"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Projev prezidenta Íránu Ahmadinežáda před VH OSN

Autor: Redakce | Publikováno: 11.10.2009 | Rubrika: Svět
Ilustrace

"Ach bože, urychli příchod imáma Al-Mahdiho a dopřej mu dobrého zdraví a vítězství a učiň z nás jeho následovníky a ty, kteří dosvědčí jeho legitimitu."

Pane prezidente, Excelence, Dámy a pánové,

Děkuji bohu všemohoucímu za to, že mne opět dopřál tuto příležitost, abych oslovil toto důležité mezinárodní shromáždění.

Přeji si začít tím, že vám poblahopřeji, pane prezidente, k tomu, že jste se ujal předsednictví 64. valného shromáždění OSN a přeji vám všem úspěch.

Své poděkování předávám také jeho eminenci panu Miguel d'Escoto Brockman, prezidentovi 63. valného shromáždění, za jeho vynikající vedení valného shromáždění během jeho funkčního období.

Během posledních čtyř let jsem s vámi mluvil o hlavních výzvách, kterým náš svět čelí. Mluvil jsem o kořenech a základních příčinách těchto výzev a o potřebě, aby světové mocnosti přehodnotily svůj názor a vypracovaly nový mechanismus zabývání se mezinárodními problémy. Mluvil jsem o dvou protichůdných pohledech, které v našem světě převažují; jeden je založen na nadvládě jeho materialistických zájmů prostřednictvím šíření nerovnosti a útlaku, chudoby a nedostatku, agrese, okupace a podvodů, který se snaží dostat celý svět pod svoji kontrolu a vnutit svoji vůli jiným zemím/národům. Tento pohled nevytvořil nic než frustraci, rozčarování a temnou budoucnost pro celé lidstvo.

Druhý pohled se druží s vírou v jednotu boha všemohoucího, řídí se učením Jeho posla, respektuje lidskou důstojnost a snaží se vytvořit bezpečný svět pro všechny členy lidského společenství, ve kterém se všichni mohou stejným způsobem těšit požehnání udržitelného míru a spirituality. Posledně zmíněný je pohled, který respektuje všechny lidské bytosti, národy a vzácné kultury vzdorující všem typům diskriminace ve světě, a oddávající se nepřetržitému boji za prosazení rovnosti před zákonem pro všechny, na základě spravedlnosti a bratrství, pokládající pevné základy pro zaručení stejného přístupu všech lidských bytostí k jejich snahám vyniknout znalostmi a ve vědě.

Neustále a opakovaně jsem zdůrazňoval potřebu provedení zásadních změn ve stávajícím přístupu ke světu a k lidským bytostem, abychom byli schopni vytvořit šťastné zítřky.

Přátelé a kolegové;

Dnes si přeji podělit se s vámi o několik bodů týkajících se změn, ke kterým by mělo dojít.

Zaprvé;

Je jasné, že přetrvání stávajících poměrů ve světě je nemožné. Současný nespravedlivý a nepříznivý stav jde proti samotné podstatě lidstva a ubírá se směrem, který odporuje pravdě a záměru stvoření světa.

Není již nadále možné lít tisíce miliard dolarů neskutečného bohatství do světové ekonomiky jednoduše tak, že se tisknou bezcenná papírová aktiva nebo se přesouvá inflace, a stejně tak sociální a ekonomické problémy, na jiné, prostřednictvím vytváření závažných rozpočtových schodků. Motor divokého kapitalismu s jeho nespravedlivým systémem uvažování a vnucování něčích názorů mezinárodnímu společenství, s cílem ovládnout svět ve jménu globalizace, a éra vytváření impérií je pryč. Není již nadále možné ponižovat národy a uvalovat na světové společenství politiku dvojího metru.

Přístupy, ve kterých realizace zájmů jistých mocností je považována za jediné kritérium demokracie, a používání těch nejhnusnějších metod zastrašování a podvodů pod pláštíkem svobody za projev demokracie, a přístupy, jejichž prostřednictvím jsou někdy diktátoři vykreslováni jako demokraté, postrádají legitimitu a musí být zcela odmítnuty. Nadešel čas konce těch, kdo definují demokracii a svobodu a nastavují normy, zatímco sami jsou těmi prvními, kdo její základní principy porušují. Takoví již nemohou být zároveň soudci a zároveň vykonavateli a stavět se proti demokraticky zvoleným vládám.

Probuzení národů a rozšiřování svobody do celého světa jim již nadále neumožní pokračovat ve svém pokrytectví a zkaženém postoji. Právě z těchto důvodů většina zemí, včetně Spojených států, čeká na skutečné a hluboké změny. Uvítaly změny, a nadále budou změny vítat.

Jak si jen může člověk představit, že by nelidská politika v Palestině pokračovala; kde je vyháněna celá populace země ze své vlasti již více než 60 let prostřednictvím používání síly a násilí; kde se na ni útočí všemi typy zbraní, dokonce i zakázanými; kde je lidem upíráno jejich legitimní právo na sebeobranu, zatímco k velkému zármutku mezinárodního společenství jsou okupanti nazýváni milovníky míru a oběti jsou líčeny jako teroristé.

Jak mohou být zločiny okupantů proti bezbranným ženám a dětem a ničení jejich domovů, farem, nemocnic a škol bezvýhradně podporovány jistými vládami, a zároveň utlačovaní muži a ženy mohou být vystavováni genocidě a nejtvrdší ekonomické blokádě a tím jim upřeny základní potřeby, potraviny, voda a léky.

Není jim dokonce ani dovoleno znovu postavit své domovy, které byly během 22 dní barbarských útoků sionistického režimu zničeny, ačkoliv se blíží zima. Zatímco agresoři a jejich stoupenci podvodně pokračují ve své rétorice obrany lidských práv, aby jiné dostali pod tlak.

Není již nadále přijatelné, aby malá menšina ovládala politiku, ekonomiku a kulturu velké části světa prostřednictvím své spletité sítě a nastolovala novou formu otroctví a špinila dobré jméno jiných zemí,
dokonce i evropských zemí a USA, aby dosáhla svých rasistických cílů.

Není přijatelné, aby někteří, kteří jsou tisíce kilometrů od Středního Východu, posílali své jednotky do vojenské intervence a pro šíření války, krveprolití, agrese, teroru a zastrašování celého regionu, zatímco vinu svalují na nesouhlasící země v regionu, které se obávají o svůj osud a svoji národní bezpečnost, a tento nesouhlas vydávají za protimírový akt a za vměšování se do záležitostí jiných. Podívejte se na situaci v Iráku a Afghánistánu.

Není již nadále možné okupovat cizí zemi ve jménu boje proti terorismu a pašování drog, zatímco produkce ilegálních drog se zvýšila, terorismus vzrostl a zesílil své sevření, zatímco byly zabity, zraněny nebo vyhnány tisíce nevinných lidí, byla zničena infrastruktura a regionální bezpečnost byla vážně narušena; a ti, kdo současnou katastrofální situaci vytvořili, nadále obviňují jiné. Jak můžete mluvit o přátelství a solidaritě s jinými zeměmi, když rozšiřujete své vojenské základny v různých částech světa, včetně latinské Ameriky. Tato situace nemůže pokračovat. Tím méně je možné prosazovat expanzionistickou a nelidskou politiku na základě militaristické logiky. Logika donucování a zastrašování přinese strašlivé následky, zhorší stávající globální problémy.

Není přijatelné, aby vojenský rozpočet některých vlád značně převyšoval rozpočty celých států ve světě. Vyvážejí ročně zbraně za miliardy dolarů, hromadí chemické a biologické zbraně, ustavují vojenské základny nebo mají vojenskou přítomnost v jiných zemích, zatímco obviňují ostatní z militarismu, a mobilizují své zdroje ve světě, aby zabránili vědeckému a technologickému pokroku jiných zemí, pod záminkou zamezování šíření zbraní. Není přijatelné, aby OSN a Rada bezpečnosti, jejichž rozhodnutí musí vyjadřovat názory všech zemí a vlád prostřednictvím uplatnění těch nejdemokratičtějších metod v jejich rozhodovacím procesu, byly ovládány několika málo vládami a sloužily jejich zájmům. Ve světě, kde by určujícími faktory měly být kultura, myšlenky a veřejné mínění, je pokračování stávající situace nemožné, a zásadní změny se zdají být nevyhnutelné.

Zadruhé;

Jakákoliv změna musí být strukturální a základní jak v teorii, tak v praxi, a musí obsáhnout všechny oblasti našeho života. Zastaralé mechanismy, které samotné byly nápomocny hlavní příčině a byly hlavní
příčinou současných problémů v lidské společnosti, nelze pro nastolení změn a vytvoření žádoucího stavu světa nikdy použít. Liberalismus a kapitalismus, které odcizily božské a morální hodnoty lidským bytostem, nikdy štěstí lidstvu nepřinesou, protože jsou hlavním zdrojem všech osudových válek, chudoby a strádání.

Všichni jsme viděli, jak byly nespravedlivé ekonomické struktury, kontrolované jistými politickými zájmy, použity pro drancování národního bohatství zemí ve prospěch skupiny zkorumpovaných podnikatelských obrů. Současné struktury nejsou schopny současnou situaci napravit.

Politická a ekonomická struktura vytvořená po druhé světové válce, která byla založena na záměru ovládat svět, při prosazování spravedlnosti a trvalé bezpečnosti selhala.

Vládci, jejichž srdce nebijí láskou k lidstvu a kteří ve své mysli obětovali ducha spravedlnosti, lidstvu slib míru a přátelství nikdy nenabízí. Z boží přízně je marxismus pryč. Je nyní historií. Expanzionistický kapitalismus potká nepochybně stejný osud. Neb na základě božských tradic, zmiňovaných v posvátném koránu jako principy, špatní, stejně jako bubliny na vodní hladině, zmizí. Zůstane jen to, co lze použít
navěky, v zájmu lidské společnosti.

Všichni musíme zůstat ostražitými, abychom zabránili snahám kolonialistů, diskriminačním a nelidským cílům, schovaným za slogany změn a v nových strukturách. Svět potřebuje projít zásadními změnami, a aby k nim došlo správným směrem, musí se všichni zapojit kolektivně, a v rámci těchto snah se nikdo a žádná vláda nesmí považovat za výjimku nebo za nadřazenou, a nesmí se pokoušet vnutit svoji vůli ostatním tím, že se prohlásí za vůdce světa.

Zatřetí;

Všechny v dnešním světě existující problémy plynou z faktu, že vládci se distancovali od lidských hodnot, morálky a učení poslů božích. Je politováníhodné, že v současných mezinárodních vztazích nahradila
sobeckost a nenasytná hrabivost takové humanitární koncepty, jako láska, smíření, důstojnost a spravedlnost. Víra v jednoho boha byla nahrazena sobeckostí. Někteří si osobili místo boha a trvají na vnucování svých hodnot a přání ostatním. Lži nahradily upřímnost; pokrytectví nahradilo integritu a sobeckost nahradila smíření. Podvody ve vzájemných vztazích jsou nazývány prozíravostí a státnickostí; loupení bohatství jiných zemí je nazýváno snahou o rozvoj; okupace je představována jako dar prosazení svobody a demokracie, a bezbranné národy jsou podrobeny útlaku ve jménu obrany lidských práv.

Přátelé a kolegové,

Řešení globálních problémů a dosažení spravedlnosti a udržení míru se zhmotní pouze při kolektivním odhodlání a spolupráci všech národů a států. Éra polarizace světa stojící na hegemonii nebo nadvládě několika vlád skončila.

Dnes musíme proti stávajícím výzvám povstat společně v kolektivním odhodlání; musíme brát změnu vážně a pomoct ostatním, prostřednictvím kolektivní práce, vrátit se k základním morálním a lidským hodnotám. Bohem byli sesláni posli, aby lidstvu ukázali světlo pravdy, přišli, aby lidi spravili o jejich individuálních a sociálních závazcích. Úcta, víra v Alláha a jeho posuzování lidského chování či počínání v příštím světě, víra v nadřazenost spravedlnosti v obou životech, hledání svého štěstí, blaha a bezpečnosti ve štěstí, blaha a bezpečnosti ostatních, respektování člověka, snaha šířit lásku a soucit proti nepřátelství, to vše bylo vrcholem učení poslů božích, od Adama po Noema, od Noema po Abrahama, Mojžíše, Ježíše Krista a posledního proroka, Mohameda (mír jeho duši). Ti všichni přišli učinit něco, aby odstranili války a nevědomost, vymýtili chudobu a vykořenili disk riminaci, aby šířili štěstí v celém světě. Oni jsou nejlepšími dary, které bůh všemohoucí seslal lidským bytostem.

Pokud se víra v Entezar (trpělivé čekání na návrat imáma) stane společnou a spojíme své ruce, abychom dosáhli prosperity pro všechny, pak bude naděje na reformu skutečnější a větší.

Začtvrté;

Podle mého názoru nás čeká několik důležitých věcí k projednání. Generální tajemník a valné shromáždění OSN se může ujmout provedení nezbytných opatření, na základě kterých bychom naplnili své společné cíle:

Restrukturalizovat OSN, aby se toto světové těleso transformovalo do efektivní a plně demokratické organizace, schopné hrát objektivní, spravedlivou a efektivní roli v mezinárodních vztazích; zreformovat
strukturu Rady bezpečnosti, obzvláště zrušit diskriminační privilegium veta; obnovit nezcizitelná práva Palestinců prostřednictvím zorganizování referenda a svobodných voleb v Palestině, aby se připravily základy pro celou palestinskou populaci, včetně muslimů, křesťanů a židů, aby mohli žít společně v míru a harmonii; skoncovat se všemi typy zasahování do záležitostí Iráku, Afghánistánu, Středního Východu a všech zemí v Africe, latinské Americe, Asii a v Evropě.

Jak řekl náš velký prorok, vláda může přežít za rouhání, ale nikdy ne za útlaku. Útlak Palestinců a porušování jejich práv stále pokračuje; nová skupina Palestinců, kteří žili v al-Qod al-Sharif, byla opět vyhnána ze svých domovů, jak pokračuje ničení jejich domů okupanty; bombardování v Afghánistánu a Pákistánu zatím neustalo; a věznice na Guantanamo nebyla doposud zavřena a stále existují tajné věznice v Evropě.

Pokračování stávající situace přispívá k válce a násilnostem. Útlak a vojenská agrese musí být zastaveny. Bohužel oficiální zprávy ohledně zvěrstev sionistického režimu v Gaze nebyly zveřejněny v úplnosti.
Generální tajemník a OSN mají v tomto ohledu zásadní zodpovědnost, a mezinárodní společenství netrpělivě čeká na potrestání agresorů a vrahů bezbranných lidí v Gaze.

Zreformovat stávající ekonomické struktury a ustavit nový mezinárodní ekonomický řád založený na lidských a morálních hodnotách a závazcích. Je vskutku potřeba nového kurzu, který by pomohl prosadit spravedlnost a pokrok na celém světě, rozkvětem potenciálu a vloh všech národů, a tím dosáhnout blaha pro všechny a pro budoucí generace;

Zreformovat mezinárodní politické vztahy a postavit je na prosazování trvalého míru a přátelství, vykořenit závody ve zbrojení a odstranit všechny jaderné, chemické a biologické zbraně;

Zreformovat kulturní struktury, respektovat různé zvyklosti a tradice všech národů, podporovat morální hodnoty a spiritualitu zaměřené na institut rodiny jako páteř všech lidských společností;

V celosvětovém měřítku se snažit chránit prostředí a plně dodržovat mezinárodní dohody a smlouvy, aby se zabránilo zničení nenahraditelných přírodních zdrojů.

Zapáté;

Naše země úspěšně prošla skvělými a plně demokratickými volbami, otevřela novou kapitolu v postupu naší země směrem k pokroku a rozšířila mezinárodní vztahy. Velká většina mne opět svěřila tuto velkou
zodpovědnost.

A nyní bych rád prohlásil, že náš skvělý národ, který značně přispěl ke světové civilizaci, a Islámská republika Irán, jako jedna z nejdemokratičtějších a nejpokrokovějších vlád na světě, jsou připraveny
zmobilizovat své kulturní, politické a ekonomické schopnosti, aby se zapojily do konstruktivního procesu s cílem vypořádat se se všemi mezinárodními problémy a výzvami. Naše země byla hlavní obětí terorismu a cílem totální vojenské agrese během prvního desetiletí revoluce.

Celých posledních třicet let jsme byli předmětem nepřátelského přístupu těch, kdo podporovali Saddámovu vojenskou agresi a jeho používání chemických zbraní proti nám, a pak v Iráku provedli vojenskou akci, aby se ho zbavili. Dnes naše země usiluje o vytvoření světa, ve kterém zavládne spravedlnost a soucit. Oznamujeme svůj závazek zúčastnit se procesu budování trvalého míru a bezpečnosti na celém světě, pro všechny národy, založeného na spravedlnosti, spiritualitě a lidské důstojnosti, avšak zároveň zůstaneme oddáni silně bránit naše legitimní a zákonná práva.

Aby se tyto cíle vyplnily, je naše země připravena potřást si všemi rukama, které jsou nám nabídnuty upřímně. Žádná země nemůže tvrdit, že na této cestě k dokonalosti nepotřebuje změn a reforem. Vítáme skutečné a humánní změny a jsme připraveni se zásadních globálních reforem aktivně účastnit.

Proto zdůrazňujeme, že: Jedinou cestou, jak zůstat v bezpečí, je návrat k monoteismu a spravedlnosti, a to je největší nadějí a příležitostí všech věků a generací. Bez víry v boha a oddanosti věci spravedlnosti a boji proti nespravedlnosti a diskriminaci by to světový architekt neprovedl správně.

Člověk je středem vesmíru. Jedinečnou vlastností člověka je jeho lidství. Stejná vlastnost, která usiluje o spravedlnost, úctu, lásku, vědění, uvědomělost a všechny další vysoké hodnoty. Tyto lidské hodnoty by měly být podporovány, a každičký spolučlověk by měl dostat příležitost jich dosáhnout. Zanedbání jakékoliv z nich se rovná vynechání jedné složky lidství. Toto jsou společné prvky, které spojují všechna lidská společenství a představují základ pro mír, bezpečnost a přátelství.

Duchovní náboženství věnují pozornost všem aspektům lidského života, včetně poslušnosti boha, morálky, spravedlnosti, boje s útlakem a snahy nastolit spravedlivou a dobrou vládu. Prorok Abraham volal po jednotě boha proti Nimrodovi, stejně jako prorok Mojžíš učinil totéž proti faraonům a Ježíš Kristus a prorok Mohamed (mír jeho duši) proti utlačovatelům své vlastní doby. Všem bylo vyhrožováno smrtí a byli vyhnání ze svých vlastí. Bez odporu a nesouhlasu nebude nespravedlnost z povrchu zemského odstraněna.

Zašesté;

Drazí přátelé a kolegové;

Svět prochází neustále změnami a vývojem. Slíbeným osudem lidstva je nastolení čistého humánního života. Nadejde čas, kdy spravedlnost zvítězí na celé planetě a každičká lidská bytost se bude těšit respektu a důstojnosti. To bude doba, kdy se otevře lidstvu cesta k morální a spirituální dokonalosti a cesta k bohu, a vyjevení božích jmen bude naplněno. Lidstvo by mělo vyniknout při vyjádření božích "znalostí a moudrosti", Jeho "soucitu a benevolence", Jeho "spravedlnosti a čestnosti", Jeho "moci a umění" a Jeho "laskavosti a odpuštění".

To vše se vyplní za vlády dokonalého člověka, posledního božského zdroje na Zemi, Hazrath Mahdi (mír jeho duši); potomek proroka islámu, který se znovu objeví, a Ježíše Krista (mír jeho duši) a dalších vznešených ho doprovodí při dosažení tohoto velkého kosmického poslání. A to je vírou v Entezara. Trpělivé čekání na vládu dobroty a vládu nejlepších, což je univerzální lidská představa a zdroj naděje všech národů na lepší svět.

Přijdou a za pomoci spravedlivých lidí a skutečných věřících zhmotní dlouhodobé přání člověka ohledně svobody, dokonalosti, dospělosti, bezpečnosti a pokoje, míru a krásy. Přijdou, aby ukončili války a agresi a předložili kompletní znalosti, a stejně tak spiritualitu a přátelství celému světu.

Ano; Vskutku, zářná budoucnost lidstva nadejde.

Drazí přátelé,

Při očekávání těchto budoucích skvělých časů a v rámci kolektivního odhodlání přispějme k položení základů a přípravám podmínek pro vytvoření této skvělé budoucnosti.

Ať žije láska a spiritualita; ať žije mír a bezpečnost; ať žije spravedlnost a svoboda.

Boží mír a požehnání vám všem.
 

3241 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Ve Francii vyhlášena rekonkvista. Co vy na to? Pravicový prezidentský kandidát Zemmour vyhlásil ve Francii protiimigrantskou rekonkvistu. Co vy na to?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683