"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Co to je islamizace?

Autor: 10news.cz | Publikováno: 12.3.2015 | Rubrika: Analýzy
Ilustrace

Opozice proti islamizaci narůstá. Hnutí PEGIDA je tím nejzářnějším příkladem. Pro pochopení širších souvislostí je užitečné znát způsoby islamizace v naší společnosti, vědět jak se islamizace projevuje a jaké jsou její následky: 

 

(foto: Írán před islámskou revolucí v roce 1979 a po ní)

 

Co je islamizace?

Nicolai Sennels, psycholog

Islamizace je fenomén, existující od dob muslimského proroka, žijícího před 1400 lety. Slovo islamizace vytvořili sami muslimové. Slovo původně označuje konverzi kafírů (nevěřících) na “osvícenou“ (islámskou) společnost.

Organizace islámské spolupráce (OIC), sdružující islámské země, je hned po OSN nejpočetnější nadnárodní organizací. Islám je hlavním náboženstvím v 57 zemích světa. Islamizace je tudíž nanejvýš efektivní.

 

Tři cesty vedoucí k islamizaci

První cesta vede skrze odstraňování neislámských tradic a symbolů, které muslimy urážejí a nebo by je mohly vystavit misionářství ze strany jiných vír. Islamizaci značně zjednodušuje i oslabování pozice původního místního náboženství a kultury. Červený kříž například bojkotuje vánoční výzdobu svých budov a banky už nedávají svým dětským klientům jako dárek kasičky v podobě prasátek, protože prasata jsou podle islámu nečistá zvířata. V obou případech je cílem zachování přízně muslimů vyhýbáním se všemu, co by muslimy mohlo urazit. 

Druhou cestou islamizace je přejímání islámských pravidel a tradic neislámskou společností. Jde například o výstavbu a rekonstrukci veřejných sportovišť v souladu s požadavky muslimských obyvatel. Hovoříme zde o problematice nahoty, setkávání se obou pohlaví nebo uzavírání objektů během islámských prázdnin.

Do třetice je islamizace prováděna navyšováním poměru muslimů v populaci a následným vytlačováním původního obyvatelstva. Na místech s velkým počtem muslimů působí imámové, policii podobné muslimské hlídky či šaría soudy. Zatímco na veřejných islámských mítincích je svobodně ukazována jejich síla, policie, hasiči a další bezpečnostní složky se na takových místech setkávají s neúctou, výhrůžkami a násilím. Židé se zde bojí nosit jarmulky a ženy minisukně. 

Islamizace roste eliminací původních kultur a zaváděním islámských zvyků a kulturních praxí. Systematicky je tak vytvářena paralelní muslimská společnost.

 

Nevýhody islamizace

Nevýhod islamizace lze najít mnoho. Nejzásadnějším problémem pro nás je, že islamizace se odehrává na úkor kultury naší. Ztrácí se náš životní styl, smysl pro soužití a vlastně celá společnost, založená na toleranci, univerzálních lidských právech a svobodě slova. V porovnání s muslimskými kulturami je naše kultura svobodnější a produktivnější.

Západní kultura povzbuzuje lidi k sebevědomí, štěstí a lásce. Na rozdíl od muslimské kultury se snaží vyhnout agresi, pocitu “cti“, který je velice nestabilní, a netoleranci vůči jiným přesvědčením.

Naše kultura umožňuje fungování osvícenských principů, jako jsou svoboda slova a demokracie, a podporuje je. Dovoluje ženám a ženským kvalitám rozkvétat, z čehož těží nejen ženy, ale i muži, a potažmo celá společnost, která se tak stává rovnovážnou.

Každý krok směrem k islamizaci nás vzdaluje od naší vlastní kultury. Přibližujeme se tím kultuře muslimské. Přibližujeme se společnosti založené na právu šaría.

Islamizace probíhá na úkor původních kultur a jejich norem. Pomalu mizí základní životní hodnoty původních obyvatel. Ztrácí se hodnoty a normy, které drží společnost pohromadě. Život v komunitě je nezbytný pro kvalitní rozvoj člověka, podobně jako u zvířat ve smečce.  U lidí se stejnými základními hodnotami se automaticky objevuje vzájemná důvěra, ochota pomoci, otevřenost, pochopení a vzájemná úcta. Je tomu tak dokonce i v naší individualistické západní kultuře.

Islamizace rozmělňuje útokem na lokální kulturu identitu původní populace. Posiluje se muslimsko-islámská identita na úkor národních identit. Národní identita a smysl pro společnost jsou důležité pro morálku, ochotu platit daně, zdrželivost v podvodném získávání příspěvků sociálního zabezpečení a pro respektování národních zákonů a autorit. Když se lidé cítí být součástí společnosti, vnímají poškozování společnosti jako poškozování své vlastní osoby.

Díky islamizaci zapouštějí v naší společnosti kořeny nehumanistické tradice. Koránské předpisy a pohled muslimské kultury na ženská práva, svobodu slova a toleranci jsou přinejlepším na středověké úrovni. Islamizace v našich zemích podkopává principy demokracie a lidských práv.

Když v některých lokalitách převládá muslimské obyvatelstvo, jsou původní obyvatelé vytlačováni. Muslimská kultura je západní kultuře na hony vzdálená. Cítit se v jako doma v lokalitách s převahou muslimského obyvatelstva je pro nás velmi obtížné. K tomu všemu se navíc muslimové cítí být nadřazeni nemuslimům.

Paradoxem je, že si muslimští tradicionalisté a extrémisté udržují své konzervativní tradice v naší "tolerantní" západní kultuře jednodušeji, než v jejich vlastních zemích. Tato "tolerance" je naprosto kontraproduktivní k integraci. Naopak. Můžeme dokonce říci, že tato "tolerance" je hnojivem pro úrodnou půdu islámského extremismu.

Každý úspěšný krok na cestě k islamizaci usnadňuje další kroky islamizace. Muslimové mohou daleko lépe nárokovat cokoliv, pokud se mohou odkázat na již uznané nároky podobného charakteru.

Islamizace vytváří prostor pro politickou ideologii, jež má za cíl utlačovat a vyhladit všechny nemuslimy. Tento cíl je pro ní zároveň cestou.

 

Příklady islamizace

Následuje přehled příkladů islamizace uvedený spolu s nevýhodami, které islamizace přináší.

Islamizace měst: V silně nehostinné "nadřazené" muslimské kultuře plné islámských hodnot se původní kultura vytrácí a původní obyvatelstvo se přestává cítit "jako doma", následně se přestává cítit "být v bezpečí". Jsme původní obyvatelé a je zcela normální, když se v našich zemích cítíme "jako doma". Není moudré pasivně akceptovat protichůdný proces. Mešity proces urychlují. Jsou odrazovým můstkem radikálních kazatelů o islámských hodnotách.  

Islamizace výstavby a architektury: Výstavbu velkých mešit a minaretů povoluje jak stát, tak i místní samosprávy. Arabská architektura symbolizuje proti-západní hodnoty a architektonicky nezapadá do západních měst, natož do jejich center, historických a viditelných částí.

Islamizace potravin: Je diskutabilní, zda považovat za islamizaci též neoznačování "halal" potravin jako "halal". Konzumenti si kupují jídlo, aniž by měli možnost ověřit, zda se jedná či nejedná o "halal" potravinu. Nákupem "halal" potravin podporujeme financování terorismu (islámské "charity") a vytváření pracovních míst pro muslimy na úkor nemuslimů. Halal porážka je nákladnější. Musí u ní asistovat muslim. Muslimské organizace dostávají zaplaceno za schvalování celé procedury. V dnešní době, kdy je u potravinových výrobků uváděno složení, výrobní postup a dopad na zdraví tak, aby se konzument mohl vědomě rozhodnout, co bude jíst a co nikoliv, by nemělo být tolerováno neoznačování jídla, zda je či není "halal".

Islamizace školství: Za islamizaci dětského školství můžeme považovat státní podporu maktabů a madrasů (islámských náboženských škol, pozn. překl.). Základní školy jsou důležitým nositelem našeho kulturního odkazu a společenských hodnot. Islámské náboženské školy oproti tomu dětské mysli od našich hodnot a kultury odvracejí.
 
Islamizace škol: Muslimové jsou omlouváni z hodin tělocviku a křesťanské výchovy z náboženských důvodů. 

Islamizace soužití: Nošení burek a nikábů na veřejnosti podkopává práva žen. V demokratické společnosti bychom měli mít možnost vidět druhým do obličeje. Muži i ženy jsou si rovni. Ženy by neměli být nuceny k poslušnosti a měli by mít stejné právo jako muži, právo oblékat se podle svého vkusu.

Islamizace veřejných sportovišť: Plavecké bazény a kabinky na sportovištích bývají uzavírány, protože je muslimové nemohou užívat, nebo bývají rekonstruovány tak, aby je muslimové užívat mohli. Při tom je však věcí jedince a nikoliv náboženství, jaká míra nahoty je pro něj ještě přijatelná. Osobní preference by se neměly stát překážkou k přístupu do veřejných zařízení placených z peněz daňových poplatníků.
 
Islamizace škol, institucí, pracovišť a celoročního rytmu: V našich zemích máme dostatek prázdnin, volných dnů a svátků. Více prázdnin by pouze zhoršilo akademický vývoj dětí a vedlo by ke snížení produktivity ve firmáchLegalizace nezápadních muslimských prázdnin a vkládání těchto prázdnin do kalendářů je islamizací. Roční rytmus je úzce spjat s dějinami země a její kulturou. Jedná se o důležitý prvek národní identity. Roční rytmus je součástí naší historie a kultury, a jako takový, by měl být chráněn před islamizací.
 
Islamizace obchodů: Obchody nechtějí ztratit své muslimské zákazníky, vyhýbají se proto všemu, co by mohlo muslimy urazit. Často nevystavují křesťanské, kulturní a národní symboly. Výzdoba v obchodech je ale součástí naší západní kultury a měst a není v žádném smyslu útočná. Připomíná nám v daném období aktuální svátky, kupříkladu vánočními ornamenty, velikonočními vajíčky, karnevalovými dekoracemi, atd. Obchody, které nezapomínají na odpovědnost za budoucnost naší společnosti a kultury, si zasluhují naší přízeň.
 
Islamizace veřejných institucí a pracovišť: Zvláštní diety, pro které se člověk rozhodne pouze na základě svého náboženství, by neměly být finančně podporovány státem. Neexistuje žádný důvod pro to, aby bylo "halal" součástí menu ve veřejných institucích a na veřejných pracovištích.
 
Islamizace péče o děti: Děti z náboženských důvodů hladoví. Ramadán poškozuje schopnost školních dětí soustředit se, stejně jako jejich společenský vývoj. Hlad a kolísání krevního cukru negativně ovlivňuje emoční stabilitu a zvyšuje agresivitu. Na hladovění dětí by mělo být nahlíženo jako na zanedbávání péče o dítě a jako takové by mělo být trestáno.
 
Islamizace lidských práv: Náboženství zbavuje některé ženy (určitého etnika) v našich západních zemích základních lidských práv. Ženy z nezápadních zemí by měly pravidelně navštěvovat státní pracovníky. Pracovníci by měli provádět osvětu na téma plánování rodiny a antikoncepce a měli by se ujistit, že ženy jsou svobodné a v bezpečí. Ženy z nezápadních zemí by měly znát svá práva, jako jsou možnost rozvodu, navrácení se do vlasti nebo možnost využití ženských úkrytů (ženské úkryty jsou místa, kde mohou dočasně pobývat ženy, které utíkají před násilím a zneužíváním, pozn. překl.).

 

Islamizace veřejného sektoru: Pracovníci veřejného sektoru jsou placeni z daní a pokud mají v práci místnosti na modlení, jde o používání daní jako nástroje k dodržování nesekulárních praktik.
 
Islamizace práva: Dostatečně nepotlačujeme činnost šaría soudů a nezabraňujeme islámským mediačním setkáním. Tyto praktiky organizují zločinci, kteří útočí na základy naší společenské struktury, podkopávají právní systém a smysl pro spravedlnost jako takový. Praktiky by měly být odstraněny patřičnými nástroji. Náš právní systém ohrožují nejen šaría soudy, ale i snižování trestů u sekulárních soudů z důvodů náboženských nebo kulturních (trestný čin ze cti)
 
Islamizace výkonu spravedlnosti: Policie často nereaguje na pohrdání a  výhrůžky ze strany muslimů a na jejich násilné chování. Namísto toho zve muslimské hlídky, aby zastavili výtržnosti a bojovali s muslimskými gangy. Takový přístup ohrožuje jak smysl pro spravedlnost tak i autoritu policie.
 
Islamizace obyvatel, voličů a státu: Evropští vůdci nás dostatečně neochraňují před ilegální imigrací a tichou islamizací západních evropských společností.

 

Klíčová slova: multikulturalismus  | islamizace  | islám  | islamismus
3927 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Je znásilňovač s penisem žena? Britská policie podle nové metodiky bude vést ve statistice znásilňovače s penisem jako ženy, pokud se za ženu prohlásí. Co vy na to?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683