"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Abychom nevymřeli...

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 31.3.2009 | Rubrika: Aktuality
Ilustrace

Revue Společnosti křesťanů a židů věnovala své poslední číslo 60 vzpomínce na profesora Ph Dr. Vladimíra Sadka, CSc., který nás opustil 31. května 2008. Tento křesťanský badatel, který zasvětil svůj život studiu a vyučování židovské mystiky a filosofie, říká velmi zajímavé věci, týkající se i ideologických a politických zápasů v současném světě.

Vladimír Sadek na příklad říká: “Bůh do toho našeho vesmíru, do naší planety, jistě vložil určité možnosti vývoje. Vývoje buď k vyššímu typu bytosti, nebo možnosti sebedestrukce. To je tam obojí. teď jde o to, kam vývoj směřuje. Bůh podle mého soudu do dějin jistě zasahuje, ale zřejmě tak, že sem posílá své posly, kteří lidstvo humanizují. To je asi smysl všech náboženství. Je to v podstatě určitá snaha o humanizaci lidí, kteří ve své nejranější fázi vyrostli v podmínkách vzájemného boje. Ten bylo, a je dodnes, třeba sublimovat. Lidstvo zřejmě dosáhlo nejvyšší sublimace v západní demokratické kapitalistické společnosti. Je, jak víte, založena na principu, že boj člověka proti člověku a jedné skupiny proti druhé nelze odstranit. To je skutečně zlý pud, jecer ha-ra, jak říká kabala a chasidismus. Je v člověku a v tom je dynamika člověka. Kdybyste zlý pud odstranili, lidstvo vymře. Nebude schopné existovat. Ale problém je ten, jak to udělat, aby zlý pud existoval, a přitom to nebylo vražedné. Tady, aspoň doufáme, systém spočívá v tom, že boj o život, nebo chcete-li, vzájemná konkurence, je zachována, ale zároveň převedena do roviny konkurence např. obchodní a systém zákonů střeží, aby se to nezvrhlo zpět. Aby to zůstalo v zákonné rovině a nepřerostlo natolik, že člověk chce likvidovat druhého člověka, nebo národ druhé národy.“ (str. 8)

Osobně se mi tato úvaha jeví jako nejlepší obhajoba liberálního kapitalismu, kterou je možno formulovat. V očích mnoha lidí, kapitalismus je synonymem sobectví a nemilosrdnosti. Snad existuje určitá vazba mezi tímto názorem a křesťanským učením, že „celý svět je pod mocí Zlého“(1Jan; 5-19).

Ostatně, Sadek připomíná, že „...v marxismu je chiliasticko-mystický prvek nesmírně silný.“ Dodává,že je „samozřejmě iluzorní.“ Ale říká též, že „...ty osobnosti, které o to usilují, i když z racionálního pohledu je to absolutní nesmysl, tak přece ztělesňují velice dobré vlastnosti člověka. Ale běda, když mají možnost ty svoje ideály sami realizovat.“ (str. 17) 

Nesdílím názor, že Stalin a ostatní komunističtí diktátoři ztělesňují něco dobrého. Podstatnější je ale první ze dvou Sadkových citátů, ve kterém říká, že snaha o humanizaci je asi smyslem všech náboženství. Jak můžeme podle toho vnímat islám?

Snad je možno odpovědět, že v porovnání s původním způsobem života Arabů před příchodem Mohameda, islám možná představoval skutečně určitý pokrok. To je otázka, kterou necháme zodpovědět specializovaným historikům. 

Ale ať už tomu bylo jakkoli, pro nás Evropany islám vždycky představoval nepřátelskou dobyvačnou sílu. Jeho ideál „svaté války“, jeho zásada ospravedlňovat násilné ovládnutí jiných náboženstvím, byla, je a bude  pro nás naprosto nepřijatelná.

Ze Sadkových myšlenek je ale zajímavá především ta, že „lidstvo zřejmě dosáhlo nejvyšší sublimace v západní demokratické společnosti.“ To nás zavazuje tuto společnost bránit. A to jak proti vnějším, tak proti vnitřním nepřátelům. Mezi ty první patří samozřejmě islamisté v Iráku, Iránu, Afganistanu a všude jinde, aniž bychom zapomínali na Severní Koreu a jiné země, kde dožívá marxismus-leninismus. Vnitřní nepřátelé jsou ti, kteří chtějí co největší zisky díky dovozu laciné pracovní síly a co největšího vývozu, aniž by brali na vědomí důsledky této politiky na náš způsob života, naší kulturu a naše hodnoty. Pak to jsou ovšem všichni ti, kterým se naše společnost nezdá dost lidumilná, dost altruistická a kteří ji chtějí zničit, aniž by byli schopni ji nahradit něčím lepším.

Je třeba si být dobře vědomi, že všechny tyto síly jsou nebezpečné především jejich vzájemným propojením. Islamisté by nemohli tolik škodit, kdyby nemohli využívat pomoci různých levicových, ale ovšem i krajně pravicových extremistů a dalších „antiimperialistů“ všech kategorií. Ideologický zápas na obranu Západu je snad třeba vést především proti těmto silám. Samozřejmě, musíme podpořit vojenskou účast naší země na operacích v Afganistanu, nebo plán výstavby protiraketové základny v Brdech. Musíme volit ty z kandidátů, kteří se co nejvíce angažují pro skutečnou účast České republiky v akcích Severoatlantického paktu. 

Ale snad ještě důležitější je úsilí vysvětlovat, že kapitalistický systém je jediný, který nám přináší svobodu a blahobyt. Chápat a vysvětlovat logiku, podle které určitá forma sublimace základního pudu sebezáchovy je jedinou možnou cestou, jak zlepšit náš úděl. Připomínat za jakých okolností, díky jakým silám, proběhla průmyslová revoluce s oním obrovským intelektuálním rozmachem, který jí doprovázel. Hájit realistický přístup k životu, který charakterizoval generace zakladatelů, vynálezců a podnikatelů, kterým dlužíme tolik.

Oba totalitarismy dvacátého století přišly jako reakce proti kapitalismu, který - to je třeba si přiznat - v minulosti nebyl vždy schopen se vyhnout určitým vážným chybám. Dnes ale víme, že totalitární léky byly ještě podstatně horší, nežli nemoci, které chtěly léčit. 

Především si ale nyní klademe otázku, zda se situace nebude opakovat. Blíží se nová krize a s ní zřejmě i nové formy totalitarismu. Islámský extremismus se jeví už ani ne tak, jako nějaká forma náboženského fanatismu, nýbrž především jako forma závisti a nenávisti frustrovaných mas Afriky a Asie vůči schopnějším a úspěšnějším národům Západu. Miloš Mendel, přední český orientalista, charakterizuje militantní islám jako „politický aktivismus zarámovaný do kategorií náboženské ideologie“ (Miloš Mendel, S puškou a Koránem, Orientální ústav Akademie věd České republiky, Praha 2008, str. 212).

„Třídní boj,“ který ve třicátých letech byl veden především v rámci každé země, nabývá dnes formu mezinárodních konfliktů, formu zásadního střetu mezi bohatým „Severem“ a chudým „Jihem.“

Je třeba chápat, že tento konflikt je zcela nevyhnutelný. Surovinové zdroje naší planety nejsou neomezené. Obrovská demografická exploze národů třetího světa má za následek jejich bídu a frustraci. A neexistuje žádná možnost rovné dělby, pokud by západní národy nebyly ochotny vzdát se dobrovolně výsledků práce předchozích generací a přijmout životní úroveň Afričanů a Asiatů. Čímž by ovšem podstatně přibrzdily všechny možnosti dalšího pokroku vědy, technologie a možná poznání vůbec. Takže by nejenom velmi vážně uškodily sami sobě, ale vlastně by ani nic příliš pozitivního nepřinesly nikomu.

V tomto kontextu je též třeba chápat současný antisionismus. Jeho obdoba s antisemitismem třicátých let je jasná. Tehdy, určité části buržoazie reagovaly na nenávist proletariátu snahou jí odvrátit proti jedné dílčí skupině třídy vlastníků. Neboť antisemitismus byl živen samozřejmě především závistí vůči úspěšným židovským podnikatelům, obchodníkům a představitelům svobodných povolání.

Dnes existují v západním světě lidé, kteří se domnívají, že budou moci odvrátit nenávist chudých afro-asijských národů na jednu dílčí skupinu západního světa: na Izrael.

Dá se předpokládat, že neuspějí lépe nežli jejich předchůdci. Antisemité v době Hitlera zorganizovali vyvraždění šesti milionů Židů. To jim ale neumožnilo odvrátit nenávist proletářů a vyhnout se „třídnímu boji.“ Alespoň část Německa pak dlouho byla pod „diktaturou proletariátu.“

Je ovšem pravda, že nejenom mnoho kapitalistů, ale i mnoho levicově angažovaných aktivistů byli Židé. Ti se zase mylně domnívali, že odstraněním sociálních nerovností zmizí frustrace a nenávist, která byla tak často odvracená proti nim. Po všem, co se od doby třicátých let přihodilo, těchto židovských levičáků už mnoho není. Většina už pochopila, že sociální nerovnosti nelze odstranit, poněvadž jsou nezbytným důsledkem lidské přirozenosti. A že prostě nelze se vyhnout nenávisti těch méně úspěšných.Ti co to včas nepochopili, jako Trockij nebo Slánský, už tady nejsou, aby o tom mohli uvažovat. Jejich vlastní  „soudruzi“ se postarali o jejich odchod z tohoto světa.

Židovských kapitalistů je ovšem stále dost. Zde v Čechách už ne, ale na Západě ano. Jsou aktivní nejenom ve svůj prospěch, ale i ve prospěch všech svých spoluobčanů. Organizují výzkum, výrobu, distribuci. Hrají významnou roli v kapitalistickém systému, který zajišťuje nejvíce blahobytu a nejvíce svobody ze všech společenských řádů, které lidstvo poznalo. 

Upřesněme ještě, že tito lidé žijí v souladu se svými tradičními hodnotami. Na rozdíl od Evangelia, nikde v Talmudu není psáno, že „...snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatý vejde do Božího království“ (Lukáš 18,25), ani že „...kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný“ (Jan,12, 25). V nejdůležitější židovské modlitbě se praví:“Budeš milovat Pána, tvého Boha, z celého srdce...“ To rabíni vykládají tak, že ho budeš milovat oběma polovinami svého srdce: jak svým sklonem k dobru, tak svým sklonem ke zlu.Tedy, že budeš schopen svůj základní sobecký životní pud sladit s Boží vůlí. To je onen princip sublimace, o které mluví Sadek. 

Termín „sublimace“ si Sadek vypůjčil od Sigmunda Freuda, což asi také není tak úplná náhoda. Snad je možno říci, že judaismus vychází z dosti realistického přístupu k životu. A bylo by asi třeba důkladné studie k upřesnění role jednak judaismu přímo, jednak systémů jako svobodné zednářství, poznamenané kabalou, ve vzniku a úspěchu liberálního kapitalismu. V každém případě je snad možno říci, že naše současná západní civilizace byla do značné míry vybudována na onom principu sublimace..

My, kteří jsme jejími dědici a jejími uživateli, máme právo a povinnost jí bránit. Nemáme žádný důvod se vzdávat plodů práce našich předků ve prospěch našich nepřátel. Nemáme žádný důvod podléhat jakýmkoli komplexům viny, jakýmkoli výčitkám svědomí vůči těm, kteří se radovali z úspěchů Hitlerova Německa a Brežněvova Sovětského svazu, těch kteří radostně tančili 11. září 2001. Nemáme žádný důvod přivádět k našemu prostřenému stolu ty, kteří se nám pak odvděčí organizováním atentátů na našem území.

Ovšem, abychom k tomu nebyli nuceni, abychom mohli zůstat sami sebou, tak musíme mít nejenom onen individuální pud sebezáchovy, který nemáme žádný důvod si zapírat. Musíme mít i pud sebezáchovy na úrovni druhu. Hezčími slovy řečeno, mít dostatečnou lásku k životu, abychom byli schopni ho předávat dál. Jenom budeme-li mít dost vlastních dětí, tak nebudeme žádné přistěhovalce potřebovat. 

A ovšem, pokud někdo bude chtít pomáhat nešťastným chudým vzdálených světadílů, nikdo v naší liberální demokratické společnosti mu v tom bránit nebude.

autor je členem redakce Eurabia.cz, žije střídavě v Praze a v Paříži

3658 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

Eurabia.cz

Vídeň: desítky tureckých imigrantů řádily v kosteleFrancie: Islámo-fašizmus ven !Karikatura: Muslimská nenávist Erdogana = vraždění FrancouzůVideo: Turci ve Francii uspořádali pogrom na ArményV Saúdské Arábii napaden francouzský konzulát

ePortal.cz

Jak moc nám prospívá, nebo spíš neprospívá, členství v EU, se můžeme podívat na třech příkladech z poslední doby. Nové sankce na Rusko, Brexit a ochrana hranic v době koronavirové pandemieMotivace některých dnes hodně slyšitelných kovidových alarmistů je velmi sporná, ne-li rovnou cynicky sobecká

euPortal.cz

Podle Izraele je strategické partnerství s Ázerbájdžánem v zájmu zeměPolsko ve varu: Potratoví aktivisté útočí již i na katedrály. Domobrana se formuje. Hysterie levicových liberálů neschopných dialogu. Na životech dětí nezáleží?

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Němcům jsme nic neukradli, nic jim nedluhujeme. Naopak je to Německo jako nástupnický stát hitlerovské říše, které nám dosud nezaplatilo reparace v původní výši cca 360 miliard Na východní frontě chaos. Obávám se, že v letošním roce musíme počítat jen s těmi nejhoršími scénáři. Na Východě, na Západě, i u nás doma

ParlamentniListy.cz

„Strašně zlý. To musí být fake!“ FOTO, které vystavila ODS na sociální síti, pobouřila veřejnostŠéf Motola ohromil moderátora v rádiu: Máme přes 500 volných lůžek. Normální režim. Někteří lékaři mají i málo práce
Články autora
Průzkum
Záleží Bruselu na životech Východoevropanů? EU mentoruje východní země zatímco k západním je benevolentnější. Záleží podle Vás Bruselu na životech Východoevropanů?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď