"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Súmrak európskej civilizácie Barbari sa zmocňujú Európy

Autor: Pavel Fendek | Publikováno: 8.7.2016 | Rubrika: Analýzy
Ilustrace

V svojej knihe Súmrak európskej civilizácie Barbari sa zmocňujú Európy analyzujem príčiny, ako sa mohla vyspelá európska kultúra a civilizácia dostať na dráhu strmo vedúcu do prepadliska dejín. Problematiku som skúmal cez prizmu marx-leninského učenia. Len tak bolo možné zistiť čo je to kultúrny marxizmus a odhaliť zámer kultúrnych marxistov vybudovať dlhým pochodom inštitúciami nový spoločensko-ekonomický a politický systém, ktorý som nazval kultúrny socializmus.

Jeho najdôležitejšou súčasťou je multikulturalizmus, ktorému výdatne sekundujú radikálny feminizmus, homosexualizmus, genderizmus atď. Európania sa v tejto variante socializmu dostali do rovnakej pozície ako Židia v národnom socializme Hitlera a buržoázia v beztriednom internacionálnom socializme Marxa a Lenina. Vo všetkých variantoch socializmu je vrcholným prejavom demokracie diktatúra a  totalitný politický režim.

Multikulturalizmus je fenomén ovplyvňujúci smerovanie európskej kultúry a civilizácie spôsobom, ktorý nemá v jej novodobých dejinách obdobu. Vzhľadom na to, že interpretácie odborníkov aj laickej verejnosti sú značne rôznorodé, považoval som za najdôležitejšie jednoznačne odpovedať na otázku, čo je to multikulturalizmus.

Podľa multikulturalistov je to politická teória, ktorá hlása, že je správne, aby ľudia žili vedľa seba na tom istom území (štáte, meste, sídlisku, v škole atď.) oddelene podľa vlastných zvyklostí a tradícií. Jednotiaca vedúca centrálna kultúra a zvyky nemajú existovať, pretože v zmysle tejto teórie sú si všetky kultúry, civilizácie, ich hodnotové systémy a príslušníci rovné, vzájomne sa obohacujú a vytvárajú rasovo-kultúrne rozmanitú, tolerantnú multikultúrnu spoločnosť. Kultúrna a rasová rozmanitosť, čiže diverzita sa stala pre multikulturalistov božstvom.

K tématu doporučujeme:

(NE)Šokující objev české neziskovky o vztahu islámu a netolerance aneb bývalý muslim Lhoťan varoval již dávno a oni to zjišťují až teď!

Britský muslim by chtěl v Česku zavést islámské právo

Bestseller: Islám vyhodí Evropu do povětří!

Projekt multikultúrna Európa je ideologický produkt hnutia nazývaného Nová ľavica z 60. rokov dvadsiateho storočia, ktorá vychádza z filozofie kultúrneho mar-xizmu neomarxistov Frankfurtskej školy. V kultúrnej vojne, ktorú Nová ľavica a jej nástupcovia vyhlásili všetkým autentickým hodnotám a výdobytkom európskej kultúry a civilizácie dominuje postmoderna, relativizmus a pluralita hodnôt. V pluralite hodnôt absentujú jednoznačné hodnotové kritériá, čo sa v praxi prejavuje dezintegráciou všetkých hodnotových štruktúr európskej kultúry a civilizácie. Multikulturalizmus takto dezintegruje a destabilizuje samotnú európsku spoločnosť a európske národy.

Multikulturalizmus spôsobil, že sa Európa už dávno ocitla za predelom, kedy exulanti a azyl mali rozmer určitej veľkorysosti, udelenia milosti a amnestie. Dnes je udeľovanie azylu pre Európu zákonnou povinnosťou, ilegálni utečenci už dávno neprichádzajú s pokornou prosbou, ale ostro a dôrazne postulovanými nárokmi. Mo-rálny pojem azylu ako milosti a dobročinnosti sa tak vyprázdnil a stal sa nárokom, akousi zákonnou pohľadávkou imigrantov voči západnému svetu. To potvrdzuje aj morálne vnímanie azylu prostými občanmi ako neblahej, neslobodnej a zneužívanej inštitúcie a de facto ideologicko-normatívneho nástroja na ich vykorisťovanie.

Napriek deklarovaným vznešeným ideálom a princípom je multikulturalizmus v skutočnosti rasistickou ideológiou, ktorá je založená na nenávisti k európskej kultúre, civilizácii a jej nositeľom európskym národom a Európanom a bielej rase. Vzhľadom na to, že multikulturalizmus nedeklaruje svoju nenávisť k Európanom a  bielej rase priamo, ako to deklaroval nacizmus k Židom a ostatným „menejcenným“ rasám, darí sa jeho protagonistom indokrinovať Európanov a  maskovať pred nimi svoje skutočné zámery. Princíp je jednoduchý. Ideológia multikulturalizmu uznáva kolektívne vinných všetkých Európanov a belochov z rasizmu bez výnimky. Pred ich rasizmom treba ochraňovať príslušníkov ostatných rás a  kultúr, ktorí naopak z prin-cípu tejto ideológie rasisti byť nemôžu. Na ich ochranu preto slúži agenda ľudských práv. Rasizmom Európanov a belochov je prakticky všetko, čo sa na ich konaní a dokonca aj na ich postojoch príslušníkom iných rás a kultúr nepáči.

Znamená to, že pokiaľ v Európe príslušníci iných rás a  kultúr nemajú rovnakú sociálno-kultúrnu stratifikáciu ako majoritná biela európska spoločnosť, problémy s ich integráciou sú prakticky neriešiteľné a prebieha opak formovania „rasovo a  kultúrne rozmanitej tolerantnej spoločnosti“, tak to z hľadiska ideológie multikultu-ralizmu nie je v dôsledku dosiahnutej úrovne ich kultúrno-spoločenskej evolúcie, charakteru hodnôt, schopnosti adaptácie a kompatibility s  kultúrou európskou. Je to spôsobené len tým, že nemajú vytvorené rovnaké sociálno-kultúrne podmienky ako majoritná biela európska spoločnosť v dôsledku ich rasovo-kultúrneho útlaku, ktorého súčasťou je diskriminácia, netolerancia a  porušovania ich ľudských práv.

Rovnosť príležitostí sa spája s rovnosťou výsledkov, ktorú možno dosiahnuť len zásadným porušením princípu rovnosti občanov pred zákonom a ľudských práv majority. Nástrojmi na dosiahnutie rasovo a sociálno-kultúrnej rovnosti sú kvóty a  pozitívna diskriminácia minorít. V skutočnosti sú to nástroje rasového a sociálno-kultúrneho útlaku majoritného obyvateľstva, Európanov a devastácie ich kultúry. Neomarxizmus umožňuje stále väčšiu koncentráciu ekonomickej aj politickej moci v EÚ do rúk globalistom - nadnárodnej korporatívnej finančnej oligarchie a ich služobníkom, neomarxistickým „elitám“ ako je „pravicová“ kresťanská demokratka Angela Merkel, či „ľavicový“ socialista Francois Holland. Ako je to vôbec možné?

Vysvetlenie čo sa to vlastne deje je triviálne. Pôvodný cieľ neomarxistov bolo vybudovať beztriednu spoločnosť, socializmus pre chudobných ako vo Východnom bloku. Rozdiel bol len v spôsobe budovania novej spoločnosti. Zatiaľ čo komunisti nastoľovali svoj režim socialistickou revolúciou, násilným prevratom, neomarxisti uprednostnili dlhý pochod inštitúciami Frankfurtskej školy. Do rozpadu ZSSR úzko spolupracovali so svojimi východnými súdruhmi. Po kolapse ZSSR neomarxisti osireli, rýchlo si však našli partnera v nadnárodnej korporatívnej finančnej oligarchii, v spolupráci s  ktorou zmenili svoj cieľ, vybudovať socializmus pre chudobných na vy-budovanie socializmu pre bohatých. Preto sa to týmito pohrobkami spolupracovníkov so sovietskou KGB a bývalými komunistami v najvyšších štruktúrach EÚ doslova hemží. Nový cieľ však vyžadoval nové metódy, ktoré rozoberiem nižšie.

Marxistická diktatúra proletariátu, väčšiny a totalitný komunistický režim v  Európe skolaboval, preto nič nebránilo tomu, aby ho mohol nahradiť jeho opak, diktatúra utláčaných menšín a totalitný politický režim globalistov. Jednoduchou fintou vmanévrovali Európanov do pozície rasistov a  utláčateľov príslušníkov neeu-rópskych rás a ostatných menšín, ktorých nenávisť k  nim je potom opodstatnená. Triedny boj menšín proti väčšine sa mohol v mene odstránenia ich útlaku začať, samozrejme pod hlavičkou agendy na ochranu menšín. Globalisti týmto spôsobom maskujú, že prebieha variant triedneho boja a revolúcia nastoľujúca postupne diktatúru menšín a totalitný politický režim v ich réžii. Touto intrigou zároveň naštartovali globalisti proces postupnej likvidácie demokracie v EÚ. Európania si ani neuvedomujú, že globalisti nastoľujú pomaly nový politický systém, v ktorom budú s nimi zaobchádzať podobne, ako komunisti s buržoáziou po VOSR. Globalisti, intrigáni ťažkého kalibru sú si vedomí toho, že udržať masy v  poslušnosti je možné len kým sú udržiavané v nevedomosti. Pokiaľ by sa masy Európanov presvedčili, že nikoho neutláčajú, naopak, oni sú utláčaní a ako s nimi globalisti plánujú naložiť, bol by to ich koniec. Samotný proletariát po roku 1989 zvrhol totalitný režim komunistov ako prežitok. Aby sa to nezopakovalo v súvislosti s Európanmi, globalisti zdokonalili postup komunistov tak, aby nebolo možné zabrániť nastoleniu ich totalitného politic-kého režimu ani jeho zvrhnutie. Komunisti otvorene deklarovali, že po víťazstve socialistickej revolúcie zlikvidujú buržoáziu ako triedu. Z histórie vieme, že napríklad v  Československu bola buržoázia „len“ zbavená majetku a rôznymi spôsobmi rýchlo „rozpustená“ v záplave proletariátu (pozri napr. film Oslava na zámku). Rovnaký osud pripravujú Európanom globalisti, ktorí na rozdiel od komunistov, uprednostnili pomalší a menej nápadný postup. Európania si tak ani neuvedomujú, že prebieha ich genocída pomalým „rozpúšťaním“ v záplave neeurópskych rás a kultúr, preto prakticky nekladú globalistom žiadny odpor. Neomarxistickou rovnosťou a ľudskými právami je tak dláždená cesta Európanov do otroctva a napokon k svojmu zániku.

Tento proces prebiehal nenápadne v západnej Európe v mene budovania multikultúrnej spoločnosti, kolaps ZSSR ho však značne urýchlil. Migračný príliv je v  podstate začiatok finále v  réžii globalistov. Rasovo-kultúrny boj a  nenávisť proti európskej civilizácii bielej rasy, jej národom, ich kultúre a autentickým európskym hodnotám sú súčasť neomarxistickej ideológie multikulturalizmu, ktorej agenda sa v EÚ stala mainstreamovou len preto, lebo to po r. 1989 bolo v záujme globalistov.

Aj tie najdokonalejšie plány môžu stroskotať, pokiaľ ich protivník prehliadne. Globalisti legalizovali rasovo-kultúrny boj a nenávisť proti Európanom. Je to zločin na Európanoch ktorý ich oprávňuje adekvátne reagovať. Európania musia otvorene deklarovať, že plán globalistov prehliadli, rozumejú mu, preto majú právo aj morálnu povinnosť viesť nekompromisným spôsobom boj na svoju obranu.

 

Pavel Fendek

Inštitút národnej politiky

Bratislava

Slovenská republika 

 

Klíčová slova: EU  | multikulturalismus  | džihád
1994 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

Eurabia.cz

Proud uprchlíku/imigrantů z Řecka přes Balkán směrem k nám zesiluje! Poděkujte Němcům a EU, kteří vyzývají k nebránění migraciNeziskovky v Německu zuří. Odmítají, aby byli uprchlíci vyšetřování kvůli věku. 40 % uprchlíků lže o tom, že jsou dětiBičování mužů a žen za nemanželský sex v Indonésií. Brzy i v Evropě? Francouzský stát podporuje islamizaci formou propagace muslimské kultury ...Orbán elegantně setřel notorického opilce a šéfa EU: Lucembursko? A co ten národ dokázal? Na co může být hrdý?

ePortal.cz

Glosy: O zahraniční politice a Andrejově beztrestnostiNaděje pro Izrael? Švédská ministryně zahraničí Margot Wallström odstupuje

euPortal.cz

Studenti na výzvu švédské fanatické aktivistky Grety Thunbergové „stávkují za klima“. Kdyby šli raději vysazovat stromky či uklízet ulice a parky! Migrační vlna nabírá na síle. Na řecké ostrovy, jejichž infrastruktura už teď praská ve švech kvůli náporu migrantů, se v blízké době chystá doplout z Turecka až několik tisíc dalších lidí

FreeGlobe.cz

Němečtí vědci tvrdí, že lidské rasy neexistují. Vede je k tomu věda nebo náboženství politické korektnosti?Černý raper integrovaný v Evropě vyzývá k zotročení a zabíjení bělochů (+ video)

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Krutá nemoc Karel Gotta. Pražská kavárna a ubožáci na FB si mohou opět do mistra kopnoutJako republika jsme Koněva prohráli

ParlamentniListy.cz

„Západ se bál našich výrobků.“ Herec, kterému budou nadávat, o 30 letech po sametu. A o jiných hercíchKde to skončí? Zákaz červeného masa pro děti. Zelení to opravdu navrhli
Články autora
Průzkum
Má mít Okamura konkurenci? Souhlasíte s názorem sociologa Petra Hampla, že by Okamurovi prospěla konkurence na politické scéně?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď