"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Islám, blízký Východ a fašismus, část III. (dokončení)

Autor: Ibn Warraq | Publikováno: 12.11.2007 | Rubrika: Islám
Ilustrace

Umberto Eco: [10] Typickým aspektem každé reakcionářské ideologie je elitářství, a to do té míry, do jaké je fundamentálně aristokratická, a aristokratické a militaristické elitářství znamená opovrhování slabými. Prafašismus může obhajovat pouze lidové elitářství. Všichni občané patří mezi ty nejlepší z lidí na světě, členové strany patří mezi nejlepší občany, každý občan se může stát členem strany ...

Zde je třeba jen malé substituce, abychom viděli, že se desátá vlastnost uvedená Umbertem Ecem vztahuje i na muslimy. "Každý muslim patří mezi nejlepší z lidí na světě, členové ummy jsou nejlepší z občanů, každý občan se může (nebo by se měl) stát muslimským členem ummy".

Islám je nejdokonalejší náboženství, a muslimové jsou vyvolení lidé, jak nám říká verš 5:3: "Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství a naplnil nad vámi Své dobrodiní a zlíbilo se mi dát vám islám jako náboženství." Islám je předurčen k tomu, aby nakonec zvítězil, jak říká verš 9:33: "On je ten, jenž vyslal posla Svého se správným vedením a náboženstvím pravdivým, aby zvítězilo nad všemi náboženstvími jinými, i když se to nelíbí modloslužebníkům." (viz také 48:28, 61:9)

Aroganci muslimů zachytil velmi přesně Frithjof Schuon, západní konvertita k mystické variantě islámu:

"Intelektuální - a proto racionální - základ islámu vede k tomu, že průměrný muslim má zvláštní sklon věřit, že nemuslimové buďto vědí, že islám je pravdivý, a odmítají ho z čisté zarputilosti, nebo jsou prostě nevědomí, a mohou být konvertováni jednoduchým vysvětlením; že by někdo mohl oponovat islámu s čistým svědomím přesahuje muslimskou představivost, a to přesně proto, že islám se v jeho mysli velmi přesvědčivě shoduje s logikou věcí".

Umberto Eco: [12] Protože trvalá válka i hrdinství jsou těžké hry, prafašista přesunuje svojí vůli k moci na sexuální záležitosti. Zde leží počátek machismu (ze kterého vyplývá jak pohrdání ženami, tak netolerance a odsuzování nestandardních sexuálních zvyků, od abstinence po homosexualitu).

Zde je trochu machismu z koránu:

4:34: Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký.

5:6: Jste-li nemocní nebo na cestách či přišel-li někdo z vás ze záchodu anebo jste měli styk s ženami - a nenaleznete-li vodu - omývejte se dobrým jemným pískem a otřete si jím obličeje své i ruce své.

33:32-33:  Ženy prorokovy! Nebuďte jako lecjaká jiná žena! Chcete-li být bohabojné, pak nebuďte příliš poddajné v řeči své, aby po vás nebažil ten, v jehož srdci je choroba, nýbrž mluvte slova vhodná! Zdržujte se důstojně ve svých domech a nestavte na odiv ozdoby svoje podle způsobu dřívější doby nevědomosti! Dodržujte modlitbu, dávejte almužnu a buďte poslušné vůči Bohu a poslu Jeho! Bůh chce pouze odstranit od vás špínu, lidé domu, a chce vás očistit úplným očištěním.

Stejně tak zjišťujeme z početných hadísů, na kterých je postaveno islámské právo, že rolí ženy je: zůstávat doma, být k dispozici na mužovo zavolání, poslouchat ho (což je náboženská povinnost), zajišťovat muži klidný život. Zde je několik příkladů:

Kdyby mi bylo povoleno nařídit někomu, aby se poklonil před někým jiným než Alláhem, jistě bych nařídil ženám, aby se poklonily před svými manželi. ... Žena nemůže plnit své povinnosti vůči Alláhovi, aniž by napřed nedokončila to, co je dlužná svému manželovi.

Žena, která zemře, a se kterou byl její manžel spokojen, půjde do ráje.

Žena by se nikdy neměla odmítnout manželovi, dokonce ani v sedle velblouda.

Ve snu se mi zjevil pekelný oheň a já jsem si všiml, že většinou jeho obyvatel byly ženy, které byly nevděčné. "Bylo k to k Alláhovi, ke kterému byly nevděčné?" Neprokazovaly žádný vděk svým manželům za vše, co od něj dostaly. ... Dokonce i kdybys zahrnoval ženu po celý život svojí štědrostí, přesto stále najde nějakou malichernost, kterou ti jednoho dne vyčte slovy, "Nikdy jsi pro mě nic neudělal".

Následující věci jsou špatná znamení: dům, žena a kůň.

Lidé nikdy nedosáhnou úspěchu, pokud budou ve svých záležitostech důvěřovat ženám.

Al-Ghazálí (1058-1111), kterého profesor Mongomery Watt popisuje jako největšího muslima po Mohamedovi, definuje roli ženy ve své "Obnově náboženských věd" takto:

Měla by zůstávat doma a zabývat se svým šitím, neměla by příliš vycházet ven, nesmí být dobře informována, ani nesmí komunikovat se svými sousedy, nebo chodit na návštěvy, pokud to není naprosto nezbytné; měla by pečovat o svého manžela a respektovat ho v jeho přítomnosti i nepřítomnosti, a snažit se ho ve všem uspokojit; nesmí ho podvádět nebo z něj tahat peníze; nesmí opouštět dům bez povolení a pokud ho dostane, musí odejít kradmo. Měla by si vzít staré šaty a chodit pustými ulicemi, vyhýbat se tržištím a dávat si pozor, aby její hlas neslyšel cizinec, dokonce i když je v nesnázích. ... Její jedinou starostí by měla být její ctnost, její dům a také modlitby a půst. Pokud přijde přítel jejího manžela, zatímco ten není doma, nesmí mu otevřít, ani mu odpovědět, aby zachovala čest svého muže. Měla by přijmout to, jak její manžel uspokojí v danou chvíli její sexuální potřeby. ... Měla by být čistá a kdykoliv připravená uspokojit sexuální potřeby svého manžela. Velcí teologové varují všechny muže, aby si dávali na ženy pozor, protože jejich lstivost je ohromná a jejich škodlivost je zhoubná; jsou nemorální a slaboduché. Je skutečností, že všechny zkoušky, neštěstí a zranění, která postihnou muže, pocházejí od žen, naříká al-Gzahálí.

Ve své Knize rad pro krále shrnuje Ghazálí vše, co musí žena protrpět a snášet kvůli Evinu špatnému chování v Zahradě ráje:

Pokud jde o různé vlastnosti, kterými Alláh potrestal ženy, jsou tyto: Když snědla Eva zakázané ovoce ze stromu v ráji, Pán, budiž pochválen, potrestal ženy osmnáctmi věcmi: 1) menstruací, 2) porodem, 3) oddělením od matky a otce a sňatkem s cizincem, 4) těhotenstvím, 5) ztrátou vlády nad svojí vlastní osobou, 6) menším podílem na dědictví, 7) možností, že bude rozvedena, a nemožností sama se rozvést, 8) je pro muže zákonné mít čtyři ženy, ale žena může mít pouze jednoho manžela, 9) skutečností, že musí zůstávat zavřená v domě, 10) tím, že si musí zakrývat hlavu, 11) tím, že proti svědectví muže musí stát svědectví dvou žen, 12) tím, že nesmí vycházet z domu, pokud není doprovázena mužským příbuzným, 13) tím, že muži se účastní pátečních a svátečních modliteb a pohřbů, zatímco ženy ne, 14) nemožností vládnout a soudit, 15) tím, že zásluha má tisíc složek, z nichž jen jedna je připisována ženám, a 999 mužům, 16) ... 17) tím, že po smrti svého manžela musí dodržet čekací období tří měsíců nebo tří menstruačních period, než se mohou znovu provdat.

Korán povoluje mužům neomezené množství žen:

4:3 "Bojíte-li se, že nebudete spravedliví k sirotkům... berte si za manželky ženy takové, které jsou vám příjemné, dvě, tři a čtyři; avšak bojíte-li se, že nebudete spravedliví, tedy si vezměte jen jednu nebo ty, jimiž vládnou pravice vaše (t.j. otrokyně)."

23:1,5,6 "Šťastní jsou ti věřící ...  kteří pohlaví svá ochraňují jen pro manželky své či otrokyně".


33:50-52  Proroku! Dovolili jsme ti manželky tvé, jimž jsi dal obvěnění, a ty, jichž zmocnila se tvá pravice z těch, které ti Bůh dal jako kořist, a dále tvé sestřenice z otcovy strany a tvé sestřenice z matčiny strany, které se s tebou vystěhovaly a každou ženu věřící, jestliže se sama darovala prorokovi, chce-li se s ní prorok oženit - a to je výhradně pro tebe, nikoliv pro ostatní věřící. A víme dobře, co jsme jim již uložili ohledně jejich manželek i těch, jichž zmocnily se pravice jejich ... A není ti dovoleno po tomto, aby sis vzal jiné ženy ani abys je vyměňoval za manželky jiné, i kdyby se ti líbila krása jejich, kromě těch, jichž zmocnila se pravice tvá.

V koránu je zakotvena i nerovnost mezi muži a ženami, pokud jde o poskytování svědectví: 2:282 "A žádejte svědectví dvou svědků z mužů vašich, a nemáte-li dva muže, pak vezměte jednoho muže a dvě ženy z těch, které uznáte za vhodné svědkyně; aby, kdyby jedna z nich se zmýlila, druhá ji mohla připomenout."

K cizoložství korán říká: 24:4 "Ty, kdo vrhají podezření na počestné ženy a pak nepřivedou čtyři svědky, zbičujte osmdesáti ranami a nepřijímejte od nich již nikdy žádné svědectví, neboť to jsou hanebníci". Muslimští právníci pochopitelně přijmou pouze čtyři mužské svědky. Tito svědkové musí prohlásit, že "viděli obě strany při samotném činu tělesného spojení".

Pokud jde o dědictví, korán nám říká, že mužští potomci zdědí dvojnásobný podíl, než ženy. 4:11-12 "A Bůh vám stanoví o dětech vašich toto: synovi podíl rovný podílu dvou dcer; a je-li dcer více než dvě, patří jim dvě třetiny toho, co zůstavil. A jestliže je dcera pouze sama, tedy jí patří polovina. A rodičům jeho: každému z nich jedna šestina toho, co zůstavil, jestliže měl mužského potomka. Jestliže neměl mužského potomka, pak po něm dědí jeho rodiče, přičemž matce jeho patří jedna třetina. A jestliže měl bratry, pak matce náleží jedna šestina toho, co zůstane po vyplacení odkazů a uhrazení dluhu".

Narození dívky je v islámských společnostech stále ještě považováno za katastrofu. Systém dědictví sám dále přidává k její mizérii a závislosti na muži. Pokud je jediným dítětem, dostane pouze polovinu dědictví po otci, druhá polovina připadne mužským členům otcovy rodiny. Pokud jsou dcery dvě nebo je jich více, zdědí dvě třetiny. To vede otce a matky k tomu, že dávají přednost chlapcům, takže celé dědictví připadne jejich vlastním potomkům. Situace je ještě horší, když žena přijde o manžela - dostane pouze čtvrtinu dědictví. Pokud za sebou mrtvý zanechá více než jednu manželku, ženy se o tento podíl musí rozdělit.

Kterýkoliv muslimský muž se může kdykoliv rozvést se svojí ženou, může jí bez formalit zapudit, bez vysvětlení a bez náhrady. Stačí, aby pronesl "Jsi rozvedená" a je po rozvodu. Rozvod lze do tří měsíců zrušit. Pokud manžel pronese "Jsi rozvedená" třikrát, pak je rozvod definitivní. V druhém případě se nemůže žena vrátit k manželovi, dokud se neprovdá, nesouloží s novým manželem, a nerozvede se s ním. Rozvod spočívá zcela na vůli a rozmaru manžela - může rozvést ženu, aniž by vykazovala známky špatného chování, nebo bez uvedení důvodu. Pokud jde o péči o děti, je to matka, která má právo si je ponechat. Ale jakmile se rozhodne se znovu vdát, automaticky ztrácí právo na děti z předchozího manželství.  V případě, kdy získá děti do péče manžel, neztrácí právo na děti, pokud se opět ožení. Žena tedy stojí před volbou provdat se, a přijít o děti, nebo si ponechat děti a neprovdat se. To pochopitelně vede k naprosté nejistotě pro ženy. Rozvod je v arabských zemích velmi častý; namísto toho, aby si muž držel čtyři ženy současně, což je velmi nákladné, muž jednoduše ženu několikrát změní, což je to, co doporučuje velký al-Ghazálí.

Pokud žena požádá muže o rozvod, může dostat souhlas, pokud mu zaplatí, nebo ho nějakým způsobem odškodní. V takovém případě nemá nárok na vyplacení svého vdovského podílu. Korán takový rozvod umožňuje veršem 2:229: "Jestliže se obáváte, že nedodržíte omezení Bohem daná, tedy nebude pro žádného z obou vás hříchem, jestliže žena se vykoupí."

Zrušení manželství znamená, že žena přijde o nárok na věno a musí vrátit to, co již dostala. Rozvedené ženy mají právo na to se znovu provdat, ale "rozvedené ženy nechť samy čekají po tři periody" (2:228)

Umberto Eco: [13] Prafašismus je založen na selektivním populismu, dalo by se říct kvalitativním populismu. V demokracii mají občané individuální práva, občané jako celek mají ale politický vliv pouze z kvantitativního úhlu pohledu - člověk se řídí rozhodnutím většiny. V prafašismu ale nemá jednotlivec žádná individuální práva jako jednotlivec, a lid je považován za kvalitu, monolitickou entitu vyjadřující Společnou vůli. Protože žádné větší množství lidí nemůže mít společnou vůli, Vůdce předstírá, že je jejím vykladačem.

Liberální demokracie rozšiřuje sféru individuální svobody a s každým mužem a ženou spojuje všechny možné hodnoty. V islámu není individualismus uznáván; místo něj je neustále kladen důraz na společnou vůli muslimského lidu. Neexistuje v něm žádné pojetí individuálních práv, které vzniklo na Západě, obzvláště v osmnáctém století. Neustálé příkazy poslouchat chalífu, který je božím stínem na zemi, jen stěží povede ke vzniku práv postavených na individualistické filosofii. Nepřátelství k individuálním právům se manifestuje v následujících dvou citátech, z nichž jeden pochází od velkého Ibn Chalduna, a druhý od moderního muslimského myslitele A.K. Brohiho, bývalého ministra spravedlnosti a náboženství v Pákistánu, který často psal o lidských právech z islámské perspektivy.

Nejprve Ibn Chaldun: "Všechny náboženské zákony a praktiky, a vše, co se od mas očekává, vyžaduje skupinové cítění. Pouze s pomocí skupiny může být uplatňováno právo ... Skupinové cítění je pro muslimskou společnost nutností. Jeho existence umožňuje společnosti naplňovat to, co od ní Alláh očekává".

Nyní A.K. Brohi: "Lidské povinnosti a práva byly důrazně definovány a jejich řádné vynucování je povinností celku organizovaných komunit, a úkolem svěřeným donucovacím státním orgánům. Pokud je to nutné, jedinec je obětován, aby mohl být zachráněn život organismu. V islámu je s kolektivismem spojena zvláštní posvátnost. ... V islámu neexistují žádná "lidská práva", nebo "svobody" přiznané člověku ... věřící je v zásadě povinován Alláhovi, i kdyby jen tím, že je vyzýván k dodržování posvátného zákona" (povšimněte si děsivé, fašistické a totalitní fráze "pokud je to nutné, jedinec je obětován").

Umberto Eco [14] Prafašismus hovoří newspeakem. Newspeak byl vymyslen Orwellem v jeho 1984 ... nicméně prvky prafašismu jsou společné různým formám diktatur. Všechny nacistické nebo fašistické učebnice používaly ochuzený slovník a jen základní větnou skladbu, aby omezily nástroje nutné pro komplexní a kritické myšlení.

Již citovaný A.K. Brohi pokračuje dále, "Přijetím života v poutech tohoto Svatého zákona se člověk učí být svobodný", což nám opět děsivě připomíná Orwellův newspeak ...

"Svoboda je otroctví".

Pokud jde o arabštinu, jeden muslimský filosof, Shabbir Akhtar, který učil na Mezinárodní islámské univerzitě Malajzie, psal o omezeních arabštiny, "V arabštině, nebo v jakémkoliv jiném muslimském jazyku, je stěží možné vyjádřit cokoliv z moderní analytické filosofie. Filosofickou diskusi je nejlepší vést v angličtině. Díky gramatickým omezením arabštiny je nemožné v ní vyjádřit většinu filosofických tvrzení s přijatelnou mírou přesnosti a jasnosti. Co více, arabština postrádá jako náboženský jazyk slovník nutný k nestranné diskusi o kontroverzních otázkách".

z angličtiny přeložil Viktor Svoboda

4140 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Články autora
Průzkum
Podpořili byste výstavbu plotu proti imigrantům? Výstavba plotu proti imigrantům má v Polsku jednoznačnou podporu občanů. Podpořili byste takový plot i vy?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď