"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Recenze knihy: Existoval Mohamed?

Autor: 10news.cz | Publikováno: 17.2.2015 | Rubrika: Aktuality
Ilustrace

Recenze od Dallase M. Roarka překlad 1Onews.cz
 
Jak zvláštní otázka. Každý předpokládá, že Mohamed existoval. Nepotvrzuje snad islám jeho existenci? Proč by o tom vůbec někdo pochyboval? Zvláštní je, že se kolem koránu a hadísů (tradic) objevují otázky, které vedou učence a výzkumníky k závěru, že Mohamed vlastně neexistoval. Jaká je příčina těchto pochybností?
 
Nedávná kniha Roberta Spencera se nazývá „Existoval Mohamed?“ Kniha je velmi dobrou studií pracující s mnoha historickými otazníky. Pan Spencer „kanonicky“ popisuje příběh, který muslimové obvykle vyprávějí o Mohamedovi. Zabývá se při tom mezerami v možnostech ověřit pravdivost příběhu. Dochází k závěru, že existuje jen málo historických důkazů, které podporují muslimské přesvědčení o Mohamedově existenci.

Jaké existují o Mohamedovi zdroje informací?

Nejdříve musíme otevřít korán, muslimskou náboženskou knihu. V koránu je ale o Mohamedovi jen pramálo informací. Jméno Mohamed se v koránu objevuje celkem čtyřikrát. Ve třech případech to může odkazovat na titul "požehnaný" nebo "vyvolený". Jiná jména se v koránu objevují častěji. Jméno Abrahám se objevuje 79 krát, Mojžís 136 krát, Faraón 74 krát. Titul "Alláhův posel" se objevuje 300 krát. Súra 33:40 sice mluví o osobě Mohameda, ale neříká nic o Mohamedově životě. Súra 48:29 označuje Mohameda jako posla Alláha.

Spencer dochází k závěru, že "nelze shromáždit zhola nic z těchto pasáží, co by se týkalo Mohamedova života. Není možné doložit, že se koránské texty odkazují na Mohameda, nebo že by tak bylo původně zamýšleno." (strana 19)

Duhým zdrojem jsou hadísy, velmi početné a často rozporuplné tradice. Většina z nich je kvůli nedostatku informací o Mohamedovi vymyšlených. Hadísy je objevily dávno potom, co měl Mohamed v roce 632 zemřít.

Třetím zdrojem je síra, což je arabský výraz pro tradiční životopis Mohameda. "Nejranější biografie Mohameda byla napsána Ibn Ishaqem (zemřel 773) v pozdním osmém století. Tedy nejméně 126 let po smrti hlavního hrdiny. Tak vypadala doba, ve které se legendární materiál o Mohamedovi rozšiřoval. Životopis od Ibna Ishaqa dokonce ani neexistuje jako jednotné dílo. Dostává se k nám skrze několikeré rozsáhlé materiály oživené pozdějším kronikářem, Ibn Hishamem, který psal v první čtvrtce devátého století a dalšími historiky, kteří zachovali zbylé části. Další životopisné materiály o Mohamedovi jsou ještě pozdějšího data." (strana 19)

Jedním z nejranějších nemuslimských zdrojů, který by mohl zmiňovat proroka islámu, je dokument známý jako Jakubova doktrína, který byl křesťany napsán mezi roky 634 a 640. Dokument zmiňuje příchod armády saracénů vedenou prorokem. Stařec znalý textů se spisovatele dotazoval,"co mi můžeš říct o prorokovi, který se objevuje v čele saracénů?“ Spisovatel odpověděl s hlubokým zasténáním, "že je falešný, protože proroci nechodí s armádou ozbrojeni mečem."(strana 21) Tento nejmenovaný prorok zmiňovaný v Jakubově doktríně cestoval se svojí armádou. Mohamed byl ale v té době již po smrti. Dokument navíc v mluví o pomazaném, o Kristu."

... neexistuje jediná zpráva z období Jakubovi doktríny, která by potvrzovala kanonické islámské příběhy o Mohamedovi a základech islámu". (strana 22)

Sophronius, jeruzalémský patriarcha, který vedl povstání města proti nadvládě dobyvatele Umara, se zmiňuje o dobytí Jeruzaléma. Nezmiňuje se však o náboženské knize nebo Mohamedovi, pouze uvádí, že saracenové byli „bezbožní“ .

Koptský biskup, Jan z Nikiu je první, kdo v roce 690 použil pojem muslim. Napsal, “Mnoho egypťanů, kteří byli dříve falešní křesťané, dnes odmítlo svatou ortodoxní víru a život-darující baptismus a přijali náboženství muslimů, nepřátel boha a přijali odpornou doktrínu šelmy, Mohameda a hřešili společně s těmito modláři a vzali zbraně do rukou a bojovali proti křesťanům.“

Ale existují důkazy o tom, že text nebyl v této podobě napsán Janem z Nikiu. Jde pouze o etiopský překlad z arabštiny datovaný roku 1602. Arabština sama byla jen překladem řeckého originálu, nebo nějakého jiného jazyka. V roce 690 neexistovali žádné jiné záznamy pojmů muslim a islám použité Araby nebo jimi podrobenými lidmi s výjimkou nápisu na Skalním dómu, o kterém by se však dalo dlouze diskutovat...“ (strana 36)

 

Po prozkoumání nejrůznějších článků Spencer shrnuje to, co víme o Mohamedově životě a raných dnech islámu.

 • Žádný záznam se o Mohamedově smrti roku 632 neobjevuje dříve než o sto let poději.

 • Křesťanské zdroje poloviny třicátých let sedmého století mluví o arabském proroku „ozbrojeném mečem“, který je, jak se zdá, v té době ještě stále na živu.

 • Rané zdroje psané podrobenými národy nikde nezmiňují islám, Mohameda nebo korán. Dobyvatelé se podle nich nazývají išmaelité, saracéni, mudžahedíni a hagaristé ale nikdy muslimové.

 • Arabští dobyvatelé po prvních šest dekád nezmiňují ve své tvorbě a spisech ani islám. Informace o „Mohamedovi“ nejsou přesné a minimálně ve dvou případech jsou doplněny křížkem. Slovo lze použít nejen jako jméno, ale i jako zdvořilost.

 • Ani kanonické muslimské zdroje neuvádějí do padesátých let sedmého století šíření koránu dnešní formou. V opozici proti tradičním názorům stojí i skutečnost, že ani Arabové, ani křesťané nebo židé v oblasti žijící nezmiňují korán do raného osmého století.

 • Během vlády chalífa Muawiya (661-680), postavili Arabové nejméně jednu veřejnou budovu, jejíž názvu vévodil kříž.

 • Slýcháme o Mohamedovi, prorokovi islámu a o islámu samotném až v devadesátých letech sedmého století, během vlády chalífa Abda al-Malika. Tvorba a nápisy zrcadlící islámskou víru se také objevují v této době.

 • Arabština se tou dobou stává převládajícím psaným jazykem arabského impéria. Vytlačila syrštinu a řečtinu.

 • Abd al-Malik v jednom v hadísu zmiňuje, že korán sesbíral. V rozporu s islámskou tradicí však tvrdil, že sbírka je prací chalífa Uthmana a je stará 40 let.

  • Hajjah ibn Yusuf, místodržící Iráku během vlády Abn al-Malika, vydal korán a rozšířil jeho nové vydání do různých Araby kontrolovaných provincií, jak sdělují četné hadísy. Znovu jde o něco, co měl Uthman udělat o několik desetiletí dříve.

 • Některé islámské tradice dokazují, že praxe, jako je třeba recitace koránu během modliteb v mešitách, se datují od rozkazu Hajjaje ibn Yusufa. Nešlo o praxi rané islámské historie.

 • V průběhu osmého století vystřídala u moci Abbasidská dynastie Umayyadskou linii Abda al-Malika. Abbasidé obviňovali Umayyady ve velkém měřítku z bezbožnosti. V Abbasidksém období se biografické materiály o Mohamedovi začínají množit. V této době se objevuje první ucelený životopis proroka islámu. Tedy nejméně 125 let po jeho smrti, jak se uvádí v tradičních zdrojích.

 • Podle objeveného životopisu, žil Mohamed v Arábii v období, ve kterém Arábie nebyla centrem obchodu a poutních cest tak, jak uvádějí kanonické islámské zprávy o původu islámu. (strana 205-206)


 

Jak tedy pan Spencer vysvětluje úsvit islámu přes všechny tyto historické potíže? Je zapotřebí použít politickou teologii. Takovou, která dokáže reflektovat arabskou kulturu, jazyk a náboženství. Poté, co se arabští válečníci setkali s poraženými kulturami, vypozorovali politickou teologii. Ta udržovala římskou říši pohromadě. „Náboženstvím raných arabských vládců byl, jak se ukazuje, hagarismus, monoteistické náboženství vytvořené kolem Abraháma a Ishmaela.“ (strana 208) Nebylo tak anti-křesťanské jako později vytvořený islám. Používalo arabské mince s křížem. Tento náboženský model se na svém vrcholu v roce 691 začal formovat v arabský model.

S koncem sedmého a začátkem osmého století, „začínají umayyadové mluvit konkrétněji o islámu, jeho prorokovi a knize.“ (Umayyadská dynastie vládla od roku 661 do roku 750.) Nápis na Skalním dómu ohledně „chválihodného“ už nesměl více odkazovat na Ježíše, ale odkazoval na Mohameda. I když Mohamed neexistoval, jeho jméno může být politicky užitečné. Arabové potřebovali arabského proroka, který by vytvořil náboženské texty v arabštině. Hodně z koránu bylo vypůjčeno z židovských a křesťanských zdrojů. Bylo jednoduché zdroje okopírovat a změnit pro své vlastní účely.

Nedostatek historických dokumentů jde na vrub umayyadské větvi. Ta byla nahrazena abbasidy v roce 750. Na umayyady se pohlíželo jako na bezbožné a neschopné docenit historii islámu. S novými abbasidskými chalífi se objevila snaha přemostit mezeru v neznalosti minulosti a Mohameda a díky tomu vznikla masivní produkce hadísů (tradic). Mnoho hadísů viní umayyady a umayyadové vytvářejí vlastní hadísy, které obviňují abbasidy. Existuje 600 000 hadísů. A všechny jsou padělky soupeřících větví. Dokonce i šíitové mají své vlastní hadísy nárokující postavení Alího jako nástupce Mohameda.

Pan Spencer v podstatě tvrdí, že se nejdříve vytvořilo arabské impérium a až po něm teologie.

Dochází k závěru, že „pozorné zkoumání zdrojů objasní přinejmenším jedno: Detaily Mohamedova života běžně považované za dané, jsou jen výtvorem politického neklidu, dlouhý čas poté, co měl Mohamed žít, a to ať už se jedná o sjednocení Arábie za pomocí armády, vytvoření aliance, konání svateb, vytvoření práva pro komunitu a mnoho dalšího. Dokonce ani korán údajně neexistoval v době, kdy měl být předán prorokovi islámu, ale objevil se až dlouho poté.“

„Existoval Mohamed? Mohl existovat jako prorok, který učil nejasně definované monoteistické náboženství. Ale mimo tento rámec je jeho životní příběh legendou, stejně jako třeba Robin Hood nebo Macbeth. Téměř jistě neexistoval jako prorok, který získal (nebo tvrdil, že získal) dokonalou věčnou knihu od všemohoucího boha. Spousta mezer, hluchých míst a historických hledisek jednoduše nesedí a ani nemůže sedět, když se porovnají s tradičními popisy arabského proroka učícího korán, motivujícího své následovníky do takové míry, že vyrazili dobýt dobrou část světa.“ (strana 214-215)

Jak asi muslimové tuto knihu zareagují? Někteří nejspíš vyšlou kletby na adresu autora. Někteří se mohou urazit. To ale nijak nevyvrátí fakta, které kniha podává. U islámu se předpokládá, že je náboženstvím stavícím na historii. Že je náboženstvím postaveným na příčinách. Ale pokud historie tato islámská tvrzení nepotvrdí, bude pro muslimy nejvyšší čas přehodnotit legitimitu islámu. Slepé následování učení místního imáma nebude stačit v době rychlých informací a ověřování faktů.

Pan Spencer podává pádné argumenty pro tezi neexistence Mohameda. Je možné shlédnout debatu mezi panem Spencerem a Davidem Woodem, který zastává názor toho, že Mohamed existoval. Wood nedokázal vyplnit vzniklé mezery natolik, aby bez velkých pochybností potvrdil existenci Mohameda. Debata je ke shlédnutí zde.

Ti kteří budou číst Spencerovu knihu s otevřenou myslí mohou být rozhořčení nad tím, že žili celý život v omylu ohledně původu islámu. Mnozí dojdou k závěru, že je na čase prověřit gospelový příběh Ježíše, spasitele mluvícím o odpuštění a nekonečném životě v přítomnosti Jehovi, který můžeme prožít teď a tady.

Did Muhammad Exist?: An Inquiry into Islam's Obscure 

 • Hardcover: 254 pages
 • Publisher: Intercollegiate Studies Institute; 1 edition (April 23, 2012)
 • Language: English
 • ISBN-10: 161017061X
 • ISBN-13: 978-1610170611
 • Product Dimensions: 6 x 1.5 x 9 inches

Robert Spencer

 

 

Klíčová slova: náboženství  | islám
4059 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Měla by Británie vrátit Argentině Malvíny a Rusko Ukrajině Krym? Letos uplyne 40 od britsko-argentinské války o Malvíny (Falklandy). Měla by Británe Malvíny vrátit Argentině, tak jak požaduje vrácení Krymu Ruskem Ukrajině?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683