověděl: „Opravdu Vám nerozumím..... Není zde nic znepokojujícího.“ Když jsem položil tutéž otázku po třech létech znovu jeho odpověď byla zcela rozdílná.

Je třeba bít na poplach?

Přestože je v Evropě islám v menšině, jeho přítomnost stále roste, je aktivní, stává se hrozbou. Tady jsou příklady. Dvě dámy pracovaly na tématu islám, jedna v Ženevě a druhá v Bruselu. Oběma bylo vyhrožováno, že pokud nepřeruší okamžitě svůj výzkum, budou zabity.

Další: V bruselské čtvrti Mollenbeek – čtvrtí s muslimskou většinou – se křesťané cítí utiskovaní a často jsou nuceni ke konversi. Nedávno jsem mluvil o muslimovi, který si odplivl, když viděl jít čtvrtí sestřičku. Často vidíme takovou reakci i v Egyptě.

A další: Před několika lety jsem se stavil v Münsteru v knihkupectví, abych se podíval, zda se moje knihy dobře prodávají. Při prohlížení jsem uviděl německou knihu s titulem „Legenda o Ježíši“. Moc mne to nepřekvapilo, protože v Evropě si může myslet každý co chce. Potom jsem se zeptal majitele knihkupectví, zda prodává „Satanské verše“ Salmana Rushdieho. „Měl jsem ji za výlohou, ale kvůli muslimům jsem ji stáhnul“. V křesťanském městě jako je Münster lze pochybovat o historicitě Ježíše, ale nesmíte říct jediné slovo proti islámu. Kam jsme to vedeni? Dnes v Evropě? Nosí se kritizovat papeže, biskupy, katolickou církev, ale jakmile se dotknete islámu, jste ihned označen rasistou a xenofobem.

Jaké stanovisko přijmout k imigrantům?

Jak se má Evropa zachovat k muslimům, kteří klepou na její dvéře, představuje celý soubor otázek. Na jedné straně je třeba být lidský a soucitný s těmito imigranty, kteří se ocitli v naprosto jiné kultuře a mentalitě zcela neobvyklé. Je tedy jasné, že potřebují provázení na cestě k integraci. Ale tento přístup k jejich přijetí a pochopení nesmí být zcela otevřený. Evropa však musí být ostražitá, aby vyloučila fanatismus a dovedla se vyrovnat s tolerancí. Není přijatelný žádný kompromis s extrémním a radikálním křídlem. Evropa nesmí zapomenout, že jejího otevření bylo zneužito k přípravě 11. září na její půdě! Je tedy třeba rozlišovat.

Liberální islám – zvládne Západ vytvořit nový Islám?

Než skončím, je důležité zmínit se o velmi silném hnutí, byť velmi malém: osvícený a liberální islám praktikovaný některými intelektuály a levičáky. Mám na mysli lidi jako Bassam Tibi v Německu, Mohammad Arcoun v Paříži a mnoho dalších jak na Západě, tak v muslimských zemích. Je to ovšem tak malé hnutí, že nemá žádnou váhu proti islamistickému tsunami.

Evropa by ale měla podporovat toto liberální hnutí a pomát mu všestranně, aby se prosadilo. To je také důvodem proč zahájit vedle Islámsko-křesťanského dialogu, který je doposud neplodný, dialog islamicko-muslimský. Doporučuji rozhovory v televizi, kde je třeba oběma skupinám klást otázky typu: „Můžete nám říct, co je to islám?“ Takový dialog bude vzrušující a určitě přinese dvě protichůdné pozice.

Budou evropští muslimové, kteří jsou otevřeni dnešnímu světu a začlenili se do západních demokracií, zvládat vytvoření islámu kompatibilního s modernou? Nebo naopak, fundamentalisté zatlačí liberální islám? To je ale otázka k odpovězení pro muslimy:

Isláme, co říkáš sám o sobě?

Taková otázka však plodí další: Může být moderní a sekulární islám ještě nazýván islámem?

Přednáška Henri Boularda SJ  na „Otevřeném dnu“ 27. září v Budapešti. Otec Henri nyní rektorem jezuitské koleje v Káhiře. Některé jeho knihy byly přeloženy i do češtiny.

www.csi-cr.cz

čtěte také:

Islám nemá dvě podoby

Reálný islám kouzla zbavený

Evropa objímá islám

Klíčová slova: náboženství  | islám  | islamismus  | historie
3297 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Ve Francii vyhlášena rekonkvista. Co vy na to? Pravicový prezidentský kandidát Zemmour vyhlásil ve Francii protiimigrantskou rekonkvistu. Co vy na to?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683