"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Historie islámu - díl I.: Arabský poloostrov před příchodem Mohameda

Autor: Michaela Bendíková | Publikováno: 5.12.2006 | Rubrika: Historie
Ilustrace

Islám spojil různé kmeny mnoha rozličných náboženství, většinou primitivních, a zvýšil tak útočnou sílu kmenů, které potom mohly ideově čerpat legitimitu svého počínání.

Poloostrov sám sestává převážně z neúrodných pouští, srážky se vyskytují pouze zřídka a to v Jemenu na jihu země, Hadramautu a Omámu na jihovýchodě. Přicházejí nárazově, voda je odváděna nestálými kanálky, jimž se říká „vádí“. Nestálými proto, že v obdobích sucha, jež tvoří převážnou část roku, vysychají. Nejvýznamnější pouští je tradičně Nafúd, povrch je celkem hornatý, v každém případě však nesnadno dostupný.

Od takto klimaticky modelovaného prostředí se odvíjel i charakter prvních společností a jejich pozdější vývoj. Arábie byla osídlována Semity a považuje se za výchozí místo k další expanzi, zejména do Mezopotámie, Sýrie a Palestiny, které byly nesrovnatelně úrodnější a od jejichž původních obyvatel se naučili řemeslným dovednostem a taktéž přejali prvky z jejich relativně vyspělé kultury. O prvních civilizacích na Arabském poloostrově toho moc nevíme, zčásti proto, že původní prameny jsou celkem nespolehlivé, zčásti také proto, že hmotné prameny se prostě nedochovaly.

Významnou oblastí Arabského poloostrova byl již zmíněný Jemen. Jednak díky přízni počasí a jednak díky vyspělosti zavlažování, stal se zdrojem bohatství a důležitou zastávkou na obchodní cestě mezi Indií a Středomořím. Díky těmto příznivým okolnostem, stal se také místem kulturní vyspělosti a rozmanitosti.

Další slavnou lokalitou bylo město Petra (z řečtiny), dnes již zapsané na seznamu kulturního dědictví, hlavní město mocné říše Nabatejců (zhruba dnešní Jordánsko).

V těchto dávných dobách bylo hlavním vývozním artiklem Arábie kadidlo, myrha, potažmo jiné aromatické substance, výrobků koželužského, barvířského či textilního průmyslu.

Nejvýznamnější, a také nejpočetnější, složkou arabského obyvatelstva byli beduíni, doslova jezdci na velbloudech. Velbloud je naprosto esenciální zvíře pro přežití v poušti, kde jediným možných způsobem života je kočování za zelenými pastvinami tam, kde zrovna zaprší. Velbloud přinášel majiteli mnohostranný užitek, jednak maso a mléko, pak také chlupy a kůže na ošacení a stan, a v neposlední řadě plnil i neméně důležitou funkci dopravního a univerzálního směnného prostředku. Od počtu velbloudů se odvozuje moc beduína.

Kočování má také vliv na utváření specifických sociálních a kulturních vazeb mezi kmeny, jež jsou základní společenskou jednotkou, a jejich členy zároveň. Příslušníci kmenů jsou spolu v pokrevním příbuzenstvu a několik dohromady jich tvoří kmenový svaz.
Kmenu je vyhrazena určitá oblast, kterou si brání. V čele kmene je náčelník, který je volen. Funkce ale může být i dědičná, jsou známy například případy, kdy takové dynastie, sestávající z otců a synů, nakrátko sjednotily příbuzné kmenové svazy, nikdy však nadlouho.
Mezi kmeny vládne zvykové právo a zejména pak krevní msta (thar) , kmen v nemilosti se z ní má možnost vykoupit.
Beduíni jsou na velbloudech velmi rychlí, proto je jedním ze zdrojů jejich obživy loupení a kradení, které poškozuje zejména usedlé zemědělské obyvatelstvo. Jsou také velmi důležití při převáděni karavan přes pouště, protože orientace v nich je nesnadná a pro neznalce takřka nemožná.

Usedle žilo obyvatelstvo pouze v oázách, kde hlavním zdrojem obživy jsou datle.
Nejvýznamnějšími byla Mekka, Jathrib a Ta´if.

Charakter okolí samozřejmě utvářel i charakter náboženství. Jednalo se o vcelku primitivní polytheistické představy, které vyplývaly ze závislosti na přírodě a tradicionalismu. Bohové byli různí pro různé kmeny a také s různým stupněm uctívání. Pochopitelně významnějšími se stávali buďto vzrůstem moci daného kmene nebo díky obecnému povědomí o nich.

Bohové měli podobu idolů. Mohlo se jednak například jednat o kameny s charakteristickým tvarem, nebo o jinou přírodninu, alespoň trochu trvanlivou. Uctívání bylo spojeno s tradičními rituály. Bohové byli mobilní (kmeny je stěhovaly s sebou během kočování) nebo stálí (zůstávali na určitém místě). Takové místo bylo často poblíž pramene, „patřilo“ všem členům a obklopoval ho posvátný prostor, ve kterém se nemohlo bojovat. Neexistovala vrstva kněží, jisté vážnosti však požívali dědiční strážci svatyň, kouzelníci, věštci a dokonce i básníci. U těchto všech se věřilo, že jsou ve spojení s démony.vv Jižní Arábie byla více ovlivněna procházejícími karavanami z jiných oblastí, což se promítá i do charakteru božstev. Důležité je, že se jedná, pochopitelně analogicky, často o božstva zemědělská.

Existovala jakási tradice božího míru, kdy se po čtyři měsíce v roce uskutečňovaly poutě ke svatým místům. Během této doby bylo zakázáno válčit a loupit, poutě také sloužily ke kulturním stykům a byly příležitostí k uskutečnění obchodů.

Velmi zajímavé je, že již v tomto období byla uskutečňována pouť hadždž, nebo-li velká pouť do Mekky. Dnes je spojována s islámem, jakožto jedna ze sedmi základních povinností muslima.

V Mekce stála Ka´ba, svatyně, jež byla sídlem mnoha rozličných božstev z různých oblastí. Mezi nimi měl zvláštní postavení idol boha Hubala, boha pramene Zamzamu, který vyvěrá dnes přímo pod mešitou. Uvnitř se nachází posvátný kámen, který měl původně být součástí venkovního prostoru tak, aby se ho lidé mohli při obcházení svatyně dotýkat.

Mohamed, zakladatel islámu, pocházel z kmene Kurajšovců, který nashromáždil bohatství díky poutím ke svatyni a vysíláním karavan do Jemenu a Sýrie. Je nasnadě, že jeho zájem a koncept jediného boha, byl naprosto proti zájmům jeho vlastního kmene. Stát se psancem se považovalo za vůbec nejhorší možnou věc, protože jedinec v daných podmínkách nemohl přežít dlouho… Je velmi zajímavé sledovat, jak se s touto situací Mohamed vyrovnal, a stal se nejposvátnější postavou milionů lidí vůbec.

autorka je studentkou FSS MU v Brně

pokračování příště

9231 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Články autora
Průzkum
Do moře se zřítil bombardér s jadernými bombami. Co je pravděpodobnější? Čí je? Otestujte si svůj dez/informační čuch, resp. předpojatost: Do moře se zřítil bombardér s jadernými bombami. Co je pravděpodobnější? Čí je?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď