"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Tají české úřady projevy islámského extremismu mezi českými muslimy?

Autor: Lukáš Lhoťan | Publikováno: 29.11.2014 | Rubrika: Aktuality
Ilustrace

Podle EUROPOLU byly v České republice zatčeny osoby kvůli náboženskému extremismu. Politicky korektně se takto mluví v Bruselu o muslimech. Proč EUROPOL poskytuje informace, které česká kontrarozvědka nezveřejnila? A co nám české úřady o muslimech v České republice tají?

Výroční zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) zde:

http://bis.cz/vyrocni-zpravy.html

Zpráva EUROPOLU zde:

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/europol_te-sat2013_lr_0.pdf

Srovnání zprávy české BIS se zprávou EUROPOLU

Tyto zprávy jsou vydávány vždy rok dozadu - takže když v tabulce je třeba rok 2010, je to vlastně za rok 2009. 

 

  BIS zpráva EUROPOL zpráva
2014
BIS se zabývala vývojovými trendy náboženské radikalizace ve vztahu k našemu území. Také v roce 2013 BIS zaznamenala napodobování některých tendencí známých z muslimských komunit v západní Evropě, například dalšího postupného prosazování islámského práva v ČR. Společenské podmínky v naší zemi nebyly v roce 2013 pro aplikaci dílčích částí islámského práva v prostředí české muslimské komunity vhodné. Proto se někteří čeští muslimové a jejich sympatizanti snažili zlepšit obraz islámu a islámských hodnot v očích české veřejnosti.
 
Nejen na výše uvedené úsilí, ale i na některé projevy islámu reagovala islamoskeptická část české veřejnosti kriticky. Cílem kritiky bylo vše, co je obecně považováno za projevy islamismu v českém prostředí, včetně medializovaného nošení muslimských šátků ve školských zařízeních, internetové výzvy k zapojení do bojů v Sýrii, výroků významných představitelů českých muslimů či výstavby nových modliteben. BIS v průběhu roku 2013 zaregistrovala široké spektrum projevů islamoskepticismu, od umírněné kritiky až po radikálnější slovní útoky. Reakce na projevy muslimů v ČR byly hojně publikované zejména na internetu. Některé formy slovních útoků však mohou radikalizovat i doposud umírněné muslimy. V roce 2013 však BIS v prostředí českých muslimů nezaznamenala případ radikalizace ve spojitosti s působením islamoskeptic­ké scény.

zmínka o skupině Sharia4Czech - že ji tu na území máme (s. 21); také zmínka o únosu Hanky a Tončy. V roce 2013 se všechna soudní rozhodnutí na území ČR týkala nábožensky motivovaného terorismu (s. 17), všechny tyto osoby byly odsouzeny. Tabulka na s. 47 mluví o 1 případu zatčení osoby v souvislosti s náboženským terorismem na našem uzemí. V tabulce na s. 48 naopak není zmiňován žádný případ odsouzení za rok 2011, 1 případ odsouzení za rok 2012 a 8 případů za rok 2013 (všechna odsouzení se týkají náboženský motivovaného terorismu)

2013

Současným celosvětovým trendem v muslimských diasporách je větší důraz na dodržování islámského práva (arab. šarí´a). V zahraničí je tento jev považován za jednu z forem prosazování myšlenek islamismu. Konkrétně jde o úsilí zavádět prvky islámského práva paralelně s platným právním systémem většinové společnosti. Podobné snahy zaznamenala také BIS v muslimském prostředí na území ČR. Nejvýraznější aktivitou v tomto ohledu je vytvoření facebookové diskusní skupiny pod názvem Sharia4Czech. BIS se bude tomuto fenoménu průběžně věnovat, a to v širších souvislostech v návaznosti na další vývoj v zahraničí, kde jsou podobné skupiny mnohem aktivnější.


Dále je nutné konstatovat, že kvůli džihádistické propagandě via internet nelze vyloučit výskyt autoradikalizace jedinců náchylných k nekritickému přejímání propagandistických sdělení. Tyto osoby, tzv. osamělí vlci, jsou současným fenoménem, na jehož ideologickou podporu se nyní soustřeďují šiřitelé nenávistné propagandy. Zatím je tento trend na vzestupu.


Zásadní společenské změny v mnoha arabských zemích, známé pod souhrnným názvem Arabské jaro, se výrazně podílely na přehodnocení bezpečnostních rizik pramenících z regionu Blízkého východu. Přestože původním impulsem byla nespokojenost občanů těchto zemí se zhoršující se ekonomickou situací, politicky této příležitosti využila islamistická a teroristická hnutí, jež získala dlouhodobým pronásledováním ze strany převážně nacionalistických diktatur jistý společenský kredit.


Populistická rétorika zajistila islamistickým hnutím výrazné politické úspěchy v prvních svobodných parlamentních volbách. Další vývoj v roce 2012 potvrdil, že prosazování islamismu doma i v zahraničí je jejich hlavním cílem. Z toho vyplývá přetrvávající bezpečnostní riziko šíření islamistické ideologie formou propagačních materiálů, působení radikálních duchovních a financování těchto aktivit také v evropském prostoru.


V případě teroristických organizací došlo vlivem neklidu způsobeného Arabským jarem k jejich posílení a zviditelnění. Snahy o demokratické uspořádání v dotčených arabských zemích využily teroristické sítě a organizace ke zvýšení svých aktivit. Vytvoření mnoha bojových zón, zejména v Libyi, Sýrii, Jemenu a v oblasti Sahelu, vedlo k obnově džihádistických struktur a k jejich personálnímu posílení ze zahraničí, v několika případech i z řad občanů zemí EU. Události Arabského jara měly také velký vliv na izraelsko – palestinský konflikt. Nestabilita na Blízkém východě a změna postoje některých vlivných islámských zemí vedly k politickému posílení a uznání hnutí Hamás. Tento vývoj vyvrcholil tzv. Osmidenní válkou v pásmu Gazy.


Významnou událostí roku 2012 byl teroristický útok v Burgasu na autobus s izraelskými turisty, který byl proveden mimořádně profesionálním způsobem. Jeho modus operandi poukazuje na postupy zpravodajských služeb totalitních zemí, které jsou založeny na využívání teroristických organizací. BIS se v rámci svého zapojení do mezinárodní spolupráce v boji proti terorismu podílela na objasnění některých okolností tohoto útoku. Hlavním analytickým závěrem je skutečnost, že podobnému typu teroristického útoku může být vystavena jakákoliv členská země EU, včetně ČR.


Události v Gaze a následné hlasování v OSN o statutu Palestiny se staly indikátorem dalšího směřování vývoje na Blízkém východě. Geopolitický význam Blízkého východu se zvýšil a uvedené události potvrdily, že bezpečnostní situace v této oblasti světa může mít vliv také na EU. Konzistentní postoj ČR ve vztahu k tomuto regionu, ve kterém se střetávají strategické zájmy některých světových i lokálních velmocí, nezměnil míru bezpečnostního ohrožení z hlediska terorismu. Této trvalé hrozbě je ČR přinejmenším vystavena vyjádřením svého postoje členstvím v EU, NATO, v jehož rámci se podílí na vojenské i civilní stabilizaci Afghánistánu, a tradičním spojenectvím s USA a Státem Izrael.

v roce 2012 bylo z území ČR poprvé hlášeno soudní rozhodnutí spojené s nábožensky motivovaným terorismem (s. 14 a s. 44). Na tuto osobu byl vydán i konečný rozsudek

2012

V roce 2011 nebyla ČR přímo ohrožena teroristickým útokem a ani jinými teroristickými aktivitami, přesto BIS zaznamenala negativní vlivy a jednání vedoucí k možné podpoře šíření radikálních názorů. Jednalo se především o šíření některých kontroverzních názorů, prezentovaných v muslimské komunitě a reakci na ně, o vývoj v džihádistické propagandě na internetu a o ohlasy na významné události tzv. Arabského jara, zabití předáků al-Qá´idy (AQ), teroristické útoky Anderse Breivika a napjatou situaci na Středním východě. BIS však v roce 2011 nezaznamenala případ radikálního výkladu islámu v hlavním názorovém proudu českých muslimů. V muslimské komunitě se v minulosti vyskytly ojedinělé názory s radikálnějšími prvky, komunita si však jako celek i nadále uchovala umírněný náboženský charakter, zvláště v porovnání se stavem v některých státech západní Evropy.


Významným bezpečnostním rizikem je však šíření džihádistické propagandy na internetu, jejíž autoři se hlásí k AQ. Kromě využívání moderních informačních technologií se tito autoři pokusili o přesnější zacílení psychologické manipulace. Jejich cílovou skupinou se stali velmi mladí muslimové žijící na Západě. Není doposud možné přesně zhodnotit úspěšnost tohoto druhu propagandy, ale vzhledem k nárůstu osamocených extremistů, kterým byl internet hlavním radikalizačním podnětem, lze očekávat další zvýšený výskyt takto ovlivněných osob.


Nejvýznamnější událostí ovlivňující mimo jiné islamistická hnutí, teroristické organizace a míru jejich vlivu bylo v roce 2011 tzv. Arabské jaro. Pád bývalých režimů v některých zemích arabského světa a nově vzniklá nestabilita vytvořily prostor pro možné posilování pozic islamistických a teroristických uskupení.


Události v jednotlivých arabských státech měly přímý vliv na názory a postoje většiny muslimů žijících v Evropě. Původní optimistické očekávání liberálně smýšlejících Arabů se však postupně proměňovalo v deziluze a obavy z posilování fundamentalis­tických a salafistických hnutí v zemích jejich původu. Dopad ideologického působení těchto hnutí se zvýšil také mezi evropskými muslimy. Tyto změny neskončily, proto stále pokračuje vyhodnocování možných důsledků posilování vlivu islamistických uskupení na bezpečnostní situaci v Evropě.


Jednoznačnější charakter měly reakce na usmrcení dvou významných představitelů džihádistické organizace AQ. Zabití symbolu AQ Usámy bin Ládina bylo doprovázeno protiamerickými náladami nejen v islámských zemích, ale také mezi některými muslimy v ČR. Ohlášený akt msty nebyl, až na určité lokální výjimky, a to převážně na území Pákistánu, zatím vykonán.


Ohlasy na smrt duchovního vůdce al-Qá´idy na Arabském poloostrově (AQAP) Anwára al-Awlakího nebyly ve srovnání s reakcí na smrt Usámy bin Ládina tolik intenzivní. Al-Awlakí byl však klíčovým ideologem džihádu, který aktivně podporoval šíření myšlenek AQ. V rámci této činnosti se podílel na vzniku anglicky psaného webového časopisu Inspire pro mladé muslimy v Americe a v Evropě.


V roce 2011 se BIS podílela na mezinárodní spolupráci při vyšetřování teroristického útoku Anderse Breivika v Norsku. Breivik je příkladem osamělého teroristy, jenž se částečně inspiroval modem operandi některých teroristických organizací. Breivik se radikalizoval a využil známých postupů teroristických skupin pro naplánování zabíjení ve jménu extremistické ideologie. Breivik, který před spácháním svého činu nebyl znám žádné z bezpečnostních složek doma ani v zahraničí, se neúspěšně snažil získat další prostředky pro své záměry také mimo území Norska. Pravděpodobnost, že se někdo rozhodne napodobit Breivika, je nezanedbatelná.


Prvotní protiislámské reakce na teroristické útoky v Norsku, které byly zpočátku mylně považovány za dílo islamistických extremistů, utvrdily evropské muslimy v přesvědčení, že nejsou v Evropě vítaným prvkem. Tento fakt a Breivikova motivace – fanatická nenávist k přistěhovalcům zejména z islámského světa – zvýšily v obecné rovině radikalizační potenciál evropských muslimů.


Skutečností, která může být potenciálně nebezpečná i pro ČR, je napětí na Středním východě, související se sporem mezinárodního společenství s Íránem kvůli jeho spornému jadernému programu, které se během roku 2011 několikrát vystupňovalo. V případě eskalace konfliktu mezi zúčastněnými stranami by nebylo možné vyloučit možnou asymetrickou reakci Íránu v podobě cílených teroristických ú­toků.

z území ČR bylo hlášeno jedno či více zatčení osob napojených nebo inspirovaných Al-Kaidou (s. 16). V tabulce na s. 37 se tvrdí, že za rok 2011 na ČR připadá 8 případů zatčení v souvislosti s "nábožensky inspirovaným terorismem" - oproti minulým tabulkám úplně zmizela kolonka "islamistického terorismu" a byla nahrazena tímto.

2007

V souvislosti s vyhodnocováním hrozeb plynoucích z mezinárodního terorismu věnovala BIS mimo jiné pozornost i projevům komunity osob pocházejících zejména ze zemí Blízkého a Středního východu, severní Afriky nebo dalších muslimských zemí. Tuto komunitu tvoří přibližně 8 000 osob.

Během roku 2006 nezaznamenala BIS v české muslimské komunitě žádné výrazné projevy radikalizace či výzvy k násilí. Muslimská komunita se snaží žít v souladu s českou nemuslimskou společností a má zájem o dialog. Její představitelé se snažili seznámit většinovou společnost s islámem a jeho hodnotovým systémem s důrazem na nenásilný charakter tohoto náboženství.

Z hlediska islámského radikalismu a terorismu mohou představovat hrozbu spíše ty osoby, které přicestují do ČR ze zahraničí s cílem podpory, organizace nebo realizace teroristického či­nu.

Česká média několikrát otevřela veřejnou diskusi na téma islámu. Některé příspěvky do této diskuse automaticky propojovaly terorismus a muslimy. Představitelé komunity však hodnotí takové informace jako zkreslené a namířené proti islámu. Příkladem jejich odmítavé reakce na podobné projevy bylo poklidné předání protestního dopisu zástupcům velvyslanectví Dánska, v němž čeští muslimové nesouhlasně reagovali na karikatury proroka Muhammada.

Významné události roku 2006, jako konflikt na Blízkém východě, zmařené teroristické útoky na londýnském letišti a nezdařený atentát proti příměstským vlakům ve Spolkové republice Německo čeští muslimové pozorně sledovali, podobně jako události v Iráku, nicméně tyto události v komunitě nevyvolaly výraznou reakci.

Část muslimů žijících v ČR zorganizovala v reakci na izraelsko-libanonský konflikt v srpnu 2006 několik poklidných demonstrací na podporu Libanonu.

Čeští muslimové udržují také kontakty s představiteli muslimů v zahraničí. O některých zahraničních muslimech, kteří přijíždějí do ČR, víme, že vyznávali fundamentální výklad islámu, u nás však obvykle vystupovali umírněně, bez extrémních projevů.

Z hlediska islámského radikalismu mohou představovat teroristickou hrozbu spíše ty osoby, které přicestují do ČR ze zahraničí s cílem podpory, organizace nebo realizace teroristického či­nu.

Bezpečnostní informační služba však zaznamenala na území ČR případy organizované nelegální migrace spojené se získáváním nelegálních víz do ČR pro irácké občany. V tomto případě nelze vyloučit vazby migrantů na minulý režim S. Husajna a tedy i vazby na současné aktéry ozbrojených útoků v Iráku.

Podle poznatků BIS mohou být k organizaci nelegální migrace Iráčanů do zemí EU zneužity i podnikatelské, obchodní a kulturní akce pořádané pod záštitou krajanských organizací, jejichž předmětem činnosti je rozvoj mezinárodních aktivit.

na našem území se podle zprávy odehrála nějaká zatčení osob podezřelých z napojení na islámský terorismus (s.19)

 

   

 

Klíčová slova: EU  | Česká republika  | politická korektnost  | islamizace  | šáría  | islám  | imigrace  | terorismus  | integrace  | džihád
3922 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Kdo bude příp. vinen za rozpoutání války kolem Ukrajiny? Rusko požaduje zastavení rozšiřování NATO. Británie a USA stupňují své výhrůžky a v rámci NATO vysílá zbraně a kontingenty k ruským hranicím. Ukrajina se dovolává pomoci proti "arcinepříteli" Rusku. EU je ve vleku USA a Brtánie. Kdo bude příp. vinen za rozpoutání války kolem Ukrajiny (jak se to teď najednou překrucuje u 2. sv.války)?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683