"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Nástroje islámské expanze

Autor: Vlastimil Podracký | Publikováno: 4.4.2006 | Rubrika: Islám
Ilustrace

Islámská arabská expanze nastala po Mohamedově smrti a byla velmi úspěšná. Protivníkem byla Byzantská říše oslabená předtím v boji s Peršany a vnitřně nepevná náboženskými spory uvnitř křesťanství. V Egyptě a dalších zemích Blízkého východu převládali monofyzité, kteří se odlišovali od oficiální verze křesťanství přijaté na převratném církevním sněmu v Niceji v r. 325. Rozhodující bitva islámských vojsk byla u řeky Jarmuku v r. 636, za dva roky nato byl dobyt Jeruzalém a Antiochie. Blízkovýchodní křesťané nehájili Byzanc a někteří se postavili na stranu arabských vojsk. Po vítězství islámských vojsk nenastalo nějaké pronásledování křesťanů, ale postupné pronikání islámu a zatlačování křesťanství. Nejprve ovšem mnoho původních křesťanů, monofyzitů, islám přijalo. Islámští vůdcové si vyzkoušeli na křesťanských obyvatelích Blízkého východu a severní Afriky nástroje, kterými mohli ovládat původně křesťanskou většinu a postupně ji islamizovat. Těmito nástroji byla především islámská vláda (e1), která nepřipustila do mocenských složek nějaké jinověrce, ovládla veřejný život a zajistila muslimům hospodářskou prosperitu na úkor křesťanů. K tomu samozřejmě přispívaly občasné pogromy a všechny typy útlaku. Dalším nástrojem bylo mnohoženství (e2), které má ovšem význam pouze ve spojení s islámskou vládou a mocenským tlakem. To znamená, že bohatý a státem protěžovaný muslim měl několik manželek a s každou z nich mnoho dětí. Tyto ženy byly z křesťanských rodin a provdáním za muslima se automaticky stávaly muslimkami a jejich děti byly samozřejmě muslimové. To znamená, že muslimové mohli během několika generací převážit v obyvatelstvu, neboť křesťané neměli dostatek žen a žili v materiálně bídnějším postavení a proto nezajistili obživu pro početnější potomstvo. To mělo i význam z hlediska národnostního, protože děti původně berberských, syrských, palestinských, egyptských a babylonských žen byly již v druhé generaci Arabové. Tím zanikly i původní národy a postupně i u zbytku křesťanů převládla arabština a původní jazyky zcela zanikly. Tato pokojným násilím prosazená genocida probíhala na celém obrovském území od Bagdádu až po španělské Toledo. Stala se precedentem na celá staletí platícím dodnes.

Jiná situace byla na východ od Bagdádu. Pokud to zjednoduším, do oblasti Persie (Iránu), Pákistánu a do střední Asie pronikli arabští misionáři a většinou prosadili islám pomocí vládnoucí vrstvy, která jej vítala jako vhodný nástroj k ovládnutí poddaných. Zde nebyli původně křesťané, ale jiná náboženství. Místní jazyky a obyvatelstvo se zachovalo. Změna spočívala jen v přijetí nového náboženství, které nebylo pro obyvatele nikterak nepříznivé. Také turecké národy ve střední Asii přijaly touto cestou islám a Turci jej potom šířili na své expanzi do Evropy. Přitom se nestali horlivými šiřiteli islámu, nicméně převzali základní zásady státní správy odvozené z islámského práva. Na cestě islámu směrem k východu se postavila mongolská soldateska v čele s Čingischánem a tím se hranice rozšíření islámu na východě stabilizovala. Další expanze pokračovala pouze na ostrovech Indonésie.

Po celou dobu, včetně současnosti, působí další velmi nenápadná metoda islámské expanze a tou je islamizace smíšených manželství (e3). Pokud si muslimský muž vezme neislámskou ženu, jsou zcela samozřejmě děti islámští věřící. Islámská dívka si nesmí vzít nevěřícího. Pokud ano, jedině tak, že on přestoupí na islámskou víru. Tato metoda, podpořená islámskou mocenskou převahou, znamenala v průběhu staletí velkou podporu islámské expanzi. Pokud islámská nadvláda není, potom se uplatňuje vyhrožování násilím a to zvláště, když si islámská žena vezme nemuslima. Hrozí se smrtí konspirativně. Kdo tvrdí, že islám je pokojné náboženství, ať se především zamyslí nad tímto fenoménem, který má kupodivu velký význam, neboť se uplatňuje dnes.

Metody obrany křesťanů

Šance k obnovení křesťanství spočívala v křižáckých výpravách a v mongolském panství, které proniklo až na Blízký východ a podporovalo křesťanství. Tyto šance zůstaly nevyužity a do budoucnosti to znamenalo pro početné křesťanské komunity katastrofu a pronásledování. Hlavní šancí však bylo úplné uzavření křesťanských komunit (o1), tedy systém ghett, provozovaný Židy již od začátku letopočtu. Smíšené sňatky byly téměř nemožné. Jen tak mohly tyto zbytkové komunity spatřit úsvit nového věku osvícenectví a tolerance. Tato metoda působila i mezi státy muslimskými a křesťanskými, jako uzavření hranic pro stěhování. Kdo se přestěhoval, musel se naprosto přizpůsobit.

Na hranici evropského prostoru se postavila šíření islámu Byzantská říše, která stabilizovala hranici islámu na hranicích dnešní Anatolie na několik století. Daleko na západě se postavili Frankové a zastavili šíření islámu někde v severním Španělsku. Byzantská říše postupně zanikla pod náporem Turků za ostentativního nezájmu evropských mocností, které navíc Byzanc spíše oslabili křížovými výpravami. Na druhé straně, na Pyrenejském poloostrově Španělé a další latinské národy zahájili reconquistu, postupné zatlačování islámu, až po úplné ovládnutí celého poloostrova v r. 1492 bitvou u Granady. Hlavní metodou byl systém úplného vyhlazení islámu (o2) na dobytém území. Tím vznikl jistý způsob chování, který se potom uplatňoval i proti evangelíkům, a kterému říkáme rekatolizace. Ne nadarmo ve Španělsku vznikla inkvizice a řád jezuitů. Můžeme si ovšem představit, co by se stalo, kdyby těchto opatření nebylo. Španělsko by bylo dodnes muslimské. Bohužel, asi nebylo možno povolit výjimky, takže to odnesli i Židé a protestanti.

V nové době, kdy se v arabských státech a Turecku začaly prosazovat sekulární státy s náplní určité tolerance, začal se křesťanský živel spíše šířit nebo alespoň nabýval na síle. Bylo to dáno tím, že monogamie se prosadila jako perspektivní. Když skončila politická a ekonomická diskriminace, křesťanský živel byl ekonomicky schopnější (o3). To se projevilo i ve vyšší natalitě, protože křesťanská rodina uživila více dětí. Když byly oddělené ekonomiky křesťanských a muslimských komunit, křesťanská na tom byla ve srovnatelných podmínkách lépe. Vysvětlení tohoto jevu je složité, hraje v něm mnoho prvků, ale podstatný je asi ten, že ženy byly svobodnější a využila se jejich pracovní kreativita. To bylo pozorovatelné především v Turecké říši v období devatenáctého století. Turci to řešili nuceným odvodem křesťanských chlapců do armády a tím částečně tuto nerovnost eliminovali. Nejlepším případem šíření křesťanů je Kypr, kde původně byla většina Turků.

Islám opět na postupu. Nové nástroje islámské expanze.

Islám postoupil opět v Kosovu, v Čečensku, na Kypru a v celé oblasti muslimských států, kde omezil jiné komunity. Křesťanů v islámských státech ubylo. V Indonésii se staví mešity na ostrovech, které byly dříve zcela křesťanské nebo hinduistické. Začíná převládat muslimské obyvatelstvo. Na Filipinách se ozývají muslimové na ostrově Mindanao, které dříve bylo smíšené, již začíná být zcela islámské. V Indii se množí muslimové více než ostatní skupiny a procentně rostou (nejspíše metodou e3). Ve střední Asii vyhnaly po pádu Sovětského svazu místní muslimské národy ruské a ukrajinské menšiny. V Sudánu vedou místní muslimové vyhlazovací válku proti křesťanskému obyvatelstvu jižní části země. Zde se používá metody shora popsané jako e1. Křesťanským Arménům se sice podařilo získat náhorní Karabach, ale jak dlouho jej mohou udržet bez pomoci ostatních křesťanských národů? Přítomnost ruské armády v Arménii, jako stabilizačního prvku, je stále kritizována Západem.

V Palestině se počet křesťanů zmenšuje a vítězstvím Hamasu se Palestinci ve svém odboji již začnou zcela opírat o islám, tzn., že palestinští křesťané už nemají žádnou šanci. Palestinských křesťanů prý bylo 20%. Byla zcela křesťanská města jako Betlém a Nazaret. Pochybuji, že toto číslo již platí. V Betlémě naproti chrámu Kristova narození dnes stojí vznosná mešita z jejíhož ochozu na celé město řve kvílení muezína. V Nazaretu jsou křesťané v menšině. Arafatovou smrtí přestal být palestinský odboj národním odbojem, ve kterém proti Izraeli stál jednotně celý národ. Dnes je to odboj založený na islámu. Další metodou islámské expanze v dnešní době je spojit národnostní boj s islámem (e4). To má mnoho výhod, především přízeň mezinárodních organizací. Nejprve se vede národní odboj a nezdůrazňuje se islám. To zavede i ostatní náboženské skupiny daného národa do odboje. Až se situace stane příznivější, odboj dosáhne alespoň částečně svých cílů, podřídí se neislámské složky islámskému právu, případně postupně zlikvidují. To platí i pro Kosovo a Čečensko. Co bude s palestinskými křesťany mezi mlýnskými koly židů a muslimů? Kolik jich vlastně zbude? Vždyť už dnes se od mládí učí anglicky a vystěhování do křesťanského světa zadávají rodiče svým dětem jako přednostní úkol. Kdo bude stát na stráži posvátných míst křesťanství v Palestině?

V Libanonu byla ještě v šedesátých letech nadpoloviční většina křesťanů. Libanon byl prosperující stát. Bylo to Švýcarsko Středního východu. Bejrút byl Paříží Levanty. Zvrat nastal, když palestinští uprchlíci chtěli dostat občanství a jejich ozbrojené složky se snažily udělat z Libanonu vojenské nástupiště na Izrael. Malý stát se nemohl sám ubránit takovým snahám podporovaným silnými finančními skupinami naftových šejků. Izrael hájil jen své zájmy, obsadil pásmo na jihu, zbytek se zmítal občanskou válkou zavlečenou sem zvenčí. Nakonec Sýrie obsadila zemi, jejíž klid nedokázal nikdo zajistit. Hospodářský pád znamenal odliv kapitálu i schopných lidí, hlavně křesťanů. Kolik jich tam zůstává, nevíme. Určitě už jich není většina. Rozvrat prosperujícího státu (e5) je jedním z nástrojů postupu islámu. Muslimové se v rozvrácené zemi drží (důvody je poměrně složité uvádět), zatímco ostatní se vystěhují.

V Kosovu se použily hned tři metody expanze e5, e4 a následně po vzniku samosprávy pod patronací KFOR metoda e1. Přitom tam na začátku spolupracovala metoda U, kterou popisuji dále. Miloševič nepochopil dobu, místo aby použil metodu obrany o1, místo aby rozdělil zemi a zbývající Srby izoloval, začal s neproduktivními opatřeními komunisticko-nacionalistického typu zcela neúčinnými v boji s islámem. Výsledkem všech těchto expanzivních metod, chyb režimu a chyb mezinárodního společenství, bylo téměř úplné vyhlazení Srbů v Kosovu.

Islámská expanze v liberálních státech.

V evropském liberálním prostředí funguje metoda U, tedy ústup liberálního a nemuslimského obyvatelstva, které se odmítá bránit. Metoda ústupu není metodou vnitřně muslimskou. Vinu na ní nese liberální obyvatelstvo samo svým způsobem života a svými idejemi. Samotná islámská expanze pokračuje v podstatě pouze metodou e3, která velmi dobře funguje v liberálním prostředí, protože ženy z liberálního prostředí nemají žádnou víru a snadno bez nátlaků přijmou myšlenku, že se stanou muslimkami. Naopak jejich dcery si už musí vzít muslimy, tzn. že se přistěhují další muslimové z některé muslimské země do Evropy. To násobí vzrůst muslimských komunit jednak odčerpáním lidí z liberálního obyvatelstva, jednak vyšší porodností, jednak legálním přistěhovalectvím do zajištěného prostředí. Právě proto se uzavřely kdysi křesťanské komunity v muslimských zemích. Liberální systém ovšem prosazuje „otevřenou společnost“. Společnost otevřenou expanzi zvenčí …..

Metoda U zbabělého ústupu evropské civilizace má tyto prvky:

1. Podstatným prvkem ústupu je vymírání evropského obyvatelstva, které je následkem zhoubných socialisticko-liberálních idejí, a celkové devitalizace morální i fyzické, tváří v tvář silné muslimské natalitě. Tímto fenoménem se zabývá autor ve svých dílech: Občanská obroda, Návrat k domovu a Svoboda a řád, včetně návrhů řešení. Jen krátce řečeno: důvodem ústupu je hluboká morální krize liberální civilizace. Je to fenomén zcela nový a v historii se nikdy neobjevil v takovém rozsahu.

2. Marná a zbytnělá snaha integrovat a asimilovat muslimské obyvatelstvo do evropské civilizace. Zde bohužel zcela scestně působí precedent podobné úspěšné asimilace v dřívějších dobách, ovšem s křesťanským a jen málo rasově odlišným obyvatelstvem. Integrace je nemožná, pokud se muslim nevzdá svojí víry. To v dnešní době nelze očekávat. Kroky směřující k integraci, vedené obvykle ideou multikulturizmu, muslimskou expanzi pouze podporují.

3. Socialistické praktiky přerozdělování jsou pro muslimskou populaci výhodné. Obvykle rádi čerpají různé podpory, neboť mají početné rodiny, které jsou potom vlastně živeny ubývajícím evropským obyvatelstvem. Socializmus nedovoluje použít metodu obrany o1 a o3, které by byly velmi účinné. Bere tedy evropské civilizaci zbraň z rukou. Oddělením komunit, se samostatnými ekonomickými a sociálními pravomocemi by se zamezilo šíření muslimského obyvatelstva, zároveň by se projevila větší ekonomická schopnost křesťansko-liberálních komunit. Za určitých okolností by to mohlo znamenat omezení islámské populace a posílení evropské (viz shora uvedené publikace).

4. Do metody ústupu je zahrnuta též ateistická zrada tradičních evropských křesťanských hodnot. Je to jakási diverze ve prospěch islámu. Napřed se zničí staletími vyzkoušené a funkční tradiční hodnoty pod konspirativní legendou, že jsou zaostalé a pro moderního člověka nevhodné. Zavedou se historicky nevyzkoušené a napohled z dlouhodobého hlediska zhoubné levicově-liberální myšlenky rovnosti všeho se vším, zkreslené představy tzv. lidských práv apod. To vše morálně rozvrátí společnost, hlavně rozvratem rodiny a postavení různých skupin obyvatelstva proti sobě (ženy proti mužům, dítě proti rodičům, neplodné sexuální praktiky proti plodným, individualizmus nedovolující se lidem spojovat na svoji obranu). Potom se ustoupí islámu v jeho šíření do prostředí morálně zdevastovaného bez tradičních kořenů.

Další otázkou je, zda je islámská civilizace slučitelná s evropskou? Opět odpovídám nikoliv. To není jen zahalování žen, jejich podřízené postavení, ale též vyřazení všech obrazů a soch, které nesmí muslim zobrazovat, dokonce se na ně dívat. Kam by se poděla celá naše kultura a obyčeje?

Sekulární stát s islámským obyvatelstvem může být jen tenkráte, když je zcela islámský (sekulární Turecko nejprve zlikvidovalo všechny křesťany) nebo chrání nějak islámskou expanzi (Indonésie). Potom je to oblast nazývaná Umma, tedy oblast klidu a vlády islámu (vláda nemusí být vždy teokratická). Pokud je ovšem stát smíšený, je to oblast islámské expanze, kde je povinnost muslimů expandovat. Takový stát muslimové rozvrací. Tam opravdu platí to co platilo kdysi na Krétě: Není míru pod olivami.

Autor je spisovatel

12133 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Články autora
Průzkum
Podpořili byste výstavbu plotu proti imigrantům? Výstavba plotu proti imigrantům má v Polsku jednoznačnou podporu občanů. Podpořili byste takový plot i vy?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď