"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Křesťané a židé jsou na jedné lodi v obraně Jeruzaléma před islámem!

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 9.9.2016 | Rubrika: Analýzy
Ilustrace

    Křesťané nemohou být lhostejní vůči místu Jeruzalémského Chrámu. Jistě, značná část křesťanů se tradičně domnívá, že příchodem Ježíše z Nazaretu, Chrám ztratil svůj význam. To ale není postoj všech křesťanů. Jeden protestantský pastor píše: „V kontrastu s židovskou vírou, víra mnoha křesťanů byla orientovaná spíše k nebesům, nežli k zemi. Je to ale skutečně nevyhnutelný důsledek poselství Nového Zákona? V každém případě, od chvíle návratu Židů do Palestiny, biblické téma země zaujalo pozornost křesťanských teologů.“((David E. Holwerda, Jesus and Israel, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 1995, str. 87)
    
    Vazba křesťanství ke chrámové hoře je hluboká a důležitá. Ježíš sám byl po narození představen Pánu svými rodiči v Jeruzalémském Chrámě (L 2, 22-38). Ve věku dvanácti let diskutoval v Chrámu se znalci Písma. Když ho tam nakonec rodiče nalezli, řekl jim: „Proč jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce“ (L2, 49). V Mt 12,14 označuje Chrám jako „Dům Boží.“ Vykazuje respekt vůči Chrámu tím, že brání, aby přes něj byly nošeny předměty. Připomíná, že je psáno: „Můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy.“ (Mk11, 15-17; Iz 56, 7).
 
    Když se apoštolové ptali Ježíše: „Pane, už v tomto čase obnovíš království pro Izrael“ (Sk 1, 6), řekl jim, že jim „nepřísluší znát čas a lhůtu,“ neřekl jim, že se mýlí.
 
    Podle apokryfních evangelií, Ježíšova matka byla od věku dvanácti let vychovávaná v Jeruzalémském chrámě. ((5) Evangiles apocryphes. Réunis et présentés par France Quéré. Editions du Seuil, 1983, str. 74 a 98)
 
    Křesťanství uznává hodnotu starozákonních proroctví, předpovídajících znovuvybudování Chrámu. Zajisté, tato proroctví mohou být různě vykládána. Ale alegorický, spiritualizovaný výklad není vždy možný. Je těžké říkat, že kapitoly 40-47 Ezechielovy knihy, které udávají velké množství architektonických detailů a přesné rozměry nového Chrámu, jsou pouhými alegoriemi.
    A pak, jsou tu všechny texty jak Starého, tak Nového Zákona, které se týkají znovuvybudování Chrámu. Jde především o knihu Daniel, o Zjevení Janovo a o Druhý list Tesalonickým.
 
    Tyto texty předvídají sérii dramatických událostí, po kterých Mesiáš přijde (nebo se vrátí), aby kraloval tisíc let. Mohou samozřejmě být vykládané různě. Ale chiliastický (milenaristický) výklad se zdá nejlogičtější.
 
Také doporučujeme:
    Co je to přesně chiliasmus, jaký vztah má k dnešním aspiracím křesťanů a židů? Chiliasmus je inspirován biblickými proroctvími, především Janovým Zjevením. Podle něj, Kristus bude kralovat tisíc let se 144 000 svatými, vybranými z dvanácti kmenů Izraele (12 tisíc z každého kmene). Ti budou novými kněžími, jakými byli Kohenové, potomci Árona. Po skončení tohoto tisíciletí (milenia), bude vykonán Poslední soud a pak stvořena nová země a nová nebesa.
 
    Podle mnoha historiků, tento výklad byl běžný v Církvi prvních dvou století. Svatý Justin mučedník, který zemřel v Římě v r. 165, psal: „Já a křesťané zcela pravověrní, my víme, že vzkříšení těl se uskuteční ve znovuvybudovaném Jeruzalémě, vyzdobeném a rozšířeném, jak proroci Ezechiel, Izajáš a jiní tvrdí.“ ((6) Justin, Dialogues avec Tryphon, citováno v Jean Delumeau, Mille ans de bonheur, Arthème Fayard, 1995, str. 23)
 
Svatý Ireneus z Lyonu (130-200) řekl: „Poté, co Antikrist udělá z celého světa poušť, poté, co bude vládnout tři roky a šest měsíců a sídlit v Jeruzalémském Chrámě, Pán přijde z výšin nebes ve slávě svého Otce a shodí Antikrista do ohnivého jezera.“ ((7) Irénée, Contre les hérésies, citováno v Jean Delumeau, Mille ans de bonheur, Arthème Fayard, 1995, str. 24)
 
    To, že velké soužení bude trvat tři a půl roku, je odvozeno z Dan 9,27 a Z 11,2. Víme, že systematické vyvražďování Židů za druhé světové války začalo v červnu 1941 a trvalo do posledních týdnů roku 1944 – tedy skutečně tři a půl roku.
 
    Chiliastickou tradici se z Církve pokoušel odstranit až svatý Augustin. Tisícileté království, popsané v Janově Zjevení, vykládal jako „epochu církve“ a zdůrazňoval individuální eschatologii, posmrtný soud každého jednotlivce. Jeho postoj komentoval jeden švýcarský teolog následovně: „Tím, že zapudil původní víru v tisícileté království, Augustin způsobil Církvi obrovskou škodu. Autoritou svého jména potvrdil omyl, který zbavil Církev pozemského ideálu. Tím uvedl křesťanské národy do beznaděje, ze které socialismus je chce vytrhnout svým způsobem.“ ((8) Frédéric de Rougemont, Les deus cités, Paris 1874, citováno v Jean Delumeau, Mille ans de bonheur, Arthème Fayard, 1995, str. 31)
 
Také doporučujeme:
 
    Ale chiliastický ideál nebyl úplně zapomenut a znovu se silně projevil v 16. a 17. století. Sdílel ho i Jan Amos Komenský (1592-1670). Nicolas Charpy de Saint-Croix psal v 17.století, že „duchovní království Ježíše vyústí do pozemského království. Bude znovu vybudován Jeruzalémský Chrám, kde Bůh bude vzýván v duchu a v pravdě.“ (John W. Walwoord, Major Bible Prophecies, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan 1991, str. 135)
 
    V současnosti, dva křesťanští autoři napsali: „Vzhledem k tomu, že Církev chápala zničení Jeruzalémského Chrámu jako důkaz nadřazenosti křesťanství nad judaismem, mnoho křesťanů se i dnes domnívá, že znovuvybudování Chrámu by protiřečilo Božímu úmyslu nahradit Izrael Církví. Tento postoj protiřečí Písmu. Křesťané, kteří se od něho distancují, musí podpořit vše, co se jeví jako vyplnění starozákonních i novozákonních proroctví. K tomu patří i znovuvybudování Jeruzalémského Chrámu.“ (Thomas Ice, Randall Price, Ready to Rebuild, Harvest House Publishers, Eugene Oregon, 1992, str. 242)
 
    Chiliastičtí křesťané jsou přesvědčeni, že popírat nutnost znovuvybudování Chrámu se rovná popírání jakékoli další role židovského národa v Božím plánu. To je přístup, pro který vznikl název „substituční teologie.“ Víme ale, že „nic neprokazuje, že sliby učiněné Izraeli byly vykonány v Církvi, neboť tyto sliby se liší svým charakterem od zkušeností Církve.“ (John W. Walwoord,op. cit. Str. 139)
 
    Chiliastičtí křesťané odkazují na jedenáctou kapitolu Listu Římanům a věří, že zatvrzení Izraele bylo Boží vůlí, aby se spása stala dostupná pohanům. Větu „Pak bude spasen všechen Izrael“ (Ř 11, 26) chápou ve smyslu kolektivního spasení, „nejenom duchovního, ale i historického a národního, tedy návratu vyhnanců do Zaslíbené země a znovuvybudování Chrámu.“ (The New Scofield Study Bible, New York- Oxford University Press, 1967, komentář k Řím. 11,26)
 
    Chiliasmus je sdílen mnoha křesťanskými sionisty. Jde o křesťany, věřící, že návrat vyvoleného národa do Zaslíbené země je podmínkou parusie, Kristova návratu a skutečného království. Křesťanský sionismus je silný v anglosaském světě, ale i mezi novými křesťany v Asii, i jinde. Jednou z jeho hlavních organizací je ICEJ (International Christian Embassy in Jerusalem – Mezinárodní křesťanské velvyslanectví v Jeruzalémě). I v České republice existuje už řadu let jeho sekce, kterou vede pastor Mojmír Kallus. Vydává zde časopis „Slovo z Jeruzaléma“(Thomayerova 800/5, 140 59 Praha 4, tel. : 725 854 354, e-mail: icej@ecn.cz, www.icej.cz).
 
    Chiliasté se domnívají, že perspektiva obnovení obětí v Jeruzalémském Chrámě není neslučitelné s ústřední myšlenkou křesťanství, s důležitostí Ježíšovy oběti. „Nemyslíme si, že Kristova smrt by nestačila, nýbrž že obnovené oběti budou připomínkou Kristovy oběti na Golgotě, tak, jako starozákonní oběti byly jejím předobrazem.“ (J.W. Walvoord, op. cit. , str. 471)
 
    Nelze se tedy divit, že židovští a křesťanští aktivisté dnes úzce spolupracují na projektu znovuvybudování Jeruzalémského Chrámu. Hlavní organizace, aktivní v tomto smyslu, se jmenuje „Hnutí věrných chrámové hoře a zemi Izrael.“ Zformované po válce v červnu 1967, toto hnutí vede Gershom Salomon, profesor orientálních kultur na Hebrejské universitě v Jeruzalémě. Smysl hnutí vysvětluje následovně: „ Izraelský národ musí obnovit svůj život, být takovým, jakým mu Bůh uložil být: národem, jehož posláním je uskutečnit Boží zásady. A Chrám je nezbytnou podmínkou splnění tohoto poslání. (….) Chrám musí být pro celý svět centrem víry v Boha, modlitby k Bohu. Vykoupení světa je spojeno s vykoupením chrámové hory, se znovuvybudováním Chrámu." (Thomas Ice, Randall Price, op.cit., str. 99)
 
„ Lidé si mohou myslet, co chtějí, ale Bůh činí, co chce učinit. Boží vůle musí být splněna. A Boží vůlí je, aby toto místo, které si vybral za svůj domov, znovu bylo jeho domovem.“ (Tamtéž, str. 115)
 
    V „Hnutí věrných chrámové hoře“ jsou činní jak židé, tak křesťané. Gershom Salomon, praktikující žid, řekl, že konstatoval u těchto křesťanských členů tak silné přijetí Izraele a projektu znovu vystavět Chrám, že vidí velmi málo rozdílů mezi židovskými a křesťanskými členy hnutí.
    V každém případě, hnutí nachází hlavní zdroj svých příjmů v amerických evangelikálních komunitách. Už 30. září 1983 deník „The Jerusalem Post“ psal: „Existuje vzrůstající počet křesťanů, kteří pokládají vybudování třetího chrámu za úhelný kámen své víry. I když existují rozdíly mezi tím, v co věří tito křesťané a tím, v co věří židé, usilují společně, aby Chrám byl znovu vystavěn. Spolupracují s nadšením.“ (Tamtéž, str. 242)
 
    Tito křesťané se též domnívají, že žijeme v době, kdy slova Evangelia z L 21, 24 se naplňují. První světová válka vypukla devátý den měsíce Av židovského kalendáře, v den výročí zničení Jeruzalémského Chrámu Římany. Během této války, Velká Británie uveřejnila 2. listopadu 1917 slavnou Balfourovu deklaraci, zajišťující svou pomoc při vybudování Židovského národního domova v Palestině. A půl století později, Jeruzalém skutečně přestal být pošlapáván národy.

Klíčová slova: islám  | křesťanství  | Izrael
3302 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

Eurabia.cz

Po vyhlášení Rekonkvisty Zemmourem, nezůstává pozadu ani Le PenováVyužíváte Spotify? Posíláte jim peníze? A víte, že tím podporujete války, diktatury a násilí?Česka vláda se potichu připravuje na cenzuru ve jménu boje proti desinformacímProč Západ tak touží po vyvolání dojmu o ruském útoku? Aby ospravedlnil vlastní útok na Rusko?Rozdíl mezi desinformací a realitou je pár měsíců, aneb jak nám tvrdili, že vakcinace nebude povinná

ePortal.cz

Věrně sloužil komunistům a dnes věrně slouží eurohujerům, nový ministr chce rozbíjet V4Jak Němci a Ukrajinci přinášeli civilizaci do Ruska - mučení a totální vyhlazení židů s Rusy

euPortal.cz

Český Portál i EUportal ukončují ke konci roku svou činnost a vydávání článkůRusko je dnes svobodnější než „svobodný svět“

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

ParlamentniListy.cz

Pozor na bruselského úředníka. Členské státy si musí bezpečnost řešit sami. Poslanec SPD drsně také o Ukrajině a NATOGreen Deal může rozložit celou EU. Rusko svou hloupostí sbližujeme s Čínou, varuje Václav Cílek
Články autora
Průzkum
Ve Francii vyhlášena rekonkvista. Co vy na to? Pravicový prezidentský kandidát Zemmour vyhlásil ve Francii protiimigrantskou rekonkvistu. Co vy na to?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď