"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Ještě pár úvah o smrti Usámy bin Ládina

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 20.5.2011 | Rubrika: Ohlédnutí
Ilustrace

Desetiletí amerického úsilí bylo konečně korunováno úspěchem. V noci z 1. na 2. května 2011 se světem roznesla zpráva, že Usáma bin Ládin, nejhledanější zločinec světa byl konečně dopaden a zabit.
    
Mnoho se o tom řeklo a napsalo a ještě říká a píše. Tak Lidové noviny z 9. května uveřejnily překlad článku stálého předsedy Evropské rady, pana Hermana van Rompuy.
    
Ten píše: ,,Před dvaceti lety byli mnozí z nás překvapeni, když se východní polovina našeho kontinentu zbavila komunistických okovů. Nyní žasneme nad událostmi v zemích jižního Středomoří. Je velmi povzbudivé, že demokratická povstání v Tunisu, Káhiře a Benghází nemají nic společného s extremismem – protestující občané požadují práci, spravedlnost, a lepší budoucnost pro svoji zemi. Právě proto vize a ideologie Al Kajdy ztratily vliv a význam nikoliv smrtí Usámy bin Ládina, ale už v prosinci loňského roku, kdy mladý Tunisan Mohammed Bouazizi svým zoufalým činem zahájil arabské jaro.´´
    
Tento ,,úhel pohledu,´´jak se článek nazývá, je možno vnímat jako typickou ukázku toho, čemu anglicky mluvící lidé říkají ,,the wishfull thinking,´´ česky snad ,,přání otcem myšlenky.´´
   
 Nevím, co opravňuje pana stálého přrdsedu k tomu, aby prohlašoval, že vize a ideologie Al Kajdy ztratily vliv a význam. Je možno chápat, že si přeje, aby tomu tak bylo, ale to ho neopravňuje nám říkat, že tomu tak skutečně je.
    
Vize a ideologie Al Kajdy jsou především hlavně a pouze vizí a ideologií islámu. Od svého zrození před čtrnácti stoletími, islám vyžaduje od svých stoupenců vést džihád, svatou válku, proti všem nemuslimům, až se stanou muslimy, nebo se alespoň podřídí muslimské nadvládě.
    
Naši předkové bránili svou vlast u Vídně, dvakrát obléhané vojsky islamského chálifátu. Obyvatelé mnoha jiných evropských zemí udělali během svých dějin s muslimy zkušenosti ještě o mnoho tragičtější a déle trvající.

Významný americký znalec islámské civilizace Samuel Huntigton k tomu řekl: „Někteří představitelé Západu (....)tvrdí že Západ nemá problémy s islámem, nýbrž jenom s násilnými islamistickými extremisty. Čtrnáct století historie svědčí o opaku.”
    
Snad všechna tato přání, která jsou otcem myšlenky, svědčí hlavně o tom, že evropsko-americká civilizace si ze svého dědictví zřejmě chce zachovat povinnost šířit demokracii a lidská práva po celém světě. Poněvadž my přece stále jsme těmi staršími bratry, kterým přísluší poučit ty mladší. Nebo, snad ještě lépe, těmi otci a matkami, kterým náleží poučovat své milé děti. Poněvadž my jsme přeci těmi mocnějšími a moudřejšími.
    
Snad by bylo ještě moudřejší, kdyby Evropané a Američané si uvědomili, že dnes jsou v roli rodičů silně zestárlých, proti kterým se zvedají děti velmi neposlušné a nevděčné, mladé, silné a velmi, velmi početné.Vzhledem k tomu, že jsme těmi starými a slábnoucími, do značné míry neschopnými či neochotnými se rozmnožovat, tak bychom se měli starat o jednu  jedinou věc: jak ještě co nejdéle přežít.
    
Starostí nás Evropanů musí být, aby Evropa zůstala Evropou, aby nebyla ani zaplavena přistěhovalci z muslimskych zemí, ani aby nebyla dobyta budoucí muslimskou supervelmocí.  

Čechům se může podobná obava zdát absurdní. Pro autora těchto řádků, který prožil více než čtyřicet let ve Francii, se zdá zcela reálnou.
    
Bohužel, i mezi českými občany, kteří si jsou vědomi této hrozby, existují vážné rozepře. Jsou tací, kteří si myslí, že muslimskou invazi bude možno zastavit na česko-německých  a  česko-rakouských hranicích, jen když se vysvobodíme z nadvlády Bruselu a tlaků globalizace. A pak jsou ti, kteří se domnívají, že Evropa se ubrání jako celek, nebo jako celek padne. Tento přístup je snad tím realističtějším, obzvlášť když vnímáme muslimskou hrozbu v obou jejích formách: jak ve formě postupného zalidňování, tak ve formě možného budoucího  nukleárního útoku.
    
Je jasné, že z těchto dvou zmíněných hrozeb, ta první je podstatně aktuálnější. Samozřejmě zatím především v západoevropských zemích, do kterých se vtlačily milióny muslimů ze zemí, které západoevropské mocnosti před tím sami ovládaly. Z toho u západoevropských občanů, kteří jsou stále přece jenom křesťané, nebo alespoň lidé formovaní křesťanskou morálkou, pramení komplex viny a pocit, že mají vůči svým bývalým podřízeným určitou zodpovědnost.
    
Paradoxně, tento pocit viny se spojuje se zájmy podnikatelů a obchodníků, kteří potřebují přistěhovalé pracovní síly a stále více spotřebitelů, jak mezi těmito pracujícími, tak v zemích, kam ti pracující posílají značné částky svým příbuzným. Tak se vytváří mentalita, odmítající se muslimské invazi bránit.  
    
Často nacházíme myšlenku, že západní svět má mravní povinnost šířit demokracii a lidská právo do islámských zemí. Je možné se domnívat, že jestliže si muslimské národy osvojí demokratické instituce, přijmou i mravní a duchovní hodnoty, na kterých byla vytvořena naše západní civilizace ? Nemáme spíše z minulosti přežívající pocit nadřazenosti, se kterým si tolik z nás namlouvá, že muslimští přistěhovalci se budou dříve či později asimilovat, že vlastně nějakou novou formou budou konvertovat na naše hodnoty a naší vizi světa ? To je ovšem naděje zcela nereálná. I v dobách, kdy Evropa byla na vrcholu svých sil, kdy vojensky a politicky ovládala Afriku a Asii a kdy její křesťanská víra nebyla ještě tak oslabená jako je dnes, se Evropanům dařilo převést na svou víru milióny hinduistů, buddhistů, konfucianistů a animistů, ale prakticky žádné muslimy.
    
Muslimský svět si od nás rád vezme vědecké a technické objevy a vynálezy, ale rozhodně ne naše duchovní a mravní hodnoty, naší mentalitu a naše cíle. Islám jednoznačně učí své věřící, že jim přísluší vládnout nevěřícím. Ukládá jim povinnost dobýt svět. V současnosti to znamená především dobýt Evropu, jejíž značnou část už v minulosti ovládali. Jistě že by dnes pro ně bylo snažší se Evropy zmocnit postupně, přistěhovalectvím a smíšenými manželstvími, ve kterých muslimský otec samozřejmě vždy předává svou identitu všem svým dětem. Ale nelze vyloučit ani scenario nukleární války.
    
Jestliže se podaří cíl islamistů, nové vytvoření chalífátu, říše sdružující všechny muslimy, nebo alespoň jejich většinu, tak bude Evropa konfrontována se skutečnou velmocí. Už dnes, Pakistán je nukleární mocností. Představme si sjednocenou islámskou velmoc, disponující nukleárními zbraněmi. A tato velmoc bude přelidněná, většina jejích obyvatel bude žít v chudobě a ve svém sousedství bude vidět šťastnou, prosperujcí Evropu. Ta jí bude stále ustupovat, tak jako Francie a Anglie ustupovaly Hitlerovu Německu v době Mnichovské krize. Když potom Evropané si konečně uvědomí, že už nemohou ustupovat, že už nemají kam, tak se chalífát může rozhodnout splnit svou svatou povinnost a rozpoutat džihád ve formě světové nukleární války.
    
Mnoha lidem se může toto zdát jako chorobné prorokování katastrof. Samozřejmě musíme doufat, že se žádná podobná katastrofa nestane. Ale jistotu o tom nemáme. Povinností elit, které vedou nějaký politický celek, je usilovat o bezpečí a blahobyt toho dotyčného celku. Povinností evropských elit  je zabespečit svobodu a prosperitu Evropy. Připomeňme to našim zvoleným zástupcům, z nichž tak mnoho chce podporovat ,,jaro arabských národů.’´
    
Velmi pravděpodobně, střetnutí islámské a západní civilizace se bude v nejbližší budoucnosti zostřovat. Události letošního roku  k tomu ovšem silně přispějí. Způsob, jakým západní mocnosti odhodily státníky, kteří byli našimi spojenci, jistě nezlepšil obraz našeho světa v očích muslimů. Snaha tak mnoha evropských a amerických politiků a novinářů být za každou cenu politicky korektní a plout s momentálně vanoucími větry je morálně ubohá a nemůže vyvolat úctu u nikoho - a určitě ne u národů, které jejich tvrdá historie naučila respektovat jenom sílu.
     
Pavel Svoboda, místopředseda KDU - ČSL, položil správně otázku: ,,Bude Evropa tak dlouho zahraničně - politicky korektní, až jí převálcuje islámský svět demograficky a   pak i politicky?“ ( Lidové Noviny, 8.února 2011) Správně uvádí na první místo demografickou situaci. Historie nás učí o její důležitosti. Od r. 1870, kdy Prusko porazilo Francii, do r. 1914, kdy vypukla první světová válka, počet obyvatel Německa se zdvojnásobil. Proto tam vznikly teorie o životním prostoru a o povinnosti elit zajistit národu slušnou budoucnost ozbrojenou silou. Dnes, kdy mají méně porodů nežli úmrtí, jsou Němci velmi mírumilovní.
    
Muslimský svět mírumilovný není a dnes ani nemůže být. Do určité míry je to možné  říci o všech chudých národech třetího světa. Ale chudoba ještě nevede nutně k agresivitě. Muslimský svět ale kombinuje chudobu, přelidněnost a ideologii svaté války. Je možné v takové situaci doufat, že nebude agresivní?
    
Proč to západní svět nechce připustit? V současnosti je snad možné říci, že dvě hlavní síly, které určují americké a evropské veřejné mínění, jsou na jedné straně určitý idealismus, zděděný z křesťanské tradice, a na druhé straně logika tržního hospodářství, podle které všichni mají zájem, aby všichni co nejvíce konzumovali. Žádné střetnutí zájmů, žádné situace, ve kterých štěstí jedněch je neštěstím druhých, nejsou tedy přijatelné.
    
Idealismus nabírá dnes především formu kultu demokracie. Ta se stává skoro něčím, jako nové náboženství, které máme údajně povinnost šířit do celého světa. Ve skutečnosti, demokracie není ničím více, než vládou představitelů většiny. Jestliže ta většina je špatná, vláda jejích představitelů bude asi špatnou také.
    
Nezapomínejme, že Hitler se dostal k moci demokratickou cestou, zcela podle ústavy Německé republiky. Demokraticky zvolený prezident Paul von Hindenburg ho jmenoval kancléřem (předsedou vlády), poté co Hitlerova Národně-socialistická německá dělnická strana dostala 37,5 % hlasů ve zcela regulérních demokratických volbách. Hitler byl tedy vůdcem strany, která obdržela největší počet poslaneckých křesel a předchozí kancléř Franz von Papen na prezidenta naléhal, aby proto Hitlera kancléřem jmenoval. Ten pak obdržel od poslanců volbu zvláštního zmocnění, které mu dávalo mimořádnou moc. Nebylo by bývalo lepší, kdyby Německu tehdy vládl nějaký zkorumpovaný feudál, který by nebyl vyvolal druhou světovou válku ?              
    
Co se týče logiky tržního hospodářství, tak ta jistě není úplně mylná. Díky jí, západní země (a Japonsko) prodělaly bouřlivou průmyslovou revoluci, kterou postupně prožívají i další země. Ale i když blahobyt stále roste (a je naděje, že poroste ještě dlouho, než dojde k vyčerpání zdrojů a k ekologické katastrofě), někdo musí rozhodovat o tom, jak je vše řízeno a organizováno. Tedy i při stále stoupajícím blahobytu pokračuje boj o moc a prestiž - nemluvě už o tom, že blahobyt neroste a nemůže růst stejně rychle pro všechny.
    
V západním světě jsme se po dlouhé době a po velmi trpkých zkušenostech naučili tento boj sublimovat civilizovaným způsobem a nerovnosti snášet. Už studená válka mezi Západem a komunistickým blokem, přes všechny ukrutnosti, které se při ní udály, byla poměrně úspěšnou formou sublimace.
    
V konfliktu se světem islámu musíme ale brát na vědomí, že to je svět, který vychází z úplně jiných  tradic, než ty, kterými byla formována naše mentalita, mentalita lidí evropského původu, ať už jsou ze západní nebo z východní části kontinentu. Islám vychází z tradic pouštních kočovníků, kteří byli nuceni přežívat ve velmi tvrdých podmínkách. Nelítostný boj byl pro ně vždy něčím zcela samozřejmým. Je to svět, se kterým jsme konfrontovaní a vedle kterého žijeme v poměru sil, který se stále zhoršuje v náš neprospěch. Historie dostatečně prokazuje, že mírové soužití s muslimským světem nikdy možné nebylo. Dokud islám zůstává sám sebou, tak asi možné nebude.
    
I kdyby muslimové zcela přestali s teroristickými atentáty, nemohou přestat s úsilím o sjednocování, které je pro nás velmi vážným nebezpečím. Sjednocení islámského světa není cílem samo o sobě. Je především prostředkem k dosáhnutí světovlády.
 
Usáma bin Ládin snil, že se stane chalífou. Tedy duchovním vůdcem všech muslimů. A nejenom pouze duchovním.Islám nezná principy, jako ,,Moje království není z tohoto světa,´´ nebo,,Dávejte Césarovi, co je Césarovo a co je Božího, Bohu.´´ Pro islám, světská a duchovní moc nesmí být odděleny. Během celé historie, chalífové byli zároveň světskými vládci největší z muslimských říší.
   
Obnovení chalífátu zůstává snem a cílem stovek milionů muslimů na celém světě – i když to pan stálý předseda Evropské rady nechce vědět. Našimi nepřáteli nejsou jenom teroristé, kteří páchají atentáty v New Yorku, Washingtonu, Madridu, Londýně a dříve nebo později jistě i v Praze. Našimi nepřáteli jsou všichni ti, kteří usilují o násilné dobytí světa a o nadvládu nad všemi národy – tedy jistě ne všichni lidé, kteří jsou formálně muslimy, ale všichni ti, kteří se skutečně chtějí řídit zásadami jejich vyznání.

Dovolte mi ale ríci ještě něco velmi odlišného při příležitosti úmrtí Usámy bin Ládina. Byl jednoznačně naším nepřítelem, krutým a nemilosrdným. Bylo zcela přirozené, že jsme ho nenáviděli a radovali se z jeho zneškodnění. Ale řekl bych: nenávidět jsme ho mohli, ale pohrdat jsme jím nemohli.

Když naše vlast byla obsazená sovětskou armádou v r.1968, nebyli jsme schopni a ochotni se bránit. Když sovětská okupace stihla Afghánistán, který Usáma bin Ládin vnímal jako součást ,,Dar el –Islam,´´ domu islámu, tak on tam šel bojovat, přestože měl všechny prostředky k užívání v nejpříjemnějším luxusu tam, kde žil i kamkoli by chtěl jet. Jestliže dnes sovětská ,,Evil Empire,´´ říše zla – neexistuje, tak je to také do určité míry zásluhou Usámy bin Ládina a těch, kteří tam bojovali po jejich boku.

A tak, snad můžeme říci o všech těch, kteří už tu dnes nejsou :,,Čest jejich památce.´´

3959 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Kdo bude příp. vinen za rozpoutání války kolem Ukrajiny? Rusko požaduje zastavení rozšiřování NATO. Británie a USA stupňují své výhrůžky a v rámci NATO vysílá zbraně a kontingenty k ruským hranicím. Ukrajina se dovolává pomoci proti "arcinepříteli" Rusku. EU je ve vleku USA a Brtánie. Kdo bude příp. vinen za rozpoutání války kolem Ukrajiny (jak se to teď najednou překrucuje u 2. sv.války)?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683