"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Pro připomenutí co motivovalo vrahy francouzských novinářů znovu zveřejňujeme ukázku co kázal zakladatel islámu Mohamed

Autor: www.pravdaoislamu.cz | Publikováno: 8.1.2015 | Rubrika: Co píší jinde
Ilustrace

Pro připomenutí co motivovalo vrahy francouzských novinářů znovu zveřejňujeme ukázku co kázal zakladatel islámu Mohamed:

Prorok řekl v den dobytí Mekky: Jsou čtyři osoby, které nedostanou ochranu na svatém i nesvatém území. Pak je jmenoval. Byly mezi nimi dvě zpívající dívky; jedna z nich byla zabita a druhá utekla a přijala islám”. (Abu Dawud, kniha 14, číslo 2678)

2. listopadu 2004 zemřel rukou muslima, který u soudu tvrdil, že jednal výhradně ze svého náboženského přesvědčení, filmový tvůrce a sloupkař Theo van Gogh. Okolnosti jsou každému známé, proto je zde nebudu znovu opakovat. Co ale můžeme udělat je zasadit tuto událost do odpovídajícího historického a náboženského rámce. Vítejte u prvního dílu seriálu Mohamedova společnost mrtvých básníků.

Část první: Al-Nadr bin al-Harith (a Ukba)

Nemuslimský zdroj, konkrétně The Encyclopaedia of Islam, New Edition, sv. VII, 1993, str. 872, říká o Nadrovi toto:

AL-NADR B. AL-HARITH bin Alkama bin Kalada bin Abd Manaf bin Abd al-Dar bin Kusayy, bohatý Kurajšovec, který v předislámském období obchodoval s al-Hirou a Persií, odkud si údajně přinesl zpět knihy a také jednu nebo více otrockých zpěvaček.

Zastupoval Abd al-Dar ve skupině mutimunů, t.j. Mekkanů, kteří byli pověřeni zajišťováním jídla pro poutníky, a zastával ve městě poměrně vysoké postavení. Byl Mohamedovým usilovným oponentem, posmíval se mu a když Mohamed hovořil o bídném osudu předchozích národů, připomínal mu slávu perských králů. Především obviňoval Mohameda z vyprávění dávných příběhů (asatir al-awwalin) a dva verše koránu (8:31, 83:13) obsahující tento výraz jsou údajně spojeny konkrétně s ním. Korán se také o něm údajně v různých pasážích zmiňuje jako o jednom z nepřátel proroka, konkrétně 6:8-9, 45:6-8. Bojoval v řadách pohanů u Badru a byl zajat. Mohamed ho poté osobně zabil a Ali mu usekl hlavu ranou svého meče, tato zkutečnost je ale zpochybňována, protože hadís říká, že zatracení, kteří budou v den posledního soudu trpět nejkrutějšími tresty jsou ti, kdo zabili proroka nebo které zabil prorok. Nejuznávanější verzí je ta, podle které ho chladnokrevně popravil Ali bin Abi Talib poté, co ho spoutal na místě zvaném al-Safra. …

Dále se již budeme zabývat pouze muslimskými zdroji.

Nejprve je však vhodné malé vysvětlení ohledně Nadrova zajetí během bitvy u Badru. Z pohledu islámu je pochopitelně vše v pořádku: islám povoluje jak útočné války (dokonce k nim vyzývá), tak popravy válečných zajatců podle libosti. (Viz Islámské právo, kapitola o-9 ohledně džihádu a paragraf o-9.14 ohledně zacházení s válečnými zajatci.) Z pohledu kteréhokoliv humanističtějšího postoje ke světu, než je ten islámský, vypadala situace asi takto: Mohamed na tom nebyl po příchodu do Medíny materiálně nejlépe, měl ale malou armádu mužů, kteří mu přísahali věrnost v boji. Po několika menších loupeživých nájezdech na obchodní karavany Kurajšovců posíli tito jejich ozbrojené doprovody. O jednom takovém Mohamedově nájezdu se Mekkanští včas dozvěděli a poslali posily, mezi nimiž byl i Nadr, kterým se zde zabýváme. Proto nenásledoval obvyklý loupeživý nájezd, ale první Mohamedova velká bitva, kterou muslimští loupežníci přes početní převahu Mekkanů vyhráli. (Což je pochopitelně poněkud zjednodušený popis, podrobnější naleznete zde: Sírat Rasúl Alláh (Život Alláhova posla) 12. První karavana a 13. Badr.) Nadr se tak stal obětí agresivního a loupeživého nájezdu ranných muslimů. Jediný další zajatec, který byl popraven, byl Nadrův přítel, který se provinil stejným smrtelným hříchem – dělal si legraci z Mohameda. Všichni ostatní zajatci byli vyměněni za výkupné.

Dále budeme citovat z Guillaumova překladu Ibn Hishamovy verze Mohamedovy biografie od Ibn Isháka, jejíž zkrácený překlad do češtiny naleznete zde: Sírat Rasúl Alláh (Život Alláhova posla). Tento zdroj je obecně muslimy považován za autentický, neshody panují pouze kolem pasáží popisujích Mohamedovy zázraky a kolem chronologického řazení materiálu.

Síra, str. 135-136

Al-Nadr bin al-Harith bin Kalada bin Alqama bin Abdu Manaf bin Abdul-Dar bin Qusayy vstal a řekl: “Kurajšovci, vyvstala situace, se kterou si nedokážete poradit. Mohamed byl mladý muž, který byl mezi vámi nejoblíbenější, nejpravdivější v řeči a nejdůvěryhodnější, dokud se mu na hlavě neobjevily šedivé vlasy, a nepřinesl vám poselství, a vy jste si pomysleli, že je čaroděj, on ale není, protože jsme viděli takové lidi a jejich plivání; řekli jste, věštec, viděli jsme ale takové lidi a jejich chování, a slyšeli jsme jejich říkanky; a řekli jste básník, on ale není básník, protože jsme slyšeli všechny druhy poezie; řekli jste posedlý, on ale není, protože jsme viděli posedlé a on nevykazuje žádné známky jejich lapání po dechu a šeptání a blouznění. Kurajšovci, dohlížejte na své záležitosti, protože, u Boha, dopadla na vás nyní závažná věc”. Al-Nadr bin al-Harith byl jedním z kurajšovských satanů; urážel proroka a projevoval mu nepřátelství. Byl v al-Hira a naučil se tam příběhy o perských králích, příběhy o Rustumovi a Isbandijarovi. Když prorok uspořádal setkání, na kterém lidem připomínal Alláha a varoval je před tím, co potkalo předchozí generace jako následek boží pomsty, al-Nadr povstal, když se prorok posadil, a řekl, “Můžu vám vyprávět lepší příběh než on, pojďte ke mě”. Pak jim začal vyprávět o perských králích, Rustumovi a Isbandijarovi, a pak řekl, “V jakém ohledu je Mohamed lepší vypravěč než já?”

Výroky jako “al-Nadr byl jedním z kurajšovských satanů” naznačují, že Ibn Hisham se nechoval jako zcela objektivní historik a nepopisoval události s odstupem a nestranně. Mějme to na paměti a pokračujme dále:

Síra, str. 136-137

Ibn Abbas podle mých informací říkával, že v souvislosti s ním (t.j. Nadrem) bylo zjeveno osm veršů koránu, ‘když jsou jim přednášena Naše znamení – říkají: „To jsou povídačky starých!“’; a všechny ty pasáže v koránu, ve kterých jsou zmiňovány “povídačky starých”.

Když jim to al-Nadr řekl, poslali jeho a Ukbu bin Abu Muajta za židovskými rabíny v Medíně a řekli jim, “Zeptejte se jich na Mohameda; popište jim ho a řekněte jim, co říká, protože jsou to první lidí s Písmem a mají znalosti o prorocích, které my nemáme”. Splnili svůj úkol a řekli rabínům, “Vy jste lidé Tóry a my jsme za vámi přišli, abyste nám řekli, jak si poradit s tímto naším soukmenovcem”. Rabíni řekli, “Zeptejte se ho na tři věci, které vám řekneme; pokud vám dá správné odpovědi, pak je skutečným prorokem, pokud ale ne, pak je ten muž lump, a podle toho si na něj učiňte názor. Zeptejte se ho, co se stalo mladým mužům, kteří zmizeli v dávných časech, protože je to podivuhodný příběh. Zeptejte se ho na mocného poutníka, který dosáhl hranic Východu i Západu. Zeptejte se ho, co je to duch. Pokud vám dá odpovědi, pak ho následujte, protože je prorok. Pokud vám je nedokáže dát, pak je podvodník a zacházejte s ním podle vaší vůle”. Oba muži se vrátili do Mekky ke Kurajšovcům a řekli jim, že mají rozhodný způsob, jak s Mohamedem naložit, a řekli jim o třech otázkách.

Přišli za prorokem a vyzvali ho, aby jim tyto otázky zodpověděl. Řekl jim, “Dám vám odpověď zítra”, neřekl ale, “pokud Alláh dá”. Tak se rozešli; a prorok, jak se říká, čekal patnáct dní, aniž by mu Alláh poskytl v této věci zjevení, ani k němu nepřišel Gabriel, takže lidé v Mekce začali šířit zlé zprávy, které říkaly, “Mohamed nám slíbil odpověď za jeden den, ale dnes je to patnáct dní a my jsme stále bez odpovědi”. Tato prodleva způsobila prorokovi velké trápení, až přišel Gabriel a přinesl mu súru Jeskyně (t.j. č. 18), ve které ho kárá za jeho smutek a říká mu odpověď na jejich otázky, o mladících, o mocném cestovateli a o duchu.

Ukba nemá v Mohamedově společnosti mrtvých básníků tak prominentní postavení jako al-Nadr, oba ale tvořili tým s misí prokázat falešnost Mohamedova nároku na proroctví tím, že mu pokládali těžké otázky. Jeli do Medíny, aby od učených židovských rabínů získali otázky, které měly Mohameda prověřit.

Jedním z výsledků jejich výletu a jejich otázek bylo, že Mohamed byl před mnoha lidmi zesměšněn, protože na nebyl schopen na otázky odpovědět, jak slíbil. Mohamed na Nadra a Ukbu jistě nechoval milé vzpomínky.

Síra zaznamenává, že nešlo o ojedinělou příhodu, ale že v období Mohamedova kázání v Mekce se často střetával s výmluvnou opozicí al-Nadra, který označoval Mohamedovo poselství za vymyšlené a Mohameda za neschopného přijít s bohem inspirovaným slovem.

Síra, str. 162-163, prohlašuje:

Kdykoliv se Mohamed posadil se shromážděním lidí a pozval je k Alláhovi a recitoval jim korán a varoval Kurajšovce před tím, co se stalo předchozím národům, Al-Nadr bin al-Harith bin Alqama bin Kalada bin Abdu Manaf ho následoval a povstal a mluvil k nim o Rustumovi Hrdinovi a Isfandijarovi a o perských králích, a říkal, “U boha, Mohamed nedokáže vyprávět lepší příběh než já a jeho řeči jsou jen povídačky starých, které zkopíroval [korán 25:6], stejně jako já”. Alláh tedy ohledně něj zjevil, “A hovoří dále: „To jsou povídačky starých, které si zapsal a jež ráno i večer jsou diktovány jemu!“ Odpověz: „Seslal je ten, jenž tajemství zná nebes i země. A On věru odpouštějící je i slitovný.“ [korán 25:5-6]

A pak bylo ohledně něj zjeveno, ‘když jsou jim přednášena Naše znamení – říkají: „To jsou povídačky starých!“’ [korán 83:13]

A znovu, “Běda každému pomluvači hříšnému, jenž naslouchá znamením Božím, když jsou mu sdělována, však potom v pýše své setrvává, jako by je ani neslyšel! O trestu bolestném zvěst oznam jemu!” [korán 45:7-8]

Al-Nadr byl velkou překážkou v Mohamedově misi v Mekce, přinejmenším to lze vyčíst z muslimských zdrojů.

Po vítězství muslimů v birvě u Badru píše Ibn Hisham o tom, co se odehrálo, když se muslimové vraceli zpět do Medíny.

Síra, str. 308-312:

Prorok pak pokračoval vpřed, dokud neprojel průsmykem al-Safra, kde zastavil u stromu na písečném pahorku mezi průsmykem a al-Nazijou zvanou Sajar, a rozdělil tam válečnou kořist, kterou Alláh muslimům zaručil. …

Když byl prorok v al-Safra, al-Nadr byl zabit Alim, jak mi řekl vzdělaný Mekkan. Když byl v Irkul-Zabje, byl zabit Ukba. Byl chycen Abdulláhem bin Salimou z kmene Banu al-Ajlan.

Když prorok nařídil jeho zabití, Ukba řekl, “Kdo se ale postará o mé děti?” “Peklo”, řekl, a Asim bin Thabit bin Abdul-Aklah a-Ansari ho zabil, podle toho, co mi řekl Abu Ubajda bin Mohamed bin Ammar bin Jásir. [str. 308]

Prorok dorazil do Medíny den před vězni. …[str. 309]

Musab bin Umajr … řekl: “Svažte ho pevně, protože jeho matka je bohatá žena; možná vám ho vyplatí”. … [str. 309]

Pak Kurajšovci poslali výpalné za vězně … [str. 312]

Na straně 360 Síry zjistíme, že Kutajla al-Harith, al-Nadrova sestra, s pláčem pronesla:

Poutníče, který dojedeš k Uthajlu
Za příchodu páté noci, pokud budeš šťastliv.
Pozdrav ode mně mrtvého muže.
Rychlí velbloudi vždy nosí moje zprávy tobě.
(Vyprávěj) o hojně tekoucích slzách a vzlykání.
Může mě al-Nadr slyšet, když ho zavolám,
Může mrtvý muž slyšet, který nemůže hovořit?
Mohamede, nejlepší dítě vznešené matky,
Jehož otec byl vznešený,
Neublížil by ti, kdybys ho ušetřil.
(Bojovník často ušetří, i když je pln zuřivosti a hněvu.)
Nebo jsi mohl přijmout výkupné,
Největší cenu, která mohla být zaplacena.
Al-Nadr byl nejbližší příbuzný, kterého jsi zajal,
S nejlepším právem na propuštění.
Meče synů jeho otců dopadly na něj.
Dobrý bože, jaká pouta příbuzenství byla zničena!
Vyčerpán k smrti byl doveden k chladnokrevné smrti,
Zajatec v poutech, kráčející jako spoutané zvíře.

Podle Ibn Hishama byli zajatci z bitvy u Badru drženi kvůli výkupnému a takřka všichni byli nakonec vyměněni za peníze. Stránky 309-314 Síry přinášejí detaily o některých z těchto výměn.

Mohamed nicméně vybral dva lidi, kteří měli být zabiti. Al-Nadr bin Al-Harith a Ukba bin Abi Muajt.

Viděli jsme, že al-Nadr se silně a vytrvale stavěl proti Mohamedovým kázáním. Nikoliv fyzickou silou, ale argumenty a výmluvnými příběhy, které stavěl proti jeho súrám. Mohamedovo poselství bylo al-Nadrem zpochybněno a jeho činy vedly k Mohamedovu zesměšnění.

Mohamed jednal zpočátku správně. Dokázal vidět a učit, že pravda stojí jasně proti omylu. Pouze varoval a někteří jeho poselství přijali, zatímco jiní ho odmítli. Bylo Alláhovou zodpovědností trestat, nikoliv Mohamedovou. Později nicméně získal Mohamed sílu mečů a již nebyl nadále ochoten čekat, až bůh bezvěrce potrestá, namísto toho začal popravovat své osobní nepřátele, kteří ho zesměšňovali a stavěli se proti němu. Mohamed se postavil proti svým vlastním principům, které kázal, a použil nově získanou moc k osobní pomstě.

Je toto chování, které bysme očekávali od božího proroka?

Věřil Mohamed tomu, co on sám kázal?

Nebudiž žádného donucování v náboženství! A již bylo jasně rozlišeno správné vedení od bloudění! Ten, kdo nevěří v Tághúta a věří v Boha, ten uchopil se rukojeti spolehlivé, jež nikdy se neutrhne. A Bůh je slyšící, vševědoucí.

Věřil Mohamed v korán? Pokud díky jeho poselství stojí pravda jasně proti omylu, proč potřeboval Mohamed napomáhat této jasnosti svého poselství zabíjením těch, kteří proti ní mluvili?

Není prorok vázán poselstvím, které přináší? Jak mohl Mohamed kázat, že nebudiž žádného donucování v náboženství, a pak zabít ty, kteří ho neposlouchali a nevěřili v něj a namísto toho mu silně odporovali výmluvnými slovy?

Nezahrnuje svoboda náboženství také svobodu přicházet s důvody odmítnutí víry a jejich přednesení účinnými slovy, stejně jako to činil Mohamed, aby o svém poselství přesvědčil druhé?

Je prorokovi povoleno zneužívat své mocenské postavení, aby vedl pomstu proti svému osobnímu protivníkovi, v rozporu s vlastními slovy, které káže jako slovo boží?

Je takový člověk skutečný prorok?

Theo van Gogh byl zavražděn muslimem, který touto vraždou bránil své náboženství. Stejným způsobem, jakým to o 14 století dříve dělal jeho prorok Mohamed.

Klíčová slova: multikulturalismus  | islamizace  | šáría  | islám  | džihád
4437 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Kdo bude příp. vinen za rozpoutání války kolem Ukrajiny? Rusko požaduje zastavení rozšiřování NATO. Británie a USA stupňují své výhrůžky a v rámci NATO vysílá zbraně a kontingenty k ruským hranicím. Ukrajina se dovolává pomoci proti "arcinepříteli" Rusku. EU je ve vleku USA a Brtánie. Kdo bude příp. vinen za rozpoutání války kolem Ukrajiny (jak se to teď najednou překrucuje u 2. sv.války)?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683