"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Židovský stát bude předsunutou baštou Evropy proti Asii, civilizace proti barbarství

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 14.8.2018 | Rubrika: Analýzy
Ilustrace

Nedávno mi zde byl uveřejněn článek Dopis z Ashkelonu. Chtěl bych na něj navázat tímto dalším dopisem. Krẚtce poté, co jsem odeslal do České republiky svůj předchozí článek, jsem zde četl v novinách, že arabská raketa spadla na mĕsto Sderot, na jeden tamní dům.Všichni členové tam bydlící rodiny, otec, matka a dvĕ dcery, 14 a 15 let staré, byli zranĕni. Novinový článek říkal i že byli odvezeni sanitkou do nemocnice Barzilai v Ashkelonu. Ta se, shodou okolností, nachází hned vedle mĕstské knihovny, jejíž počítače mi umožňují vám psát. Článek i upřesňoval, že tamní lékaři nemohli odpovĕdĕt na otázku, kdy budou zranění moci nemocnici opustit. Takže tedy leží pár metrů ode mĕ.
 
    Sderot je mĕstečko, nacházející se asi tři nebo čtyři kilometry od hranice pásma Gazy. Navštívil jsem ho už bĕhem svých předchozích pobytů zde, v Ashkelonu. Na ulicích tam jsou betonové kryty. Arabové tam už dlouho posílají rakety. Když je nĕjaká zaregistrovaná, začne houkat siréna a je třeba rychle utíkat do nejbližšího krytu a ukrýt se tam.
 
    Nyní jsem se tam zase vydal. Není to odsud daleko. Autobus, který mĕ tam vezl, jel okolo polí, spálených zápalnými létajícími draky, které posílají Arabové z Gazy. Litoval jsem, že nemám s sebou fotoaparát. Jsou to dvĕ odlišné vĕci, číst o tom v novinách a skutečnĕ vidĕt taková spálená rozsáhlá pole, úpnĕ černá. 
 
    Jsme zde na rozhraní Západu a Třetího svěa. To nutí uvažovat o vztahu těchto dvou celků. Izrael se nachází na jižním břehu Středozemního moře, ale kulturně patří k tomu severnímu. Značná část jeho obyvatel, především jeho elit, je evropského původu. Více než 40 procent Izraelců má vysokoškolské vzdělání. Pouze od roku 2000, šest Izraelců obdrželo Nobelovu cenu za vědecké objevy. Počet včdeckých pracovníků v Izraeli, který má asi šest miliónů obyvatel, byl v roce 2004  11 617. V sousedním Egyptě, který má desetkrát víc obyvatel, byl 3 782. Hrubý národní product na jednoho obyvatele je v Izraeli třináctkrát vyšší než v sousedním Egyptě.
 
    Zakladatel moderního sionismu, budapeštský rodák Theodor Herzl, kdysi napsal, že ,,židovský stát bude předsunutou baštou Evropy proti Asii, civilizace proti barbarství."
 
    Málo co by se dneska jevilo tak politicky nekorektní. Ale před sto dvaceti lety se takhle mluvilo zcela běžně. Rudyard Kipling, opěvovatel britského imperiálního úsilí, označoval povinnost šířit civilizaci z Evropy do Asie a do Afriky jako ,,white man's burden" (břemeno bílého muže). Je známý též jeho výrok ,,West is West and East is East, and they will never meet" (Západ je Západ a Východ je Východ a nikdy se nesetkají.)
 
    Já osobně nikterak neskrývám svojí nostalgii na ony,,staré zlaté časy"kolonialismu. Ale ani já nebudu ztotožňovat Asii s barbarstvím. Určitě ne Čínu, zemi staré kultury, která poté, co tamní komunistická strana zcela obnovila kapitalismus, se stala jednou z nejdůležitěších ekonomických mocností svěa. A už vůbec ne země jako Taiwan, Singapúr nebo jižní Koreu. 
 
    Ovšem muslimské země Asie a Afriky stále lze s barbarstvím ztotožňovat. Ale s barbarstvím lze ztotožňovat i Albánii, Kosovo a Bosnu, státy s muslimskou většinou, nacházející se na evropském kontinentě.
 
    Muslimský svět je barbarský především mravně. Nechci tím říci, že židovsko-křesťanský svět se vždy choval správně. Ale pokud se tak nechoval, tak byl v rozporu se svými principy. Kdežto muslimové jsou naopak v rozporu s poselstvím Koránu, pokud jednají mírumilovně.
 
    Samuel Huntington, slavný autor známé knihy The Clash of Civilisations (Střetnutí civilizací) napsal, že hranice muslimského světa jsou krvavé. Hranice Izraele a muslimského světa bezesporu krvavé jsou. Ale ne jenom ony! Jsou krvavé i hranice mírumilovného budhistického Thajska s muslimským Malajskem i další pomezí kde se muslimská rozpínavost střetává s těmi, kteří se jí nechtějí podřídit, ať už to je v Asii, v Africe, nebo i v Evropě. 
 
    V bulharské státní hymně se zpívá: ,,Šumí Marica okrvavená, pláče vduvica, luto raněná." Řeka Marica je stale západní hranicí Turecka. A kolik Bulharek se stalo vdovami, když jejich manžel byl od Turků zabit! 
 
    Chrám Vasila Blaženého na Rudém náměstí v Moskvě dal vystavět car Ivan Hrozný, poté co znovudobyl město Kazaň na Volze od Tatarů. Tehdy prohlásil, že ,, Jho islámu nad Ruskem bylo zlomeno navždy!" Doufejme, že i dnešní Rusové tuto minulost nezapomínají.
    
    Je politováníhodné, že v dnešní Evropě tolik křesťanů, nebo prostě lidí křesťanského původu,nechce tyto skutečnosti brát na vědomí. Skoro se může zdát, že současná Evropa si ze svého křesťanského dĕdictví chce uchovat jenom zásadu, že je třeba nastavit i pravou tvář, poté, co jsme byli udeřeni do levé a že máme nabídnout i košili, poté, co nám byl sebrán kabát.
 
    Ovšem, kdo zná troche historii, ví, že křesťanství vzniklo jako pacifistická opozice uvnitř ždovského národa, který se připravoval k velké národnĕ osvobozenecké válce proti pohanskému Římu. Ti Židé, kteří nebyli přesvĕdčeni, že Stvořitel jim pomůže, začali kázat: ,,Milujte své nepřátele!"
 
    Faktem ovšem je, že ti národnĕ uvĕdomnĕlí Židé byli od Římanů tvrdĕ poraženi a na dva tisíce let rozehnáni do mnoha zemí. Křesťanství se naopak nakonec stalo oficiálním náboženstvím Římské říše.
 
    Především se stalo morální bází západního svĕta. Mnoho Evropanů se dnes k tomuto dĕdictví točí zády. Ale i ti, kteří nemají víru, by nemĕli ignorovat základy své kolektivní existence.
 
    Já jsem se nyní v Jeruzalémĕ sešel s mým milým starým známým Mojmírem Kallusem. Ten dlouho řídil českou sekci hnutí ICEJ (International Christian Embassy in Jerusalem, Mezinárodní křesťanské velvyslanectví v Jeruzalémĕ). Loni se stal viceprezidentem tohoto hnutí. Přijal mĕ ve své ředitelské kanceláři v krásné budovĕ  v ulici Naší matky Rachel, kde vedení ICEJ sídlí (a kde kdysi byl i československý konzulát v Jeruzalémĕ).
 
    Mojmír mi vĕnoval i pár publikací ICEJ. V jedné jsem se dočetl, že jedinou zemí Středního východu, kde křesťanů neubývá, nýrž přibývá, je Izrael. Nemyslím, že by to byla náhoda. Ve všech ostatmích zemích Středního východu vládne islám. A o tom víme, jak zachází s jinovĕrci. Židé už skoro všichni muslimský svĕt, kde žili staletí a staletí před příchodem muslimů, opustili. ,,Po sobotĕ příjde nedĕle", říkají muslimové. Mají na mysli, že až odejdou všichni ti, kteří odpočívají v sobotu, tak pak odejdou i ti, kteří slaví nedĕli. A předem se z toho radují.
 
    Ashkelon, odkud píši, byl součástí biblické zaslíbené zemĕ. Byl ale obýván především pohanskými Filištíny. Tragicky tam zahynul hebrejský hrdina Samson, poté, co ho zradila jeho pohanská družka Dalila. Na hlavním námĕstí v Českých Budĕjovicích jsou oba zpodobnĕni krásným barokním sousoším. Pozdĕji se Ashkelon stal vĕtšinovĕ křesťanským. Ale z toho nám zde zbývají jenom archeologické památky byzantských kostelů. Muslimští Arabové dobyli oblast krátce po smrti zakladatele islámu. A jak je, bohužel, bĕžné za podobných okolností, pro mnoho lidí pravda vítĕů se stala pravdou vůbec, Pravdou s velkým P. 
 
    Dnes, nejbližší činný kostel je odtud víc než hodinu autobusem , v mĕstĕ Yaffo u Tel-Avivu. Tam je i apošolská nunciatura, diplomatické zastoupení Vatikánu v židovském státě. Slouží tam i mše svaté v polském jazyce.
    
    V jiné publikaci, kterou jsem dostal od ICEJ, připomínají, že v evangeliu svatého Lukáše 21 je psáno, že ,,Jeruzalém bude pošlapáván národy, až se čas národů naplní." Můžeme říci, že čas národů se naplnil v červnu 1967, kdy byl Jeruzalém sjednocen. Loni jsme oslavovali padesáté výročí této události ve svatovítské katedrále, za přítomnosti pražského arcibiskupa  a velvyslance Izraele v České republice. Od 14. kvĕtna 2018, kdy bylo otevřeno velvyslanectví Spojených států v Jeruzalémĕ, je toto mĕsto ještĕ ménĕ pošlapáváno národy.
 
    Připomeňme ještě jednu zvláštní shodu okolností. První světová válka vypukla, podle hebrejského kalendáře, 9. dne měsíce Av. To je den, kdy si Židé připomínají výročí zničení jak prvního, tak druhého Jeruzalamského chrámu. Letos, 9.den měsíce Av byl 21. července. Že by tedy Jeruzalém byl pošlapáván národy od 9. dne mčsíce Av roku 70 n.l. do 9. dne měsíce Av roku 1914? První světová válka skončila rozpadem čtyř říší, které byly, každá svým způsobem, dědičky římského imperia, které druhý Jeruzalemský chrám zničilo.
 
    Co se týče říše Habsburků, tak si též můžeme položit otázku, zda to byla pouhá náhoda, že zanikla poté, co v naprostém rozporu se svým historickým posláním, byli Habsburkové spojenci osmanského chalifátu, který v roce 1915 zorganizoval první genocidu 20. století, genocidu Arménů, prvního národa, který jako celek přijal křesťanství.
 
    A též si můžeme položit otázku, zda Evropská unie, se svým falešným universalismem,není jenom poslední formou římského imperia.
 
    Během první světové války, 2.listopadu 1917, též byla uveřejněna slavná Balfourova deklarace, kterou se Velká británie zavázala podpořit vznik židovské národní domoviny ve Svaté zemi. Není pravda, že britští předáci tak jednali jenom kvůli svým mocenským zájmům. Lidé jako lord Balfour, Lloyd George a další britští státníci byli formovaní Biblí. Věděli, že Bůh slíbil Abrahamovi, že požehná těm, kteří mu požehnají. Byli přesvědčeni, že návrat Židů do Zaslíbené země je skutečně v Božím úmyslu a že je důležité ho podpořit.
 
    České čtenáře též může zajímat, že boj za znovuzřízení židovské národní domoviny v Zaslíbené zemi se odehrál společně s bojem za nezávislé Československo. T.G.Masaryk byl podpořen americkými sionisty, a sám podporoval sionistické hnutí. Pak byl první hlavou státu, která židovskou národní domovinu, ještě v letech britského mandátu, navštívila.
 
    Všichni křesťané nesdílejí sympatie k sionismu, ale je jich stále více. A můžeme si položit otáku, zda to je náhoda, že toto smýšlení je silné v zemích, kde se křesťanství posiluje a je slabé v zemích, kde křesťanství upadá.
 
    Snad i čeští křesťané by měli o tomto všem uvažovat, aby se vyhnuli tomu, že jednou nebude v Praze žádný činný křesťanský kostel, tak jak je tomu dnes v Ashkelonu, městu, které kdysi bylo většinově křesťanské.
 
K článku celkově doporučujeme:
 

Podpořte nás v boji za svobodu a proti cenzuře, kterou se postupně snaží na internetu budovat velká media napojena na vládnoucí elity!!

Jsme vděční za příspěvky v jakékoliv výší a i jen občas. Slibujeme, že prostředky využijeme plně v boji za Vaši a naši svobodu a informace, které se EU, multikulturní a proislámské elity snaží potlačovat a tajit! 
 
Předem moc děkujeme. Společně zvítězíme a ubráníme se!
 
Číslo účtu: 2700168305 / 2010, Fio banka a.s., Variabilní symbol: 003
Ze zahraničí: IBAN: CZ2320100000002700168305, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Klíčová slova: multikulturalismus  | Česká republika  | islám  | imigrace  | přistěhovalectví  | džihád  | Izrael
2213 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

Eurabia.cz

Po vyhlášení Rekonkvisty Zemmourem, nezůstává pozadu ani Le PenováVyužíváte Spotify? Posíláte jim peníze? A víte, že tím podporujete války, diktatury a násilí?Česka vláda se potichu připravuje na cenzuru ve jménu boje proti desinformacímProč Západ tak touží po vyvolání dojmu o ruském útoku? Aby ospravedlnil vlastní útok na Rusko?Rozdíl mezi desinformací a realitou je pár měsíců, aneb jak nám tvrdili, že vakcinace nebude povinná

ePortal.cz

Věrně sloužil komunistům a dnes věrně slouží eurohujerům, nový ministr chce rozbíjet V4Jak Němci a Ukrajinci přinášeli civilizaci do Ruska - mučení a totální vyhlazení židů s Rusy

euPortal.cz

Český Portál i EUportal ukončují ke konci roku svou činnost a vydávání článkůRusko je dnes svobodnější než „svobodný svět“

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

ParlamentniListy.cz

Západ by nás s Ruskem klidně vyměnil, kdyby od něj něco potřeboval. Lekce reálpolitiiky od Lukáše VisingraAž pošlou policii na demonstranty... Šlachta zděšen. Očkování a kontroly
Články autora
Průzkum
Do moře se zřítil bombardér s jadernými bombami. Co je pravděpodobnější? Čí je? Otestujte si svůj dez/informační čuch, resp. předpojatost: Do moře se zřítil bombardér s jadernými bombami. Co je pravděpodobnější? Čí je?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď