"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Mohammed řekl, ‘Kdo si za mě poradí s tím neřádem?’ Salim bin Umajr vyrazil a zabil ho.

Autor: www.pravdaoislamu.cz | Publikováno: 9.1.2015 | Rubrika: Co píší jinde
Ilustrace

“Prorok řekl, ‘Kdo si za mě poradí s tím neřádem?’ Salim bin Umajr vyrazil a zabil ho. (Ibn Ishák, Sírat Rasúl Alláh)”

prvním díle našeho seznámení s Mohamedovou společností mrtvých básníků jsme se seznámili s tím, jak byl zavražděn al-Nadr bin al-Harith, Kurajšovec z Mekky, který slovně zpochybňoval Mohamedovo proroctví a dělal si z něj legraci. Způsob, jakým se Mohamed vypořádával s těmi, kteří mu oponovali – slovně – je zajímavý především v dnešní době, kdy prožíváme pocity deja vu spojené s násilnými protesty proti Rushdieho ocenění titulem Sir, a kdy se mnoho lidí neodváží hovořit proti islámu, nebo tak činí anonymně; protože pokud se nechrání tímto způsobem, jsou nuceni žít pod policejní ochranou, nebo jsou Mohamedovými stoupenci vražděni – stejným způsobem, jakým on umlčoval své odpůrce. Vítejte u druhého dílu seriálu Mohamedova společnost mrtvých básníků.

Část druhá: Kab al-Ashraf

Mohamed začal být podle muslimské tradice vystavován v Medíně opozici židovských kmenů, které žily v okolí. Většina z nich jeho poselství a islám odmítla. Židé měli s Mohamedem uzavřeno několik smluv, to ale neznamenalo, že spolu navzájem vycházeli dobře. Jeden z Židů, Kab bin al-Ashraf, podporoval slovně Mekkany (Kurajšovce) proti Mohamedovi. Dával najevo, že věří, že Mohamed je podvodník, nikoliv prorok.

Kab byl Žid. Mohameda nenáviděl. Kab ale nikdy nepozvedl zbraň proti Mohamedovi nebo kterémukoliv z muslimů, pouze vyjadřoval svůj názor proti Mohamedovi a složil několik nechutných básní o muslimských ženách. Mohamed ho považoval za hrozbu a proto ho nechal jedné noci zavraždit.

Židé v Medíně nežili pod Mohamedovou vládou; s muslimy pouze uzavírali smlouvy. Mohamed neměl právní nárok na to Kaba zavraždit, chtěl se pouze zbavit člověka, který ho neměl rád.

Je pochopitelné, když něco takového spáchá mafiánský boss, není to ale pochopitelné u člověka, který tvrdí, že prorokem spravedlivého boha a který naznačuje, že vražda byla spáchána z boží vůle. David, král Izraele, také nechal zabít člověka – Uriaha, nikdy ale svůj čin nevydával za vůli boží, a když byl se svým hříchem konfrontován, kál se z něho. Mohamed svých zločinů nikdy nelitoval.

Vražda Kaba al-Ashrafa

Z Buchariho, sv. 5, hadís č. 369

Vyprávěl Džabir Abdulláh:

Alláhův posel řekl, “Kdo je ochoten zabít Kaba bin al-Ashrafa, který zranil Alláha a Jeho posla?” Na to povstal Maslama a řekl, “Alláhovo posle! Chtěl bys, abych ho zabil já?” Prorok řekl, “Ano”. Maslama řekl, “Pak mi dovol říkat (lživé) věci (t.j. k oklamání Kaba)”. Prorok řekl, “Můžeš je říkat”.

Maslama šel za Kabem a řekl, “Ten člověk (t.j. Mohamed) od nás požaduje zakat (daň) a vyvolává v nás neklid, a já jsem si přišel od tebe něco půjčit”. Kab na to řekl, “Při Alláhovi, on vás omrzí!” Maslama řekl, “Teď, když ho následujeme, ho nechceme opustit, dokud nezjistíme, jak to skončí”. Teď bychom si od tebe chtěli půjčit jeden nebo dva velbloudí náklady jídla”. Kab řekl, “Ano, ale dáš mi něco do zástavy”. Maslama a jeho společník řekli, “Co chceš?” Kab odpověděl, “Dáte mi do zástavy své ženy”. Oni řekl, “Jak bysme ti mohli dát svoje ženy do zástavy, když jsi jeden z nejpohlednějších Arabů?” Kab řekl, “Pak mi dejte do zástavy své syny”. Oni řekl, “Jak bysme ti mohli dít do zástavy své syny? Lidé by se jim později vysmívali, že byli dáni do zástavy za velbloudí náklad jídla. To by nám způsobilo velkou ostudu, dáme ti ale do zástavy své zbraně”.

Maslama a jeho společník Kabovi slíbili, že se za ním Maslama vrátí. Přišel za Kabem v noci společně s Kabovým nevlastním bratrem, Abu Nailou. Kab je pozval do své pevnosti a pak šel za nimi. Jeho žena se ho zeptala, “Co chceš v tuto hodinu dělat?” Kab odpověděl, “Nic, jenom přišli Maslama a můj nevlastní bratr Abu Naila”. Jeho žena řekla, “Slyším hlas, jako by z něj odkapávala krev”. Kab řekl, “Jsou to jenom můj bratr Maslama a můj nevlastní bratr Abu Naila. Štědrý muž by měl odpovědět na výzvu v noci, i kdyby měl být zabit”.

Maslama vyrazil se dvěma muži. Přišel tedy společně se dvěma muži a řekl jim, “Až Kab přijde, dotknu se jeho vlasů a čichnu si k nim, a až uvidíte, že držím jeho hlavu, udeřte ho. Nechám vás přivonět k jeho hlavě”.

Kab bin al-Ashraf přišel dolů zahalen do svých šatů a rozstřikoval kolem sebe parfém. Maslama řekl, “Nikdy jsem necítil lepší vůni než tuto”. Kab odpověděl, “Mám nejlepší arabskou ženu, která ví, jak používat ty nejlepší parfémy”. Maslama požádal Kaba, “Můžu si přivonět k tvojí hlavě?” Kab řekl, “Ano”. Maslama si k ní čichl a nechal čichnout své společníky. Pak se Kaba znovu zeptal, “Můžu si přivonět k tvojí hlavě?” Kab řekl, “Ano”. Když ho Maslama pevně chytil, řekl (svým společníkům), “Na něj!” Tak ho zabili a šli za prorokem a zpravili ho o tom”.

Všimněte si, že:

1) Mohamed chtěl tohoto muže zavraždit proto, že “zranil Alláha a jeho posla”. Jak je možné zranit Alláha?

2) Mohamed nechal udělat špinavou práci někoho jiného. Sám se na zabití muže, který zranil Alláha, nepodílel.

3) Mohamed dovolil Maslamovi lhát, aby vytáhl Kaba z jeho domu.

Nyní se podívejme na jiný zdroj, které o této události hovoří.

Z Ishákovy Síry, strana 365. V pozadí jeho vraždy stojí skutečnost, že po bitvě u Badru byl Kab bin al-Ashraf zhrozen Mohamedovým vítězstvím a smrtí jistých arabských vůdců. Začnu citací Kaba vyjadřujícího své překvapení nad vítězstvím muslimů.

“Je to pravda? Zabil Mohamed opravdu ty, o kterých tito dva muži hovoří? Jsou to arabští šlechtici a královští muži; u boha, jestli Mohamed tyto lidi zabil, bylo by lepší být mrtvý než živý”.

Když se nepřítel Alláha ujistil, že jsou tyto zprávy pravdivé, odešel z města do Mekky, aby zůstal s al-Muttalibem, který si vzal Atiku. Ta ho přijala a vlídně ho hostila. Začal znovu prorokovi spílat a recitoval verše, kterými oplakával Kurajšovce, kteří byli po zabití u Badru hozeni do jámy.

Zde Síra uvádí několik básní, které Kab a další složili. Vyprávění poté pokračuje:

Pak složil erotické verše urážlivé povahy o muslimských ženách. Prorok řekl – podle toho, co mu řekl Abdulláh Burda, “Kdo mě zbaví Ibn al-Ashrafa?” Maslama řekl, “Poradím si s ním za tebe, Alláhovo posle, zabiju ho”. Prorok řekl, “Udělej to, pokud můžeš”. Maslama se tedy vrátil a tři dny čekal bez jídla a vody kromě nezbytně nutného množství. Když o tom bylo řečeno prorokovi, ten ho zavolal a zeptal se ho, proč se vzdal jídla a pití. Odpověděl, že dostal závazek a že neví, jestli ho bude schopen vykonat. Prorok řekl, “Vše, co na tobě spočívá, je to, že bys to měl zkusit”. On řekl, “Alláhovo posle, budeme muset říkat lži”. On odpověděl, “Říkej, co chceš, protože jsi v této záležitosti svobodný”.

Poté on, Silkan [Abu Naila], Abbad, Harith a Abu Abs bin Jadr společně plánovali a pak poslali za nepřítelem Alláha Kabem Silkana, než za ním vyrazili sami. Ten s ním nějakou dobu hovořil a navzájem si recitovali básně, protože Silkan měl rád poezii. Pak řekl, “Ibn Ashrafe, přišel jsem za tebou v záležitosti, o které ti chci říct a přeji si, abys jí udržel v tajnosti”. “Dobře”, odpověděl mu. Pokračoval, “Příchod tohoto muže je pro nás velkou zkouškou. Vyprovokoval nepřátelství Arabů a oni jsou všichni proti nám spojení. Cesty jsou nesjízdné, takže jsou naše rodiny nedostatečně zásobené, a my a naše rodiny žijeme ve velké bídě”. Kab odpověděl, “U Alláha, pořád ti říkám, Ibn Salamo, že dojde na věci, před kterými jsem vás varoval”. Silkan mu řekl, “Chci, abys nám prodal potraviny a my ti slíbíme bezpečí a ty k nám budeš velkorysý”. On odpověděl, “Dáte mi jako záruku vaše syny?” On řekl, “Chceš nás urazit. Mám přátele, kteří sdílí můj názor, a chci je za tebou přivést, abys s nimi mohl uzavřít obchod a jednat s nimi velkoryse, a my ti jako záruku poskytneme dostatek zbraní”. Silkanovým záměrem bylo, aby donesené zbraně nevzbudily podezření. Kab odpověděl, “Zbraně jsou dobrá záruka”.

Potom se Silkan vrátil ke svým společníkům, řekl jim, co se stalo, a nařídil jim, aby se chopili svých zbraní. Pak vyrazili a setkali se s prorokem.

Thaur bin Zajd mi řekl, že prorok s nimi šel až ke gharqadu. Pak je opustil, když řekl, “Jděte ve jménu Alláha; Alláhu pomáhej jim”. Když to prohlásil, vrátil se zpět do svého domu. Byla to měsíčná noc a oni šli, až došli k jeho pevnosti, a Abu Naila ho zavolal. Kab se teprve nedávno oženil, takže vyskočil v prostěradle a jeho žena chytila jeho konec a řekla, “Jsi ve válce, a ti, kteří jsou ve válce, nevycházejí ven v takovou hodinu”. On odpověděl, “To je Abu Naila. Kdyby věděl, že spím, nebudil by mě”. Ona odpověděla, “U Alláha, dokážu vycítit v jeho hlase zlo”. Kab odpověděl, “I kdyby mě volal, aby mě bodl, statečný muž musí odpovědět”.

Proto šel dolů a nějakou dobu s nimi hovořil. Potom Abu Naila řekl, “Šel bys s námi k Shib al-Ajuzovi, abychom mohli hovořit celou noc?” “Jestli chcete”, odpověděl, takže společně odešli; po nějaké chvíli mu Abu Naila prohrábl vlasy. Pak si přičichl k ruce a řekl, “Nikdy jsem necítil tak jemnou voňavku jako je tato”. Šli dál a on to udělal znovu, takže Kab neměl žádné podezření. Poté to po nějaké chvíli udělal potřetí a zakřičel, “Udeřte nepřítele Alláha!” Takže na něj udeřili a jejich meče se nad ním neúčinně srazily. Maslama řekl, “Když jsem viděl, že jsou naše meče nepoužitelné, vzpomněl jsem si na dýku a vytáhl jsem jí. Nepřítel Alláha mezitím vydal takový křik, že v každé pevnosti kolem nás se začala objevovat světla. Vrazil jsem jí do spodní části jeho těla a pak jsem jí tlačil dolů, dokud jsem nedosáhl ke genitáliím, a nepřítel Alláha nepadl k zemi. Harith byl zraněn, na hlavě nebo na noze, jeden z našich mečů ho zasáhl. Odešli jsme a procházeli jsme kolem Umayyů a poté kolem Kurajzů, a poté kolem obou. Náš přítel Harith zůstal pozadu, protože byl oslaben ztrátou krve, proto jsme na něj chvíli čekali, dokud nás nedostihl. Nesli jsme ho a koncem noci jsme ho přinesli k prorokovi. Pozdravili jsme ho, zatímco se modlil, a on k nám přišel a my jsme mu řekli, že jsme zabili nepřítele Alláha. Plivl na zranění našeho přítele a všichni jsme se vrátili ke svým rodinám. Náš útok na nepřítele Alláha vrhl hrůzu do srdcí Židů, a v Medíně nebylo Žida, který by se neobával o svůj život.

Ibn Sad doplňuje k tomuto příběhu další zajímavou podrobnost. Z Ibn Sada, sv. 1, str. 37:

Pak mu uřízli hlavu a vzali jí sebou. … Hodili hlavu před něj [Mohameda]. Ten za jeho zabití chválil Alláha.

Podívejme se, k čemu zde ve skutečnosti došlo. Kab povzbuzoval Mohamedovy nepřátele a složil několik básní o muslimských ženách. Mohamedovi se to nelíbilo a nechal ho zavraždit. Když potom viděl jeho hlavu, chválil Alláha za jeho zabití!

Otázky

1) Co nám to říká o Mohamedovi, t.j. o tom, že je možné zavraždit někoho, kdo mu oponuje pouze slovy?

2) Dodržel Mohamed smlouvu, kterou podepsal s Židy?

3) Co nám to říká o hodnotě zákona? Pokud byl Kab skutečný zločinec, neměl s ním Mohamed jednat na základě místních zákonů nebo smlouvy, kterou podepsal s Židy?

4) Jaké jsou důsledky pro islámskou společnost? Mohou muslimové vraždit ty, kdo jim nebo islámu oponují? V té době nebyla Medína ještě islámská.

5) Co nám to říká skutečné povaze Mohameda?

Závěr

Vidíme zde, jak došlo k chladnokrevné vraždě. Mohamed vzal věci do vlastních rukou a zavraždil člověka, který se proti němu slovně stavěl. Šlo o brutální vraždu. Muž byl vylákán svými přáteli. Jakmile byl venku, zavraždili ho.

Když byl Mohamed postaven před výzvu, opět si s ní poradil násilím. Když žil před svým útěkem do Medíny v Mekce, byl slabý a neschopný používat sílu, aby dosáhl toho, co chtěl. Poté, co získal moc, jí používal k vlastnímu prospěchu a k naplnění svých tužeb. Stal se sám zákonem.

To nejsou činy skutečného proroka.

Klíčová slova: náboženství  | šáría  | islám
3818 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Je znásilňovač s penisem žena? Britská policie podle nové metodiky bude vést ve statistice znásilňovače s penisem jako ženy, pokud se za ženu prohlásí. Co vy na to?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683