"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Jak porozumět islámu? Vědecké zkoumání zdrojů islámské agresivity ....

Autor: Ali Sina | Publikováno: 21.9.2017 | Rubrika: Co píší jinde
Ilustrace

Míru nelze dosáhnout, dokud existují ideologie hlásající nenávist. Lidé nepáchají zlo z vlastní přirozenosti, ale pokud jsou k tomu vedeni. Dobří lidé dělají zlé věci, když si myslí, že se jim děje bezpráví. Toto bezpráví je však často jen domnělé. Celé masy mohou být zmanipulovány k víře, že jsou utlačovány, a to je naplňuje nenávistí a touhou po pomstě. Uchylují se ke zvěrstvům a zároveň se považují za počestné a ospravedlňují každou svou krutost. Jednou takovou ideologií je islám.
 
Od 11. září 2001 došlo po celém světě k více než osmnácti tisícům teroristických útoků, které měly za následek celkem stovky tisíc mrtvých a zraněných civilistů. Jejich pachateli nebyly žádné nestvůry, ale muslimové; věřící lidé jednající v souladu se svou vírou. Existují miliony dalších, již smýšlejí stejně jako oni a jsou připraveni je následovat. Pokud se domníváte, že islámský terorismus je nový jev, mýlíte se. Terorismu vděčí islám za svůj úspěch. V den, kdy Mohamed vkročil do Medíny, spustil tažení teroru. Jeho stoupenci jdou v jeho stopách. Muslimové jsou netolerantní, rasističtí a násilničtí surovci. Jsou vznětliví a snadno vybuchnou, když se setkají s nesouhlasem nebo se jim nedostává přednostního zacházení a úcty. Zároveň ale napadají ostatní a porušují práva stoupenců jiných náboženství.
 
Pokud chceme pochopit muslimy, musíme pochopit proroka, kterého uctívají a napodobují. Pouze tím, že porozumíme Mohamedovi, můžeme s jistotou vědět, co zapřičiňuje chování muslimů. Jak porozumět Mohamedovi a muslimům je psychologická biografie, která jde k jádru příběhů o Alláhově prorokovi a klade si za cíl odhalit záhadu muže uctívaného 1,5 miliardou lidí. 
 
Proč je důležité vědět, co byl Mohamed zač? Protože víc než miliarda lidí se snaží být a jednat jako on. Důsledkem toho je, že šílenství jednoho muže se přenáší na všechny jeho stoupence. A pokud byl Mohamed šílený, nemůžeme očekávat, že jeho napodobitelé budou příčetní. Právě tím, že porozumíme Mohamedovi, muslimy prohlédneme a budeme schopni předvídat činy a reakce těchto nepředvídatelných lidí.
 
Žijeme v nebezpečné době. Když pětina lidstva uctívá psychopata, vychvaluje sebevražedné atentáty a myslí si, že vraždění a mučednictví jsou projevem nejvyšší zbožnosti, stává se svět nebezpečným místem. Až se těmto lidem dostane do rukou atomová bomba, bude ze Země jeden velký sud s prachem. Islám je sekta. Dokud muslimové věří v Mohameda, ohrožují druhé i samy sebe. 
 
Muslimští teroristé byli to „úplně normální“ lidé. Co je přimělo dopustit se tak ohavných zločinů? Odpověď? Islám. V islámském světě se takové věci dějí denně. Muslimové ze všech koutů zeměkoule mají plné ruce práce se zabíjením ve jménu své víry. Proč? Co příčetné lidi nutí páchat takové zlo? Proč jsou muslimové jako skupina tak rozzlobení na ostatní, proč válčí se světem a proč se tak pohotově uchylují k násilí?
 
Miliony muslimů dělají výtržnosti, protestují a zabíjejí úplně nevinné lidi, kdykoli a kdekoli někdo řekne něco o Mohamedovi. Tyto činy nejsou racionální, ale jejich pachatelé jsou duševně zcela zdraví. Jak si tento paradox vysvětlit? Abychom to pochopili, musíme vědět, že od muslimů se čeká, že budou jednat a myslet jako jejich prorok.
 
Jejich postoje, názory, myšlenky a činy tedy odrážejí jeho osobnost a mysl. Jelikož Mohamed je vzorem všeho, co se v islámu považuje za počestné, očekává se od jeho stoupenců, že ho budou ve všem napodobovat. Poněvadž muslimové jako skupina žijí Mohamedův život, vzdávají se ve výsledku života svého, své lidskosti a do velké míry i své individuality. Obývají uzavřený narcistický vesmír svého proroka a následují jeho příkladu, čímž se stávají jeho součástí. Představíme-li si islám jako strom, pak jsou muslimové jeho větvemi a Mohamed kořeny. Muslimové sdílejí Prorokovu povahu, postoje i myšlení. Každý muslim je v podstatě takový malý Mohamed, jenž je pro věřící nejlepším stvořením, nejdokonalejším člověkem a vzorem hodným následování. Každý jeho čin, ať se zdá jak chce příšerný, je považován za správný. Nikdo se na nic neptá a žádný hodnotící soud se nepřipouští. O Mohamedovi se chce bavit jen málo lidí. Pokud ho někdo jen lehce zneváží, muslimové se okamžitě urazí.
 
Jakákoli poznámka, jedno jak neškodná, končí ostudou. Muslimové vám možná povolí kritizovat Prorokovy stoupence, avšak kritiku jeho samotného nepřipustí. Kritizujte Alláha a může vám to projít, ale kritizovat Mohameda je nemyslitelné. Nelze důkladně zhodnotit psychologický profil někoho, kdo je mrtvý již celá staletí. Naším úmyslem ale není prorokovi islámu předepisovat léčbu, nýbrž mu lépe porozumět. Máme k dispozici hotové bohatství informací o detailech Mohamedova života a moře jeho výroků, které byly pečlivě zaznamenány. Mnohé tyto záznamy, takzvané hadísy, jsou plné zveličování a hyperbol.
 
Dá se přirozeně očekávat, že věřící budou svého proroka vyzdvihovat, pomýleně mu přisuzovat zázraky a mluvit o něm jako o svatém. Avšak v Mohamedově biografii lze najít rovněž tisíce záznamů, které ho nelíčí jako zbožného muže, ale jako ohavného a krutého vychytralce, a dokonce sexuálního zvrhlíka. Neexistuje jediný důvod domnívat se, že by tyto příběhy mohly být podvržené. Není obvyklé, aby věřící znázorňovali svého proroka jako zloducha. Pokud tedy takové příběhy, vyprávěné důvěřivými a milujícími společníky, už jednou existují, jsou pravděpodobně autentické. Vyprávěním, jež se objevují mnohokrát a na různých místech, se říká mutawátir. Jedná se o příběhy, které byly pozdějším generacím předány velkým množstvím vypravěčů. Je prakticky nemožné, aby všichni tito lidé, kteří žili na různých místech a zastávali (mnohdy radikálně) odlišné názory, našli společnou řeč, vymysleli jednu a tu samou lež a připsali ji svému prorokovi. My se s pomocí těchto hadísů a koránu, jenž je dle každého muslima doslovným slovem Božím, pokusíme nahlédnout do Mohamedovy mysli. Zkusíme mu porozumět a přijít na to, proč jednal tak, jak jednal.
 
Uvedu tvrzení a teorie nejrůznějších psychologů a psychiatrů a srovnám Mohamedovy činy s tím, co praví experti na lidskou mysl. Zdroje, které cituji, jsou všechno odborníci na psychopatologii. Jejich názory jsou brány jako samozřejmé a sdílí je většina kapacit v oboru. Tato kniha není zamýšlena ani tak jako psychoanalýza muže, jenž žil před 1400 lety, ale spíš jako pokus odhalit jeho tajemství. Mohamed je záhadou pro mnoho lidí a obzvlášť pro jeho následovníky, kteří věří mýtům a představám a odmítají je prohlédnout.
 
Mohamedovo chování bylo bezbožné, máme však všechny důvody domnívat se, že on sám své věci věřil. Jak mohl tak pomstychtivý, krutý a zvrácený člověk mít takové charisma, že jím okouzloval nejenom své společníky, ale po celá staletí další miliardy lidí? Ve své knize The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History (Velká stovka: seznam nejvlivnějších lidí dějin) přiděluje Michael Hart Mohamedovi první místo. Za ním následují Isaac Newton, Ježíš Kristus, Buddha, Konfucius a svatý Pavel. Hartův seznam nebere v potaz, zda byl vliv těchto lidí pozitivní, či negativní. Nacházejí se na něm i tyrani jako Adolf Hitler, Mao Ce-tung a Josif Vissarionovič Stalin. Je tu i Niccolo Machiavelli. Jak je možné, že se nejvlivnější osobou dějin stal člověk zbavený vší lidskosti? Jak porozumět Mohamedovi a muslimům se snaží ukázat, že odpověď na tuto otázku toho má víc společného s lidskou psýché než se samotným Mohamedem.
 
Ve jménu žádné jiné ideologie nebylo prolito tolik krve jako ve jménu islámu. Podle některých historiků zemřelo pod jeho mečem jenom v Indii víc než 80 milionů lidí. Další miliony byly zabity v následujících stoletích během nájezdů na Persii, Egypt a jiné země. Toto krveprolití trvá dodnes. Podle některých odhadů zmasakrovali islámští mudžahedíni za posledních čtrnáct století 280 milionů lidí.
 
Pokud k tomuto číslu připočteme množství muslimů povražděných jinými muslimy, je výsledná cifra šokující. Devět z deseti konfliktů probíhajících po celém světě se týká muslimů, kteří tvoří pouhou pětinu světové populace. Statistickým průměrem to znamená, že u muslimů je obludná šestatřicetkrát vyšší pravděpodobnost, že své konflikty budou řešit násilím, než u zbytku lidstva. Jak je tohle možné? Tato kniha předkládá dvě hypotézy; jednak že Mohamed trpěl narcistickou poruchou osobnosti, a dále že byl stižen epilepsií spánkového laloku. Měl i další duševní poruchy, ale tyto dva stavy osobnosti a mozku vysvětlují jev známý jako islám dokonale. Mohamed ve svou věc věřil a svá tvrzení myslel upřímně, nedokázal však rozlišovat mezi představou a skutečností. Jeho současníci a ti, kteří ho dobře znali, mu říkali madžnún (blázen, šílenec, člověk posedlý džiny). Naneštěstí padli za oběť hrubé síle a hlas jejich rozumu byl umlčen.
 
Nové poznatky o lidském mozku jim konečně daly za pravdu. Existuje nesčetně knih otevřeně popisujících Mohamedovu násilnost a nejlepší z nich napsali jeho první učedníci. Jak porozumět Mohamedovi a muslimům se snaží vysvětlit, jakou měl Mohamed motivaci. Dost se toho namluvilo o tom, jaký byl Mohamed lupič, masový vrah, gangsterský nájezdník, pedofil, zabiják, chlípný svůdník a tak podobně. Muslimové si to vyslechnou a bez mrknutí oka věří dál. Uznávají Mohameda jako „dokonalého člověka“ (al-insán al-kámil) a „Boží milosrdenství lidstvu“ (rahmat al alamín). Neposuzují ho podle měřítek lidské morálky a svědomí, protože jsou přesvědčeni, že on sám je tím měřítkem.
 
Co je správné a co špatné, dobré a zlé, podle nich neurčuje zlaté pravidlo – tedy „co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim“, což je koncept muslimské psýché zcela neznámý –, ale to, co je halál (povoleno) a harám (zakázáno), kteréžto svévolné náboženské hodnoty nevycházejí z logiky, etiky, ani morálky. Muslimové nedokáží o islámu pochybovat. Každé zaváhání pouštějí z hlavy a věci jim nepochopitelné mají za „zkoušky“. K tomu, aby těmito zkouškami prošli a dokázali svou víru, jim stačí bez ptaní věřit každému nesmyslu a absurditě. Pro muslima je slepá víra vstupenkou do ráje, kdežto myšlení a pochybnosti jsou cestou do pekla. Argumenty předkládané v této knize jsou přesvědčivé a jen málo těch, kdo si ji přečtou, si dokáže víru v islám uchovat. Oříšek je přimět je, aby ji vůbec otevřeli.
 
Předmluva Alího Síny ke knize Jak porozumět Mohamedovi a muslimům.
 
 
Dále doporučujeme:
 
K tématu doporučujeme:

Eurabia - Mýtus nebo realita budoucnosti?

Jak muslimové skrývají svou agresivitu za obviňování druhých z perzekuce muslimů

Křesťanům došla trpělivost s terorismem a rázně ukončili islamizaci Středoafrické republiky

Abychom prý nebyli zlí na islám, tak nám neukáží dítě zavražděné muslimy v Barceloně!

Děláme to dobře. Nemáme moc muslimů a proto tu je bezpečno!

Dále doporučujeme:

Ježíš Kristus a islám

Sexuální mravy zakladatele islámu

Muslimské imigrantky demonstrují v Řecku - požadují německý blahobyt!

Alláh zuří: Na Západě roste počet muslimských odpadlíků k ateismu!

Z rakouských škol a školek přišly alarmující statistiky. Týkají se přistěhovalců a odpůrce multikulti rozpálí do běla

 
 
 
 

Klíčová slova: islamizace  | šáría  | islám  | terorismus
5858 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Měla by Británie vrátit Argentině Malvíny a Rusko Ukrajině Krym? Letos uplyne 40 od britsko-argentinské války o Malvíny (Falklandy). Měla by Británe Malvíny vrátit Argentině, tak jak požaduje vrácení Krymu Ruskem Ukrajině?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683