"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Exklusivně pro Eurabii: Portrét českého džihádisty Mohameda Abbáse

Autor: Vojtěch Daneš | Publikováno: 11.1.2015 | Rubrika: ČR
Ilustrace

Bez většího ohlasu (1) proběhl dne 19. září 2006 na serveru iDnes on-line rozhovor s předsedou Muslimské unie ČR Mohamadem Abbásem (2). Je zvláštní, že některým jeho výrokům nebyla věnována zasloužená pozornost zejména odborné veřejnosti; řada z nich totiž patří ke standardní výbavě džihádistických ideologů.

1. Mohamed Abbás
(alias Muhammad Abbás Al Muitasim alias Mohamad Abbas El Muitasim)Pokud se lze spolehnout na informace z veřejně dostupných zdrojů, narodil se Ing. Arch. Mohamed Abbás dne 8. června 1964 v Chartúmu (Súdán), kde posléze získal středoškolské vzdělání. Jeho otec, který působil v súdánských diplomatických službách (Abbás díky tomu údajně procestoval např. Kypr, Libyi, Kuvajt, Írán nebo Rusko), se v roce 1988 stal velvyslancem Súdánu v Praze. V témže roce zde Abbás začal studovat fakultu architektury pražského ČVUT.

Počátkem 90. let založil Mohamed Abbás Všeobecný svaz muslimských studentů v České republice (VSMS) (3) a stal se také spoluzakladatelem Islámského centra v Praze (4) a Muslimské unie v České republice (5). Je členem skupiny pro mezináboženský dialog Sdílení.

Po dokončení studia se Mohamed Abbás pokoušel podnikat, konkrétně dodávat české zboží do arabských zemí, ale – podle vlastních slov – nebyl schopen cenově konkurovat výrobkům z Číny a Tchaj-wanu. Je ženatý s českou konvertitkou Veronikou Nevrlou (nar. 27. 7. 1978) a má dceru Sáru (nar. ppod. v r. 2004). Je zakladatelem a jediným vlastníkem firmy A.M.S. trading s.r.o. a spoluzakladatelem a spoluvlastníkem firmy SINDBAD TOURS, s.r.o.

Několikrát byl v českých médiích zmiňován jako člověk s kontakty na subjekt, zprostředkovávající údajně finanční prostředky al-Káidě, konkrétně na organizaci Third World Relief Agency (TWRA). Abbás s TWRA spolupracuje, podle vlastních slov, od roku 1991; přitom však zdůrazňuje, že se jedná o humanitární organizaci, která provádí osvětovou činnost (6).

V roce 2005 dokončil postgraduální studium na ČVUT a hodlal přednášet architekturu na některé z arabských univerzit.

Mohamed Abbás patří mezi publicisticky nejaktivnější členy české muslimské komunity. Je zejména šéfredaktorem tzv. Muslimských listů, (7) nesoucích podtitul Trochu jiné zpravodajství, což má podle Abbáse, který tento „první muslimský server v češtině“ založil, aby „vyvažoval jednostranné informace médií“ , znamenat, že tyto stránky přinášejí „zpravodajství z celého muslimského světa, zpravodajství, které český čtenář jen těžko nachází v českém tisku“ . S tvrzením nelze než souhlasit - najít v českém tisku podobný soubor často výrazně antisemitských, antisrbských, antiamerických a obecně protizápadně orientovaných textů by bylo opravdu těžké (8).

Stránky se zabývají především současnou situací v Iráku, Afghánistánu a obecně na Blízkém a Středním Východě. Jejich součástí je také tzv. Exkluzivní Zpravodajství Iráckého Odporu, přebírané – zřejmě zprostředkovaně – z džihádistických webů (poslední informační souhrn pochází z období 29. října - 7. listopadu 2004), či Odborné analýzy osoby vystupující pod jménem Abu el-Bosnevi. V období březen – červen 2006 zde bylo zřejmě exkluzívně zveřejněno sedm čísel časopisu Manára české muslimské konvertitky Jany al-Oukla.

Se stránkami je spojen diskusní server a fórum Editorial Ing. Mohamada Abbáse (9) a diskusní klub Diskuse ML (10).

Editorial tvoří součást Muslimských listů a zaměření zde publikovaných příspěvků je velmi podobné. Na jeho úvodní stránce je uveden následující text:

„Proč ML ?

V této době, kdy můžete v češtině číst všechny názory proti islámu nebo „nechápající“ islám a islámský svět, cítili jsme velkou potřebu nabídnout široké odborné veřejnosti (politikům, ekonomům, novinářům atd.) jiný pohled na dění v islámském světě, protože věříme, že chybné nebo zkreslené informace jsou jako potraviny s prošlou lhůtou - můžou škodit víc, než si dokážeme představit. Našimi zdroji budou tisk, internetové zdroje, tiskové agentury z islámského světa často i západní média, které jen zřídka reprezentované českých médiích. Doufáme tímto způsobem pokryjeme nepokrytou část mediích nabídneme pomocnou ruku pro lepší pochopení soužití naší zeměkouli, kterou prezentuje její pětiny kde počet muslimů evropském kontinentě překročil 26 milionů Americe je nejrychleji narůstajícím náboženstvím. Dokonce bez volební podpory USA by se ani současný americký prezident Bush nemohl dostat do Bílého domu, za což jim štědře odvděčil svými křižáckými výpravami proti blizkému východu plány reorganizace blízkého podle amerických zájmů. to ještě nikdo neví, kolik islámských národů doplatí svým národním bohatstvím duší nevinných civilistů.

Pokusíme Vám také podat obraz o muslimech západě ve východní Evropě, k čemuž najdete autentické zprávy stěží. obracíme Vás, jestli kdokoliv můžete pomoci, spolupracovat posláním sdílet naše úsilí. Bohužel všechno děláme bázi dobrovolnictví, není placená služba, proto vítáme každého, kdo může dát překladech, dopisováním zasláním materiálů vhodných vydání ... rukavice už strany vhozená! Vitáme Vás.

Za redakci, Ing. Arch. Mohamed Abbas“


2. Q&A

Bylo by jistě snadné, a z hlediska všeobjímající, avšak záhubné teorie multikulturalismu a sebedestruktivní politické korektnosti i lákavé, označit Mohamada Abbáse za trumberu, pomatence či zaníceného leč neškodného idealistu. Jeho názory, které – na české poměry – nezvykle otevřeně odhalil ve zmíněném interview, však z větší části zapadají do rámce radikální islámské ideologie, která je hnacím motorem rozsáhlé psychologické války vedené v současnosti proti nám, tj. „Židům a nájezdníkům“.

To, co následuje, je výběr z otázek a odpovědí, pocházejících z předmětného on-line rozhovoru; tyto nejsou nijak upraveny, s výjimkou zvýrazněných čísel v závorkách odkazujících na komentáře, psané kurzívou. Tyto komentáře jsou nutně zkratkovité, zdaleka ne plně vyčerpávající, a i proto subjektivní. S ohledem na únosný rozsah a elementární čtivost výsledného textu jsem zvolený přístup považoval za nejvhodnější.


OTÁZKA (Zbynek)
Přěji pěkný den. Proč by se měl papež za svoji citaci slov Manuela Paleologa omlouvat? Bouřlivá reakce muslimských duchovních, státních představitelů muslimských zemí i mas prostých věřících na tuto citaci, projevující se demonstracemi, nenávistnými výroky a již prvními případy násilností proti křesťanství vlastně aktuálnost tohoto výroku i po sedmi stech letech od svého vyřčení, bohužel, dokonale potvrzuje.

ODPOVĚĎ( 19.09.2006 13:29 )
Dobrý den, včera jsem četl tu přednášku a myslím, že papež tento historický text zmínil provokativně. Možná tím chtěl vyvolat diskuzi, ale myslím, že ten citát sám o sobě nebyl správný, ani z hlediska islámského myšlení, (1) ani z historie všeobecně. Myslím, že mohl uvést příklady, které by byly správnější, a které by více odpovídaly historické realitě. Těmi příklady mohly být třeba - rekatolizace Španělska, rekatolizace Evropy (včetně Čech), křižácké války, které postihly také východní křesťany. (2) A tím spíš projevil jeho neznalost islámu, pojmu džihád, který je defenzivní způsob, jak se bránit, když útočí cizí vojska a nebo, když je muslimům bráněna svoboda náboženství. (3) A první chybou bylo, že ten citát byl před několika sty lety a důkazem nepravdy toho textu je, že křesťané dodnes žijí v Turecku (700 let). Ten citát sám o sobě nesouvisel s danou přednáškou. Osobně si myslím, že v reakci některých muslimů bylo hodně emocí. A to je asi kvůli válce v Iráku, Libanonu, Afghánistánu a ohrožování Súdánu intervencí. To tlačilo muslimy do pocitu ohrožení. (4) Postoj papeže je viděn jako krytí a podpora všech těch válek. Vždyť prezident Bush sám na začátku tvrdil, že jde o křižáckou válku. (5) Myslím, že je potřeba, aby papež vysvětlil, proč výrok zmiňoval a co jím myslel.

KOMENTÁŘ
1. „Islámské myšlení“ samozřejmě neumožňuje jakoukoli kritiku proroka Mohameda a jeho činů. Jakákoli kritická reflexe této rozporuplné postavy, ať již vnější či vnitřní, se tudíž – zcela v souladu s islámským učením – setká se zásadně odmítavým postojem muslimské obce, pro níž je Mohamed nejvyšším vzorem, podle něhož jsou souzeni všichni ostatní. Výtka, že zmíněný historický citát nebyl „z hlediska islámského myšlení“ správný, ukazuje, domnívám se, na hranice, v nichž se myšlení pana Abbáse pohybuje; tyto jsou tvořeny tím, co je z hlediska islámského myšlení „správné“, a tím, co je z hlediska islámského myšlení „nesprávné“. Dále snad bude příležitost tyto hranice dále upřesnit. V této chvíli vyvstává pouze jedna otázka, proč by se měla v těchto pomyslných hranicích pohybovat hlava veškerého křesťanstva?

2. Je zřejmé a všeobecně známé, že ve jménu víry byly páchány skutky ohavné, a to na všech kontinentech, snad s čestnou výjimkou Antarktidy. Pan Abbás si ovšem ke svým příkladům vybral excesy, při nichž se sice křesťané zaštiťovali boží vůlí, ale v rozporu s učením Nového zákona, v němž pro své konání nemohli najít žádné ospravedlnění – na rozdíl od násilnických a nesnášenlivých pasáží Koránu. To, čeho se dopouštěli, ve skutečnosti zásadám křesťanství odporovalo a katolická církev se v mnoha případech – byť se značným zpožděním – za tyto skutky omluvila. Výzva pana Abbáse k uvedení příkladů, které by byly „správnější, a které by více odpovídaly historické realitě“, pak není ničím jiným, než jinak formulovanou výtkou z předchozího komentáře.

3. Termín „džihád“ je typickým příkladem slova „dvojího významu“. Má se to s ním podobně jako se slovem „islám“. Muslimové a George Bush často tvrdí, že „islám znamená mír”. Slovo islám sice pochází ze stejného arabského kořene jako slovo „salaam”, tj. „mír“, ale ve významu „podřízení se vůli Alláha prostřednictvím šaríi“. Nepřítomnost šaríi je tudíž nepřítomností míru… K tvrzení, že je „džihád (…) defenzivní způsob, jak se bránit, když útočí cizí vojska a nebo, když je muslimům bráněna svoboda náboženství“ by měl pan Abbás tudíž dodat následující: konečným cílem islámu je ovládnutí celého světa, a džihád mečem je přímo povinností muslimů tam, kde obyvatelstvo tuto víru nechce přijmout dobrovolně. Bránit se šíření islámu tak vlastně znamená bránit panem Abbásem zmíněné „svobodě náboženství“ muslimů, kteří pro vzorec chování mohou v takovém případě sáhnout do Koránu a hadísů a chopit se meče v dobyvačné válce, džihádu. „A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte!“ (Korán, 47:4) O nějaké obraně, samozřejmě, ani slovo. Podobně jako v hadísu z al-Bucharího a Muslima, podle kterého Prorok pravil: „Bylo mi nařízeno bojovat proti lidem, dokud nedosvědčí, že není žádný bůh kromě Aláha, a Mohamed je jeho jediným prorokem, a budou dodržovat modlitbu, a platit zakat. Pokud to prohlásí, zachránili přede mnou svojí krev a majetek, s výjimkou práv islámu nad nimi. A jejich poslední účtování bude s Aláhem.“

4. Oblíbený prvek radikální islámské „argumentace“ – veškeré násilné akce muslimů jsou jen reakcí na „mnohem horší“ násilí páchané na muslimech. Příslušná linie „islámské pravdy“ postupuje v těchto krocích: nejprve násilí ze strany „Židů a nájezdníků“ (středověké křížové výpravy, karikatury proroka Mohameda, v poslední době též trvání na dodržování legislativy v některých evropských státech ze strany menšin), pocit ublíženosti a frustrace muslimů, jejich „logická“ reakce, omlouvání případných násilností „pocitem ohrožení“ a „spravedlivého rozhořčení“ a okamžité obvinění „Židů a nájezdníků“ při současném zdůraznění muslimského utrpení. Příkladů aplikace této „islámské pravdy“ najdete bezpočet – na webových stránkách džihádistických učenců a duchovních, prezentacích teroristických skupin působících v oblasti Blízkého a Středního Východu a také na páně Abbásových Muslimských listech.

5. Pan Abbás by se měl rozmyslet, zda se mu termín „křižácká válka“, resp. „křižácké výpravy“ lidově řečeno hodí do krámu či nikoli. Na jednu stranu se zde rozhořčuje nad vpravdě nepatřičným, byť ojedinělým, výrokem Bushe juniora („Vždyť prezident Bush sám na začátku tvrdil, že jde o křižáckou válku.“), na druhou stranu sám tohoto termínu používá pro popis Bushových aktivit na Blízkém Východě (viz výše uvedený text „Proč ML?“: „…by se ani současný americký prezident Bush nemohl dostat do Bílého domu, za což jim štědře odvděčil svými křižáckými výpravami proti blizkému východu…“ I tento přístup je pro mediální působení džihádistů (a, ovšem, i tzv. umírněných muslimů) typický – odsudky presidenta Bushe za použití termínu „křížová výprava proti terorismu“, který údajně u muslimské obce vyvolává nežádoucí asociace a jeho současné hojné užívání coby rozhořčeného příměru pro okupaci Iráku či obecně přítomnost zahraničních jednotek v oblasti Blízkého a Středního Východu.


OTÁZKA (clay)
Vážený pane. Četl jste vůbec plné znění toho, co prohlásil papež? Jste zde schopen svými slovy věrně reprodukovat to, co vlastně pronesl? Pokuste se o to, prosím. Připadá vám adekvátní reakce islámského světa? Výhrůžky, vypalování, výzvy k ukřižování atd. Nepotvrzuje islámský svět svými reakcemi pravdivost výroku? Tak a teď můžete začít mlžit.... http://neviditelnypes.zpravy.cz/dokument-vira-rozum-a-univerzita-vzpominky-a-reflexe-pfi-/p_spolecnost.asp?c=A060918_104552_p_spolecnost_wag

ODPOVĚĎ( 19.09.2006 13:29 )
Ano, článek jsem četl, viz předchozí odpověď. Myslím, že osobnost, jakou je papež by neměla mluvit, jako by v tomto světě nežil. V dnešním světě neexistuje džihád. (1) Žádná islámská země nevyhlásila džihád proti jiné zemi. (2) A proto nechápu, proč o džihádu papež mluví. Naopak, muslimové ve více zemích jsou pod útlakem a krutostí dá se říct křesťasnkých vojsk. (3) Proto je jeho výrok nepochopitelný. A místo, aby se omluvil za to, co jiné země provedly v muslimských zemích, tak islám kritizuje. (4) Přál bych si, a více muslimů k tomu nábádá, aby reakce na jeho slova byla mírná. Koneckonců on není muslim a není jeho povinností znát islám dokonale.

KOMENTÁŘ:
1. Džihád samozřejmě v dnešním světe existuje, patří totiž k základním povinnostem každého muslima a některé islámské školy či směry jej dokonce považují za šestý pilíř víry. Tato páně Abbásova neznalost základů islámu působí o to paradoxněji, že jen o pár řádků dále na účet papeže konstatuje: „Koneckonců on není muslim a není jeho povinností znát islám dokonale.“

2. Zde pan Abbás narazil na jedno ze zásadních úskalí boje proti džihádismu: na rozdíl od mnoha předchozích let v právě probíhající válce nestojí proti sobě „reálné“ státy. To, k čemu však došlo, je, že část „lidské obce“, konkrétně radikálně orientovaná část světové ummy, globálního muslimského společenství, sama sebe považující za příslušníky dosud fiktivního islámského státu, chalífátu, vyhlásila ozbrojený džihád jiné části lidské obce, a to v míře určitosti jdoucí až k etnickým, náboženským a společenským skupinám či jednotlivcům žijícím v konkrétních státech. Chalífát bezpochyby islámskou zemí je, bez ohledu na skutečnost, že doposud existuje jen coby idea (pomineme-li Islámský stát Irák, vyhlášený v polovině října); pro vyznavače této ideje je konkrétní až dost. Na rozdíl od pana Abbáse se proto domnívám, že došlo ke stavu, kdy islámská země vyhlásila džihád, a to dokonce několika jiným zemím.

3. Toto tvrzení je ovlivněno jednak „kolektivním pocitem muslimské ublíženosti“ a jednak „syndromem křižáckých válek“. Džihádisté s oblibou nacházejí paralely mezi křížovými výpravami a současnými konflikty v Iráku, Afghánistánu a jinde – jakkoli historicky pomýlené („islámská skutečnost“), aby ospravedlnili svůj současný ozbrojený odpor či jiné formy násilí. Dlužno dodat, že pitomé výroky některých „světových vůdců“ (viz „křižácké tažení proti terorismu“ George Bushe Jr.) jim v tom nahrávají. Při odporu vůči současným „křižákům“ však džihádisté zcela ignorují fakt, že území, jež obývají, a které někteří západní komentátoři nazývají „tradičně muslimskými“, byla před muslimskou expanzí křesťanskými centry a středověké kruciáty by tak bylo možno vykládat i jako pokus o „návrat k normálu“.

4. Týká-li se tento názor údajného současného útlaku a krutostí „křesťanských vojsk“ vůči muslimům, neexistuje důvod (snad kromě argumentů vyfabrikovaných na základě „islámské pravdy“), aby se papež omlouval za to, co „jiné země provedly v muslimských zemích“. Současné konflikty totiž nejsou vedeny jménem křesťanské víry, a papež tudíž není hlavním korouhevníkem. Dochází-li ze strany „nájezdníků“ ke krutostem vůči muslimskému obyvatelstvu, jsou tyto činy v rozporu s učením instituce, jíž je papež hlavou. A konečně – neodvážil bych se nazývat například koaliční jednotky v Iráku „křesťanskými vojsky“. O „kolektivním pocitu muslimské ublíženosti“, „syndromu křižáckých válek“ a „islámské skutečnosti“ již zde bylo řečeno dost.


OTÁZKA (Moravan)
Největší problém islámu je to, že nemá ,a ani nikdy neměl žádnou opravdu všemi věřícími uznávanou a vzdělanou vůdčí osobnost , jako např. křesťané mají papeže. Za tzv. islámské duchovní se zvolí kdejaký primitivní samozvanec, který si vyloží islám k obrazu svému a potom zneužije ke svým fanatickým cílům. Plíživá islamizace Evropy je největší neštěstí neštěstí tohoto světa a bude mít katastrofální důsledky i na naší zemi. Bude příčinou světové války , která možná zapříčiní i zničení naší planety. Odejděte prosím z naší země a nešiřte zde násilí a nesnášenlivost vůči nám , kteří zde žijeme a dále i s našimi dětmi žít v klidu chceme.

ODPOVĚĎ( 19.09.2006 13:30 )
Právě islám tím, že nedává svátost obyčejným smrtelníkům, dává člověku možnost přímého vztahu s Bohem. Papež mluví o šíření náboženství násilím. V současné době se islám v Evropě rozšiřuje bez násilí, a proto mi uniká smysl jeho citátu. (1) Myšlenka vnucování víry mečem nikdy v islámu nebyla! (2) Jsem ze Súdánu, tam nikdy v historii žádné islámské vojsko nebylo. (3) Stejně jako v Africe pod Saharou, v Asii, v Malajsii, v Indonésii. Právě vůči muslimům v Evropě je čas od času slyšet nesnášenlivost, jako ve vašich slovech.

KOMENTÁŘ:
1. Existuje nepřeberné množství veřejně dostupných informací dokazujících radikalizaci příslušníků evropské muslimské obce, jejich příklon k džihádismu a uvádějících příklady násilí, jehož se v zájmu šíření islámu dopouštějí na spoluobčanech, začasté z řad spolubratrů ve víře. Rozsáhlejší komentář je bezpředmětný, pan Abbás v tomto bodu lže.

2. O džihádu mečem viz předchozí komentáře. Další prvek arsenálu ideologů džihádu: kolovrátkové omílání tvrzení vycházejících z „islámské pravdy“.

3. Pouhé dva roky před jmenováním pana Abbáse Sr. velvyslancem v Praze vyhlásila súdánská vláda rozhodnutí islamizovat zemi. Ofenzíva vládního „islámského vojska“, jehož obětí se stali křesťané i animisté na jihu země, zahrnovala různé prvky moderního džihádu: letecké bombardování, vypalování osad, masakry, zadržování potravin a blokování humanitární pomoci ústící do rozsáhlých hladomorů, mučením vynucované konverze k islámu a islámským právem legalizované otroctví stěží uvěřitelných rozměrů.


OTÁZKA (Tulda)
Dobrý den, jak se stavíte k "útoku" papeže na islám, vzhledem k tomu, že různí vykladači koránu vykládají korán právě tak jak papež citoval ? Druhá otázka jenom globálně mi vysvětlete jak někdo z muslimů může obvinit papeže z kritiky islámu a chovat se jako svatí, když duchovní islámu to dělají neustále. Děkuji za nevyhýbavé odpovědi.

ODPOVĚĎ( 19.09.2006 13:32 )
Možná jsme všichni zaskočeni změnou po smrti papeže Jana Pavla II., který byl jako kometa porozumění a snášenlivosti. Nyní musíme žít s realitou bez luxusu porozumění. Muslimové můžou mít názory, ale jsou základní věci, které jsou společné. Problém citátu papeže byl, že neodpovídal pravdě historie islámu. (1) Všude, kde byl islám, měli jinověrci svobodu. (2) A důkazem je existence spokojených jinověrců v islámských zemích. Dokonce východní křesťané (egyptští koptové i palestinští křesťané) kritizovali jeho nepravdivé výroky a potvrdili, že žijí v míru a v lásce mezi muslimy.

KOMENTÁŘ:
1. Viz předchozí komentáře k „islámské pravdě“ či „islámské skutečnosti“.

2. Pokud se jednalo o „lid Písma“, tedy židy, křesťany, sabejské a částečně Zoroastriány, pak v mnoha případech (nikoli ve všech!) mohli žít v takových oblastech skutečně „svobodně“, ovšem „islámsky svobodně“, tj. povětšinou jako občané druhé kategorie, „dhimmi“. Ti méně šťastní z nich byli ale také muslimskými vojsky vyvražďováni, bráni do otroctví a nuceni ke konverzi. Pokud se jedná o jiné „jinověrce“, jejich život a majetek není pro muslimy vpravdě ničím, zcela v souladu s islámským učením. Konvertité od islámu ke křesťanství jsou pak samostatnou kapitolou o tom, jakou mají jinověrci svobodu všude tam, kde je dnes islám.


CO SE VÁM NA TOM NELÍBÍ? V sedmém kole hovorů (*4V8,>4H - kontroverze), vydaných profesorem Khourym, se císař zabývá tématem džihádu. Císař jistě věděl, že v Súře 2,256 stojí: "Nebudiž žádného donucování v náboženství", podle expertů se jedná o jednu z dřívějších súr z doby, když Mohamed byl ještě bezmocný a v ohrožení. Císař ale přirozeně znal i v Koránu následující, později vzniklé, pokyny ohledně svaté války. Bez zabíhání k podrobnostem, jako jsou rozdíly v zacházení s těmi, kteří mají "Knihu" a s "nevěřícími", obrací se na svého společníka neslýchaně ostře, pro nás překvapující ostrou formou docela jednoduše k ústřední otázce vztahu mezi náboženstvím a násilím vůbec. Říká: "Ukažte mi přece, co Mohamed přinesl nového a naleznete pouze špatné a nehumánní věci, jako je příkaz šířit mečem víru, kterou kázal". Císař zdůvodnil, poté co se tak rázně vyjádřil, proč šíření víry násilím je nesmyslné. Násilí je v rozporu s podstatou Boha i s podstatou duše. "Bůh nemá zálibu v krvi", řekl "a jednat nerozumně "F×< 8`(T" je v rozporu s Boží přirozeností. Víra je plod duše, nikoliv těla. Kdo chce kohokoliv přivést k víře, musí mít schopnost dobré řeči a správného myšlení, bez násilí a hrozeb... Pro přesvědčení rozumné duše se nepotřebují zbraně, ani jiné prostředky jimiž se osobě hrozí smrtí ...".

ODPOVĚĎ( 19.09.2006 13:39 )

Myslím, co nejvíce provokovalo muslimy, je nepravda, která byla řečena v této kauze a v kauze karikatur. Ukažte mi, kde se teď rozšiřuje islám násilím. (1) Jeden z nejrychleji se rozšiřujících se náboženství ve světě, i na západě, je islám. Což nemůžeme říct o křesťanství. (2) V historie křesťanství byla katolická víra rozšířena mečem. Zajímal jsem se o barokní sloh, který byl v Čechách formou násilné rekatolizace. Když jsem četl v historii o té době, připadalo mi to stejné, jako co se děje nyní v Iráku, který je pod okupací. (3) Ve Španělsku byli rekatolizovaní židé i muslimové. Buď museli odejít nebo byli zabiti a nebo se musli stát katolíky. Ukažte mi v historii islámu něco takového. (4)

KOMENTÁŘ:
1. Ukazuji: v celém západním světě. Za co jiného lze považovat zastrašování a teroristické útoky prováděné muslimy na území evropských zemí a Spojených států, výhružky představitelům vlád západních zemí a výzvy jejich obyvatelům ze strany ideologů džihádu, než za součást psychologické války? Nebo je možné, že pan Abbás nepovažuje válku za formu násilí? Situaci v jiných oblastech, např. v Africe, ponechávám bez komentáře.

2. Z celkové světové populace šesti miliard lidí představují křesťané asi dvě miliardy a muslimové asi 1,3 miliardy. V rozporu s tvrzením pana Abbáse však nejrychleji se rozšiřujícím náboženstvím je právě křesťanství, a v jeho rámci zejména pentecostalismus. Křesťanství si navíc, podle současných odhadů, udrží své vedení, a to hlavně díky explozivnímu růstu v subsaharské Africe a Číně.

3. Toto přirovnání je zhola absurdní, a snaha polemizovat s ním proto nesmyslná. Barokní sloh coby forma násilné rekatolizace Čech je účelovou konstrukcí z nejhlubšího suterénu komunistické historie (s trochou škodolibosti bych se zde pana Abbáse otázal, v jaké že „historii“ to četl) a k paralele se současnou okupací v Iráku jen tolik: doufám, že mi pan Abbás za pár let ukáže stovky nově postavených iráckých kostelů, kolejí a seminářů, jakož i měšťanských a panských sídel, navržených nejlepšími architekty své doby, předvede desítky nejskvělejších výtvarných děl, na území Iráku kdy vytvořených, přehraje zde vzniklé vrcholné hudební opusy a přečte několik úžasných literárních děl, pro rozvoj místního jazyka neocenitelných. A to jsem stále jen u umění. Ale vážně: příměry pana Abbáse jsou v tomto případě zcela mimo realitu. Nemuslimskou, samozřejmě.

4. Viz historie expanze islámu.


OTÁZKA (Islám Info) Dobrý den, 1) Vaše stránky obsahují odkaz na server Jihad Unspun, na kterém bylo ještě nedávno možné zakoupit videa jako "Devatenáct statečných" a další díla velebící terorismus. Proč propagujete stránky jako jsou tyto? 2) Jaký je Váš názor na nedávno uvedené "vzpomínkové" video al-Kajdy, které obsahuje ještě nikdy neodvysílané záběry teroristů z 11.9. (t.j. oněch "devatenáct statečných"), jak trénují únos letadla, praktikují se skalpely na papír, čtou své závěti a džihádistickou poezii atd? Vaše stránky tvrdí, že za 11.9. nejsou zodpovědní Arabové ani muslimové, ale dokonce i Jihad Unspun po uvedení tohoto videa uznal, že šlo skutečně o al-Kajdu. 3) Pokud jde o kauzu Papež, jaký trest předepisuje islám za urážku Mohameda nebo islámu? Děkuji

ODPOVĚĎ( 19.09.2006 13:45 )
Dobrý den, nezodpovídáme za obsah linků, které u nás máme, i židovských linků. (1) Ohledně toho, co se stalo v New Yorku, těm videům, které se objevují ve chvílích, kdy je potřebuje G.Bush, nevěřím. Oficiální seznam cestujících těchto 19 jmen neobsahuje. Výroba videa není problém, může ho dnes vyrobit každý. (2) Co se týče urážky Mohameda papežem, islám netrestá nemuslimy za jejich názory na islám. (3)

KOMENTÁŘ:
1. Pokud nejde o projev zbabělosti, jedná se o skvělý doklad pokřivené („islámské“?) logiky – s trochou škodolibosti se pak lze jen otázat, proč se tedy pan Abbás rozčiluje nad papežovým citátem – on přece za „obsah“ cizího výroku „neručí“, on na něj svojí citací jen „odkazuje“.

2. Zde se pan Abbás dostává do jisté míry do rozporu s džihádisty – zmíněné video se objevilo nikoli proto, že by je Bush v dané chvíli potřeboval, ale naopak aby vyvrátilo pochybnosti (jejichž původci byly v řadě případů západní „hledači pravdy“) ohledně autorství a pachatelství atentátů 9/11, a aby tak firmě „al-Káida & comp.“ neklesla autorita a ideologický vliv, jímž se dosud těší. Jinak v něčem má pan Abbás pravdu – v dnešním světě může například „každý“ k původním dvanácti karikaturám Proroka přimixovat pár dalších, aby tak vybičoval patologické vášně spolubratrů ve víře, „každý“ může šířit zaručené zvěsti o tom, kterak si příslušníci americké námořní pěchoty v Somálsku opékali na rožních místní děti, jak CIA s Mossadem varovala 4000 Židů aby 9/11 nechodili do práce ve WTC, nebo že indonézské tsunami způsobil výbuch atomové bomby, kterou odpálilo americké námořnictvo. K uvedeným příkladům: to, že některé z karikatur přidali do „mediálního balíčku“ sami muslimští předáci, je již dnes známo; ostatní jsou příklady dubiózních, ovšem v islámském světe hojně šířených, dezinformací. Tyto a podobné fámy slouží džihádistům k označení Západu (a speciálně USA) jako falešné a zlé síly, proti níž musí muslimové bojovat. Výhodou dezinformace je, že ji nelze vyvrátit. Bonusem se pak pro džihádisty může stát odmítavá reakce vedoucích představitelů západních států v případě, že se podobný nesmysl příliš rozšíří (jako tomu bylo u fám, že CIA a Mossad o útoku 9/11 věděly předem), což džihádistům poskytne další „důkaz“ o prohnilosti a prolhanosti Západu. Zatvrzelé bláboly pana Abbáse o tom, že pachateli útoků 9/11 nebyli muslimové, ale „nacisté a sionisté“, tj. americké a izraelské zpravodajské služby, lze řadit k podobným, v jistých kruzích těžko vyvratitelným dezinformacím, a jsou projevem islámské názorové ambivalentnosti, o níž se zmíním později.

3. Ano, to jsme viděli například poté, co dánští karikaturisté vyjádřili svůj názor na islám. K údajné snášenlivosti (opět slovo „dvojího významu“) samotného Proroka k odlišným názorům viz jeden z následujících komentářů.


OTÁZKA (Ondra / Teplice)
Dobrý den, půjdu hned k věci. Zeptal bych se Vás v zásadě na tři věci. Za prvé, proč si myslíte, že bychom my (obyvatelé Západu) měli tolerovat vaše zvyklosti až do důsledků (nošení šátků, porušování práv žen, v krajním případě zavádění šárije), přistupovat na onu scestnou ideu „multikulturalismu“, když je evidentní, že to samé my bychom si na blízkém východě dovolit nemohli (myšleno např. stavět kostely apod.) Za druhé, jste schopen na rovinu striktně odsoudit terorismus a označit lidi jako Bin Ládin za zločince? Za třetí, jak obhájíte „mírumilovnost islámu“ (teď vynechám terorismus) když lze lehce např. na případech Rushdieho, či slečny Ali dokázat, že islám neuznává odchod od víry.

ODPOVĚĎ( 19.09.2006 13:58 )
Dobrý den, za prvé, když lidé ze Západu cestovali, nerespektovali zvyklosti ostatních. Můžete hlouběji studovat historii kolonií. Třeba historie Indiánů v Americe, histrie Evropanů v Jižní Africe a v Africe všeobecně, historii Francouzů v Alžírsku, kde zakazovali arabský jazyk, ničili islámské vzdělání a říkali, že Alžírsko je nedělitelnou součástí Francie a snažili se Alžírsko "pofrancouštit". To stejné se dělo na Filipínách, kde došlo k násilnému rekatolizování. Po té, co Súdán aplikoval islámské zákony, začaly ho Západní země blokovat ekonomicky a dodnes je blokován. (1) Co se týče tolerance našich zvyklostí, my v islámu tolerujeme zvyklosti každého a bez tolerance lidé nemohou žít vedle sebe, ať jste kdekoliv na světě. A na Blízkém Východě žijí miliony křesťanů 1500 let bez problémů. Pod islámem měli větší svobodu než např. protestanti v Evropě. (2) Odsuzuji každého, kdo zabijí civilisty, kvůli dosažení politických cílů. (3) O mírumilovnosti islámu jsem napsal výše a u slečny Ali bylo dokázáno, že lhala, a to bylo dokázáno v dokumentárním filmu pro holandskou televizi. Kvůli tomu musela opustit Holandsko. (4)

KOMENTÁŘ:
1. Zde jsme se tedy na příkladu Súdánu - konečně dozvěděli, co znamená „aplikace islámských zákonů“ - bombardování, vypalování, masakry, hladomory, mučení, nucené konverze k islámu, rozsáhlé otroctví. Viz jeden z předchozích komentářů..

2. O „islámské toleranci“ vůči jinověrcům a nevěřícím viz předchozí poznámky. Tolerance je samozřejmě dalším ze slov „dvojího významu“.

3. Standardní vyhýbavá odpověď dosud neradikalizovaných muslimů. Existuje ve více variantách, například „Pokud tyto útoky skutečně spáchal Usáma, pak jej odsuzuji“, případně „Islám zakazuje zabíjení nevinných“ (se skrytým dovětkem, že oběti útoku 9/11 nebyli nevinné, protože…). Zde se, myslím, zcela jasně projevila názorová ambivalence pana Abbáse ohledně útoků 9/1, k níž si dovolím citovat: „Napřed zazněly názory, že nemůže jít o dílo muslimů, ale těch, kdo je chtějí falešně hanobit a ničit: izraelského Mossadu nebo západních nenávistníků, možná i křesťanských fanatiků, kteří chtějí získat záminku k vypuzení muslimů z Evropy a Ameriky. Když převážilo zjištění, že pachateli byli identifikováni evropští mladíci, do oběhu přišly emoce ryze ambivalentní: upřímné odsouzení masakru tisíců nevinných lidí spolu s hrdostí, že muslimové dovedou zasadit tak důmyslný úder. Ve stejném duchu zaznívají souběžně, někdy z týchž úst, slova o mírumilovnosti islámu i slova obdivu pro bin Ládina jakožto hrdinného bojovníka za věc pokořovaného islámu.“ (10). Pan Abbás vytrvale přisuzuje útok 9/11 „nacistům a sionistům“, rozuměj: americkým a izraelským zpravodajským službám, a na přímou výzvu odmítl odsoudit bin Ládina coby zločince. Co víc k tomu dodat?

4. „Slečna Ali“ musela opustit Nizozemsko kvůli tom, že porušila imigrační zákon – uvedením falešného jména se snažila zabránit tomu, aby ji její muslimští příbuzní našli a fyzicky zlikvidovali. Což, myslím, dostatečně svědčí o tzv. mírumilovnosti islámu.


OTÁZKA (Eva)
Dobrý den, můžete mi vysvětlit, jaktože muslimové mohou křesťany vrždit, vypalovat jim kostely, uplatňovat trest smrti za konverzi, a všechno je v pořádku? A jakmile se o ně západ jen otře slovem či obrázkem, tak je z toho takovéhle haló? V Somálsku zabili řádovou sestru, ktterá obětovala svůj život a odjela pomáhat jejich sirotkům - a to je zřejmě v pořádku, protože nebyla muslimka, že?!

ODPOVĚĎ( 19.09.2006 14:03 )
Dobrý den, co vidím já je to, že křesťané vraždí muslimy v islámských zemích (více než 100.000 v Iráku). (1) Křesťanské země podporovali vyvraždění více než 1000 lidí v Libanonu, nemluvě o Afghánistánu... Kde muslimové vraždí křesťany? Trest smrti za konverzi se neuplatňuje. (2) Ve stejný den, kdy byla zabita řádová sestra, byl atentán na somálského prezidenta. Ještě se neví, dko tyto věci provádí. Jsou lidé, kteří mají zájem, aby ta kauza vyrostla v chaosu a ve větší problém. To je odsouzeníhodný čin. A není nic v islámu, co by to ospravedlnilo. (3)

KOMENTÁŘE:
1. Údaje o 100.000 (a více) obětech okupace z řad iráckého obyvatelstva, otištěné opakovaně v prestižním britském časopise Lancet (a opakovaně zpochybněné), hovoří právě jen o množství obyvatel Iráku, které zemřely v souvislosti s okupací. Přímé příčiny jsou různé, a v míře větší než zanedbatelné mezi ně patří oběti násilí uvnitř muslimské komunity.

2. Kde muslimové vraždí křesťany? - třeba v Súdánu. Konkrétní příklady viz např. databáze The Religious Media Agency.. A o tom, jak se trest smrti za konverzi neuplatňuje, by mohl vyprávět např. Afghánec Abdul Ráhman.

3. „A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni, a abyste byli stejní. Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A neberte si z nich ani přátele, ani pomocníky." (Korán, 4:89) „A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.“ (Korán, 9:5)


OTÁZKA (Jiří Koubek)
Jaký trest byste navrhl člověku v naší zemi, který odopadne od vaší víry? V muslimských zemích je používán i trest absolutní. Tady voláte po demokracii a kde máte majoritu, nesnesete jiný názor.

ODPOVĚĎ( 19.09.2006 14:19 )
Nejsem povolán, abych soudil lidi za to, co si myslí v jejich srdcích. A snesu jiné názory, když jsou pravdivé.(1)

KOMENTÁŘ
1. Myšleno samozřejmě „islámsky“ pravdivé, jak ostatně vyplývá z předchozích páně Abbásových výroků. K odpadlictví viz jeden z dalších komentářů.


OTÁZKA (JTIN)
Proč muslimská unie radikálně neodsuzuje také vraždění nevinných lidí radikály-samovrahy(muslimy) kdekoliv na světě? Jaký je nejčastější věk sebevražendých atentátníků?Proč tam nejsou lidi,starší 30 let?To také o něčem svědčí.

ODPOVĚĎ( 19.09.2006 14:26 )
Muslimská unie nebyla zřízena na podání omluv za všechno, co se stane ve světě. Ale přesto, odsuzujeme všechno, co je odsouzeníhodné. (1) Avšak nás trápí ta velká podpora pro vraždění lidí z Blízkého Východu ve jménu demokracie a lidských práv.

KOMENTÁŘ:
1. Jiná varianta výroku „Odsuzuji každého, kdo zabijí civilisty, kvůli dosažení politických cílů.“ Standardní projev muslimské názorové ambivalence; viz předchozí komentáře.


OTÁZKA (občan)
Proč muslimové fanatici vypálili ortodoxní kostely, když je urazil katolík? To jsou tak hloupí, že neumí rozlišovat?

ODPOVĚĎ( 19.09.2006 14:33 )
Jsme si jistí, že to udělali muslimové? (1)

KOMENTÁŘ:
1. Další odpověď z ranku „Jste si jistí, že útoky 9/11 spáchal Usáma bin Ládin?“ Nemá smysl dál komentovat.


OTÁZKA (Petr)
Za jakých okolností ospravedlňujte násilí proti osobě jiného vyznání?

ODPOVĚĎ( 19.09.2006 14:34 )
Jen v sebeobraně. (1)

KOMENTÁŘ:
1. Další slovo „dvojího významu“. Sebeobranou může být i ozbrojený útok proti neislámskému obyvatelstvu, které nechce být islamizováno, případně odmítá přijmout status lidí druhé kategorie. Jak jsem již uvedl v jednom z předchozích komentářů, bránit se šíření islámu znamená bránit „svobodě náboženství“ (další výraz „dvojího významu“) muslimů, kteří pro vzorec chování mohou v takovém případě sáhnout do Koránu a hadísů a chopit se meče v rámci ozbrojeného džihádu.


OTÁZKA (Vanguard)
Uznáváte právo od islámu odpadnout a konvertovat ke křesťanství? Pokud ne, jak byste vy osobně naložil s člověkem, který to provede a odmítá se vrátit k islámu?

ODPOVĚĎ( 19.09.2006 14:36 )
To se stalo a je to osobní věc toho člověka. (1)

KOMENTÁŘ:
1. Hadís v Sahíh Bucharí, svazek 9, kniha 87, č. 6878, hovoří poněkud jinou řečí: podle něj sám Prorok nařizuje smrt tomu, kdo se odvrátí od islámu. Podobné hadísy lze ostatně najít i v ostatních hlavních sbírkách, a na trestu smrti pro odpadlíky či konvertity se shodují prakticky všechny muslimské právní autority. „Osobní věcí“ pan Abbás myslí asi to, že mají tito konvertité – jak dokazují nejrůznější příklady ze Súdánu, Kuvajtu, Maroka či Saúdské Arábie – možnost si vybrat: vrátit se do náruče islámu nebo zemřít.


OTÁZKA (Magor)
Jak si vysvětlujete, že většina ozbrojených konfliktů dnes vzniká na hranicích muslimských států s kýmkoliv jiným? Mám na mysli např. Izrael, Kosovo, Čečnu, Kašmír, Súdán, ...

ODPOVĚĎ( 19.09.2006 14:38 )
Ve všech případech byli muslimové oběti. To svědčí o jejich slabosti a asi muslimové zanedbali sílu a to vedlo ty ostatní k pokušení, aby muslimské země napadli. Možná to je jeden z aspektů mírumilovnosti, když není spojená se silou. (1)

KOMENTÁŘ:
1. Další příklad „islámské pravdy“. To, co prováděly a dosud provádějí „muslimské oběti“ například v Súdánu, již bylo zmíněno v předchozích komentářích.


OTÁZKA (FerroD)
Proč muslimští radikálové mohou ničit a hanit západní hodnoty ,ale jak se někdo otře o ty jejich ,tak je oheň na střeše???

ODPOVĚĎ( 19.09.2006 14:41 )
Nevím, co tím myslíte, ale radikalismus se objeví jako reakce na nesprávné utlačování a dusící bezpráví. Tam musíme hledat řešení. Když to řešíme, tak zmizí radikalismus. (1) A možná tolerance, kterou nabízí islám, by mohla být řešením. I v Evropě. (2)

KOMENTÁŘ:
1. Radikalismus v džihádistickém pojetí „spravedlivé“ reakce muslimů na „nesprávné utlačování a dusící bezpráví“ již byl zmíněn v jednom z úvodních komentářů. Dlužno k tomu podotknout, že muslimští pachatelé teroristických útoků 9/11 cítili jako „utlačování“ a „dusící bezpráví“ pouhou existenci neislámského Západu; v tom se jistě podobají milionům svých spoluvěrců. Pan Abbás má zajisté pravdu – až tento „problém“ vyřešíme – a vlády některých západních zemí přistupují k tomuto úkolu vskutku zodpovědně – jistě část islámského radikalismu zmizí. Muslimové si pak budou moci – veskrze „tolerantně“, samozřejmě – vyřešit mezi sebou jiné problémy, například jsou-li šíité „kacířskou bandou“ či nikoli. Jistě to zvládnou – jak dosud ukazují tisíce příkladů z historie i současnosti – bez „nesprávného utlačování a dusícího bezpráví“, zkrátka, bez jakýchkoli projevů radikalismu.

2. Podstata „tolerance, kterou nabízí islám“ již zde byl zmíněna. Skutečně by řešením být mohla. Nejspíše po vzoru Hitlerova „konečného řešení“. „Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Bůh je na straně bohabojných!“ (Korán, 9:123)


OTÁZKA (Quasimodo-uživatel kosmodisku)
Zdravím Zajímalo by mne, zda je umírněných a liberálních muslimů skutečně tak málo jak se zdá, nebo jestli se jen bojí svých souvěrců. Jde o to, že málokdy zaznamenávám jasné odsouzení teroru či krutých trestů za malé zločiny ze strany významných muslimských představitelů Díky za odpověd

ODPOVĚĎ( 19.09.2006 14:47 )
Mám pocit, že jsme pod velkým tlakem odsoudit malé věci, ale ti lidé, kteří nás o to žádají, neodsuzují ty velké zločiny. Jak praví Bible (Matouš 7,3): Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? (1)

KOMENTÁŘ:
1. Pan Abbás opět neodpověděl na položenou otázku. Minimální množství adekvátních reakcí údajně umírněných a liberálních muslimů na teroristické útoky a projevy nenávisti vůči všemu neislámskému ze strany významné části muslimské obce je skutečně zarážející a zřejmě je dáno v dřívějším komentáři zmíněnou názorovou ambivalentností. Na demagogický výrok pana Abbáse lze pak reagovat jen vtipem (poněkud hořkým, pravda…).
OTÁZKA (Pavel K.)
Pane Abbasi, váš webový server je plný otevřených výpadů vůči Izraeli a Západu a někteří z muslimských duchovních vůdců ještě dál, když mluví o svaté válce a zabíjení křesťanů. Nemyslíte, že je to trochu nepoměr s tím, jaký poprask vyvolal u muslimů jeden středověký cítát z úst Papeže. Jak vidíte budoucí soužití našich kultur? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ( 19.09.2006 15:18 )
Na našem serveru nejsou výpadu proti Západu a Izraeli, ale proti násilí vedeném z jejich strany. Když nebudou činit násilí, nebudeme to muset komentovat. A ty názory, které píšeme proti válkám, podporuje víc než 70% lidí v Čechách i v Evropě. (2) Co se týče soužití našich kultur, nevidím nic, co by tomu bránilo. Dokonce islám se považuje za pokračování křesťanství a judaismu. (3) Jak jsem uvedl, soužití muslimů s židy a křesťany funguje ve východní Evropě a na Blízkém Východě již po staletí. (4)

KOMENTÁŘ:
1. Uvedené číslo zřejmě odráží pouze zbožné přání pana Abbáse. Kdokoli zase může tvrdit, že“ víc než 70% lidí v Čechách i v Evropě“ tyto názory nepodporuje.

2. Islám sám sebe považuje za „dovršení“ křesťansví a judaismu, za jedinou a dokonalou víru, kterýžto fakt musejí všichni ostatní bezvýhradně uznat. Soužití kultur v islámském podání tak znamená nadřazenost kultury islámské. A pokud podle pana Abbáse nic naplnění tohoto konceptu nebrání, pak je to jen důkaz tristní neschopnosti evropských vlád zabránit vlastní kulturní decimaci.

3. Funguje, na bázi nadřízenost (či, přesněji, nadřazenosti) a podřízenosti (resp. podřadnosti).


OTÁZKA (dionne)
Před nějakým časem proběhla v Iránu výstava zesměšňující holocaust. Její organizátoři prohlašovali, že je to reakce na zveřejnění karikatur proroka Mohameda a zároveň test tolerance západní společnosti. Nezaregistroval jsem však, že byly kvůli této výstavě veřejně páleny iránské vlajky tak, jak se to stalo s vlajkami dánskými v případě karikatur. Mohl byste to okomentovat?

ODPOVĚĎ( 19.09.2006 19:15 )
Zabývat se historickými událostmi jako holocaust je trestný čin a bylo za to několik lidí odsouzeno. Íránci možná právě na toto chtěli upozornit, že svoboda vyjádření na západě není bezbřehá, že má meze. Můžeme o tom polemizovat, proč, ale meze má. (1) Vztah muslimů k náboženství je velice silný a berou ho velice vážně. V historii islámu nebylo nic, co by poskrvnilo islám v jejich očích. Prorok Mohamed o sobě řekl, že byl poslán, aby doplnil vznešené mravy. On sám nikdy nikomu neřekl ani neudělal nic zlého, co by mohlo urazit nebo ublížit. Jeho nepřátelé ho před tím, než začal hlásat islám, nazývali pravdomluvným a poctivým. Na trase jeho celého života je ukázán maximální příklad dobrého chování člověka. (2) A proto, když někdo o něm píše nepravdy, muslimy to uráží a cítí ponížení, a to proto, že to není pravda a odporuje to tomu, co oni o Proroku vědí. O stejnou věc jde v současné papežově kauze, ve které je snaha očerňovat islám, který je pro ně čistý. Rozdíl mezi pochopení lidí na Západě a v islámských zemích je ten, že muslimové mají hluboké náboženské cítění. Ty bouře vznikají kvůli pocitu nespravedlnosti. Pocit obyčejných lidí ke spravedlnosti je velice silný.

KOMENTÁŘ:
1. V západní společnosti samozřejmě není trestným činem zabývat se „historickými událostmi jako holocaust“ (na rozdíl od spousty témat v islámském světě), ale zpochybňovat či zesměšňovat některé aspekty s těmito související. Je například rozdíl dělat si legraci z poloimaginární postavy Proroka a zesměšňovat reálné – a velmi nedávné – fyzické utrpení milionů lidí. Svoboda vyjádření na Západě má proto skutečně své meze.

2. V očích pravověrných muslimů asi opravdu není nic zlého na výzvách k vraždě. Tak byl na přímou výzvu Prorokovu zavražděn v spánku údajně stoletý básník Abú Afak a jeho žena, básnířka Asma bint Marvan, která prý v okamžiku smrti svírala v náručí své nejmenší dítě. Vražedným nástrojem muže, který „nikdy nikomu neřekl ani neudělal nic zlého, co by mohlo urazit nebo ublížit“, byl Umajr ibn Adí. A důvod? – ironické verše, jimiž oba zavraždění častovali Proroka a jeho učení. K vraždě jiného básníka, al-Ašrafa, vyzval „pravdomluvný a poctivý“ Prorok přímo jednoho ze svých následovníků, Muhammada bin Maslama, jemuž navíc schválil použití lži k oklamání budoucí oběti. (Viz Sahíh Muslim, svazek 3, kniha 17, hadís č. 4436, příp. Sahíh Buchárí, svazek 5, kniha 64, hadís č. 4037). A provinění?: „Pomlouval Alláha, Vznešeného, a Jeho Proroka“. Alespoň je zřejmé, odkud přejímají muslimové vzorec chování vůči těm, kdož jsou schopni podívat se na islám s trochou ironie. A pokud by se někdo v západním světe choval podle Prorokova „maximálního příkladu dobrého chování člověka“, uzavřel sňatek s šestiletou dívkou a v devíti s ní měl pohlavní styk (viz Sahíh Buchárí, svazek 7, kniha 67, hadís č. 5158), zřejmě by se za ním na dlouhou dobu zaklapla brána vězení.


OTÁZKA (Taky muslim)
Myslíte si, že by bylo možné v dohledné době zavést v právu EU (a tedy i ČR) některé prvky islámského práva šaríja? A které?

ODPOVĚĎ( 19.09.2006 19:30 )
Jeden z neznámých věcí o zákonu šaría je, že by měl být uplatněn jenom na muslimy. (1) V historii islámských zemí měli křesťané a židé svoje soudy a islámský stát do nich nezasahoval. (2) Tak kdyby něco takového bylo v Evropě, bylo by to výjimečné pro muslimy, ale nesním o tom, že by k něčemu takovému došlo, protože ani dnes není šaría praktikovaná ve většině islámských zemí.

KOMENTÁŘ
1. Status „dhimmi“ je uplatňován na nemuslimy, a je samozřejmě prvkem šaríji. A tak dále. Pan Abbás opět bohapustě mate veřejnost.

2. Přesněji by tato věta měla znít: V historii některých islámských zemí byla některá období, kdy měli křesťané a židé svoje soudy, do nichž islámský stát zasahoval jen v některých záležitostech.


OTÁZKA (B52)

Pane Abbás, nebudeme si namlouvat o co vám všem jde, i když vystupujete naoko seriózně, pro-demokraticky atd. Až vaši bratři opravdu provedou něco, co obyvatele Západu vyprovokuje k akci, jste si vědom co proti vám stojí? Jste opravdu tak naivní? Co zmůžou samopaly AK47 a kufříkové bomby proti strategickým bombardérům B1, či izraelským jaderným ponorkám Jericho ??? Aby se nenaplnil výrok coloradského senátora Tancreda, který doslova řekl - "if they nuke us, bomb Mecca!"

ODPOVĚĎ( 19.09.2006 19:38 )
To, co říkáte, je přesně průřez toho, jak je islámský svět adresován od některých západních politiků a možná to je jedním z důvodů, proč se bouří, protože jsou ohrožování vojensky a je ohrožována i jejich víra. Po 11. září stovky charitativních organizací a islámských bank, aktivistů bylo stíháno za něco, co neudělaly a později byla trestní stíhání stažena. Ale v terénu, co zbylo, je destrukce (Afghánistán, Irák, Libanon, možná v budoucnu Súdán). A je to otázka - kdo ohrožuje kdo. Dodnes neexistuje žádný důkaz, že by nějaký muslim na Západě skutečně něco provedl, všechno to jsou příběhy bez důkazů. (1)

KOMENTÁŘ:
1. O názorové ambivalenci muslimů ve věci teroristických útoků již bylo řečeno dost. A k poslední větě páně Abbásovy odpovědi – např. Theo van Gogh zřejmě zemřel na infarkt a jeho vražda muslimským extrémistou byla jen skupinovou halucinací.


OTÁZKA (janka)
Dobry den,ziji v zemi,kde zije docela dost muslimskych pristehovalcu.Znam tu par muslimu a i moje nejlepsi pritelkyne zde je muslimka,puvodem z Indonesie.Uprimne musim rict,ze lepsiho cloveka je tezko poznat-je to bajecna,hodna divka s dobrym srdcem ,mam ji opravdu rada.Respektuje me jako neverici a ja zas jeji nabozenstviAle ptam se-jak je mozne z v nekterych muslimech je tolik zloby,ze provadi tolika utoku po celem svete proti ''''nevericim'''' ??Vid jsme vsichni prece lidi,tak proc si delat takove veci?pritom v Koranu je napsano,podobne jako v bibli,ze nezabijes.

ODPOVĚĎ( 19.09.2006 19:53 )
Dobrý den, je hodně útoků, které jsou pochybné. Některé jsou provedeny tajnými službami, zbrojovkami, lidmi, kteří mají zájem o válku. (1) Většinou se ukázalo, že z těch velkých mediálních teroristických akcí nakonec nebyl žádný muslim spravedlivě odsouzen. (2) Naopak, čím víc času proběhne, tím více nesrovnalostí vyplave na povrch. Ať už v Londýně, v Madridě nebo v Beslaně. Jestli muslimové cítí zlobu, není to kvůli tomu, že ostatní jsou nevěřící nebo jinověrci, ale kvůli věcem, které ti lidé provedli. (3)

KOMENTÁŘ:
1. Viz již zmíněná názorová ambivalentnost.

2. Za povšimnutí stojí slovo „spravedlivě“. Odsouzeno v souvislosti s „velkými mediálními teroristickými akcemi“ bylo, samozřejmě, již několik osob; pan Abbás zde ovšem prohlašuje, že nebyli odsouzeni „spravedlivě“, zřejmě ve smyslu „islámsky spravedlivě“. Nakolik se“islámská pravedlnost“ liší od „spravedlnosti“, či zda se dokonce nemůže jednat o antagonismy, ponechám na úsudku čtenářů. Jinak další doklad slova „dvojího významu“.

3. Ano. Například zatvrzele odmítají přijmout jedinou pravou víru.


OTÁZKA (Yildrim)

Dobry den, mate nejake interni informace z Iranu? Podle zprav mych znamych se sice vrstva duchovensta stale drzi pomerne radikalnich postoju (jak je tomu napriklad pri soucasne afere s papezem), avsak "civilni" obyvatelstvo, zvlaste pak mladi se oprostuji od obcas vztahovacneho pristupu duchovnich a skorem az ingoruji burcujici vyzvy.

ODPOVĚĎ( 19.09.2006 19:43 )
Dobrý den, žádné takové informace nemám. Ale můžeme pochopit Írán z toho, že Ahmedínedžád získal ve volbách 60% hlasů voličů po té, co Amerika začala hrozit Íránu. Írán má složitý politický systém, ej to demokratická země, které vládne více institucí.(1) Třikrát parlament odmítl jmenovat ministra ropného průmyslu, který prezident Ahmedínedžád navrhl. On není tyran a diktátor bez omezené moci. Všeobecně šía jsou spojeni s jejich duchovenstvem, a to nejen v Íránu.

KOMENTÁŘ:
1. Opět matení pojmů (jako u džihádu či islámu); tentokrát jde o „demokracii“. Írán je samozřejmě typickým představitelem radikálního islámského režimu, který má s demokracií pramálo společného. Například podle kritéria politologa Huntingtona, vymezujícího demokratický stát, je za tento považován takový, v němž došlo ke dvěma po sobě jdoucím mírumilovným změnám vlády cestou svobodných voleb. Předpokládám ale, že pan Abbás termíny „mírumilovný“ a „svobodný“ vykládá jako „islámsky mírumilovný“ a „islámsky svobodný“. Jeho pojetí íránské demokracie je proto třeba chápat v mezích „islámské pravdy“ jako „islámskou demokracii“, tedy koncept vzdálený běžným západním standardům, či chcete-li, standardům civilizovaného světa.


OTÁZKA (Leos Literak)
Palestinci slavili zavraždění tisíců lidí ve WTC. V Anglii místní muslimové schvalovali atentáty v metru. Evropanka, která konvertovala k islámu, se odpálila v Iráku. Na údajné slovní provokace reagují muslimové vražděním kněží a jeptišek. Tohle má být mírumilovný islám?

ODPOVĚĎ( 19.09.2006 20:08 )
"Nevěřte všemu, co slyšíte a ani polovině tomu, co vidíte." - Indické přísloví (1)

KOMETÁŘ:
1. K tomu lze dodat jen tolik: pane Abbási, při čtení vašich odpovědí jsem skutečně nevěřil svým očím. Oběma.


SHRNUTÍ:

„Věru ty, kdož neuvěřili v Naše znamení, My v ohni sežehneme, a kdykoliv vyschnou kůže jejich, vyměníme je za jiné, aby tak trestu okusili. A Bůh zajisté je mocný, moudrý.“ (Súra 4:59)
No pámbu s náma…

Vojtěch Daneš exkluzivně pro portál Eurabia

26. listopadu 2006, Praha – Brno – Londýn

Poznámky:

1) Zatím jedinou reakcí byl zřejmě článek Adama Drdy „Benediktova ´aféra´ aneb O nenávisti k Západu“ (Hospodářské noviny, 22.10.2006)

2) http://zpravy.idnes.cz/odpovedi.asp?t=ABBAS2&strana=1

3) Někdy také uváděn pod názvem Unie muslimských studentů. IČO 45251479, datum vzniku: 4.5.1992.; http://www.svazmuslim.cz

4) http://Praha.muslim.cz

5) http://www.muslim-inform.cz

6) V této souvislosti je letošní rok zajímavý tím, že rozhodnutím městského soudu v Praze byla dne 29. 6. 2006, tj. po deseti letech od podání příslušné žádosti, jejím zamítnutí a následném odvolání žadatelů, provedena registrace občanského sdružení TWRA – Third World Relief Agency, a to na základě § 8 odst. 4 zákona č. 83/1990 Sb. Žádost přípravného výboru o povolení zřídit organizaci cizích státních příslušníků s názvem Third World Relief Agency podle zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem, ve znění pozdějších předpisů, byla podána v roce 1995 a v témže roce byla zamítnuta.

7) http://www.muslimskelisty.cz. Uvedeny do provozu v listopadu 2004.

8) V tomto směru nelze než souhlasit s Drdovým názorem (viz poznámka 1), že „…Kdyby si časopis s podobným obsahem založila jakákoli jiná organizace, bude ihned (a oprávněně) označena za antisemitskou a bude se o ni zřejmě zajímat policie.“

9) http://muslimskelisty.cz/editorialmohamadaabbase.html

10) http://kluby.quick.cz/klub.aspx?klID=15567&k=3

11) Luboš Kropáček: Islám a Západ, Vyšehrad 2002, str. 135.

17092 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

Eurabia.cz

Vakcína: AstraZeneca zbabrala testyNová kniha: Idea českého národního státu třetího tisíciletíBrusel vyměk a povolil Maďarsku Sputnik VAfrickým ilegálním imigrantům se nelíbí bezplatné ubytování v hotelích na MallorceEU: Bez očkování proti Covidu vás už nemusí zaměstnat!

ePortal.cz

Vše okolo Kavčích hor je tak strašně jednoduché. Za peníze nás všech tu partička uzurpátorů, kteří si veřejnou televizi zprivatizovali sami pro sebe, provozuje jednobarevnou televizi pouze pro někohoPomozte. Sluníčkáři chtějí vyvolat anarchii a urychlují svou revoluci a totální převzetí moci. Vidíme to v USA a západní Evropě. Buď se budeme bránit, nebo náš svět zanikne

euPortal.cz

Máme tady další sluníčkářský genderový nesmyslInvaze imigrantů pokračuje. Nyní jsou jimi zahlceny Kanárské ostrovy

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Každý, kdo nám bude chtít vnutit migranty, ohrožuje naše životy. Propaganda EU na tom nic nezměníNěmcům jsme nic neukradli, nic jim nedluhujeme. Naopak je to Německo jako nástupnický stát hitlerovské říše, které nám dosud nezaplatilo reparace v původní výši cca 360 miliard

ParlamentniListy.cz

„Neuvěřitelné, skandální!“ Co bylo odstraněno z archivu ČT? Aktivista Šinágl se bouří: Nezávislou ČT potřebujeme, ale ta dnešní...Pavel Novotný v ráži: Vyzkoušel jsem všechny dostupné drogy. Uprchlíci? Vstřebali bychom sto tisíc. Já bych zvládnul deset
Články autora
Průzkum
Nechali byste se spíše očkovat vakcínou americkou nebo ruskou? Jakou proti-covidovou vakcínou byste se nechali očkovat?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď