"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Mariyah, sexuálna otrokyňa svätého Proroka

Autor: Ali Sina | Publikováno: 4.7.2008 | Rubrika: Islám
Ilustrace

Nasleduje Mohamedova škandalózna milostná aféra s Mariyah Koptkou, ktorá bola jednou zo slúžok prorokových žien. Mohamed s ňou spal bez akejkoľvek ceremónie, čo spôsobilo veľký rozruch medzi jeho ženami a nakoniec sa to vyriešilo Božím zásahom. Tento príbeh je zaznamenaný v overenom hadíse a zaznamenal ho Omar.

Tento hadís popisuje dôvod zoslania verša koránu 66: 4. Verš hovorí:

„Ak sa dve z vás obrátia kajúcne k Nemu, vaše srdcia sú už tak naklonené, ale ak sa budete podporovať vzájomne proti nemu, skutočne Alah je jeho Ochrancom a Gabriel a každý spravodlivý medzi tými, ktorí veria - a okrem toho anjeli - ho podporia.

Omar vysvetľuje, že tieto dve ženy boli Hafsa a Ajša, ktoré boli neúctivé voči prorokovi a spôsobili mu zármutok, až kým takmer nemyslel na rozvod so všetkými svojimi ženami. Tu je celý príbeh.
 
Rozprával 'Abdullah bin 'Abbas:
 
 
Túžil som opýtať sa Omara na dve ženy spomedzi manželiek Prorokových, o ktorých Alah (v Koráne) pvedal: Ak sa vy dve (manželky Prorokove, konkrétne Ajša a Hafsa) kajúcne obrátia k Alahovi, vaše srdcia sú už tomu naklonené (odporovať tomu, čo má Prorok rád) (66.4) kým vykonal púť s Omarom a na svojej ceste z púte odišiel stranou, aby vyhovel volaniu prírody a ja som išiel vedľa neho, nesúc vedro s vodou. Keď vyhovel volaniu prírody a vrátil sa. Nalial som vodu na jeho ruky z vedra a vykonal omývanie. Povedal som "Ó Pán veriacich! Kto boli dve ženy z manželiek Prorokových, ktorým Alah povedal:
 
„Ak sa dve z vás kajúcne obrátia (66.4)? Odpovedal „Som prekvapený tvojou otázkou, Ó Ibn Abbás. Boli to Ajša a Hafsa.“
 
Potom Omar pokračoval v rozprávaní a povedal: „Mám suseda Ansariho z Bani Umaiya bin Zaid, ktorý býval v 'Awali Al-Medina a zvykol navštevovať Proroka. Zvykol prísť jeden deň, a ja druhý deň. Keď som prišiel, priniesol som mu správy o tom, čo sa stalo v ten deň ohľadom príkazov a pokynov a keď šiel on, urobil to isté pre mňa. My, Kurajšovci, sme zvykli vládnuť nad svojimi ženami, ale keď sme začali žiť s Ansármi, všimli sme si, že ženy Ansárov majú vládu nad svojimi mužmi a naše ženy začali prijímať zvyky ansárskych žien. Raz som kričal na svoju ženu a ona mi to oplatila a nepáčilo sa mi, že by mi mohla takto odpovedať. Povedala mi „Prečo ti to vadí, keď ti odseknem? Pri Alahovi, manželky Prorokove mu odsekávajú a niektoré sa s ním nerozprávali celý deň až do noci. To, čo mi povedala, ma vydesilo a povedal som jej: „Ktorákoľvek z nich tak robí, bude to pre ňu veľká strata.“ Potom som sa obliekol a išiel som k Hafse a opýtal som sa jej „Hnevala niektorá z vás Proroka Božieho celý deň a celú noc? Potvrdila mi to. Povedal som „Je to stratená osoba (a nikdy nebude mať úspech)! Neobáva sa toho, že sa Alah na ňu nahnevá kvôli hnevu Posla Božieho a tak ju zničí? Nepýtajte od Posla Alahovho priveľa vecí a neodsekávajte mu v žiadnom prípade a neopúšťajte ho. Žiadaj odo mňa čo chceš, a nebuď pokúšaná napodobňovať ju (tj. Ajšu) v jej správaní voči Prorokovi, pretože ona (Ajša) je omnoho krajšia ako ty a viac milovaná Poslom Alahovým.
 
V tých dňoch sa rozprávalo, že Ghassan (kmeň žijúci v Shame) sedlá svoje kone, aby nás napadol. Môj spoločník išiel (k Prorokovi vo svoj deň a vrátil sa k nám a silno búchal na moje dvere a pýtal sa ma, či spím. Bol som vydesený (búchaním) a vyšiel som za ním. Povedal mi, že sa stala veľká vec. Opýtal som sa ho: Čo je to? Prišiel Ghassan? Odpovedal mi, že je to horšie a omnoho vážnejšie, a dodal, že Alahov Posol sa rozviedol so všetkými svojimi ženami. Povedal som, Hafsa je stratená osoba! Čakal som, že sa to jedného dňa stane! Tak som sa obliekol a pomodlil rannú modlitbu s Prorokom. Potom Prorok vystúpil do hornej miestnosti a zostal tam sám. Prišiel som k Hafse a našiel som ju plakať. Opýtal som sa jej „Prečo plačeš? Nevaroval som ťa? Nerozviedol sa s vami všetkými Posol Alahov? Odpovedala mi „Neviem. Je hore v hornej miestnosti. Vyšiel som von a prišiel ku kazateľnici a našiel skupinu ľudí, niektorí z nich plakali. Sadol som si k nim na chvíľu, ale nemohol som to vydržať. Tak som išiel do hornej miestnosti, kde bol Prorok a požiadal som jeho čierneho otroka: „Požiadaš Proroka Alahovho, aby Umar mohol vstúpiť? Otrok vošiel dnu, rozprával sa s Prorokom o tom a vyšiel von hovoriac „Zmienil som sa mu o tom, ale on neodpovedal.“ Takže som vošiel dnu a videl som ľudí, ktorí sedia pri kazateľnici, ale nedokázal som zniesť situáciu, tak som šiel znovu za otrokom a povedal som mu: „Požiadaš o povolenie pre Omara? Vošiel dnu a vrátil sa s takou istou odpoveďou ako predtým. Keď som odchádzal, hľa, otrok za mnou zavolal „Posol Alahov ti udelil povolenie“. A tak som vstúpil k Prorokovi a videl som ho ležať na matraci bez prikrývok a matrac sa otlačil na tele Proroka a opieral sa o kožený vankúš, vypchatý palmovými vláknami. Pozdravil som ho a kým som stále stál, povedal som: „Rozviedol si sa so svojimi ženami?“ Pozdvihol ku mne svoje oči a odpovedal negatívne. A keď som stále stál, začal som hovoriť: „Budeš venovať pozornosť tomu, čo poviem, Ó posol Alahov! My, Kurajšovci sme zvykli vládnuť nad svojimi ženami (manželkami) a keď sme prišli k ľuďom, nad ktorými vládnu ich manželky...“
 
Umar rozpovedal celú príhodu (so svojou ženou). „Na to sa Prorok usmial“ Umar ďalej povedal: „Potom som povedal išiel k Hafse a povedal som jej: Nepokúšaj sa napodobňovať svoju spoločníčku (Ajšu), preto že je omnoho krajšia ako ty a viac milovaná Prorokom. Prorok sa znovu usmial. Keď som videl, že sa usmieva, sadol som si a pozrel sa okolo seba, a pri Alahovi, nevidel som nič podstatného, okrem troch koží. Povedal som (Poslovi Alahovmu) „Vzývaj Alaha, aby tvoji nasledovníci bohatli, lebo hoci Peržania a Byzantínci zbohatli a majú svetské pôžitky, hoci Alaha neuctievajú? Prorok sa naklonil (a keď počul moju reč, posadil sa) a povedal „ 'O Ibn Al-Khatttab! Máš nejaké pochybnosti (že život posmrtný je lepší ako tento svet)? Týmto ľuďom bola daná odmena za ich dobré skutky iba v tomto svete.“ Opýtal som sa Proroka. „Požiadaj Alaha o odpustenie pre mňa. Prorok nevstúpil ku svojim ženám kvôli tajomstvu, ktoré Hafsa odhalila Ajši a povedal, že nepôjde k svojim ženám celý mesiac, pretože bol na ne nahnevaný, keď Alah pokáral (za jeho prísahu, že sa nepriblíži k Mariyah). Keď prešlo dvadsať deväť dní, Prorok vošiel najprv k Ajši. Povedala mu „Prisahal si, že nevojdeš k nám celý mesiac, a dnes prešlo iba dvadsať deväť dní, pretože som ich počítala každý deň. Prorok povedal „Mesiac má aj dvadsať deväť dní. Tento mesiac pozostával z dvadsiatich deviatich dní. Ajša povedala „Keď bolo zjavené Božské odhalenie Voľby, Prorok začal so mnou, pričom mi povedal „Poviem ti niečo, ale nemusíš mi odpovedať, kým sa neopýtaš svojich rodičov.“ Ajša vedela, že rodičia jej neodporučia, aby sa rozišla s Prorokom. Prorok povedal to, čo povedal Alah:
 
„Ó Prorok! Povedz manželkám svojim, Ak si želáte život tohto sveta a jeho jas, potom poďte! Urobím pre vás ustanovenie a oslobodím vás pekným spôsobom. Ale ak hľadáte Alaha a jeho Posla a Príbytok života posmrtného, potom skutočne, Alah pripravil dobročinným medzi vami veľkú odmenu“ (33.28). Ajša povedala „Mala by som toto konzultovať s rodičmi? Samozrejme, že si vyberám Alaha, Jeho posla a Príbytok života posmrtného.“ A potom Prorok dal túto voľbu svojim ostatným ženám a tie tak isto odpovedali ako Ajša.“
 
Tento hadís je uvedený aj v Muslim 9.3511, a Bucharim 3.43.648, 7.62.119
 
Vyššie uvedený hadís je dôležitý, pretože obsahuje dva dôležité body. Najprv odhaľuje, podľa vlastného Omarovho priznania, že „ženy Ansárov vládli nad svojimi mužmi“. Hoci aj keď to pokladáme za prehnané, je jasné, že ženy v Medíne mali viac práv a autority ako ich Kurajšovské proťajšky. Mekka, domov kmeňa Kurajšovcov, odkiaľ pochádzali Omar a Mohamed, bola náboženským strediskom. Ľudia, žijúci v náboženských centrách, sú obvykle bigotnejší ako tí, ktorí žijú v iných mestách. Náboženstvo vždy zohrávalo úlohu v podriadení žien a v upieraní ich ľudských práv. Takže je prirodzené, že ženy v Mekke boli viac potláčané ako tie, ktoré žili inde v Arábii a zvlášť v Medíne, ktorá bola viac kozmopolitnejšia, ktorú obývali civilizované národy, ako boli Židia a kresťania. Omarove a Mohamedove ženy sa tešili tejto emancipačnej atmosfére a začali skúšať rozsah ich relatívnej slobody. Táto možnosť, samozrejme veľmi nesedela dvom mizogýnnym mužom z Mekky, konkrétne Omarovi a Mohamedovi a ako tento Hadís ukazuje, novonájdená sloboda a odpor ich žien ich veľmi hnevali.
 
Dôležitosť tohto hadísu spočíva vo fakte, že ženy pred islamom mali omnoho viac voľnosti, ktorú im odobral Mohamed a jeho mizogýnni kalifovia. Je jasné, že žalostné postavenie žien v islame nie je božím nariadením, ale iba odrazom toho, ako bolo so ženami zaobchádzané v Mekke pred 1400 rokmi.
Fakt, že v Koráne a Hadísoch je taký veľký dôraz na poslušnosť žien voči manželom, je odrazom Mohamedovho vlastného želania kontrolovať svoje mladé a odbojné ženy. (Pozri K4:34
 
Ďalším dôležitým bodom vyššie uvedeného hadísu je, že odhaľuje ďalší sexuálny škandál proroka.
Jedného dňa Mohamed išiel do domu svojej ženy Hafsy, dcéry Omarovej a zistil, že jej slúžka Mariyah je veľmi pekná. Poslal Hafsu do Omarovho domu, pričom jej povedal, že ju chce Omar vidieť. Keď Hafsa odišla, Mohamed si vzal Mariyah do postele a súložil s ňou. Medzi tým Hafsa zistila, že ju jej otec neočakával a vrátila sa domov omnoho skôr, ako sa čakalo a na jej veľký zármutok našla svojho neporovnateľného manžela v posteli so svojou slúžkou.

Dostala hysterický záchvat a zabudla na postavenie proroka a začala vykrikovať a spôsobila škandál. Prorok ju požiadal, aby sa upokojila a sľúbil jej, že už viac nebude spať s Mariah a požiadal ju, aby o tom nikomu nehovorila.

Napriek sľubu bola Hafsa príliš nahnevaná a povedala všetko Ajši, ktorá sa tak isto postavila proti prorokovi a spolu s ostatnými ženami ho riadne vydesili. Takže prorok sa rozhodol potrestať ich všetky a nespať so žiadnou so svojich žien jeden mesiac. Sexuálna deprivácia žien je druhým stupňom trestu, odporúčanom v Koráne. Prvým stupňom je napomínanie, druhým stupňom je odopieranie sexu a tretím stupňom trestu je bitie. K 4: 34.

Samozrejme, ak sa muž rozhodne potrestať svoju ženu odopretím sexu, môže sa sám uspokojiť so svojimi ďalšími ženami. Ale Mohamed v hneve prisahal, že nebude celý mesiac spať so žiadnou so svojich žien. Toto bola samozrejme veľká tvŕzda pre milovaného posla Božieho (pokoj jeho nepoškvrnenej duši), preto Boh vo svojej milosti prišiel na pomoc svojmu prorokovi a zjavil mu súru Tahrim (Zákaz). V tejto súre Alah karhá Mohameda za to, že je na seba príliš tvrdý a upiera si niečo, čo má skutočne rád a čo mu bolo dovolené, aby potešil svoje ženy.
 
Toto je text zo Súry Tahrim: 66:1-5.
 
1. Ó Prorok!Prečo si odopieraš (pre seba) to, čo ti Alah učinil dovoleným, aby si potešil svoje manželky?A Alah je Odpúšťajúci a Milostivý.
2.
Alah už pre vás pripravil (ó muži) zrušenie vašich prísah.A Alah je vašim Pánom a on je Vševedúci a Múdry.
3.
A (spomeň si), keď Prorok odhalil dôvernú vec jednej zo svojich žien (Hafse) a ona to povedala (inej, tj. Ajši) a Alah mu to zjavil, oznámil mu to a prejavil.Keď jej potom (Hafse) o tom povedal, povedala:„Kto ti to povedal?“Povedal:„Alah vševedúci, vševidiaci mi to povedal“.
4.
Ak vy dve (manželky Prorokove, menovite Ajša a Hafsa) sa budete kajať pred Alahom (bude to pre vás lepšie), vaše srdcia sú už tak naklonené (aby odporovali tomu, čo Prorok obľubuje), ale ak si budete proti nemu (Mohamedovi) vzájomne pomáhať, potom Alah je jeho Pán, a Gabriel a spravodliví medzi veriacimi a okrem toho anjeli mu budú pomocníkmi.
5.
Môže byť, že sa s vami (všetkými) rozvedie a jeho Pán mu dá miesto vás iné ženy, lepšie ako vy, moslimky (ktoré sú podriadené Alahovi), veriace, poslušné Alahovi, obracajúce sa na Alaha v kajúcnosti, úprimne uctievajúce Alaha, postiace sa alebo utiekajúce sa do ochrany Alahovej, rozvedené alebo panny. “

Hoci Mohamed dal svoje slovo Hafse, že nebude súložiť s jej slúžkou, jednoducho nedokázal odolať pokušeniu. Zvlášť teraz, keď prisahal, že nebude spať so žiadnou so svojich žien. Bola to ťažká situácia a nikto okrem Alaha mu nemohol pomôcť. Nuž, nič nie je nemožné, keď ste prorokom Alahovým. Nechajte všetko v rukách Všemohúceho a nechajte, nech sa o to všetko postará. A to je presne to, čo sa stalo. Alah samotný zasiahol a dal mu zelenú, aby mohol splniť túžby svojho srdca. V súre Tahrim Boh dovolil svojmu milovanému prorokovi jeho zálety a nestarať sa o svoje ženy. Čo by ešte prorok mohol chcieť? Alah sa natoľko zaoberal Mohamedovými telesnými rozkošami, že dokonca dovolil VŠETKÝM MUŽOM porušiť svoje prísahy, ako prívažok. Alhamdulillah! AllahuAkbar! Subhanallah. No nie je ten Alah veľký?

Je tak isto vhodné poznamenať, že Mohamed sa dozvedel, že Hafsa vyzradila tajomstvo Ajši a  klamal, keď predstieral, že to bol Alah, ktorý mu to zjavil (ája 3), pričom sa to v skutočnosti dozvedel od Ajše. Ale samozrejme, Mohamed nenapísal Korán. Je to samotný Alah, ktorý klame kvôli svojmu prorokovi.

V reakcii na vyššie uvedené verše, je zaznamenané, že Ajša, ktorá nebola iba mladá a pekná, ale aj bystrá, povedala Mohamedovi: „Tvoj boh sa ti veľmi pomáha na pomoc!“
 
Vyššie uvedený príbeh musel privádzať Mohamedových nasledovníkov, aj keď boli zvyknutí bezmyšlienkovite zhltnúť všetko, čo povedal, do rozpakov do tej miery, že vyrobili iné hadísy, aby vysvetlili tieto verše Koránu, ktoré už raz vysvetlil Omar.
 
„Ajša (nech ju Boh požehná), rozprávala, že Posol Boží (pokoj s ním), zvykol tráviť čas v dome Zajnab bint Jahsh a piť med v jej dome. Ona (Ajša) povedala: Ja a Hafsa sme sa dohodli, ktorú z nás Posol Boží (pokoj s ním) navštívi ako prvú, že mu povie: Všimla som si, že je z teba cítiť maghafir (puk mimózy). On (Svätý Prorok) navštivil jednu z nich a ona mu toto povedala, na čo odvetil: Pil som med v dome Zainab bint Jabsh a už to viac neurobím. Bolo to vtedy, keď bol zjavený tento verš: „Prečo sa zdržiavaš toho, čo ti Alah dovolil... . Ak sa vy dve (Ajša a Hafsa) obrátite k Alahovi A keď Svätý Prorok zveril jednej zo svojich žien istú vec. Toto sa týka jeho reči: Ale jedol som med.
 
Tento hadís sa odlišuje od toho, ktorý pochádza od Omara, ale keďže Mohamedovi spoločníci boli ochotní klamať (ako to robia aj dnešní moslimovia), aby zachránili nepoškvrnený obraz svojho proroka. Bolo by hlúpe prijať ospravedlnenie, týkajúce sa pitia medu, na vysvetlenie tejto áje. Predovšetkým, med má príjemnú vôňu. Ale predovšetkým je nepochopiteľné, prečo by taká triviálna vec, ako je pitie medu, spôsobila taký rozruch v Mohamedovej domácnosti, do takej miery, že sa rozhodol rozviesť so všetkými svojimi ženami alebo ich potrestať tým, že mesiac nebude s nimi spať. Mohol by taký bezvýznamný incident, ako je pitie medu vyprovokovať taký rozruch, že samotný stvoriteľ tohto vesmíru by bol nútený varovať Mohamedovve ženy, že sa s nimi môže rozviesť a on (Alah) mu dá panenské a verné manželky? Toto vysvetlenie je absurdné, pokiaľ sa za med nepokladá kódové slovo toho, čo Mohamed pil medzi nohami Maryiah.
 
Editované 28. marca 2006
 
Viacerí moslimovia vyhlásili, že hadísy, ktoré sú citované vyššie, vyrozprávané Abdullahom bin 'Abbas sú falošné a správna je tá verzia o mede. To je nezmysel. Tento hadís je zaznamenaný Bucharim aj Muslimom. Okrem toho je to jediné logické vysvetlenie sha'ne nozool (kontextu) Súry Tharim. Podľa moslimského učenca Asif Iftikhar"Hadís môže byť pokladaný za zdroj náboženského vedenia iba vtedy, ak základ takého hadísu existuje v Koráne alebo v Sunne alebo uznávaných princípoch."  Jasne môžeme vidieť, že korán umožňuje sex s tými, ktoré boli získané pravicou (K.4:24) a že Muhammad mal vo zvyku sexovať so svojimi otrokyňami. Text Súry tak isto jasne hovorí, že je to o sexuálnom styku a nie o jedení medu, čo je hlúpe vysvetlenie. Asif Iftikhar píše:
 
„Bolo zaznamenané, že Imam Ibni Ali Jauzee povedal: „Ak nájdete hadís, idúci proti zdravému rozumu alebo protirečiaci univerzálnemu pravidlu, pokladajte ho za falzifikát."
 
Príbeh o mede je pochybný a nemá žiadny zmysel. Prečo je toľko rozruchu okolo medu? A kto povedal, že med smrdí? Tento hadís bol sfalšovaný, pretože dokonca aj na úsvite islamu sa moslimovia hanbili za činy svojho proroka. Napriek tomu hadís o Muhamedovi, posielajúcom Hafsu preč, aby mohol mať sex s Mariah je dokonale zmysluplný. Je v súlade s Koránom a v súlade s mravnou skazenosťou Muhamedovho správania sa. Nebolo neobvyklé, že Muhammad si vyžadoval sex od žien, ktoré pokladal za príťažlivé.
 
Tento príbeh zaznamenal aj Ibn Sa'd in Tabaqat: 
Waqidi nás informoval o tom, že Abu Bakr rozprával, že Posol Alahov mal sexuálny styk s Maryah v dome Hafsy. Keď posol vyšiel z domu, Hafsa sedela pred bránou (za zamknutými dverami). Povedala prorokovi: Ó posol Alahov, urobil si to v mojom dome a počas môjho času? Posol povedal: upokoj sa a nechaj ma odísť, pretože som ju urobil zakázanou (haram) pre mňa. Hafsa povedala: Neprijímam to, kým to neodprisaháš priamo predo mnou. Potom Hazrat (jeho svätosť) povedal „Pri Alahovi, už s ňou nebudem v kontakte." Qasim ibn Muhammad povedal , že prísaha, že Prorok si sám zakázal Maryah je neplatná – a teda nedošlo k porušeniu (hormat). [Tabaqat v. 8 p. 223 Publisher Entesharat-e Farhang va Andisheh Tehran 1382 solar  h ( 2003) Translator Dr. Mohammad Mahdavi Damghani]  
 
Quasim ibn Muhammad sa samozrejme snaží nájsť ospravedlnenie toho, že Muhammad porušil svoju vlastnú prísahu. Ak jeho slovo nemalo žiadnu váhu, prečo ho potom dával, a ak malo, prečo ho porušil?
V mojom koráne je vedľa Súry Tahrim strana s nasledujúcim tafsírom.  
 
A je zaznamenané, že sa Prorok toho dňa pohádal so svojimi ženami. A keď bol Hafsin čas, poslal ju do domu jej otca, Omara Khattaba. Keď šla vyplniť jeho príkaz, prorok zavolal svoju otrokyňu Maryah Koptku, ktorá mu porodila syna Ibrahima a ktorú mu daroval kráľ Nadžaši a mal s ňou pohlavný styk. Keď sa Hafsa vrátila, našla dvere zatvorené. Tak potom sedela za zamknutými dverami, kým prorok neskončil a nevyšiel z domu, zatiaľ čo rozkoš mu kvapkala z tváre. Keď ho Hafsa našla v tomto stave, pokárala ho a povedala mu: ty si nerešpektoval moju česť, poslal si ma preč z môjho domu pod nejakou zámienkou, aby si mohol spať s otrokyňou. A v deň, ktorý bol môj si spal s niekým iným. Potom Prorok povedal, upokoj sa, hoci ona je mojou otrokyňou a je mi halal (dovolená), pre tvoje upokojenie je pre mňa od tohto momentu haram (zakázaná). Ale Hafsa to neprijala a keď Prorok odišiel, zabúchala na stenu, ktorá delila jej izbu od Ajšinej a všetko jej povedala. Tak isbo bola veľmi potešená, že Prorok sľúbil, že Mariah bude pre neho haram. [Published by Entesharat-e Elmiyyeh Eslami  Tehran 1377 lunar H. Tafseer and translation into Farsi by Mohammad Kazem Mo’refi
 
Mariyah bola biela koptská žena a veľmi pekná. Porodila Mohamedovi syna Ibrahima. Mám svoje pochybnosti o tom, či bol Ibrahim Mohamedov syn. Podľa mojho výskumu Muhamed počas posledných rokov svojho života trpel akromegáliou. Jedným z vedľajších vplyvov tejto degeneratívnej choroby je impotencia. Trpel poruchami potencie. Všimnite si, že Mohamed mal sedem detí s Chadídžou, ktorá už mala štyridsať rokov, keď sa za neho vydala, ale nemal žiadne deti s viac než dvadsiatimi mladými ženami, s ktorými mal pohlavný styk počas posledných desiatich rokov svojho života. Sú hadísy, ktoré dokazujú, že v skutočnosti nemal styk so svojimi ženami, ale „láskal“ sa s nimi a často chodil v noci od jednej ženy k druhej, dotýkal sa ich genitálií, ale nepraktizoval styk. Iný hadís hovorí, že si myslel, že mal pohlavný styk, hoci to tak v skutočnosti nebolo. Ajša povedala “nikto z vás nemá takú sebakontrolu ako Prorok, lebo Prorok mohol láskať svoje ženy a nemať s nimi styk“. Mladá a neskúsená žena si neuvedomila, že jej skvelý manžel nemal takú vynikajúcu sebakontrolu, on jednoducho nemohol. Nuž, Cialis a Viagra ešte neboli objavené.
 
V mojej teórii bolo jedno slabé miesto.sAk bol Mohamed impotentný, ako mohol splodiť Ibrahima? Mal som podozrenie, že dieťa mohlo patriť niekomu iném, ale nemal som na to dôkazy. Nakoniec som dôkaz našiel. Ten istý Tabaquat, keď hovorí o Maryah, hovorí, že v Medíne bol Kopt, ktorý Maryah navštevoval a šírili sa klebety, že bol jej milencom. Maryah bola presťahovaná do záhrady na severe Medíny očividne preto, lebo Moove ostatné ženy ju nemali radi. Klebety sa dostali k Mohamedovi, ktorí poslal Alihi, aby toho muža zabil. Príbeh hovorí, že sa muž pred Alim odhalil a Ali videl, že je to eunuch a ušetril ho.  
 
Očividne toto bolo vhodné alibi na utíšenie davu. Tak isto Ajša bola obvinená z aféry so Safwaom, mladým mužom tiež z Medíny. Potom neskoršie vyhlasovala, že Safwan bol eunuch. Ako sa mohol v Medíne niekto stať eunuchom a nikto o tom nevedel? To môže vysvetliť jedine Ajša.
 
Príbeh je zjavne sfalšovaný. Ako mohol ten Kopt vedieť, prečo ho Ali chce zabiť? Ibn Sa´ad, autor Tabaquat hovorí, že videl Aliho s mečom v ruke a vyliezol zo strachu na ďatlovú palmu a odtiaľ sa odhalili jeho genitálie (awrat). Nič sa tam nehovorilo. Muž jednoducho vedel, prečo ho Ali chce zabiť. Toto sa nezdá byť pravdivé. Prečo by mal chcieť Posol boží zabiť nevinného človeka a ako tento človek vedel, prečo ho chce Ali zabiť? Vyzerá to tak, že tento Kopt mal väčšie znalosti o neznáme ako Prorok Alahov.
Bukhari 2.018.153 Hovorí sa “Slnko sa zatmelo počas života Posla Alahovho v deň, keď umrel jeho syn Ibrahim. Tak ľudia povedali, že slnko sa zatmelo, pretože Ibrahim umrel. Posol Alahov povedal „Slnko a mesica sa nezatmievajú kvôli smrti alebo zrodeniu niekoho“. Keď vidíte zatmenie, modlite sa a vzývajte Alaha“ ." Bukhari 2.018.154 pridáva, že keď sa slnko zatmelo, Mohamed viedol ľudí pri modlitbe, kým zatmenie neprestalo. Kázal a po vzdávaní chvály Alahovi a oslavovaní Alaha povedal: "Slnko a mesiac sú dvoma znameniami proti znameniam Alahovým, nezatmievajú sa kvôli niekoho smrti a životu. Takže keď vidíte zatmenie, spomeňte Alaha a odriekajte Takbir, modlite sa a dávajte almužnu.“ Prorok potom odpovedal“ Ó nasledovníci Mohamedovi! Pri Alahovi! Nie je tu nikto, kto by mal viac ghaira (sebaúcty, cti) ako Alah, keďže zakázal svojim otrokom, mužom aj ženám, páchať cudzoložstvo (nezákonný sexuálny styk). Ó nasledovníci Mohamedovi! Pri Alahovi! Keby ste vedeli to , čo viem ja, málo by ste sa smiali a mnoho plakali.
 
Ghaira je v skutočnosti tá vec, pre ktorú moslimovia páchajú vraždy zo cti. Ak sa pozriete na moslimovu ženu alebo dcéru, je to jeho ghaira , ktorá bola urazená. Ak nereaguje, ukazuje že má malú ghairu. Čím väčšia je jeho ghaira, tým násilnejšia bude jeho reakcia.
 
Diskusia o cudzoložstve v tomto čase je veľmi príznačná. Prečo by hovoril o cudzoložstve, zo všetkých možných vecí, práve v tomto okamihu? Nie je ťažké si predstaviť, že Mohamed na to myslel a nebol si celkom istý, či bol Ibrahim jeho syn alebo nie. V tejto kázni Mohamed hovoril o tom , že Allah má veľa ghairy a potom hovorí o zákaze cudzoložstva. Svoju kázeň uzavrel tým, že on vie o veľmi smutnej veci, o ktorej ostatní nič nevedia.
 
Ďalší bod, na ktorý je potrebné pamätať, že hoci Maryah bola jediná žena, ktorá Muhamedovi porodila dieťa, neoženil sa s ňou. Nenaznačuje to, že si nebol veľmi istý jej vernosťou?  
 
Bukhari 2.018.161 je inou verziou tohto hadísu. Rozprával 'Abdullah bin 'Abbas:
„Prorok potom povedal „Slnko a mesiac sú dvoma znameniami od Alaha. Nezatmievajú sa  preto, že sa niekto narodí ani preto, že niekto umrie. Takže keď ich uvidíte, spomínajte na Allaha.“ Ľudia povedali ´“Ó posol Alahov! Videli sme, že si niečo vzal zo svojho miesta a potom sme ta videli, ako sa vraciaš.“ Prorok povedal „Videl som raj a natiahol som ruku za strapcom z jeho ovocia, a keby som ho bol vzal, boli by ste ho jedli až do konca sveta. Tak isto som videl oheň pekelný a nikdy som nevidel taký hrozný pohľad. Videl som, že väčšina jeho obyvateľov boli ženy! Ľudia sa opýtali “Ó posol Alahov! Prečo je to tak?“ Prorok odpovedal „Pre ich nevďačnosť“. Opýtali sa ho, či boli nevďačné voči Alahovi. Prorok povedal "Spreneverili sa svojim životným spoločníkom (manželom) a spreneverili sa dobrým skutkom. Ak ste k jednej z nich boli láskaví celý život a ak ona vo vás nájde čokoľvek (neželateľné), povie "nikdy som od teba nemala ničoho dobrého." "
 
Ako tieto hadísy odhaľujú, pri tejto príležitosti Mohammad nehovoril veľa o smrti svojho jediného syna. Smrť jeho jediného syna musela byť pre neho zničujúca, zvlášť keď vieme, že si dievčatá veľmi necenil a že je degradujúce pre Alaha mať iba dcéry, keď obyčajní muži majú synov. Ale v deň smrti svojho jediného syna sa rozhodol hovoriť o cudzoložstve a o tom, ako budú ženy posielané do pekla, pretože nie sú vďačné svojim manželom.
 
Príbeh nie je dôležitý, pretože Ibrahim zomrel ako dieťa a nezanechal potomkov. A samozrejme to aj tak nemôžem dokázať. Ale ak je to pravda, potvrdzuje to moje zistenia, že Mohamed v jeho pokročilom veku trpel akromegáliou, kvôli ktorej umrel ako impotent. Jeho neutíšiteľná túžba po sexe bola spôsobená jeho frustrovanými sexuálnymi impulzmi.
 
 
z angličtiny přeložila Esmeralda

 

8242 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Je znásilňovač s penisem žena? Britská policie podle nové metodiky bude vést ve statistice znásilňovače s penisem jako ženy, pokud se za ženu prohlásí. Co vy na to?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683