"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Islám, blízký Východ a fašismus, část II.

Autor: Ibn Warraq | Publikováno: 30.10.2007 | Rubrika: Islám
Ilustrace

Bývalý muslim a odborník kritických studií islámu Ibn Warraq pokračuje v mapování vlastností "věčného fašismu", nebo "prafašismu", jak je definoval Umberto Eco, na základní vlastnosti islámu. První díl najdete zde.

Umberto Eco: [6] Prafašismus se odvozuje od individuálních nebo společenských frustrací.

V islámském světě došlo k demografické explozi a jeho vůdci si s ní jednoduše nedokázali poradit, nedokázali poskytnou práci, ubytování, zdravotní péči, dopravu, vyskočila inflace, to vše bylo podpořeno porušováním lidských práv (mučením, kolektivní vinou, popravami, atd.). Toto selhání bylo velmi schopně použito islamisty k posílení své prestiže, ke zvýšení jejich moci, což dále vedlo k rostoucím požadavkům na islamizaci společnosti. Dalším základním faktorem současné islámské obrody je islámská krize identity, obzvláště tváří v tvář zdrcujícímu ekonomickému a společenskému úspěchu Západu ve srovnání s ekonomickým, kulturním a lidskoprávním selháním nezávislých režimů v islámském světě. Tato selhání vedla k rostoucí frustraci, závisti a nenávisti k Západu, a k přehnanému kladení důrazu na jejich islámskou identitu. A "protože pro muslimy je islám podle definice nadřazený všem ostatním náboženstvím, selhání a porážky muslimů ve světě mohou znamenat pouze to, že nepraktikují autentický islám, a že jejich státy nejsou skutečné islámské státy. Lékem je proto návrat k čistému autentickému islámu proroka a jeho společníků, a odmítnutí a zničení přídavků a inovací, které znehodnotily a zkazily víru, a oslabily islámskou společnost".

Umberto Eco: [7] U kořenů prafašistické psychologie je tedy posedlost spiknutím, pravděpodobně mezinárodním. Následovníci se musí cítit v obležení. Nejjednodušší cestou k jeho vyřešení je dovolávání se xenofobie. Spiknutí ale musí přicházet také zevnitř: nejlepším cílem jsou obvykle Židé, protože mají tu výhodu, že jsou současně uvnitř i venku.

Víra v mezinárodní spiknutí, nebo jinými slovy v konspirační teorie, je klíčem k pochopení politiky blízkého Východu. Jak napsal ve své uznávané studii "The Hidden Hand, The Middle East Fears of Conspiracy" (Skrytá ruka: Blízký východ se bojí spiknutí) Daniel Pipes: "Kdokoliv chce pochopit blízký Východ, musí rozpoznat zkreslující čočky konspiračních teorií, pochopit je, počítat s nimi a možná dokonce plánovat kolem nich. Konspiracismus [víra v mezinárodní spiknutí nebo konspirace] je klíčem k pochopení politické kultury blízkého Východu". Co je překvapivé, většina předních muslimských myslitelů a herců dvacátého století propaguje konspirační teorie, aby omluvili pokračující kulturní a ekonomické zpátečnictví islámských zemí; rozmach takových teorií poukazuje na odmítnutí muslimů přijmout zodpovědnost za svá vlastní selhání. Jak říká Pipes ve své skvělé práci, "ačkoliv velké konspirační teorie vystupují na blízkém Východě na povrch až koncem devatenáctého století, jejich témata jdou mnohem dále do minulosti; často zasahují až do dob proroka Mohameda. Z širšího hlediska reinterpretují konspirační teorie celou islámskou historii, těží ze středověkých textů, aby v nich nalezly příklady spiknutí, obzvláště ze strany křesťanů a Židů".

Íránský odborník Ervand Abrahamian ukázal, jak rozšířené jsou konspirace v Íránu, a jak často vedou k tragickým následkům, jako k masovým popravám v letech 1981-82:

"Když se v roce 1981 pokusili Lidoví mudžahedíni svrhnout Islámskou republiku, Chomejní prohlásil, že CIA chce zopakovat rok 1953, a na tomto velkém mezinárodním spiknutí se podílí nejen Mudžahedíni, ale celá opozice. Během pouhých šesti týdnů zastřelila Islámská republika přes tisíc vězňů. Mezi oběťmi nebyli jen Mudžahedíni, ale také rojalisté, baháí, Židé, Kurdové, Balůčové, Arabové, Tukomané, národní frontisté, maoisté, antistalinističtí marxisté, a dokonce i nepolitické dospívající dívky, které byly náhodou ve špatnou chvíli ve špatné ulici. Nikdy dříve nepopravily íránské popravčí čety tolik lidí v tak krátké době, a na základě tak chabých obvinění".

Muslimští myslitelé staví své pochopení moderní historie na spiknutí Západu proti islámu. Například Muhammad al-Ghazálí, přední soudobý egyptský muslimský myslitel, napsal, "existuje konspirace proti islámu ... ze strany západního sekularismu, protože tvrdí, že islám je nebezpečné náboženství". Chomejní jde ještě dále a vysvětluje, "V zájmu Židů, Ameriky a Izraele musíme být uvězněni a zabiti, musíme být obětováni zlým záměrům cizinců". Podle takového muslimského myšlení učinil islám muslimy velkými, kulturně, vojensky a ekonomicky, ale kvůli vnějším vlivům a spiknutí Židů a imperialistů, byli muslimové odlákáni od koránu, šaríe, muslimského způsobu života, a proto přišli o své kotviště. Chomejní viděl v tom, že perský šáh přiznal ženám volební právo, "pokus o zkažení našich čistých žen", a spiknutí proti islámu, "pravděpodobně připravené špehy Židů a sionistů", kteří chtějí zničit "nezávislost státu a ekonomiky". Rushdieho román Satanské verše považoval za smrtelnou hrozbu islámu.

Jak Pipes uzavírá, takřka všichni nejvlivnější muslimští myslitelé, jako Hasan al-Bana, Sajíd Qutb, Abu Ala al-Maududi, přijímají předpoklad existence antiislámského spiknutí Židů a Evropanů, stejně jako kazatelé, učenci, novináři a politici. Samotná ústava Islámské republiky Írán se odkazuje na spiknutí, když popisuje Bílou revoluci (šáhův program pozemkových reforem) jako "americké spiknutí - plán na upevnění základů koloniální vlády [šáha], a posílení vztahů Íránu s imperialistickým světem". Tato ústava také slibuje nemuslimům, že se s nimi bude dobře zacházet, když se zdrží účasti "ve spiknutích splétaných proti Islámské republice Írán".

Muslimové z blízkého Východu se bojí dvou hlavních konspirátorů, Židů a imperialistů. Židé jsou považováni za hrozbu celému lidstvu, a jsou považováni za zodpovědné za každé zlo ve světě, od vražd Lincolna, McKinleye a Kennedyho, až po francouzkou a ruskou revoluci, a tak dále. Jak to řekl Robert Wistrich, pro egyptské muslimské bratry "z bezpočtu nepřátel islámu ... představují Židé nejvyšší ohavnost, zlo ve své nejčistší ontologické formě". A jak dodává Daniel Pipes, to samé platí pro mnoho dalších muslimů, například Sajíd Qutb, velmi vlivný egyptský myslitel, napsal, "V průběhu dlouhých staletí - bohužel - otrávili Židé islámské dědictví způsobem, který může být odhalen až po staletích úsilí".

A Mustafa Mashur, další egyptský myslitel, vidí Židy za "každým podivným zvráceným principem" v historii.

Muslimové považují Mezinárodní konferenci OSN o populaci a rozvoji, která se konala v roce 1994 v Káhiře, za mezinárodní spiknutí, které má podkopat islám a zničit muslimy. Adil Husayn, přední egyptský muslimský myslitel, tvrdil, že kontrola porodnosti propagovaná Západem "není zaměřena na rozvoj chudého světa. Je to rasistický plán, který má zajistit pokračování plenění a naše oslabování ve prospěch dominující bílé rasy. ... Konference je vyvrcholením schématu zaměřeného na zničení lidstva a muslimů".

Jaká je přesně příčina rozšířenosti konspiračních teorií na blízkém Východě? Mnoho analytiků je přesvědčeno, že v inkubaci a šíření konspiračních teorií hraje roli islám. Výrok "raději sto let represe, než jeden den anarchie" shrnuje strach z anarchie (fitna), který je v islámské kultuře hluboce zakořeněn, a může být zodpovědný za podporování paranoidního způsobu uvažování. Ještě častěji poukazují blízkovýchodní analytici na fatalismus islámu. Ačkoliv korán obsahuje jako obvykle na toto téma vzájemně si odporující výroky, nakonec to byla doktrína predestinace, která v islámu převládla. Zde je několik citátů z koránu, které vedly k tomuto druhu islámského fatalismu:

54:49: A každou věc jsme vskutku v určených rozměrech stvořili

3:145: Žádná duše nemůže zemřít jinak než z dovolení Božího a podle zapsané a pevně stanovené lhůty.

87:1-3:  Oslavuj jméno Pána svého nejvyššího, jenž vše stvořil a vyrovnal, každý osud předurčil a usměrnil

8:17: Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil

9:51: Rci: "Budeme postiženi jenom tím, co nám Bůh připsal a On naším je Pánem a nechť na Boha se věřící spoléhají!"

(Viz. také, 2:258, 13.31, 14.4, 32.27, 45.26, 57.22)

Írácký politický myslitel Kanan Makija považuje "extrémní fatalismus ... který může být obecnou vlastností islámské kultury", za klíč k vysvětlení konspiračních teorií. Takový pohled na svět podle něj podkopává pojetí člověka jako zodpovědného sama za sebe. Podobně Homa Katouzian stopuje konspirační teorie k "nepředstavitelnému fatalismu"; a Jahangir Amuzegar je připisuje "fatalistické povaze". Jiní poukazují na šíitskou doktrínu takíja (klamání - kvůli sebeobraně, nebo obraně náboženství); a konečně další poukazují na šíitskou tradici mučednictví (šihada), která vede k tomu, že Íránci externalizují zlo a snaží se přehodit zodpovědnost za svá selhání, špatné jednání a omyly na druhé, kteří se proti nim spikli.

Umberto Eco: [8] Následovníci se musí cítit poníženi okázalým bohatstvím a silou svých nepřátel. ... Musí být ale také zároveň přesvědčeni, že dokáží své nepřátele porazit. Neustálým přesouváním těžiště rétoriky jsou tak nepřátelé zároveň příliš silní i příliš slabí. Fašistické vlády jsou odsouzeny k prohraným válkám, protože jsou od základu neschopné objektivně posoudit sílu nepřítele.

Muslimové z blízkého Východu byli po staletí neustále ponižováni, pravděpodobně ale nikdy více jako od konce osmnáctého století, kdy se na scéně poprvé objevil Napoleon a dobyl Egypt. Od té doby jsou muslimové neustále přitahováni, a současně odpuzováni, západní civilizací, a veškerým jejím materiálním a duchovním bohatstvím, které si nemohou dovolit koupit nebo napodobit ze strachu z obvinění zrady islámu. Šestidenní válka s Izraelem naprosto ponížila nejen Araby, ale všechny muslimy na světě. A jak říká Umberto Eco, jsou odsouzeni k prohrávání válek, protože jsou zjevně neschopní racionálně a objektivně zhodnotit sílu a slabost nepřítele. Nepřítel je viděn zároveň jako příliš silný i příliš slabý. Jak to řekl Field, paranoidní styl blízkého Východu "je zjevně spojen s obecnou nevědomostí teoretiků o vnějším světě, a to je pro společnost jasná nevýhoda. Víra ve spiknutí, spojená s nevědomostí, vedla Araby k přeceňování moci Západu a špatnému zhodnocení jeho motivů, a vedla je k víře, že Západ je nepřátelský a manipulativní tam, kde je pravděpodobně pouze morálně kritický, a příležitostně se zabývá udržováním státní suverenity, a nebo ochranou svých ropných zájmů, obecně se stará o propagaci svého exportu, a často je k netečný k arabským zájmům - nebo ho zajímají, ale nevidí možnost, jak události ovlivnit".

Pro obyvatele blízkého Východu je židovský nebo imperialistický konspirátor současně příliš mocný, i příliš slabý. Tudíž "konspirátor nikdy neodpočívá, nikdy neklopýtne, nikdy nedělá chyby, a nikdy neprojevuje strach; tvrdit opak je dezinformace. Je neúnavný". "Každý den plánují nepřátelé islámu nová spiknutí a schémata". Sionistická konspirace "má k dispozici obrovské zdroje: peníze, média, průmysl, technologie, ropu, vojenské vybavení a rozvědky, vedené Mosadem a CIA". Gamal Abdel Násir také věřil ve všemocnost Západu, "Američané naprosto přesně vědí, co řekneme, jak budeme postupovat, a co uděláme". Sattateh Farman Farmian nám říká o sluzích ve svém íránském rodinném domě, kteří "věřili, že Angličané jsou dábelští, že dokonce způsobují záplavy, sucha a zemětřesení. A je pravda, že Íráncům připadali Britové takřka nadpřirozeně chytří".

A přesto nepřátelé islámu nikdy nezvítězí. "Židé se mohou snažit, nikdy ale nezničí muslimy". Nebo jak to napsal The Baghdad Observer, "V Radě bezpečnosti byla USA vedena barbarská kampaň za poškození Íráku, otřesení jeho ekonomiky a vyhladovění jeho lidu. A jak první kapitoly konspirace nedokázaly Írák oslabit, konečná fáze nepřátelského schématu potká určitě stejný osud. Celé spiknutí je odsouzeno k neúspěchu".

Umberto Eco" [9] Pro prafašismus neexistuje žádný boj o život, ale spíše je život žit kvůli boji. Pacifismus je proto kolaborací s nepřítelem. Je špatný, protože život je neustálá válka.

Umberto Eco: [11] Každý je vychováván, aby se stal hrdinou. ... Tento kult hrdinství je přísně svázán s kultem smrti. V nefašistických společnostech je laické veřejnosti říkáno, že smrt je nepříjemná, je ale třeba postavit se jí důstojně; věřícím je říkáno, že jde o bolestivý způsob, jak dosáhnout nadpřirozeného štěstí. Prafašismus dychtí po hrdinské smrti, která je inzerována jako nejlepší odměna za hrdinský život. Prafašistický hrdina touží netrpělivě po smrti. Ve své netrpělivosti často pošle na smrt další lidi.

Ecem uvedená vlastnost [9] patří přirozeně k vlastnosti [11], proto je zde rozeberu společně, a nechám vlastnost [10] na později.

Totalitní povaha islámu není nikde viditelnější než v konceptu džihádu, svaté války, jejímž konečným cílem je dobýt celý svět a podřídit ho jediné pravé víře, Alláhovu zákonu. Pouze islámu byla přiznána pravda - mimo něj neexistuje možnost spásy. Je svatou povinností - náboženskou povinností zavedenou koránem a tradicemi - všech muslimů přinést jí celému lidstvu. Džihád je božím ustanovením, přikázaným obzvláště za účelem šíření islámu. Muslimové musí usilovat, bojovat a zabíjet ve jménu boha:

9:5: zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete

4:76: Ti, kdož uvěřili, bojují na stezce Boží

8:12: Já vrhnu do srdcí těch, kdož nevěří, hrůzu a vy bijte je po šíjích a bijte je po všech prstech!

8:38-39:  A těm, kdož jsou nevěřící, řekni, že přestanou-li, bude jim odpuštěno to, co se již stalo; jestliže však znovu začnou, pak naplní se obvyklý osud předešlých. Bojujte tedy proti nim, aby už nebylo pokušení k odpadlictví a aby všechno náboženství bylo jen Boží.

2:218: Avšak ti, kdož uvěřili, vystěhovali se a na cestě Boží bojují, ti mohou doufat v milost Boží - a Bůh věru je odpouštějící, slitovný."

Pro muslima je smrtelný hřích , aby se vyhýbal boji proti nevěřícím, a ti, kteří tak činí, se budou smažit v pekle:

8:15-16:  Vy, kteří věříte! Když se na pochodu střetnete s nevěřícími, neobracejte se k nim zády! A kdokoliv se k nim v ten den obrátí zády s výjimkou toho, kdo obrátí se k jinému boji nebo se vzdálí, aby se připojil k jinému oddílu, ten uvalí na sebe hněv Boží a útulkem jeho se stane peklo - a jak hnusný je to cíl konečný!

9:39: Jestliže nevytáhnete do boje, Bůh vás potrestá trestem bolestným, vystřídá vás národem jiným

Ti, kteří zemřou v boji za jediné pravé náboženství, islám, budou v posmrtném životě bohatě odměněni:

4:74: Nechť tedy bojují na stezce Boží ti, kdož kupují za život pozemský život budoucí! A těm, kdož bojují na stezce Boží a budou zabiti či zvítězí, těm dáme odměnu nesmírnou.

Z mnoha výše uvedených veršů je naprosto jasné, že korán nemluví o metaforických bitvách nebo o morálních křížových taženích; hovoří o bitevním poli. Číst takové skutečně krvežíznivé příkazy ve svaté knize je opravdu šokující.

Lidstvo je rozděleno na dva tábory - muslimy a nemuslimy. Muslimové jsou členy islámské společnosti, ummy, která vlastní území v dar al-islám, zemi islámu, kde jsou plně dodržována islámská nařízení. Nemuslimové jsou harbi, lidé z dar al-harb, domu války, tedy jakékoliv země, která patří nevěřícím, a ještě nebyla podřízena islámu, která je ale v každém případě odsouzena k přechodu pod islámskou jurisdikci buďto konverzí, nebo válkou (harb). V dar al-harb jsou povoleny všechny akty války. Jakmile byl dar al-harb podřízen, harbi se stávají válečnými zajatci. Imám s nimi může naložit s ohledem na okolnosti podle své vůle. Běda městu, které odporovalo, a poté bylo dobyto islámskou armádou. V takovém případě nemají jeho obyvatelé naprosto žádná práva, jak píše sir Steven Runciman ve své knize "The Fall of Constantinopole, 1453" (Pád Cařihradu, 1452):

"Dobyvatelské armádě jsou povoleny tři dny neomezeného plenění; a bývalé svatostánky, společně s ostatními budovami, se stávají majetkem dobyvatele; může s nimi naložit, jak uzná za vhodné. Sultán Mehmet povolil po pádu Cařihradu v roce 1453 svým vojákům tři dny plenění, na které měli nárok. Vtrhli do města. ... Zabili každého, na koho na ulicích narazili, muže, ženy a děti bez rozlišování. Krev tekla proudem strmými uličkami. Chtíč po zabíjení byl ale brzy uspokojen. Vojáci si uvědomili, že zajatci a cenné věci jim přinesou větší zisky".

V dalších případech jsou prodáni do otroctví, vyhnáni, nebo se s nimi zachází jako s dhimmi, kteří jsou tolerováni jako druhořadí podřízení, dokud platí pravidelnou daň.

Dnes je běžné, že omlouvači islámu, ať už muslimové, nebo jejich západní obdivovatelé, interpretují "džihád" v nevojenském smyslu jako "morální boj", "morální úsilí". Je ale naprosto nelogické předstírat, že korán a další knihy islámského práva hovoří o "morálních křížových taženích". Spíše jak to říká Rudolf Peters ve své definitivní studii džihádu, "V knihách islámského práva znamená to slovo ozbrojený boj proti nevěřícím, což je také jeho běžný význam v koránu". Omlouvači islámu, dokonce i když přiznají, že se hovoří o skutečných bitvách, i přesto předstírají, že doktrína džihádu hovoří pouze o "obranných opatřeních", tedy omlouvači předstírají, že boj je povolen pouze na obranu muslimů, a že ofenzivní války nejsou legitimní. Ale znovu, to není klasická doktrína islámu; jak Peters vyjasňuje, verše meče v koránu byly vykládány jako bezpodmínečný příkaz k boji proti nevěřícím, a co více, verše meče zrušily všechny předchozí verše týkající se jednání s nemuslimy. Peters shrnuje klasickou doktrínu takto:

"Doktrína džihádu, jak je předkládána v dílech islámského práva, se vyvinula z koránských příkazů a příkladů proroka a prvních chalífů, jak jsou zaznamenány v hadísech; podstatou doktríny je existence jediného islámského státu, který vládne celé muslimské společnosti. Je povinností ummy rozšiřovat území tohoto státu, aby dostali pod jeho vládu tolik lidí, kolik je možno. Konečným cílem je přivést celou planetu pod vládu islámu a zničení nevíry: 'A bojujte proti nim, dokud nebude konec svádění od víry" (2:193, 8:39). Expanzionistický džihád je kolektivní povinností, která je naplněna, pokud ho provádí dostatečné množství lidí. Pokud tomu tak není, páchá celá umma hřích'.

Zde je několik agresivních veršů koránu, Alláhova slova říkající muslimům, aby za něj zabíjeli a vraždili:

2:193: A bojujte proti nim, dokud nebude konec svádění od víry a dokud nebude všechno náboženství patřit Bohu.

2:216: A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný. Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré, a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné; jedině Bůh to zná, zatímco vy to neznáte.

9:41: Jděte v boj lehcí i těžcí a bojujte majetky i osobami svými na cestě Boží! A to bude pro vás lepší, jste-li vědoucí.

9:123: Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Bůh je na straně bohabojných!

66:9: Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď k nim přísný! Jejich útočištěm bude peklo - jak hnusný je to cíl konečný!

9:73: Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď přísný na ně! Útočištěm jejich bude peklo, a jak hnusný je to cíl konečný!

8:65: Proroku, povzbuzuj věřící k boji! Bude-li mezi vámi dvacet vytrvalých mužů, porazí dvě stě, bude-li jich mezi vámi sto, porazí tisíc nevěřících, neboť to jsou lidé nechápaví.

47:4: A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte!

25:52: Neposlouchej nevěřící, ale pusť se jím proti nim do boje úporného.

8:67: Nebylo dáno proroku žádnému, aby měl zajatce, pokud dokonale neporazil nepřátele na zemi.

To, co Umberto Eco nazývá kultem hrdinství a kultem smrti je krásně ztělesněno v muslimském kultu mučednictví. Korán slibuje všem, kdo zemřou za islám, ráj se svůdnými huriskami:

47:4-5: A Bůh nedopustí, aby se ztratily skutky těch, kdož byli zabiti na cestě Boží.  On správnou cestou je povede a napraví jejich myšlení a uvede je do zahrady rajské, o níž jim dal již vědění.

9:111: A Bůh věru koupil od věřících jejich osoby i jejich majetky s tím, že jim budou dány zahrady. A oni bojují na cestě Boží - zabíjejí a jsou zabíjeni.

3:169: A nepokládej ty, kdož na stezce Boží byli zabiti, za mrtvé! Naopak, oni jsou živí a u Pána svého odměnu svou užívají

3:157-158:  A vskutku, kdybyste byli zabiti na cestě Boží nebo zemřeli, je odpuštění Boží i milost Jeho lepší než to, co shromažďujete. A věru, ať již zemřete, anebo budete zabiti, u Boha shromážděni budete!

Buchari zaznamenává následující hadís: "Vyprávěl Anas bin Malik: Prorok řekl, 'Nikdo, kdo zemře a dostane se mu od Alláha prospěchu (v posmrtném životě) si nebude přát vrátit se zpět do tohoto světa, dokonce i kdyby dostal celý svět ... s výjimkou mučedníka, který vidí nadřazenost mučednictví, a bude se chtít vrátit zpět a nechat se znovu zabít (za Alláhovu věc)'".

A nakonec budu citovat, co řekli o džihádu dva muslimští myslitelé, kteří jsou na Západě velmi obdivováni. Ibn Chaldun ve své Muqaddimah píše: "V muslimské společnosti je svatá válka náboženskou povinností, a to kvůli univerzálnosti muslimského poslání a (povinnosti) konvertovat každého k islámu, ať už přesvědčováním, nebo silou".

A nyní Averroes, na Západě velmi romantizovaná osobnost: "Podle většiny učenců je povinná povaha džihádu založena na verši 2:216: "A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný". Povinnost účastnit se džihádu se vztahuje na všechny dospělé muže, kteří mají k dispozici prostředky, aby šli do války, a kteří jsou zdraví. ... Učenci se shodují, že by měl být veden boj proti všem polyteistům; to je založeno na verši 8:39: 'Bojujte tedy proti nim, aby už nebylo pokušení k odpadlictví a aby všechno náboženství bylo jen Boží'. ... Většina učenců se shoduje, že při zacházení se zajatci má imám k dispozici různé možnosti. Může jim prominout, zotročit je, zabít je, nebo je propustit za výkupné, nebo jako dhimmi [nemuslimské druhořadé podřízené muslimského státu], přičemž v posledním případě má propuštěný zajatec povinnost platit daň z hlavy (džizju). ... Verš 8:67 "Nebylo dáno proroku žádnému, aby měl zajatce, pokud dokonale neporazil nepřátele na zemi", a také okolnosti, za kterých byl zjeven [viz. zajatci z bitvy u Badru], dokazují, že je lepší zajatce zabít než zotročit. Prorok sám někdy zajatce zabíjel mimo bitevní pole, zatímco v jiných případech jim odpustil. Ženy zotročoval ... Muslimové se shodují, že cíle války proti Lidem knihy ... jsou dva: buďto jejich konverze k islámu, nebo platba daně z hlavy - džizji".

3541 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

Eurabia.cz

Muslimové ve Skotsku usiluji zákeřný způsobem o zrušeni zákazu ženské obřízkyNěmecka vláda utratila zhruba 125 milionu korun, aby zaměstnala dva syrské uprchlíky ... Miliardový byznys s ilegální imigrací a uprchlíky. Reportáž italské TV ukazuje pravdu o migraciVzdělání ve Švédsku rapidně upadá. Například mnozí švédští policisté neumějí psát Přednáška Lhoťana o rozdílech mezi křesťanstvím a islámem v beskydských Starých Hamrech - Gruňi

ePortal.cz

Glosy: O zahraniční politice a Andrejově beztrestnostiNaděje pro Izrael? Švédská ministryně zahraničí Margot Wallström odstupuje

euPortal.cz

Řádění norského sociálního úřadu Barnevernet. Doslova krade lidem děti pod různými nesmyslnými záminkami typu, že děcko dostalo na zadek a podobněVědci přišli na to, že ti, kteří uprchlíky nechtějí, nejsou xenofobové, ale svědomití a pečliví lidé používající rozum. Emoční centra, a tedy ani strach, se totiž v postojích odmítačů nezapojují

FreeGlobe.cz

Černý raper integrovaný v Evropě vyzývá k zotročení a zabíjení bělochů (+ video)Špiclovali Židi Trumpa a nasadili na něj odposlechy?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Odstranění pomníku maršála Koněva z náměstí Interbrigády je vítězstvím fašizmu v naší zemiLubomír Zaorálek, jedna z nejchmurnějších postav ČSSD, kterého v době jeho ministrování zahraničních věcí nazval lid oranžovým Schwarzenbergem...

ParlamentniListy.cz

Odpad! Diváci zúčtovali s ČT za pořad o „fake news“. A koukejte, kdo se přidalZahradil: Jourovou budou všichni nesnášet. A nás s ní. Z EU se řítí něco, co nedokážeme odhadnout
Články autora
Průzkum
Volte s Němci! V Německu začínají 1. září volby do zemských parlamentů-sněmů. Obávaným looserem je merkelovská CDU a favoritem protiimigrační AfD. Koho byste volili Vy?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď