"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Indie a Izrael: Strategické sblížení

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 15.1.2007 | Rubrika: Recenze
Ilustrace

V informacích o islámském terorismu a boji proti nĕmu se málo kdy dozvídáme nĕco o Indii. Indie je přitom dnes jednou ze zemí nejvíce zapojených do tohoto obranného zápasu.

V Paříži vyšla v roce 2006 malá, ale velmi zajímavá knížka, která je diplomovou prací studenta Institutu politických studií ve Štrasburgu. Její autor, pan Nicolas Blarel, poskytuje velmi dobrou historii vývoje indicko-izraelských vztahů a jejich kontextu – boje proti islámskému expansionismu. Tato práce - Inde et Israël : le rapprochement stratégique, pragmatisme et complémentarité - vyšla v nakladatelství L’Harmattan, 5-7, rue de l’Ecole polytechnique, 75005 Paris. Dobře doplňuje zmínĕnou mezeru v našich znalostech. Nelze než jí doporučit všem zájemcům o situaci na Středním východĕ a v jižní Asii, čtoucích francouzsky. A samozřejmĕ by bylo ideální, kdyby mohla být přeložena do češtiny a uveřejnĕná též v České republice.

K porozumĕní indické politiky je především třeba znát tragické okolnosti vzniku dvou států - Indické unie a Pakistánu – po skončení britské vlády nad indickým poloostrovem. Britský Empire of India byl mnohonárodnostním a mnohokonfesionálním celkem. Indičtí vlastenci, kteří pod vedením Mahatma Gandhího usilovali o nezávislost, chtĕli vytvořit jednotnou nezávislou Indii. Gandhí bojoval celý život proti plánům na rozdĕlení mother India – matky Indie. Představitelé muslimské menšiny ale odmítali perspektivu jednotné federace, ve které by mĕli rovná práva s hinduisty, křesťany, buddhisty a členy ostatních vyznání.

V roce 1947 byla Velká Británie nucena skončit svou vládu nad Indií. Muslimové zahájili boj proti jednotné Indii, za vytvoření muslimského státu – Pákistánu. Masakry mezi muslimy a nemuslimy způsobily 300.000 až 500.000 mrtvých. A deset až patnáct miliónů lidí muselo opustit své domovy. Konkrétnĕ, z oblastí, na kterých vznikl Pakistán, byli nemuslimové vyhnáni skoro do posledního. V oblastech, ze kterých vznikla Indická unie, zůstaly ale miliony muslimů; dnes je jich v Indické unii asi sto miliónů.

Tím ale konflikt neskončil. Jeden z autonomních indických států, Kašmír, byl veden hinduistickým feudálním vladařem, který žádal o vstup do Indické unie. Obyvatelé Kašmíru byli ale ze tří čtvrtin muslimové. Pákistán tedy neuznal přináležitost Kašmíru k Indii a vedl s ní v letech 1947–1948 válku, bĕhem které se mu podařilo obsadit asi polovinu kašmírského území. To mu ale ještĕ nestačilo. V roce 1965 došlo k další indicko–pakistánské válce o Kašmír. A Pakistán dodnes podporuje teroristické organizace, usilující o násilné připojení celého Kašmíru k Pákistánu.

Přesto Indie dlouho vedla « proti-imperialistickou » a « proti-kolonialistickou » politiku, příznivou arabskému svĕtu. Udržovala úzké vztahy se Sovĕtským svazem a zemĕmi sovĕtského bloku. S Izraelem mĕla Indie jenom konzulární, nikoli diplomatické, styky a prakticky žádné obchodní či kulturní výmĕny.

Co vedlo ke zmĕnĕ indického postoje? Na prvním místĕ to bylo zklamání z postoje arabských zemí. Přes všechnu podporu, kterou jim Indie poskytovala, arabské státy, ve jménu islámské solidarity, systematicky podporovaly Pákistán proti Indii.

Dalším významným faktorem byl rozpad Sovĕtského svazu. Ten byl do svého konce nejdůležitĕjším spojencem Indie, jak proti Pákistánu, se kterým Indie svedla ještĕ jednu válku v roce 1971 (vedoucí k odtržení východního Pákistánu od západního a jeho přemĕnĕ v nezávislý stát Bangla Deš), tak proti Čínĕ (která v roce 1962 odtrhla od Indie rozsáhlé pohraniční území Ladach v pohoří Karakorum). Nové Rusko dodnes zůstává prvním dodavatelem vojenského materiálu Indii. Přesto ale indičtí vedoucí představitelé pokládali za nutné nalézt nové dodavatele. A navíc, vítĕzství Spojených států ve studené válce je vedlo k myšlence přiblížit se k nejsilnĕjší mocnosti současného svĕta. Spolupráce s Izraelem, jehož dlouhodobé a pevné spojenectví se Spojenými státy je dobře známé, se jim jevila tedy jako dvojnásobnĕ výhodná. Tím spíše, že muslimský terorismus proti Indii se stupňoval čím dále tím více. Tři mĕsíce po 11. září 2001, 13. prosince 2001, došlo k velkému atentátu proti indickému parlamentu.

Pro Izrael přispívá přátelství s Indií k posílení jeho prestiže a vlivu. A významné zbrojní dodávky Indii pomáhají izraelskému zbrojnímu průmyslu udržet si zisky, které umožňují pokračování nákladných výzkumů a další rozvoj.

Indicko-izraelská spolupráce byla posílena zmĕnou indické vlády po volbách v roce 1998. Jejich vítĕzem byla pravicová strana Bharatija Janata Party (BJP), jejíž představitel Atal Bihari Vajpayee se stal předsedou vlády. Již před tím byla BJP stoupencem sblížení s Izraelem a k navázání úplných diplomatických vztahů mezi Indií a židovským státem došlo už v roce 1992. Po příchodu strany BJP k moci se indicko-izraelské vztahy dostaly do zenitu. Na příklad Izrael vyvážel do Indie zboží v hodnotĕ

6 400 000 US $ v roce 1980
96 400 000 US $ v roce 1990
127 000 000 US $ v roce 1992
311 000 000 US $ v roce 1996
344 500 000 US $ v roce 1998
a 557 000 000 US $ v roce 2000.

Spolupráce mezi obĕma mocnostmi nabyla po příchodu strany BJP k moci též jednoznačnĕ ideologický charakter. Rozvinula se pod zásadami boje proti islámskému terorismu a sblížení demokracií proti diktaturám. Indie nejenom dostává izraelské zbranĕ. Využívá izraelských zkušeností z boje proti terorismu, či v kontrole hranic, a vymĕňuje s ním strategické informace. Izrael zase dostal možnost mít v indických teritoriálních vodách své válečné lodĕ, které by mohly vyslat rakety proti nepřátelům v případĕ, že jeho obranné instalace v zemi by byly neschopné reagovat.

Indie se též snažila využít co nejvíce pomoci pro-izraelských lobbies ve Spojených státech k ovlivnĕní amerických představitelů ve svůj prospĕch. Američtí neo-konzervativní politici se postavili za spolupráci Izraele s Indií a Spojených států s Indií. V srpnu 2003 USA oficiálnĕ svolily k prodeji systému letadel-radarů Phalcon Izraelem Indii. Jde o systém, který byl vypracován v americko-izraelské spolupráci a který Spojené státy dříve nedovolily Izraeli prodat Číně. Indie kupuje tento systém od Izraele za více než jednu miliardu US $. Bude dodán Indii v roce 2007.

Vztahy mezi Izraelem a Indií byly ještĕ posíleny oficiální návštĕvou izraelského ministerského předsedy Ariela Šarona v Indii v září 2003.

Volby v roce 2004 přivedly v Indii znovu k moci stranu Kongresu. Nĕkteří pozorovatelé se domnívali, že indicko-izraelská spolupráce má své krásné dny za sebou. Tím více, že nová vláda se dostala pod silný vliv komunistické strany Indie, velmi nepřátelské vůči Izraeli. Ale spolupráce s Izraelem nebyla přerušena. Jednak díky společným orgánům, jako Joint Working Group for defence, ustanoveným v předchozím období a do určité míry nezávislým na vládĕ, jednak kvůli nutnosti, pro Indii, hájit své životní národní zájmy, bez ohledu na ideologické a priori.

Závĕrem, Nicolas Blarel klade otázku perspektiv dalšího rozvoje indicko-izraelských vztahů. Zmiňuje se o vztazích mezi Indií a Íránem, které samozřejmĕ vadí Izraelcům a Američanům. Nezamlčuje ani tradiční vazby mezi Pákistánem a Spojenými státy, ani hospodářské zájmy Izraele v Čínĕ – které jsou všechny v protikladu s perspektivou trvalé spolupráce mezi Izraelem a Indií. Je ale přesvĕdčen, že indicko-americké sblížení, kterému pomáhají vazby mezi Indií a Izraelem, je součástí širší americké strategie rovnováhy, vytvoření vojenské, politické a hospodářské protiváhy Čínĕ. Cituje řadu amerických představitelů, kterým se Čína jeví jako jediná mocnost, schopná konkurovat USA v blízké budoucnosti. Především neokonzervativní američtí politikové prý vidí Čínu jako první hrozbu a strategického konkurenta. Čína se údajnĕ též angažovala do politiky strategického sblížení s Ruskem, mající otevřenĕ za cíl poškodit hospodářskou a vojenskou převahu Spojených států. V perspektivĕ studené války USA s Čínou, Blarel vidí existenci dvou bloků: USA – Izrael – Indie na jedné stranĕ, Pákistán – Čína – Rusko na druhé.

Autor se domnívá, že není skutečným zájmem Izraele příliš vyvíjet vojenskou spolupráci s Čínou, neboť Čína může předávat svým muslimským spojencům izraelskou špičkovou technologii, se kterou se seznámí díky izraelským zbrojním dodávkám. A americko-pákistánskou spolupráci chápe jako výraz momentálních amerických zájmů, především ve vztahu s Afghánistánem a republikami střední Asie, spíše než jako dlouhodobou perspektivu.

Závĕrem autor cituje v anglickém originálu projev, který proslovil pan Shri Brajesh Mishra, indický poradce pro národní bezpečnost, na každoroční večeři Amerického židovského výboru, 8. kvĕtna 2003:

“Vaše excellence, dámy a pánové,

Je to čest pro mĕ býti pozván na toto distinguované shromáždĕní, na každoroční večeři Amerického židovského výboru. Lid Indie obdivuje průkopnickou práci Amerického židovského výboru, obzvláště jeho úsilí o ochranu lidských práv a jeho boj proti náboženské diskriminaci. Oceňujeme též váš přínos k rozvoji americko-indických a izraelsko-indických vztahů.

Indie má historickou sympatii s židovským lidem. Indie je jednou z velmi vzácných zemí svĕta, která nemá žádnou minulost antisemitismu. Do začátku devadesátých let, zabraňovaly nutnosti studené války dostat se této srdečnosti i do vztahů Indie s židovským státem. Nyní máme úplné diplomatické vztahy a širokou škálu hospodářských a vojenských výmĕn. Urychlili jsme rytmus návštĕv na nejvyšší úrovni. Doufáme, že brzy uvítáme v Indii předsedu vlády Ariela Šarona na státní návštĕvĕ.

Konec studené války též přinesl zásadní zmĕny ve vztazích Indie se Spojenými státy. Náš ministerský předseda mluvil o našich dvou zemích jako o “přirozených spojencích”. Americká zpráva o národní bezpečnosti, uveřejnĕná minulé září prezidentem Bushem, říká, že obĕ zemĕ mají společné strategické zájmy.

Indie, USA a Izrael mají jisté základní společné rysy. Jsme demokraciemi, majícími společnou vizi pluralismu, snášenlivosti a rovných šancí. Silnĕjší indicko-americké a indicko-izraelské vztahy mají svou přirozenou logiku.

Tĕší mĕ, že zde dnes vidím tolik distinguovaných členů amerického kongresu. Jsou to přátelé Izraele. Jsou to též přátelé Indie. Volební výbor Indie a Američanů–Indů v Domĕ reprezentantů čítá skoro 160 členů. Je to možná nejpočetnĕjší volební výbor jedné zemĕ v Domĕ reprezentantů, svĕdčující o pevných vazbách mezi nejstarší demokracií svĕta a tou nejvĕtší. Upevňující se kontakty mezi Americkým židovským výborem a organizacemi indicko-amerického přátelství jsou dalším odrazem společných hodnot našich národů.

Dámy a pánové,

naším hlavním programem zde dnes je kolektivní vzpomínka na hrůzy terorismu a oslava spojenectví svobodných společností, angažovaných v boji proti této metle. Spojené státy, Indie a Izrael patří mezi první terče terorismu. Náleží jim, aby společnĕ čelily této odporné tváři současného terorismu. Je to výzva nám všem. Globální terorismus nezačal 11. září 2001. Ale toto datum značí globální probuzení se vůči jeho dosahu. Mezinárodní koalice proti terorismu zaznamenala úspĕchy. Terorismus musí být vykořenĕn všude, kde existuje.

Po více než roce a půl globálního boje proti terorismu jsme ještĕ daleko od cíle. Předáci Al-Kájdy jsou stále svobodní. Doslýcháme se, že mají znalosti i potřebné materiály k vytvoření alespoň základních nukleárních zařízení. To je přirozenĕ důvod k vážným starostem. Nemůžeme ignorovat tento přízrak globalizace teroru a jeho propojení se zbranĕmi hromadného ničení.

Pozorujeme znepokojující znamení seskupování se Talibanů v jižním a jihovýchodním Afghánistánu. A to je jen jeden z úseků mezinárodní teroristické sítĕ. Bude to tedy dlouhé úsilí a jeho úspĕch bude vyžadovat skutečné podřízení se jeho cílům pro každĕho člena mezinárodní protiteroristické koalice.

Je velmi nešťastné, že určité argumenty stále brání konsensu týkajícímu se důležitých protiteroristických konvencí. Jasná definice terorismu stále schází mezinárodnímu společenství. Rozdíl, kteří nĕkteří činí mezi “bojovníky za svobodu” a “teroristy”, propaguje zvláštní logiku, která oslavuje masakry jedné kategorie nevinných civilistů a odsuzuje zabíjení jiných.

Jiným falešným argumentem je, že terorismus může být vykořenĕn pouze odstranĕním jeho “prvních příčin”. To je nesmysl. Teroristické útoky na nevinné nemají žádné ospravedlnĕní. Demokratické společnosti, které se obrací proti “prvním příčinám” odcizení a frustrace prostřednictvím pluralismu a společenské spravedlnosti, jsou hlavními terči terorismu.

Jakožto hlavní terče mezinárodního terorismu by měly demokratické zemĕ vytvořit životaschopnou alianci a rozvinout multilaterální mechanismy k jeho zastavení. Tato alliance by mĕla mít politickou vůli a mravní autoritu k odvážným rozhodnutím v krajních případech teroristických provokací. Nemĕla by zabřehnout do hledání definic a příčin terorismu. Přerušení jeho finančních zdrojů, zničení jeho sítí, výmĕna informací, zjednodušení procedur vydání zločinců – to jsou preventivní opatření, která mohou být účinná díky mezinárodní spolupráci, založené na vzájemné důvĕře a sdílených hodnotách.

Demokratické společnosti musí postupnĕ vytvořit jádro existující koalice, která bude schopna zaútočit na mezinárodní terorismus celkovĕ a zamĕřenĕ. To zajistí, že globální kampaň proti terorismu bude vedená ke svým logickým důsledkům, že se neodvrátí od svého cíle kvůli jiným starostem. To dlužíme příští generaci.

Dĕkuji Vám.”


o autorovi: autor napsal doktorskou práci v Paříži pod vedením profesorky Carrére d´Encausse, autorky knihy, ve které asi deset let předem předvídala rozpad Sovětského svazu jako následek rozdílu mezi porodností muslimských a slovanských národů SSSR. Je spolupracovníkem redakce eurabia.cz

3810 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Články autora
Průzkum
Ve Francii vyhlášena rekonkvista. Co vy na to? Pravicový prezidentský kandidát Zemmour vyhlásil ve Francii protiimigrantskou rekonkvistu. Co vy na to?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď