"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Drak se probouzí aneb Svět na rozcestí apokalypsy

Autor: Bohuslav Svatoš | Publikováno: 17.10.2008 | Rubrika: Názory čtenářů
Ilustrace

Před časem jsem četl knihu Ericha Froma Člověk a psychoanalýza. Jedna z jejích kapitol pojednává o tzv. tržní orientaci západního člověka, principem této tržní orientace je to, že člověk se ve jménu ekonomické seberealizace ochotně zříká vlastní individuality a nahrazuje ji uměním „prodat svou vlastní osobnost.“ Tento člověk již nemá zájem na vlastním štěstí, ale na své prodejnosti. Je bytostně zaprodán ekonomickému procesu, jehož je sám určující součástí a výsledným stavem tohoto postoje je člověk, který ztratil svou individualitu. Ve jménu úspěšného obchodního procesu se dobrovolně stal mentálně uniformní jednotkou, která se neliší od ostatních a tímto aktem „ sebeodosobnění“ přestal být autentickou individualitou, ale stal se spíše automatem fungujícím tak, aby vydělal co nejvíce peněz.

Tento tržní člověk nahradivší svou osobnost a individualitu „uměním obchodu“ mi připomněl jedno biblické proroctví – Zjevení Svatého Jana Theologa, které popisuje dobu, v níž budou výrazně a neblaze figurovat právě lidé, kteří se ve jménu možnosti obchodovat zřeknou své individuality, své duše a stanou se služebníky temné ďábelské moci usilující o nadvládu nad celým světem.

Navzdory tomu, že zjevení svatého Jana Theologa bylo zkompilováno z různých pramenů, tak mu lze bez váhání přiznat to, že jeho prorocké vize mají v některých podstatných aspektech až znepokojivě shodnou paralelu se současným stavem civilizace a jejího pozvolného pádu do tenat pokřiveného náboženského kultu. Kultu masově rozšířeného a cele orientovaného na destrukci, ba přímo anihilaci jak židovského národa, tak i křesťanské kultury a její nahrazení pokřiveným náboženstvím založeným falešným prorokem.

Zjevení Janovo popisuje dobu, kdy na světě povstane mocenský sytém, ve Zjevení obrazně charakterizovaný jako šelma, bestie - drak, který za pomoci divů a zázraků manipuluje a ovládá lidi všech společenských vrstev k tomu, aby se zcela a plně oddali a podřídili filozofii šelmy – draka a falešného proroka Mohameda. Proroka, jehož pokřivené náboženství je na vzestupu a ani v nejmenším se netají svým záměrem zlikvidovat jak Izrael, tak i křesťanský svět a vnutit mu svoji verzi „Jediného původního a pravého náboženství“.

Jedním z hlavních důvodů, které Mohameda staví do role falešného proroka, je to, že své náboženství vydává jako jediné pravé původní a judaismus i křesťanství jsou jen jeho nepovedenými kopiemi.

Podle Mohameda je pravou Biblí Korán, Svatá Písma Židů a křesťanů jsou jen falzifikace a všechny biblické postavy jsou jen muslimští proroci, kteří hlásali islám. To v praxi znamená, že biblická vyprávění ve Svaté zemi jsou muslimskými dějinami a Židé ani křesťané nemají žádné dějiny, protože přišli po islámu.

Tato nehorázná a nestoudná dezinterpretace základních historických skutečností sama o sobě obnažuje Mohameda jako lháře a lžiproroka, který se neštítí upravovat historii tak, aby vyhovovala potřebám jeho kultu. Nicméně tato bezprecedentní lež je muslimy brána smrtelně vážně a jejich cílem není nic jiného, než zavést islámskou nadvládu nad celým světem. To je primární cíl islámu a to je také primární cíl islámské Bestie jakožto monstra vzešlého ze spojení více než miliardy lidí, kteří vyznávají falešného proroka jako pravého posla Božího.

Zjevení tento nástup šelmy – bestie coby duchovního dítěte falešného proroka popisuje ve třinácté kapitole, viz:

 

Tato symbolická interpretace příchodu bestie na svět je symbolickým vyjádřením úspěšného nástupu islámského impéria, oním rouháním jsou míněny časté výpady proti židokřesťanskému světu a to až do doby, kdy jedna z hlav islámské Bestie utrží smrtelnou ránu, kterou bude ve svém boji proti křesťanskému světu dočasně paralyzována.

Jednoznačná historická paralela tohoto smrtelného zranění, jímž byla Mohamedova Bestie dočasně paralyzována, se naskýtá v bitvě u Vídně, která proběhla v roce 1683 a zlomila tureckou sílu, která od té chvíle přestala ohrožovat křesťanskou Evropu. Polská vojska pod vedením Jana III. Sobieského rozdrtila početně mnohem silnější osmanskou armádu vezíra Mustafy a zachránila Evropu před Turky. Podle některých autorů to byla největší porážka islámské civilizace v dějinách. Nicméně islám se z této zdrcující porážky otřepal - ale rána její smrtelná uzdravena jest - a s novou silou usiluje o to, co se mu tenkrát u Vídně nepodařilo.

V současnosti je však v daleko výhodnější pozici, nohsledi Mohamedovy vraždící bestie již tvoří nezanedbatelnou část evropské populace a pomocí tradičního zastrašujícího teroru a vraždění těch, kdo se před bestií islámu neskloní, získávají prostor pro další expanzi Mohamedova smrtonosného kultu.

Jakousi satelitní podpůrnou mocí islámské Bestie má být jiná šelma: Potom viděl jsem jinou šelmu, vystupující ze země, a měla dva rohy podobné Beránkovým, ale mluvila jako drak. Kteráž všecku moc první té šelmy provozuje před tváří její, a působí to, že země i ti kteříž přebývají na ní, klanějí se šelmě té první, jejížto rána smrtelná uzdravena byla.

Tato druhá šelma, která je svým charakterem podobná Kristu, ale ve skutečnosti mluví a jedná ve prospěch Bestie, akutně připomíná proislámskou orientaci současné Evropské unie, která sice na první pohled působí křesťansky a humánně, ale její domnělá humanita je ve skutečnosti službou Bestii. Svou vstřícností a podporou světovládným cílům islámské Bestie její křesťanská fasáda bere za své a její „humanita“ je čím dál více zřetelnou pseudohumanitou, jejímž jediným výsledkem je rostoucí zločinnost, terorismus a další příznaky velmoci podřízené zlu.

Humanistická maska Evropské unie oprýskává i tváří tvář faktu, že Evropa je stále silně antisemitsky orientovaným státem, který svou podporou palestinsko-islámskému terorismu nepokrytě odhaluje kooperaci s islámskou Bestií, jejímž primárním veřejně hlásaným cílem je jak anihilace Izraele, tak likvidace křesťanství. V pozadí této vstřícnosti vyznavačům falešného proroka je mimo jiné i výše uvedená ekonomická závislost. Evropa se nechává korumpovat především saudskými petrodolary a výsledkem ekonomického posílení za vstřícnost Bestii je kulturní rozklad a ztráta svobody v masovém měřítku. Ta se zatím hlásí „jenom ve ztrátě svobody slova a projevu“, protože současní potenciální kritici islámské Bestie už dobře vědí, že již je zde mezi námi a neváhá zabíjet ty, "kteříž by se neklaněli šelmě a obrazu (ideám) jejímu." Ale právě již ztracená svoboda slova je neklamným znamením toho, že svoboda a demokracie umírá.

„Beránčí“ - tj. rádoby křesťanská - Bestie má za úkol pomoci prosadit toleranci, respekt, ba přímo úctu k islámu a nástrojem masového ovlivnění davů je její fascinující technologická dovednost.

Ve zjevení Janově je její zázračné tvůrčí umění, které slouží zájmům Bestie popsáno jako činění „divů velikých“ viz: „A činí divy veliké, tak že i ohni rozkazuje sestupovati s nebe na zem před oblíčejem lidským.“ Tento veliký div, kdy lidé dokážou donutit oheň k sestupu z nebe na zem, má nejbližší paralelu v kolébce raketového inženýrství v Německu za 2. sv. války, kdy se Němcům podařilo na velkou dálku bombardovat Londýn svými raketami. Stejně tak je Evropa kolébkou „ohnivých strojů“ dosáhnuvších nebe, schopných chrlit z něj ohnivou zkázu a bez úhony přistát zpátky na zemi. (P.S. Fašismus je islámem mocně obdivován)

Dalším aktem spolupráce Beránčí Bestie s Bestií islámu je: „Svedení těch, kteříž přebývají na zemi, těmi divy, kteréž dáno jí činiti před oblíčejem šelmy, říkající obyvatelům země, aby udělali obraz té šelmě, kteráž měla ránu od meče, ale ožila zase.“ Tato forma nátlaku na obyvatele nucené budovat obraz bestie má svoji paralelu ve výstavbě mešit, které sice domorodí Evropané nevítají, ale musejí je akceptovat.

Dalšími fascinující zázraky, s jejichž pomocí Beránčí Bestie manipuluje lidskými davy, jsou na první pohled analogií masmédií, která jsou pro současného člověka všední banalitou, avšak pro Jana byl pohled na televizní projekci a jí podobné nástroje mediální manipulace během jeho vytržení ducha pohledem na neskutečné, ba přímo úchvatné zázraky vytvořené snad ďábelskou mocí.

Zde cituji doslova Janův popis jednoho z technologických divů sloužících zájmům islámské Bestie (Zjev. Sv. Jana Theologa k. 13/15) :

I dáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu šelmy, aby i mluvil obraz té šelmy,“ což je tak zřetelný popis manipulačního média typu televize, že to netřeba dále komentovat, a dále: „a aby to způsobila, kteříž koli neklaněli by se obrazu té šelmy, aby byli zmordováni.“ To je motiv, který je dnes velmi dobře znám a akutně připomíná mediální tlak – hrozby islámského terorismu, který svým souvěrcům káže zabíjet všechny ty, kdož uctivě nevzdychají před vznešeností islámu a Proroka, či mají tu drzost jeho vražedné šílenství vzbuzující dílo kritizovat a opovrhovat jím! (Obraz šelmy nutící k uctívání není jen konkrétním mediálním obrazem, je to především náboženská idea v pozadí mediální prezentace, která nutí zabíjet)

Následujícím příkazem bestie je tento: (Jan 13/16) „A rozkazuje všechněm, malým i velikým, bohatým, i chudým, svobodným i v službu porobeným, aby měli znamení na pravé ruce své, aneb na čelích svých, a aby žádný nemohl kupovati ani prodávati, než ten, kdož má znamení aneb jméno té šelmy, aneb počet jména jejího. Tuť jest moudrost. Kdo má rozum, sečtiž počet té šelmy. Nebo jest počet člověka, a jestiť počet ten šest set šedesáte a šest.“

Tento příkaz bestie není o ničem jiném než o tom, že onoho času budou lidé pod všeobecným mediálním tlakem velícím jim vyměnit svoji svobodu a individualitu za to, aby mohli „kupovati a prodávati.“ Tento motiv „sebezaprodání“ ve jménu dostupnosti neomezené ekonomické seberealizace má svou neblahou paralelu v současné západní kultuře.

Stejně jako bestie nutící všechny bez rozdílu k tomu, aby se manifestačně ztotožnili s filosofií šelmy přijetím jejího znamení, tak současná západní kultura je plně orientovaná (Priority vzdělávacího sytému, mediální „programing davů“ na konzumní styl života atd.) na produkci mentálně automatizovaných jedinců, jejichž základní existenciální prioritou je „vydělat i za cenu sebezaprodání co nejvíc peněz.“ Ve jménu dosažení tohoto cíle je však bezpodmínečně nutno být politicky korektní – označení známkou loajality, protože ti politicky nekorektní budou od možnosti neomezeného nákupu a prodeje izolováni.

Samotné číslo šelmy 666 je na místě chápat především jako symbol, jehož pochopení si žádá moudrost a rozum, cituji: Tuť jest moudrost, Kdo má rozum, sečtiž počet té šelmy. Nebo jest počet člověka, a jestiť počet ten šest set a šedesáte šest. Základní synchronní vazbou mezi číslem Bestie a islámem je šesté století, kdy se islám stal náboženstvím. Dalším nápadným aspektem čísla 666 je jeho „neindividuálnost“, je něčím, co se stále opakuje a co mají všichni stejné, číslo 666 je symbolicky vyčíslenou negací individuality. Pro pochopení toho, co obnáší symbolická pointa čísla šelmy nejlépe poslouží jiný verš z 2. kapitoly Zjevení, který v příkrém kontrastu k uniformnímu stádně davovému znamení bestie 666 odhaluje, že cílem autentického Božího člověka je obdržet "kamének bílý, a na tom kaménku jméno nové napsané, kteréhož žádný neví, než ten, kdo je přijímá."

Tento citát odhaluje to, že u člověka jde v jeho duchovní seberealizaci především o docílení totální individuality, něčeho naprosto vnitřního a soukromého. Něčeho, co se odehrává mezi člověkem a Bohem, a co je završeno Jedinečným, ostatním neznámým osobním Jménem.

V opozici k tomuto posvátnému cíli lidského jedince definujícího sebe jako někoho nenapodobitelně jedinečného islámská bestie pracuje na přesně opačném cíli, jejím cílem jsou lidé, jejichž nenapodobitelná individualita je negována. Tato negace osobnosti je docílena podřízením člověka ekonomické i sociálně kulturní nutnosti, pokud se nepřizpůsobí žádoucímu obecně platnému mentálnímu trendu tím, že akceptuje její signum – tj. vnitřně se sžije s obecným trendem, bude sociálně i ekonomicky degradován a izolován.

A právě tento trend je akutně pozorovatelným v současné západní kultuře. Tento fenomén negace či zničení individuality ve jménu sebezaprodání či sebezpeněžení popsal velmi výstižně psychoanalytik Erich From ve své analýze Tržního charakteru, který jako by z oka vypadl člověku se znamením šelmy, který ve jménu nákupu a prodeje ztratil vlastní individualitu a osobnost. (Erich From – Člověk a psychoanalýza )

Tragédií tohoto zaprodání duše západního člověka „neomezenému ekonomickému růstu“ je to, že ve jménu tohoto růstu zaprodává svoji individuální i duchovní identitu a s ní i svobodu silám tak špatným a odporným, že se jich bojí i tma.

 

 

I viděl jsem šelmu vystupující z moře, kteráž měla sedm hlav a deset rohů. A na hlavách jejích jméno rouhání. Byla pak šelma ta, kterouž jsem viděl, podobná pardovi, a nohy její jako nedvědí, a ústa její jako ústa lvová. I dal jí drak sílu svou, a trůn svůj, i moc velikou.

A viděl jsem, ano jedna z hlav jejích jako zbitá byla až na smrt, ale rána její smrtelná uzdravena jest. Tedy divivši se všecka země, šla za tou šelmou.

6509 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Ve Francii vyhlášena rekonkvista. Co vy na to? Pravicový prezidentský kandidát Zemmour vyhlásil ve Francii protiimigrantskou rekonkvistu. Co vy na to?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683