"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Dokument ukazující naprostý appeasement a podlézání papeže Františka muslimům ...

Autor: Redakce | Publikováno: 6.3.2019 | Rubrika: Co píší jinde
Ilustrace

Přednedávnem jsme zveřejnili analýzu Martina Janečka na téma Analýza: „Dokument o lidském bratrství“ podepsaný papežem a muslimy aneb jak nám opět muslimové lžou a dnes vám přenášíme překlad celého dokumentu podepsaného zástupci křesťanů a muslimů. Dokument pro nás přeložila jedna z naších čtenářek. Tímto ji děkujeme. 
 
DOCUMENT O LIDSKÉM BRATRSTVÍ ZA SVĚTOVÝ MÍR A SPOLEČNÉÝ ŽIVOT 
 
ÚVOD
Víra vede věřícího, aby viděl v druhých bratra nebo sestru, aby byli tito
podporováni a milováni. Díky víře v Boha, který stvořil vesmír, všechna stvoření
a lidské bytosti (rovnocenné na základě jeho milosrdenství), jsou věřící
povoláni, aby vyjádřili toto lidské bratrství chráněním všech stvoření a celého
vesmíru a podporou všech osob, zejména těch nejchudších a těch, kteří jsou
v největší nouzi.
 
Tato transcendentální (univerzálně platná) hodnota sloužila jako výchozí bod
pro několik setkání charakteristických přátelskou a bratrskou atmosférou, kde
jsme sdíleli radost, smutek a problémy dnešního světa. Učinili jsme tak tím, že
jsme zvážili vědecký a technický pokrok, léčebné úspěchy, digitální éru,
masmédia a komunikaci. Zamýšleli jsme se také nad úrovní chudoby, konfliktu
a utrpení tolika bratrů a sester v různých částech světa v důsledku závodu ve
zbrojení, sociální nespravedlnosti, korupci, nerovnosti, morálnímu úpadku,
terorismu, diskriminaci, extremismu a z mnoha dalších příčin.
Z našich bratrských a otevřených diskusí a setkání, která vyjadřovala hlubokou
naději v zářnou budoucnost pro všechny lidské bytosti, byla formulována
myšlenka tohoto Dokumentu o lidském bratrství. Jedná se o text, který je myšlen
upřímně a vážně, aby byl společným prohlášením o dobrých a upřímných
aspiracích (ambicích). Je to dokument, který vyzývá všechny osoby, které mají
víru v Boha a víru v lidské bratrství, aby se sjednotili a spolupracovali, aby toto
bratrství sloužilo jako vodítko pro budoucí generace, aby tyto generace
prosadily kulturu vzájemné úcty při vědomí velké božské milosti, která činí
všechny lidské bytosti bratry a sestrami.
 
DOKUMENT
Ve jménu Boha, který stvořil všechny lidské bytosti rovnými v jejich právech
povinnostech a důstojnosti a který je povolal, aby žili společně jako bratři a
sestry, zaplnili zemi a uváděli do povědomí hodnoty dobra, lásky a míru;
 
životního prostředí a morálního a kulturního úpadku, který svět v současnosti
prožívá. Vyzýváme intelektuály, filozofy, náboženské osobnosti, umělce,
profesionály z médií a muže a ženy z kulturní oblasti v každé části světa, aby
znovu nalezli hodnoty míru, spravedlnosti, dobroty, krásy, lidského bratrství a
koexistence, aby potvrdili význam těchto hodnot jako ukotvení spásy pro
všechny a prosazovali je všude.
 
Tato Deklarace, která vychází z hluboké úvahy o naší současné realitě, oceňuje
její úspěchy a v solidaritě s utrpeními, katastrofami a pohromami, pevně věří,
že mezi nejdůležitější příčiny krizí moderního světa patří znecitlivělé lidské
svědomí, odklon od náboženských hodnot a převládající individualismus
doprovázený materialistickými filozofiemi, které zbožňují lidskou osobu a
zavádějí světské a hmotné hodnoty namísto nejvyšších transcendentálních
principů.
 
Zatímco uznáváme pozitivní kroky naší moderní civilizace v oblasti vědy,
techniky, medicíny, průmyslu a dobrých životních podmínek, zejména
v rozvinutých zemích, chceme zdůraznit, že v souvislosti s takovým historickým
pokrokem, ačkoliv jsou tyto skvělé a hodnotné, je zde jak morální úpadek, který
ovlivňuje mezinárodní činnost, tak oslabení duchovních hodnot a odpovědnosti.
To všechno přispívá k obecnému pocitu frustrace, izolace a zoufalství, které
mnohé vedou buď k úpadku do víru ateistického, agnostického nebo
náboženského extremismu, nebo do slepého a fanatického extrémismu, které
nakonec podporují formy závislosti a individuálního či kolektivního
sebezničení.
 
Historie ukazuje, že náboženský extremismus, národní extrémismus a také
netolerance se vytvořily ve světě, ať už na východě nebo na západě, což by
mohlo být označováno za známky „třetí světové války, která probíhá postupně“.
V několika částech světa a za mnoha tragických okolností se tyto známky
začínají bolestně projevovat, jako v situacích, kdy není znám přesný počet obětí,
vdov a sirotků. Kromě toho vidíme i další regiony, které se připravují na to, aby
se staly místy nových konfliktů, s výbuchem napětí a nárůstem zbraní a střeliva,
a to vše v globálním kontextu zastíněném nejistotou, rozčarováním, strachem z
budoucnosti a ovládané úzkoprsými ekonomickými zájmy.
 
Rovněž tvrdíme, že velké politické krize, situace nespravedlnosti a
nedostatečné spravedlivé rozdělování přírodních zdrojů – ze kterých těží jen
bohaté menšiny na úkor většiny národů na Zemi – vytvářejí a budou nadále
vytvářet obrovský počet chudých, nemohoucích a mrtvých osob.
To vede ke katastrofickým krizím, jichž se různé země staly obětí navzdory
jejich přírodním zdrojům a vynalézavosti mladých lidí, které charakterizují tyto 
národy. Tváří v tvář takovým krizím, které vedou k úmrtí milionů dětí –
ztracených z chudoby a hladu – je na mezinárodní úrovni nepřijatelné ticho.
V tomto kontextu je jasné, jak je rodina jako základní jádro společnosti a lidstva
zásadní pro to, aby děti přivedla do světa, vychovala je, vzdělávala je a
poskytovala jim pevné morální utváření a domácí bezpečnost. Zaútočit na
instituci rodiny, uvažovat s opovržením nebo pochybností o její důležité roli, je
jedním z nejhrozivějších zel dnešní doby.
 
Potvrzujeme také důležitost probuzení náboženského povědomí a potřeby
oživení tohoto povědomí v srdcích nových generací prostřednictvím zdravého
vzdělávání a dodržování morálních hodnot a spravedlivých náboženských
učení. Tímto způsobem můžeme konfrontovat tendence, které jsou
individualistické, sobecké, konfliktní, a také řeší radikalismus a slepý
extrémismus ve všech jeho formách a projevech.
 
Prvním a nejdůležitějším cílem náboženství je věřit v Boha, ctít Ho a pozvat
všechny muže a ženy, aby věřili, že tento vesmír závisí na Bohu, který ho řídí.
On je Stvořitel, který nás stvořil Svou božskou moudrostí a dal nám dar života,
abychom ho chránili. Je to dar, který nikdo nemá právo vzít, ohrožovat nebo
s ním manipulovat, aby se přizpůsobil. Vskutku musí každý chránit tento dar
života od počátku až po jeho přirozený konec. Proto odsuzujeme všechny ty
praktiky, které ohrožují život, jako je genocida, teroristické činy, nucené
přesídlení, obchodování s lidmi, potraty a eutanázii. Rovněž odsuzujeme
politiky, které propagují tyto praktiky.
 
Navíc rozhodně prohlašujeme, že náboženství nikdy nesmí podněcovat válku,
nenávistné postoje, nepřátelství a extrémismus, ani nesmějí podněcovat k násilí
nebo prolévání krve. Tyto tragické skutečnosti jsou důsledkem odchýlení se od
náboženských učení. Vyplývají z politické manipulace s náboženstvími a
s interpretací náboženských skupin, které v průběhu historie využily síly
náboženského sentimentu v srdcích mužů a žen, aby je přiměly činit takovým
způsobem, což nemá nic společného s pravdou náboženství. To se děje za
účelem dosažení cílů, které jsou politické, ekonomické, světské a krátkozraké.
Vyzýváme tedy všechny dotčené osoby, aby přestaly používat náboženství
k podněcování k nenávisti, násilí, extrémismu a slepému fanatismu a zdržely se
používání Božího jména, aby ospravedlnily vraždy, vyhnanství, terorismus a
útisk. Žádáme to na základě naší společné víry v Boha, který nevytvořil muže a
ženy, aby byli zabíjeni nebo bojovali navzájem, ani aby byli mučeni a ponižováni
ve svém životě a životních podmínkách. Bůh Všemohoucí nemusí být nikým
obhajován a nechce, aby se jeho jméno používalo k terorizování lidí. Tento
dokument v souladu s předchozími mezinárodními dokumenty, které 
zdůraznily význam úlohy náboženství při budování světového míru, potvrzuje
následující:
 
Pevné přesvědčení, že autentická výuka náboženství nás vyzývá, abychom
zůstali zakořeněni v hodnotách míru; bránit hodnoty vzájemného porozumění,
lidského bratrství a harmonického soužití; obnovit moudrost, spravedlnost a
lásku; a probudit náboženské povědomí mezi mladými lidmi, aby mohly být
budoucí generace chráněny před oblastí materialistického myšlení a
nebezpečnými politikami bezuzdné chamtivosti a lhostejnosti, které jsou
založeny na zákonu síly, a nikoliv na síle práva;
 
Svoboda je právem každého člověka: každý jednotlivec má svobodu víry,
myšlení, projevu a jednání. Pluralita a rozmanitost náboženství, barvy, pohlaví,
rasy a jazyka jsou v Boží vůli v Jeho moudrosti, skrze kterou On vytvořil lidské
bytosti. Tato božská moudrost je zdrojem, z něhož pochází právo na svobodu
víry a svobodu být odlišní. Proto musí být odmítnuta skutečnost, že jsou lidé
nuceni dodržovat určité náboženství nebo kulturu, jakož i zavedení kulturního
způsobu života, který ostatní nepřijímají;
 
Spravedlnost založená na milosrdenství je cestou, kterou máme následovat,
abychom dosáhli důstojného života, na který má každá lidská bytost právo;
Dialog, porozumění a všeobecné prosazování kultury tolerance, přijetí druhých
a společného mírového života by výrazně přispělo ke snižování mnoha
hospodářských, sociálních, politických a environmentálních problémů, které
tak těžce doléhají na velkou část lidstva;
 
Dialog mezi věřícími znamená spojit se v obrovském prostoru duchovních,
lidských a sdílených hodnot a odtud vysílat nejvyšší morální ctnosti, o které se
obě naše náboženství snaží. To také znamená vyhnout se neproduktivním
diskusím;
 
Ochrana míst bohoslužby – synagog, kostelů a mešit – je povinností zaručenou
náboženstvími, lidskými hodnotami, zákony a mezinárodními dohodami. Každý
pokus o útok na místa uctívání nebo jejich ohrožení násilnými útoky,
bombardováním nebo ničením je odklonem od učení našich náboženství a jasné
porušení mezinárodního práva;
 
Terorismus je politováníhodný a ohrožuje bezpečnost lidí, ať už na východě
nebo na západě, na severu nebo na jihu, a šíří paniku, hrůzu a pesimismus, ale
to není způsobeno náboženstvím, dokonce ani tehdy, když jej teroristé použijí
jako nástroj. Důvodem je spíše hromadění nesprávných interpretací
náboženských textů a politik spojených s hladem, chudobou, nespravedlností,
útiskem a pýchou. Proto je nutné zastavit podporu teroristických hnutí 
poháněných financováním, poskytováním zbraní a strategií a pokusy o
ospravedlnění těchto sklonů dokonce s použitím médií. To vše musí být
považováno za mezinárodní zločiny, které ohrožují bezpečnost a světový mír.
Takový terorismus musí být odsouzen ve všech jeho formách a projevech;
Pojem občanství je založen na rovnosti práv a povinností, podle kterých mají
všichni právo na spravedlnost. Je proto zásadní, abychom v našich
společnostech vytvořili koncept plného občanství a odmítli diskriminační
užívání pojmu menšiny, který vyvolává pocity izolace a méněcennosti. Jeho
zneužívání otvírá cestu k nepřátelství a disharmonii; ruší veškeré úspěchy a
zbavuje některé občany jejich náboženských a občanských práv, a ti jsou tímto
diskriminováni;
 
Dobré vztahy mezi Východem a Západem jsou bezpochyby nezbytné pro obě
strany. Nesmí být zanedbány, aby každý mohl být obohacen kulturou toho
druhého prostřednictvím plodné výměny a dialogu. Západ může objevit na
Východě opravné prostředky pro ty duchovní a náboženské negativní jevy,
které jsou způsobeny převládajícím materialismem. A Východ může najít na
Západě mnoho prvků, které mohou pomoci jeho osvobození od slabosti,
rozdělení, konfliktu a vědeckého, technického a kulturního úpadku. Je důležité
věnovat pozornost náboženským, kulturním a historickým rozdílům, které jsou
zásadní součástí formování charakteru, kultury a civilizace Východu. Rovněž je
důležité posílit vazbu základních lidských práv, aby se zajistil důstojný život pro
všechny muže a ženy na Východě a na Západě, aby se předešlo politice dvou
norem;
 
Základním požadavkem je uznat právo žen na vzdělání a zaměstnání a uznat
svobodu v uplatnění jejich vlastních politických práv. Kromě toho je třeba
usilovat o osvobození žen od historických a sociálních podmínek, které jsou
v protikladu se zásadami jejich víry a důstojnosti. Je také nutné chránit ženy
před sexuálním vykořisťováním a aby se s nimi zacházelo jako se zbožím nebo
objekty potěšení nebo finančního zisku. Proto musí být ukončeny všechny ty
nelidské a vulgární praktiky, které znevažují důstojnost žen. Je třeba usilovat o
úpravu těch zákonů, které ženám brání plně využívat jejich práva;
Ochrana základních práv dětí, aby mohly vyrůstat v rodinném prostředí,
přijímat výživu, vzdělání a podporu, jsou povinností rodiny a společnosti. Tyto
povinnosti musí být zaručeny a chráněny tak, aby nebyly přehlíženy nebo
odmítnuty žádnému dítěti v žádné části světa. Všechny ty praktiky, které
porušují důstojnost a práva dětí, musí být odsouzeny. Stejně důležité je být
obezřetný vůči nebezpečím, kterým jsou vystaveny, zejména v digitálním světě,
a považovat za zločin obchodování s jejich nevinností a všemi zásahy do jejich
mládí;
 
Ochrana práv starších, slabých, zdravotně postižených a utlačovaných je
náboženská a sociální povinnost, která musí být zaručena a obhajována
přísnými právními předpisy a uplatňováním příslušných mezinárodních dohod.
Za tímto účelem, ve vzájemné spolupráci, katolická církev a Al-Azhar oznamují
a slibují, že předají tento Dokument úřadům, vlivným vůdcům, náboženským
osobám po celém světě, příslušným regionálním a mezinárodním organizacím,
organizacím v rámci občanské společnosti, náboženským institucím a vedoucím
myslitelům. Dále se zavazujeme zveřejnit zásady obsažené v této Deklaraci na
všech regionálních a mezinárodních úrovních, přičemž požadujeme, aby byly
tyto zásady převedeny do politik, rozhodnutí, legislativních textů, studijních
oborů a materiálů, aby byly tyto rozesílány.
 
Al-Azhar a katolická církev požadují, aby se tento Dokument stal předmětem
výzkumu a reflexe na všech školách, univerzitách a vzdělávacích institucích, a
tak pomáhal vzdělávat nové generace, aby přinášely dobro a mír ostatním a byly
obhájci všude v právu utlačovaných a všech našich bratří a sester.
Závěrem je naší snahou:
 
Tato deklarace může být pozvánkou k smíření a bratrství mezi všemi věřícími,
a to i mezi věřícími a nevěřícími a mezi všemi lidmi dobré vůle; tato Deklarace
se může obracet na každé poctivé svědomí, které odmítá politováníhodné násilí
a slepý extremismus; apeluje na ty, kteří si ctí hodnoty tolerance a bratrství,
kteréžto jsou propagovány a povzbuzovány našimi náboženstvími; tato
Deklarace může být svědkem významu víry v Boha, která spojuje rozdělená
srdce a povznáší lidskou duši. Tato Deklarace může být znamením blízkosti
mezi Východem a Západem, mezi Severem a Jihem a mezi všemi, kdo věří, že
Bůh nás vytvořil, abychom si vzájemně porozuměli, vzájemně spolupracovali a
žili jako bratři a sestry, kteří se navzájem milují. Právě v to doufáme a usilujeme
o dosažení cíle nalézt univerzální mír, z kterého se v tomto životě můžeme
všichni těšit.
 
Abu Dhabi, 4. února 2019
Jeho Svatost Papež František
Velký Imám Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb
 
 
Snažme se tedy proti této poraženecké náladě něco dělat. Na příklad díky mediím, jako je nakladatelství Lukáš Lhoťan, časopis Slovo z Jeruzaléma, nebo náš milý server www.eurabia.cz. Děkujeme za jakoukoliv podporu.
 
K tématu doporučujeme:

Eurabia - Mýtus nebo realita budoucnosti?

Propagandistický mýtus úspěšného zapojení uprchlíku do práce a důvod, proč nechtějí na Západě stejné mzdy v celé EU

 
 

Podpořte nás v boji za svobodu a proti cenzuře, kterou se postupně snaží na internetu budovat velká media napojena na vládnoucí elity!!

Jsme vděční za příspěvky v jakékoliv výší a i jen občas. Slibujeme, že prostředky využijeme plně v boji za Vaši a naši svobodu a informace, které se EU, multikulturní a proislámské elity snaží potlačovat a tajit! 
 
Předem moc děkujeme. Společně zvítězíme a ubráníme se!
 
Číslo účtu: 2700168305 / 2010, Fio banka a.s., Variabilní symbol: 003
Ze zahraničí: IBAN: CZ2320100000002700168305, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 
 
Papež František líbá imáma Ahmeda at-Tajíba 
Papež František líbá imáma Ahmeda at-Tajíba
 

 

Klíčová slova: islám  | křesťanství
1944 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Články autora
Průzkum
Schvalujete, že sociální sítě típli Trumpa? Kancléřka Merkel i další evropští politici mají odtřihnutí Trumpa od sociálních sítí za "problematické" (!) z titulu pošlapání základního práva svobody projevu. Jak to vidíte Vy?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď